Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 (2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1S-38 redakcija) PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Tarnybos personalo tvarkymo bei kitų Skyriaus kompetencijai priskirtus uždavinių ir funkcijų vykdymą. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosiose veiklos srities – personalo valdymo – funkcijas. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį); 6.2. turėti ne mažesnį nei 3 (trejų) metų darbo stažą; 6.3. turėti ne mažesnę nei 1 (vienerių) metų teisinio arba personalo valdymo darbo patirtį; 6.4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, išmanyti įstatymus, susijusius su civiline ir administracine teisena, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei saugojimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gerai gebėti jas taikyti praktiškai; 6.5. išmanyti personalo administravimą, apskaitą ir analizę; 6.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis, gebėti įžvelgti problemas, jas įvertinti ir teikti išvadas bei siūlymus dėl jų sprendimo, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba; 6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 7.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 7.3. atsiskaito Tarnybos direktoriui už Skyriaus veiklą; 7.4. teikia Tarnybos direktoriui siūlymus; 7.5. atsižvelgdama į Tarnybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo; 7.6. organizuoja, kad kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais Tarnybos administracijos padalinių funkcijų ir (ar) Tarnybos pareigybių analizę ir teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Tarnybai nustatytus uždavinius; 7.7. organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – personalas) sudėties analizę; 7.8. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Tarnyboje 7.9. padeda Tarnybos direktoriui formuoti personalo sudėtį; 7.10. organizuoja Tarnybos administracijos padalinių vadovams pagalbą vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Tarnyboje; 7.11. padeda Tarnybos direktoriui formuoti Tarnybos personalo mokymo prioritetus, užtikrina Tarnybos personalo metinių mokymo planų sudarymą, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas; 7.12. padeda Tarnybos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą; 7.13. užtikrina, kad savalaikiai būtų rengiami ir atnaujinami Tarnybos vidaus teisės aktų projektai ir kiti dokumentai personalo valdymo klausimais; 7.14. kartu su kitų Tarnybos administracijos padalinių vadovais kontroliuoja Tarnybos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Tarnyboje gerinimo; 7.15. organizuoja personalo pareigybių sąrašų rengimą, ir konsultuoja Tarnybos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo; 7.16. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų; 7.17. padeda Tarnybos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą; 7.18. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais; 7.19. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas; 7.20. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą; 7.21. organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbinės veiklos vertinimą; 7.22. organizuoja atostogų suteikimą personalui, užtikrina, kad būtų rengiami Tarnybos personalo kasmetiniai atostogų grafikai, Tarnybos direktoriaus įsakymų dėl kasmetinių ir kitų rūšių atostogų suteikimo projektai, jie registruojami, vedama kasmetinių ir kitų rūšių atostogų apskaita; 7.23. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas; 7.24. padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, organizuoja nustatytų tarnybinės etikos (elgesio) pažeidimų analizę ir teikia Tarnybos direktoriui jų prevencijos pasiūlymus; 7.25. padeda Tarnybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vykdo prevencines priemones, kad Tarnybos personalas privačių interesų deklaracijas Tarnybai pateiktų tinkamai ir laiku; 7.26. organizuoja privačių interesų deklaracijų duomenų tikrinimą ir analizę, – atlieka jų stebėseną, nustačius galimą, potencialų ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį apie tai nedelsiant raštu informuoja Tarnybos direktorių; 7.27. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatytais atvejais, Tarnybos direktoriaus pavedimu rengia rekomendacijų projektus dėl šio įstatymo nuostatų vykdymo; 7.28. konsultuoja personalo administravimo, teisės aktų rengimo, taikymo bei kitais teisės klausimais personalą, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas; 7.29. Tarnybos direktoriaus pavedimu organizuoja tarnybinius patikrinimus, teikia siūlymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo; 7.23. organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir išdavimą, organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą; 7.30. teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui ir Skyriaus vedėjui, susijusius su Tarnybos organizacinės kultūros formavimu; 7.31. organizuoja atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais); 7.32. organizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su personalo valdymo klausimais, rengimą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 7.33. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 7.34. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 7.35. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 7.36. Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose; 7.37. organizuoja Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtų bylų (įskaitant Tarnybos personalo asmens bylas) sudarymą, saugojimą bei perdavimą tolimesniam saugojimui; 7.38. užtikrina Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalies tvarkymą; 7.39. rengia Skyriaus personalo pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti; 7.40. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriai dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų skyrimo; 7.41. moko kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 7.42. vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui. ____________________________ Susipažinau ir sutinku ___________________________ (parašas) ___________________________ (vardas ir pavardė) ___________________________ (data)