Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-128 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 1S- 123 redakcija) MOKYMŲ IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Mokymų ir konsultavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 15. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti: pagal Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba) nustatytą kompetenciją Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija) (toliau – Kuro taisyklės) įgyvendinimą konsultuojant įsigyjančiąsias organizacijas ir tiekėjus energijos išteklių įsigijimo procedūrų klausimais (toliau – Kuro pirkimai) pagal skyriaus kompetenciją; Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymo) įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją konsultuojant perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus ir tiekėjus viešųjų pirkimų klausimais, organizuojant perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų valstybės tarnautojų ar darbuotojų, atsakingų už pirkimus, mokymą. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje – viešųjų pirkimų srityje ir Kuro pirkimų srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje; 6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį; 6.4. išmanyti ir mokėti naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – CVP IS); 6.5. išmanyti įstatymus ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis; 6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus; 6.7. sugebėti organizuoti ir vesti seminarus, kitus mokymo renginius, skaityti pranešimus šiuose renginiuose pirkimo klausimais; 6.8. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių asmenų darbą; 6.9. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.10. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 6.11. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 6.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą, kad užduotys ir darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai, užtikrina pavestų skyriui funkcijų vykdymą; 7.2. organizuoja konsultacijas ir mokymus bei konsultuoja ir moko įsigyjančiąsias organizacijas ir Kuro taisyklių taikymo klausimais; 7.3. organizuoja konsultacijas ir mokymus bei konsultuoja ir moko perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus ir tiekėjus, taip pat ir dalyvaujančius įgyvendinant Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, viešųjų pirkimų klausimais; 7.4. koordinuoja mokomosios medžiagos rengimą ir ją rengia; 7.5. užtikrina perkančiųjų organizacijų prašymų dėl išregistravimo iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (dėl atitikimo perkančiosios organizacijos statusui) nagrinėjimą; 7.6. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl viešuosius pirkimus (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, finansuojamų ES paramos lėšomis) ar Kuro pirkimus reglamentuojančių teisės aktų rengimo ar pakeitimo, dėl viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo; 7.7. Tarnybos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 7.8. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje; 7.9. organizuoja skyriui pagal Tarnybos dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą; 7.10. Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus; 7.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais; 7.12. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus ir skyriaus veiklą koordinuojančio ir kontroliuojančio Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą. _________________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)