Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų ryšių patarėjas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). 2. Darbuotojo pareigybės grupė – specialistas. 3. Darbuotojo pareigybės lygis – A2. II. PASKIRTIS 4. Darbuotojo pareigybė reikalinga teikti teisingą, tikslią ir nešališką informaciją apie Tarnybos veiklą visuomenei ir žiniasklaidai, organizuoti ir vykdyti Tarnybos viešųjų ryšių sistemos įgyvendinimą, kuriant ir palaikant teigiamą Tarnybos įvaizdį, aukštą visuomenės pasitikėjimą Tarnyba, siekiant užtikrinti vidinę ir išorinę komunikaciją. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos – viešųjų ryšių – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės informavimo, viešųjų ryšių ar komunikacijos srityje; 6.3. gebėti komunikuoti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba; 6.4. išmanyti Tarnybos veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimo tvarką ir informacijos sklaidos ypatybes, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai; 6.5. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus; 6.6. gebėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti, rengti dokumentus, pažymas, pranešimus spaudai; 6.6.1. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu. 6.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 7.1. Tarnybos direktoriaus pavedimu rengia pranešimus žiniasklaidai apie Tarnybos vykdomą veiklą; 7.2. savo iniciatyva siūlo Tarnybos direktoriaus pranešimų žiniasklaidai temas, teikia pasiūlymus dėl reikiamų efektyvių viešosios informacijos kanalų ir priemonių parinkimo; 7.3. organizuoja ir rengia spaudos konferencijas, teikia komentarus žiniasklaidos atstovams, viešųjų ryšių kampanijas – derina renginių dalyviams tinkamą laiką, užtikrina visų numatytų dalyvių atvykimą, parengia ir operatyviai išplatina pranešimą žiniasklaidai, pagal kompetenciją dalyvauja kitų valstybės institucijų rengiamose spaudos konferencijose; 7.4. užmezga ir palaiko gerus ryšius su žiniasklaida: laiku pateikia išsamią informaciją žiniasklaidai; 7.5. pagal kompetenciją atsako į visuomenei rūpimus klausimus bei suteikia Tarnybos informaciją telefonu ir elektroniniu paštu; 7.6. stebi, analizuoja ir operatyviai reaguoja į žiniasklaidoje pasirodžiusią su Tarnyba susijusią neteisingą ar kritinę informaciją; 7.7. Tarnybos svetainėje rengia visuomenės, žiniasklaidos, valstybės įstaigų, visuomenės organizacijų bei kitų institucijų nuomonės apklausas; 7.8. dalyvauja Tarnybos posėdžiuose, operatyviai informuoja visuomenę apie Tarnybos priimtus svarbiausius sprendimus; 7.9. pagal kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja Tarnybos reprezentaciniuose renginiuose, šventėse ir kituose viešuosiuose renginiuose; 7.10. prižiūri Tarnybos interneto tinklalapio naujienų modulį, rengia, teikia ir prižiūri ten esančios informacijos aktualumą; 7.11. rengia informacinius pranešimus anglų kalba ir juos skelbia Tarnybos interneto tinklalapio angliškoje versijoje; 7.12. administruoja Tarnybos socialinius tinklapius, organizuoja aktualios informacijos jame teikimą, užtikrindamas Tarnybos veiklos visuomenei prieinamumą ir viešinimą, ir pagal poreikį organizuoja naujo Tarnybos socialinio tinklapio sukūrimą, jį administruoja; 7.13. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis, susijusius Tarnybos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui. __________________________ Susipažinau ir sutinku: ______________________________________ (parašas) ______________________________________ (Vardas ir pavardė) ______________________________________ (data)