Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 STATISTIKOS IR ATASKAITŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Statistikos ir ataskaitų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). 2. Skyriaus darbuotojo pareigybės grupė – specialistas. 3. Skyriaus darbuotojo pareigybės lygis – A2. II. PASKIRTIS 4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, kuro pirkimų ir koncesijų – srityje . III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. išmanyti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles; 6.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus; 6.4. mokėti rengti informacinių, organizacinių, tvarkomųjų dokumentų projektus; 6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. prižiūri kaip laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GSPĮ), Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau – EIRĮ) skelbiant pagal šiuos teisės aktus pasirašytas sutartis bei jų pakeitimus ir (ar) įvykdytų procedūrų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) ataskaitas, tikrina pateiktų ataskaitų duomenis ir tikslina juos pagal perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų, įsigyjančiųjų organizacijų ir suteikiančiųjų institucijų pateiktą informaciją: 7.1.1. tikrina ataskaitų duomenis, vykdo ataskaitų pateikimo kontrolę; 7.1.2. prevencine tvarka kontroliuoja sutarčių viešinimą. 7.2. konsultuoja (raštu ir žodžiu) ūkio subjektus ir Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ataskaitų rengimo ir pateikimo Tarnybai klausimais; 7.3. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie pirkimus, kuriems VPĮ, PĮ, GSPĮ nuostatos, (toliau – pirkimai), po jų sudarytas pirkimų sutartis, preliminariąsias sutartis ir pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, pirkimų ginčus, nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus ir pirkimų praktikoje pasitaikančias problemas; 7.4. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie koncesijas, sudarytas koncesijos sutartis ir sutarčių vykdymo rezultatus, koncesijų ginčus, nustatytus koncesijų suteikimo tvarkos pažeidimus ir koncesijų praktikoje kylančias problemas; 7.5. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie nustatytus Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pažeidimus, susijusius su taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį; 7.6. nustatęs teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtaręs Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui medžiagą tolesniam tyrimui perduoti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją; 7.7. rengia su ataskaitomis, sutarčių viešinimu susijusius Tarnybos informacinius dokumentus; 7.8. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 7.9. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo; 7.10. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 7.11. dalyvauja rengiant Tarnybos ir Skyriaus veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 7.12. formuoja ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui; 7.13. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 7.14. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą bei Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ______________________________________ Susipažinau ir sutinku: ______________________ (parašas) ______________________________ (vardas, pavardė) ______________ (data)