Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 1S-169 PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga personalo tvarkymo bei kitoms Skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosiose veiklos srities – personalo valdymo – funkcijas. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo, susijusio su personalo valdymu, patirtį; 6.3. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, išmanyti įstatymus, susijusius su civiline ir administracine teisena, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei saugojimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gerai gebėti jas taikyti praktiškai; 6.4. išmanyti personalo administravimą, apskaitą ir analizę; 6.5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti; 6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis, gebėti įžvelgti problemas, jas įvertinti ir teikti išvadas bei siūlymus dėl jų sprendimo, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba; 6.7. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 6.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. atsižvelgdama į Tarnybos strateginius tikslus ir uždavinius, rengia siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo; 7.2. kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais atlieka Tarnybos administracijos padalinių funkcijų ir (ar) Tarnybos pareigybių analizę ir rengia siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Tarnybai nustatytus uždavinius; 7.3. atlieka Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – personalas) sudėties analizę; 7.4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Tarnyboje 7.5. padeda Tarnybos direktoriui formuoti personalo sudėtį; 7.6. padeda Tarnybos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Tarnyboje; 7.7. rengia siūlymus dėl Tarnybos personalo mokymo prioritetų, sudaro Tarnybos personalo metinius planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas; 7.8. padeda kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą; 7.9. rengia ir atnaujina Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais; 7.10. kartu su kitų Tarnybos administracijos padalinių vadovais kontroliuoja Tarnybos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Tarnyboje gerinimo; 7.11. rengia personalo pareigybių sąrašus ir konsultuoja Tarnybos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, rengia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo; 7.12. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų; 7.13. padeda Tarnybos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą; 7.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais; 7.15. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas; 7.16. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą; 7.17. organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbinės veiklos vertinimą; 7.18. organizuoja atostogų suteikimą personalui, rengia Tarnybos personalo kasmetinių atostogų grafikus, Tarnybos direktoriaus įsakymų dėl kasmetinių ir kitų rūšių atostogų suteikimo projektus, juos registruoja, veda kasmetinių ir kitų rūšių atostogų apskaitą; 7.19. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas; 7.20. padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, analizuoja nustatytus tarnybinės etikos (elgesio) pažeidimus ir rengia jų prevencijos pasiūlymus; 7.21. padeda Tarnybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vykdo prevencines priemones, kad Tarnybos personalas privačių interesų deklaracijas Tarnybai pateiktų tinkamai ir laiku; 7.22. tikrina ir analizuoja privačių interesų deklaracijų duomenis, – atlieka jų stebėseną, nustačius galimą, potencialų ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį apie tai nedelsiant raštu informuoja Tarnybos direktorių; 7.23. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatytais atvejais, Tarnybos direktoriaus pavedimu rengia rekomendacijų projektus dėl šio įstatymo nuostatų vykdymo; 7.24. konsultuoja personalo administravimo, teisės aktų rengimo, taikymo bei kitais teisės klausimais personalą, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas; 7.25. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus, teikia siūlymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo; 7.26. vykdo Tarnybos valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir išdavimą, organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą; 7.27. teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui ir Skyriaus vedėjui, susijusius su Tarnybos organizacinės kultūros formavimu; 7.28. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais); 7.29. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus personalo valdymo klausimais, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 7.30. dalyvauja planuojant ir rengiant Tarnybos ir Skyriaus veiklos planavimo dokumentus ir teikiant ataskaitas apie jų vykdymą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo; 7.31. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 7.32. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 7.33. Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose; 7.34. sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas (įskaitant personalo asmens bylas) ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui; 7.35. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 7.36. moko kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 7.37. vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ____________________________ Susipažinau ir sutinku ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)