Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1S-38 redakcija) FINANSŲ IR PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Finansų ir planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 16. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriaus, tvarkančio Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) buhalterinę apskaitą, darbo organizavimą, Skyriaus kompetencijai priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymo užtikrinimu. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos – finansų valdymo ir apskaitos – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą); 6.2. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų darbo stažą; 6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje; 6.4. būti gerai susipažinus su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų išlaidų planavimą ir finansinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei dokumentų rengimo taisyklėmis; 6.5. mokėti dirbti su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAM sistema) ir apskaitos ir verslo valdymo sistemos NAVISION FINANCIALS ir darbo užmokesčio programomis; 6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 7.2. užtikrina Skyriaus uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą ir kontrolę; 7.3. organizuoja Skyriaus veiklos apibendrinimą, ataskaitų rengimą, siūlymų dėl Skyriaus veiklos tobulinimo teikimą; 7.4. užtikrina, kad būtų rengiami Tarnybos vykdomų programų sąmatų projektai; 7.5. užtikrina, kad patvirtinus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, būtų parengtos programų išlaidų sąmatos, esant būtinybei, jų patikslinimai; 7.6. užtikrina, kad būtų vykdomi VBAMS ir FVAIS sistemos atnaujinimo importai, atliekamos kitos susijusios operacijos, užtikrinančios tinkamą VBAMS ir FVAIS funkcionavimą; 7.7. užtikrina, kad būtų traukiama į apskaitą Tarnybos vykdomų programų lėšos, debitoriniai ir kreditoriniai įsiskolinimai, ilgalaikis, trumpalaikis turtas, užtikrina, kad būtų apskaičiuojama ir išmoka Tarnybos darbuotojams darbo užmokestį, komandiruočių išlaidas, kitas teisės aktais nustatytas išmokas; 7.8. sudaro ir atsakingoms institucijoms teikia teisės aktų nustatytas periodines metines mokesčių deklaracijas, pranešimus apie apdraustųjų darbuotojų įmokas, finansines ir statistines ataskaitas, mokėjimo prašymus, atitinkančius apskaitos duomenis; 7.9. užtikrina, kad būtų tvarkomi finansiniai dokumentai, užtikrina Skyriaus kaupiamų duomenų saugumą ir apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų perdavimą į archyvą; 7.10. užtikrina, kad būtų parengta ir įgyvendinama Tarnybos apskaitos politika; 7.11. užtikrina, kad būtų teikiamos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Tarnybos mokėjimo paraiškos VBAMS, įkelia ir užtikrina, kad vykdomoms programoms finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka į VBAMS būtų įkeliama informaciją apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį; 7.12. atlieka mokėjimų procedūras per Lietuvos ir užsienio bankus iš valstybės biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų, skirtų Tarnybos vykdomoms programoms (ar priemonėms) finansuoti; 7.13. analizuoja ir kontroliuoja Tarnybai skirtų valstybės biudžeto, techninės ir kitos ES paramos lėšų panaudojimą pagal patvirtintą programą; 7.14. užtikrina, kad būtų analizuojamas kiekvieno mėnesio biudžeto lėšų panaudojimas pagal išlaidų straipsnius, rengiama palyginamoji analizė ir teikia raštu apibendrintas išvadas Tarnybos direktoriui sprendimams priimti; 7.15. kontroliuoja, kad būtų vykdomas sutarčių administravimas (mokėjimų ir apskaitos koordinavimas), kontroliuoja, kad viešųjų pirkimų vertės neviršytų sumų, nurodytų viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose; 7.16. užtikrina, kad būtų pildomi Tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; 7.17. dalyvauja Tarnybos investicinių projektų svarstyme ir priimant sprendimus dėl jų įgyvendinimo; 7.18. organizuoja ir vykdo metinę inventorizaciją; 7.19. užtikrina, kad būtų parengtos Tarnybos Finansų kontrolės taisyklės; 7.20. kontroliuoja, kad būtų sudaromos ir teikiamos ketvirtinės ir metinės Tarnybos buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės apie biudžetinių ir techninės paramos ES lėšų panaudojimą ataskaitos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybės kontrolei jos nustatyta tvarka ir terminais; 7.21. kontroliuoja, kad į Viešojo sektoriaus atskaitomybės konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) būtų sukeliamas Skyriaus parengtas, Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pasirašytas Tarnybos metinis finansinių ataskaitų rinkinys Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais; 7.22. kontroliuoja, kad būtų rengiamos pažymos apie Tarnybos darbuotojų gautą darbo užmokestį pagal darbuotojų pateiktus prašymus; 7.23. teikia siūlymus Tarnybos direktoriui apie galimybes panaudoti ES, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų fondų ir finansavimo šaltinių lėšas; 7.24. užtikrina, kad būtų sudaryta Tarnybos finansų kontrolės būklės ataskaita, ją analizuoja, apibendrina ir nustatytais terminais ir tvarka teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; 7.25. užtikrina ir teikia konsultacijas Tarnybos darbuotojams buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais; 7.26. tikrina, analizuoja ir vertina paskaičiavimus dėl ES 2014-2020 m. techninės paramos papildomo poreikio ir kartu su Skyrių vedėjais, kurie nurodė papildomų lėšų poreikį rengia raštus dėl papildomų lėšų skyrimo; 7.27. tikrina ir vertina finansinių ištekių paskirstymo pagal Tarnybos vykdomas priemones paskaičiavimus, jų teisingumą strateginiame plane numatytam laikotarpiui; 7.28. organizuoja atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus rengimą; 7.29. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 7.30. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 7.31. organizuoja Tarnybos vidaus teisės aktų projektų rengimą ar dalyvavimą juos rengiant ir pasiūlymų dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo teikimą; 7.32. pagal Tarnybos ir (ar) Skyriaus kompetenciją organizuoja ir pats rengia sutarčių projektus bei užtikrina Tarnybos sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę; 7.33. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 7.34. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 7.35. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 7.36. organizuoja Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą ir perdavimą tolimesniam saugojimui; 7.37. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 7.38. rengia Skyriaus personalo pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti; 7.39. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriai dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų skyrimo; 7.40. moko Tarnybos kitų administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 7.41. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui. _____________________________ Susipažinau ir sutinku: ______________________________ (parašas) ______________________________ (vardas, pavardė) ______________________________ (data)