Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1S-39 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 1S-123 redakcija) MOKYMŲ IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Mokymų ir konsultavimo skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimą skyriaus kompetencijos klausimais konsultuojant ir mokant perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus ir tiekėjus viešųjų pirkimų klausimais, organizuojant seminarus ir skaitant juose pranešimus, rengiant viešųjų pirkimų mokymo medžiagą. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje – viešųjų pirkimų srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje; 6.3. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, kitus mokymo renginius, skaityti pranešimus šiuose renginiuose pirkimo klausimais pagal skyriaus kompetenciją; 6.4. išmanyti pagrindinius Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą; 6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklą ir gebėti juos taikyti praktiškai; 6.6. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai; 6.7. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, greitai priimti sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.9. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu; 6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. pagal skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas ir moko viešųjų pirkimų vykdymo klausimais perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus ir tiekėjus, taip pat ir dalyvaujančius įgyvendinant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, organizuoja Tarnybos seminarus, kitus mokymo renginius, dalyvauja juose ir skaito pranešimus; 7.2. rengia viešųjų pirkimų mokymo medžiagą, apibendrina ir skelbia dažniausiai pateikiamus perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų ir tiekėjų klausimus (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, finansuojamų ES paramos lėšomis), žinių patikrinimo testus; 7.3. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl viešuosius pirkimus (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, finansuojamų ES paramos lėšomis) reglamentuojančių teisės aktų rengimo ar pakeitimo; 7.4. atstovauja Tarnybai valstybės institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose; 7.5. nagrinėja perkančiųjų organizacijų prašymus dėl išregistravimo iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (dėl atitikimo perkančiosios organizacijos statusui); 7.6. nesant skyriaus vedėjo, laikinai vykdo skyriaus vedėjo funkcijas; 7.7. vykdo kitus su Tarnybos, skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _________________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)