Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1S-38 redakcija) ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Elektroninių pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 16. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Tarnybos informacinių sistemų (toliau – TIS) funkcionavimą, eksploatavimą, tobulinimą ir modifikavimą, elektroninių pirkimų plėtrą, koordinuoti Skyriaus darbuotojų veiklą. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros – srityje ir specialiosios veiklos – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, Kuro pirkimų, koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, informatikos inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažiau kaip 3 (trejų) metų darbo stažą; 6.3. turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų darbo informacinių technologijų srityje patirties; 6.4. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 6.5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 7.2. užtikrina Skyriaus funkcijų įgyvendinimą ir kontrolę; 7.3. organizuoja Skyriaus veiklos apibendrinimą, ataskaitų rengimą, siūlymų dėl Skyriaus veiklos tobulinimo teikimą; 7.4. užtikrina Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) ir kitų Tarnybos informacinių sistemų (toliau – TIS) administravimą, TIS poreikių analizę; 7.5. koordinuoja Tarnybos informacinių technologijų vystymo strategijos parengimą ir jos įgyvendinimą; 7.6. užtikrina tinkamą CVP IS ir TIS (įskaitant interneto ir intraneto svetaines) kūrimą, tobulinimą, testavimą, įdiegimą ir funkcionavimą; 7.7. koordinuoja atsiradusių CVP IS ir TIS sutrikimų nustatymą ir organizuoja jų šalinimą; 7.8. užtikrina techninės dokumentacijos kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimams rengimą pagal Skyriaus kompetenciją; 7.9. užtikrina TIS apsaugą pagal Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus, TIS duomenų saugos politikos įgyvendinimą, tinkamą TIS ir jose kaupiamos informacijos apsaugos stebėjimą; 7.10. užtikrina TIS saugomų duomenų rezervinio duomenų kopijavimo procedūrų vykdymą; 7.11. organizuoja elektroninės informacijos saugos mokymus Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai); 7.12. koordinuoja perkančiųjų organizacijų, įsigyjančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų ir tiekėjų konsultavimą (raštu ir žodžiu) CVP IS naudojimo klausimais, taip pat užtikrina ir koordinuoja mokymus CVP IS naudojimo klausimais; 7.13. užtikrina veiksmingų konsultacijų Tarnybos darbuotojams TIS ir kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos įsisavinimo ir efektyvaus naudojimo klausimais teikimą; 7.14. koordinuoja tinkamą Tarnybos IT pagalbos portalo veikimą, leidžiantį registruoti ir valdyti Skyriaus kompetencijos IT paslaugų užsakymus; 7.15. teikia Tarnybos direktoriui ir (ar) Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą, statistines ataskaitas apie IT pagalbos tarnyboje registruotus užsakymus; 7.16. užtikrina TIS saugomos ir apdorojamos elektroninės informacijos rizikos vertinimo atlikimą bei šios rizikos valdymo priemonių plano parengimą; 7.17. užtikrina tinkamą Tarnybos duomenų centro, kompiuterinio tinklo, telefono ryšio sistemą ir konsultavimo telefono skambučių centro techninės ir programinės įrangos funkcionavimą; 7.18. koordinuoja TIS naudotojų prieigos teisių administravimą; 7.19. užtikrina tinkamą kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą; 7.20. koordinuoja informacijos, kurią reikia perduoti ES struktūroms elektroniniu būdu, parengimą tinkamu formatu; 7.21. atlieka TIS saugos įgaliotinio funkcijas; 7.22. organizuoja atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus rengimą; 7.23. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 7.24. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 7.25. užtikrina, kad būtų rengiami ar dalyvaujama rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus, elektroninius viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir teikiami pasiūlymai dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 7.26. pagal Tarnybos ir (ar) Skyriaus kompetenciją organizuoja ir pats rengia sutarčių projektus bei užtikrina Tarnybos sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę; 7.27. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 7.28. užtikrina, kad būtų atstovaujama Tarnybai formuojant ir įgyvendinant ES elektroninių viešųjų pirkimų politiką ir praktiką; 7.29. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 7.30. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 7.31. organizuoja Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą ir perdavimą tolimesniam saugojimui; 7.32. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 7.33. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti; 7.34. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam skyriaus veiklą dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų skyrimo; 7.35. organizuoja kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą; 7.36. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą, nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą. ____________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)