Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1S-118

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1S-171

redakcija)

 

 

FINANSŲ IR PERSONALO SKYRIAUS

VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Finansų ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II. PASKIRTIS

 

 1. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Tarnybos personalo valdymą bei kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą.

 

III. VEIKLOS SRITYS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosiose veiklos srities – personalo valdymo – funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį);
  2. turėti ne mažesnį nei 3 (trejų) metų teisinio darbo stažą;
  3. turėti ne mažesnę nei 1 (vienerių) metų finansų arba personalo valdymo darbo patirtį;
  4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, išmanyti įstatymus, susijusius su civiline ir administracine teisena, buhalterine apskaita, mokesčiais, socialiniu draudimu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei saugojimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gerai gebėti jas taikyti praktiškai;
  5. išmanyti personalo administravimą, apskaitą ir analizę;
  6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis, gebėti įžvelgti problemas, jas įvertinti ir teikti išvadas bei siūlymus dėl jų sprendimo, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
  7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose:
  1. sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, užtikrina Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
  2. organizuoja Skyriaus veiklą;
  3. atsako už Skyriui pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą;
  4. atsiskaito Tarnybos direktoriui už Skyriaus veiklą; 
  5. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;
  6. organizuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų pagal Skyriaus kompetenciją parengimą, prireikus – juos rengia, bei problemų, susijusių su šiais klausimais, sprendimą;
  7. pagal savo kompetenciją atstovauja Skyriaus interesams Tarnyboje bei Tarnybos interesams valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;
  8. teikia informaciją ir konsultuoja personalą darbo teisės ir personalo administravimo klausimais;
  9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
  10. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, privačių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais) rengimą;
  11. užtikrina Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalies tvarkymą;
  12. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Tarnybai teismuose, rengia susijusius dokumentus;
  13. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus, susijusius su Tarnybos organizacinės kultūros formavimu;
  14. atsižvelgdamas į Tarnybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, poreikio, kvalifikacijos tobulinimo, siūlo priemones personalo valdymo kokybei ir personalo motyvacijai stiprinti;
  15. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja atliekant Tarnybos administracijos padalinių funkcijų ir (ar) Tarnybos pareigybių analizę ir teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktuose Tarnybai nustatytus uždavinius;
  16. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Tarnyboje;
  17. padeda Tarnybos direktoriui formuoti personalo sudėtį;
  18. organizuoja Tarnybos administracijos padalinių vadovams pagalbą vykdant personalo adaptavimą ir integravimą Tarnyboje;
  19. dalyvauja formuojant Tarnybos personalo mokymo prioritetus;
  20. padeda Tarnybos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
  21. teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Tarnyboje gerinimo;
  22. organizuoja personalo pareigybių sąrašų rengimą ir konsultuoja Tarnybos administracijos padalinių vadovus personalo pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl personalo pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  23. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
  24. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
  25. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
  26. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
  27. organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbinės veiklos vertinimą;
  28. organizuoja atostogų suteikimą personalui, užtikrina, kad būtų rengiami Tarnybos personalo kasmetiniai atostogų grafikai, Tarnybos direktoriaus įsakymų dėl kasmetinių ir kitų rūšių atostogų suteikimo projektai, jie registruojami, vedama kasmetinių ir kitų rūšių atostogų apskaita;
  29. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
  30. padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, organizuoja nustatytų tarnybinės etikos (elgesio) pažeidimų analizę ir teikia Tarnybos direktoriui jų prevencijos pasiūlymus;
  31. padeda Tarnybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vykdo prevencines priemones, kad Tarnybos personalas privačių interesų deklaracijas Tarnybai pateiktų tinkamai ir laiku;
  32. organizuoja privačių interesų deklaracijų duomenų tikrinimą ir analizę, – atlieka jų stebėseną, nustačius galimą, potencialų ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį apie tai nedelsiant raštu informuoja Tarnybos direktorių;
  33. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatytais atvejais, Tarnybos direktoriaus pavedimu rengia rekomendacijų projektus dėl šio įstatymo nuostatų vykdymo;
  34. Tarnybos direktoriaus pavedimu organizuoja tarnybinius patikrinimus, teikia siūlymus Tarnybos direktoriui dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo;

7.23.  organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir išdavimą, organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;

 1. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
 2. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;
 3. organizuoja Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtų bylų (įskaitant Tarnybos personalo asmens bylas) sudarymą, saugojimą bei perdavimą tolimesniam saugojimui;
 4. rengia Skyriaus personalo pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;
 5. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriai dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
 6. vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

____________________________

 

Susipažinau ir sutinku

 

___________________________

(parašas)

 

___________________________

(vardas ir pavardė)

 

___________________________

(data)