Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-45 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 1S-123 redakcija) MOKYMŲ IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Mokymų ir konsultavimo skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimą konsultuojant ir mokant perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus ir tiekėjus viešųjų pirkimų klausimais, organizuojant seminarus ir skaitant juose pranešimus, rengiant viešųjų pirkimų mokymo medžiagą. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos – viešųjų pirkimų srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių, technologijos arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti patirties organizuojant ir vedant seminarus, kitus mokymo renginius, skaitant pranešimus šiuose renginiuose; 6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje; 6.4. išmanyti pagrindinius Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą; 6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklą ir gebėti juos taikyti praktiškai; 6.6. mokėti rengti informacinių, organizacinių, tvarkomųjų dokumentų projektus, taikyti praktikoje dokumentų rengimo taisykles; 6.7. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, greitai priimti sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.9. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. teikia konsultacijas ir moko pirkimo klausimais, organizuoja Tarnybos seminarus, konferencijas ir kitus mokymo renginius, dalyvauja juose ir skaito pranešimus; 7.2. rengia viešųjų pirkimų mokymo medžiagą, apibendrina ir skelbia dažniausiai pateikiamus perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų ir tiekėjų klausimus; 7.3. atsako už Tarnybos interneto svetainių skiltis, priklausančias skyriaus veiklos sričiai; 7.4. nagrinėja perkančiųjų organizacijų prašymus dėl išregistravimo iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (dėl atitikimo perkančiosios organizacijos statusui); 7.5. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais atstovauja Tarnybai; 7.6. vykdo kitus, su Tarnybos ir skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, ir skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. __________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)