Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-45 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1S-186 redakcija) SKELBIMŲ IR ATASKAITŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Skelbimų ir ataskaitų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 16. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Skelbimų ir ataskaitų skyriaus veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešųjų pirkimų srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, humanitarinių, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje; 6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus; 6.4. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu; 6.5. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai; 6.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, greitai priimti sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu. 6.8. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas: 7.1. užtikrindamas Įstatymo nuostatų įgyvendinimą, planuoja skyriaus darbą, organizuoja skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą ir užtikrina skyriui pavestų užduočių atlikimą laiku ir kokybiškai; 7.2. užtikrina pirkimų vykdytojų / suteikiančiųjų institucijų skelbimų skelbimų persiuntimą skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytuose leidiniuose ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 7.2. užtikrina, kad būtų teikiama informacija dėl pateikto skelbimo paskelbimo galimybės ir papildoma informacija pagal TED užklausą; 7.3. užtikrina, kad būtų formuojama TED sistemoje eNotice skelbimai, kurių dėl Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVPIS) techninių problemų neįmanoma pateikti; 7.4. užtikrina ir kuruoja viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų pateikimo kontrolę; 7.5. užtikrina viešųjų pirkimų sutarčių viešinimo administravimą; 7.6. užtikrina nepatikimų ir melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašų administravimą; 7.7. užtikrina, kad būtų rengiamos pirkimų, pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energetikos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija), skelbimų formos ir nustatomi turinio reikalavimai; 7.8. esant poreikiui rengia ir organizuoja Tarnybos informacinių pranešimų rengimą skyriaus kompetencijos ribose; 7.9. užtikrina, kad pagal skyriaus kompetenciją būtų konsultuojami (raštu ir žodžiu) perkančiųjų organizacijų/ perkančiųjų subjektų atstovai viešųjų pirkimų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) skelbimų ir ataskaitų rengimo ir pateikimo Tarnybai; 7.10. organizuoja siūlymų, pastabų, išvadų teikimą dėl teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų skelbimų ir ataskaitų pildymo, pateikimo Tarnybai projektų, CVP IS tobulinimo skyriaus kompetencijos ribose; 7.11. rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus ir teikia siūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo skyriaus kompetencijos ribose; 7.12. Tarnybos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 7.13. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus; 7.14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje; 7.15. teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei Skyriaus veiklos tobulinimo; 7.16. Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus; 7.17. sudaro skyriui pagal Tarnybos dokumentacijos planą priskirtas bylas; 7.18. pagal kompetenciją vykdo kitus su Tarnybos, skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą. _____________________________ Susipažinau ir sutinku: ______________________ (parašas) ______________________________ (vardas, pavardė) ______________ (data)