Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1S-76 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1S-108 redakcija) MOKYMŲ IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Mokymų ir konsultavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 12. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti: 4.1. pagal Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba) nustatytą kompetenciją Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija) (toliau – Kuro taisyklės) įgyvendinimą konsultuojant įsigyjančiąsias organizacijas ir tiekėjus energijos išteklių įsigijimo procedūrų klausimais (toliau – Kuro pirkimai) pagal skyriaus kompetenciją; 4.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją konsultuojant perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus ir tiekėjus viešųjų pirkimų klausimais, organizuojant perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų valstybės tarnautojų ar darbuotojų, atsakingų už pirkimus, mokymą, juos mokyti. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje – viešųjų pirkimų srityje ir Kuro pirkimų srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. išmanyti ES teisės aktus ir Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir Kuro pirkimus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą; 6.3. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai; 6.4. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, greitai priimti sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.5. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, kitus mokymo renginius, skaityti pranešimus šiuose renginiuose pagal skyriaus kompetenciją; 6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. pagal skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas ir moko Kuro pirkimų klausimais įsigyjančiąsias organizacijas, konsultuoja tiekėjus Kuro pirkimų klausimais, taip pat apibendrina ir skelbia dažniausiai pateikiamus įsigyjančių organizacijų ir tiekėjų klausimus dėl Kuro taisyklių taikymo; 7.2. pagal skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas ir moko viešųjų pirkimų vykdymo klausimais perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus, konsultuoja tiekėjus, taip pat ir dalyvaujančius įgyvendinant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, organizuoja Tarnybos seminarus, kitus mokymo renginius, dalyvauja juose ir skaito pranešimus; 7.3. rengia viešųjų pirkimų mokymo medžiagą, apibendrina ir skelbia dažniausiai pateikiamus perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų ir tiekėjų klausimus, (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, finansuojamų ES paramos lėšomis), žinių patikrinimo testus; 7.4. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl viešuosius pirkimus (įskaitant ir dėl viešųjų pirkimų, finansuojamų ES paramos lėšomis) reglamentuojančių teisės aktų rengimo ar pakeitimo; 7.5. vedėjui ar Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauja Tarnybai valstybės institucijose ar įstaigose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 7.6. nagrinėja perkančiųjų organizacijų prašymus dėl išregistravimo iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (dėl atitikimo perkančiosios organizacijos statusui); 7.7. vykdo kitus su Tarnybos, skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _________________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)