Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Elektroninių pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Tarnybos informacinių sistemų (toliau – TIS), kompiuterių tinklo, telefono ryšio ir konsultacijų telefonu centro techninės ir sisteminės programinės įrangos palaikymui, modifikavimui atlikti, kompiuterių tinklo administravimui, Tarnybos intraneto svetainės programavimo darbams atlikti ir TIS kaupiamos informacijos saugumui, patikimumui ir prieinamumui užtikrinti. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje – informacinių sistemų ir telekomunikacijų įrangos administravimo – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų srities fizikos, matematikos, statistikos ar informatikos krypties ar technologijos mokslų srities elektronikos inžinerijos ar informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą; 6.2. turėti darbo patirties informacinių sistemų ir kompiuterių tinklų administravimo srityje; 6.3. išmanyti SQL duomenų bazių ir kompiuterinių tinklų administravimą ir valdymą; 6.4. išmanyti „Active Directory”, „Exchange“, turinio valdymo sistemą „Joomla“; 6.5. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 6.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.8. mokėti užsienio (anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu. 6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. dalyvauja Tarnybos informacinių technologijų vystymo strategijos parengime ir jos įgyvendinime; 7.2. atlieka ir koordinuoja tinkamą TIS (įskaitant interneto ir intraneto svetaines) kūrimą, tobulinimą, testavimą, įdiegimą ir funkcionavimą; 7.3. atlieka atsiradusių TIS sutrikimų nustatymą, registravimą ir nedelsiant atlieka ir organizuoja jų šalinimą; 7.4. atlieka kompiuterių tinklo, kompiuterizuotų darbo vietų, biuro technikos aptarnavimą, įrengimą ir techninę priežiūrą; 7.5. užtikrina, kad būtų laiku įdiegiami programinės įrangos atnaujinimai Tarnybos kompiuterizuotose darbo vietose, diegia antivirusinę programinę įrangą ir ją atnaujina; 7.6. prižiūri Tarnybos telefono ryšio sistemą ir konsultavimo telefono skambučių centro įrangą; 7.7. užtikrinta tinkamą Tarnybos IT pagalbos portalo veikimą, leidžiantį registruoti ir valdyti Skyriaus kompetencijos IT paslaugų užsakymus; 7.8. užtikrina TIS apsaugą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, TIS duomenų saugos politikos įgyvendinimą, tinkamą TIS ir jose kaupiamos informacijos apsaugos stebėjimą; 7.9. atlieka TIS saugomų duomenų rezervinio duomenų kopijavimo procedūras; 7.10. dalyvauja organizuojant TIS elektroninės informacijos saugos priemonių planavimą; 7.11. rengia techninę dokumentaciją kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimams; 7.12. konsultuoja Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojas) TIS ir kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos įsisavinimo ir efektyvaus naudojimo klausimais; 7.13. atlieka TIS naudotojų prieigos teisių administravimą; 7.14. užtikrina tinkamą Tarnybos duomenų centro, kompiuterinio tinklo, techninės ir programinės įrangos funkcionavimą; 7.15. užtikrina tinkamą kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą; 7.16. atstovauja Tarnybai formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos elektroninių viešųjų pirkimų politiką ir praktiką; 7.17. rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus, elektroninius viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 7.18. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 7.19. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, kurie atliekami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų); 7.20. dalyvauja rengiant Skyriaus ir Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 7.21. sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui; 7.22. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus darbą, ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ____________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)