Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1S-97 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1S-108 redakcija) MOKYMŲ IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Mokymų ir konsultavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 12. II. PASKIRTIS 4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimą konsultuojant ir mokant perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus ir tiekėjus viešųjų pirkimų klausimais, organizuojant seminarus ir skaitant juose pranešimus, rengiant viešųjų pirkimų mokymo medžiagą. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje – viešųjų pirkimų srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. išmanyti pagrindinius Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą; 6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklą ir gebėti juos taikyti praktiškai; 6.4. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai; 6.5. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, greitai priimti sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.6. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, kitus mokymo renginius, skaityti pranešimus šiuose renginiuose; 6.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. teikia konsultacijas ir moko viešųjų pirkimų klausimais, organizuoja Tarnybos seminarus, konferencijas ir kitus mokymo renginius, dalyvauja juose ir skaito pranešimus; 7.2. rengia viešųjų pirkimų mokymo medžiagą, apibendrina ir skelbia dažniausiai pateikiamus perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų ir tiekėjų klausimus; 7.3. atsako už Tarnybos interneto svetainių skiltis, priklausančias skyriaus veiklos sričiai; 7.4. atstovauja Tarnybai valstybės institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose; 7.5. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų rengimo ar pakeitimo; 7.6. nagrinėja perkančiųjų organizacijų prašymus dėl išregistravimo iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (dėl atitikimo perkančiosios organizacijos statusui); 7.7. vykdo kitus, su Tarnybos skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, ar skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _________________________________ Susipažinau ir sutinku: ________________________________ (Parašas) ________________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________________ (Data)