Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1S-40 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1S-186 redakcija) SKELBIMŲ IR ATASKAITŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Skelbimų ir ataskaitų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). 2. Skyriaus darbuotojo pareigybės grupė - specialistas. 3. Skyriaus darbuotojo pareigybės lygis – A2. II. PASKIRTIS 4. Darbuotojo pareigybė reikalinga užtikrinti Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba) pateikiamų pirkimų vykdytojų / suteikiančiųjų institucijų skelbimų atitiktį Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimams bei jų persiuntimą skelbti teisės aktuose nustatytuose leidiniuose. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje – viešųjų pirkimų srityje. III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. išmanyti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, dokumentų rengimo taisykles; 6.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus; 6.4. mokėti rengti informacinių, organizacinių, tvarkomųjų dokumentų projektus; 6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.6. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu. IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 7.1. tikrina rizikingų pirkimų viešųjų pirkimų skelbimų atitikimą ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nuostatoms; 7.2. tvirtina ir persiunčia skelbti pirkimų vykdytojų / suteikiančiųjų institucijų skelbimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme nustatytuose leidiniuose ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS); 7.3. formuoja TED sistemoje eNotice skelbimus, kurių dėl Tarnybos techninių problemų neįmanoma pateikti CVP IS; 7.4. konsultuoja (raštu ir žodžiu) perkančiųjų organizacijų atstovus viešųjų pirkimų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) skelbimų rengimo ir teikimo Tarnybai klausimais; 7.5. rengia su viešųjų pirkimų skelbimais susijusius Tarnybos informacinius dokumentus; 7.6. administruoja nepatikimų tiekėjų sąrašą; 7.7. administruoja melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą; 7.8. pavaduoja Tarnybos Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už dokumentų registravimą; 7.9. skyriaus kompetencijos ribose rengia, taip pat dalyvauja rengiant kitų teisės aktų projektus bei teikia išvadas, pastabas, pasiūlymus dėl jų papildymo ir pakeitimo; 7.10. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 7.11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje; 7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su Tarnybos, skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai tikslai. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ___________________________________ Susipažinau ir sutinku : ______________________ (parašas) ______________________________ (vardas, pavardė) ______________ (data)