Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 16. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus veiklą, sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos tikslus, veiklos planus, programas ir procedūras, didinant Tarnybos veiklos efektyvumą. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos – vidaus audito – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje, turėti atestuoto vidaus auditoriaus kvalifikacinį pažymėjimą; 6.3. išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą ir biudžetinių įstaigų veiklą; 6.4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 7.2. atsako už Skyriui pavestų funkcijų vykdymą; 7.3. teikia Tarnybos direktoriui siūlymus; 7.4. pagal suderintą su Tarnybos direktoriumi planą, ar atskirą pavedimą, atlieka vidaus auditą užtikrindamas, kad būtų tikrinama ir vertinama Tarnybos: 7.4.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimas (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą; 7.4.2. veiklos atitiktis Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams; 7.4.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimas, veiklos atitiktis jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymas, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimas efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais; 7.4.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumas, apskaitos informacijos tinkamumas, objektyvumas, pateikimas laiku; 7.4.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimas ir panaudojimas; 7.4.6. turto apskaita ir apsauga; 7.4.7. informacinių sistemų saugumas, veiksmingumas ir informacinių sistemų projektai; 7.5. sudaro metinius, strateginius vidaus audito Skyriaus planus ir raštu suderina su Tarnybos direktoriumi; 7.6. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Tarnybos veiklą ir vidaus kontrolę; 7.7. analizuoja Tarnybos veiklos trūkumus, dėl kurių Tarnybos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Tarnybos direktoriui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmeninės atsakomybės klausimą; pataria Tarnybos direktoriui vidaus kontrolės klausimais; 7.8. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą; 7.9. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą; 7.10. rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus vidaus audito klausimais ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 7.11. kasmet, iki kovo 1 d. parengia ir pateikia Valstybės kontrolei, Finansų ministerijai, Tarnybos direktoriui metinę Skyriaus veiklos ataskaitą; 7.12. pateikia Valstybės kontrolei Skyriaus metinius veiklos planus per 10 dienų po jų suderinimo su Tarnybos direktoriumi; 7.13. organizuoja atsakymų į valstybės institucijų ir įstaigų prašymus rengimą; 7.14. atsižvelgiant į Tarnybos veiklos specifiką rengia ir teikia Tarnybos direktoriui tvirtinti vidaus audito metodiką, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo; 7.15. palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis, bei organizacijomis vidaus audito klausimais; 7.16. palaiko glaudžius ryšius su Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti; 7.17. stebėtojo teisėmis dalyvauja Tarnybos pasitarimuose; 7.18. Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose; 7.19. organizuoja ir tvarko Skyriaus dokumentų valdymą, sudaro Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą tolimesniam saugojimui; 7.20. rengia vidaus audito Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, teikia pasiūlymus vidaus auditorių kvalifikacijai tobulinti; 7.21. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų skyrimo; 7.22. vykdo kitas teisės aktais Skyriui nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio nurodymus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai. 8. Skyriaus vedėjas, siekdamas išsaugoti objektyvumą, negali dalyvauti Tarnybos valdyme, negali dalyvauti nustatant bei įgyvendinant vidaus kontrolės procedūras, tikrinti ir vertinti veiklą, už kurią buvo atsakingas mažiau kaip prieš vienerius metus, prieš pradėdamas eiti pareigas Skyriuje. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui. ______________________________ Susipažinau ir sutinku: __________________________ (parašas) ___________________________ (vardas ir pavardė) ___________________________ (data)