Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 1S-56 TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). 2. Skyriaus darbuotojo pareigybės grupė - specialistas. 3. Skyriaus darbuotojo pareigybės lygis – A2. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti pagalbą Skyriaus valstybės tarnautojams vertinant Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) sudaromų sutarčių projektus ir Tarnybos rengiamų vidaus teisės aktų projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams, rinkti ir tvarkyti duomenis atstovaujant Tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, pagal Tarnybos kompetenciją atliekant administracinių nusižengimų tyrimus ir surašant administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus, kai protokolai nesurašomi, dalyvauti konsultuojant Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) teisės taikymo klausimais. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – teisės – srityje ir specialiosios veiklos – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų, koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro arba jam prilygintas kvalifikacinis laipsnis); 6.2. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą ir gebėti juos taikyti; 6.3. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.5. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; 6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. dalyvauja juridinės technikos požiūriu vertinant Tarnybos administracijos padalinių rengiamus Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančius teisės aktų projektus (išskyrus su Tarnybos personalu susijusius); 7.2. dalyvauja konsultuojant Tarnybos darbuotojus sutarčių, vidaus teisės aktų rengimo bei taikymo klausimais jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas; 7.3. atlieka Tarnybos sudaromų sutarčių projektų atitikties teisės aktams vertinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus; 7.4. dalyvauja atstovaujant Tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų); 7.5. dalyvauja rengiant procesinius dokumentus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismams (įskaitant ir dėl pirkimų, atliekamų iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų); 7.6. teikia techninio pobūdžio pagalbą pagal Tarnybos kompetenciją atliekant administracinių nusižengimų tyrimus, surašo administracinių nusižengimų protokolų, kai protokolai nesurašomi, nutarimų administracinių nusižengimų bylose projektus, administruoja informaciją apie Tarnybos paskirtas administracines nuobaudas ir jų vykdymą (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų); 7.7. dalyvauja rengiant ieškinius ir kitus procesinius dokumentus Tarnybai ginant viešąjį interesą dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų); 7.8. pagal Tarnybos kompetenciją rengia išvadų Lietuvos Respublikos teismams (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų) projektus; 7.9. renka informaciją, susijusią su įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir nutartimis dėl alternatyvių sankcijų, ir perduoda šią informaciją bei tokių sprendimų bei nutarčių kopijas Tarnybos administracijos padaliniui atsakingam už šios informacijos pateikimą Europos Komisijai ir nustatyta tvarka viešą paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 7.10. kaupia, dalyvauja analizuojant ir apibendrina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų klausimais; 7.11. renka, kaupia ir dalyvauja analizuojant informaciją apie viešųjų pirkimų ginčus ir nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus; 7.12. dalyvauja rengiant atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus; 7.13. teikia techninio pobūdžio pagalbą rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 7.14. teikia techninio pobūdžio pagalbą komisijoms ir darbo grupėms, aptarnauja jų veiklą; 7.15. pagal poreikį teikia Tarnybos ir Skyriaus darbuotojams teisinio pobūdžio praktinę pagalbą; 7.16. dalyvauja rengiant Skyriaus ir Tarnybos veiklos planavimo dokumentus; 7.17. sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui; 7.18. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus darbą, ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. _____________________________ Susipažinau ir sutinku _____________________________ (parašas) ______________________________ (vardas, pavardė) ______________________________ (data)