Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 PREVENCIJOS IR SKELBIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Prevencijos ir skelbimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). 2. Darbuotojo pareigybės grupė – specialistas. 3. Darbuotojo pareigybės lygis – A2. II. PASKIRTIS 4. Darbuotojo pareigybė reikalinga užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ), Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GSPĮ ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau – EIRĮ), Koncesijų įstatymo (toliau – KĮ) (toliau visi kartu – Įstatymai) pažeidimų prevenciją (taip pat ir Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis finansuojamuose projektuose). III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų, Kuro pirkimų, koncesijų – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti; 6.3. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. persiunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) ir koncesijų skelbimus ir pranešimus ir užtikrina kitų pranešimų ir informacijos persiuntimą; 7.2. tikrina pirkimų ir koncesijų skelbimus, technines specifikacijas, kvalifikacinius reikalavimus, atrankos kriterijus; 7.3. tikrina visų tarptautinių formatų skelbimų gavimo TED patvirtinimus; 7.4. esant poreikiui teikia informaciją dėl pateikto skelbimo paskelbimo galimybės ir papildomą informaciją pagal TED užklausą; 7.5. formuoja TED sistemoje e-Notice skelbimus, kurių dėl techninių galimybių neįmanoma pateikti per CVP IS; 7.6. administruoja pirkimų vykdytojų paskelbtą informaciją apie viešojo pirkimo sutarties ir pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus ir informaciją apie tiekėjus, kurie pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ, PĮ nustatytiems reikalavimams, arba apie tiekėjus, kurie dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų; 7.7. konsultuoja (raštu ir žodžiu) pirkimų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) skelbimų ir pranešimų rengimo ir pateikimo Tarnybai klausimais; 7.8. rengia su pirkimų ir koncesijų skelbimais ir pranešimais susijusius informacinius dokumentus; 7.9. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Viešųjų pirkimų monitoringo informacinės sistemos tobulinimo; 7.10. renka, kaupia, ir analizuoja, informaciją apie pirkimus ir koncesijas, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų tvarkos pažeidimus ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas; 7.11. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 7.12. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 7.13. dalyvauja rengiant Tarnybos ir Skyriaus veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 7.14. formuoja ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui; 7.15. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 7.16. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą bei Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ______________________________ Susipažinau ir sutinku ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)