Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169 FINANSŲ IR PLANAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Finansų ir planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) buhalterinės apskaitos tvarkymui, siekiant užtikrinti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami Tarnybos darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir finansinė atskaitomybė laiku pateikiama. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – finansų valdymo ir apskaitos – srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažiau kaip 3 (trejų) metų darbo patirtį viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos srityje; 6.3. išmanyti ir turėti darbo patirties dirbant su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), apskaitos ir verslo valdymo sistema, FVAIS ir bendrai finansuojamų iš ES lėšų projektų duomenų mainų svetaine (DMS2014); 6.4. mokėti apdoroti finansinius, statistinius duomenis; 6.5. išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius 2014-2020 metų ES struktūrinės ir Techninės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, valstybės tarnybą, viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, darbo santykių reguliavimą, valstybės biudžeto lėšų planavimą, apskaitą ir gebėti juos taikyti; 6.6. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai; 6.7. išmanyti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus; 6.8. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, greitai priimti sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti ataskaitas, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.9. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.10. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose: 7.1. rengia Tarnybos vykdomų programų sąmatų projektus; 7.2. patvirtinus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, rengia programų išlaidų sąmatas, esant būtinybei, jų patikslinimus; 7.3. vykdo VBAMS ir FVAIS sistemos atnaujinimo importus, atlieka kitas susijusias operacijas, užtikrinančias tinkamą VBAMS ir FVAIS funkcionavimą; 7.4. traukia į apskaitą Tarnybos vykdomų programų lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą, apskaičiuoja Tarnybos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) darbo užmokestį, komandiruočių išlaidas, kitas teisės aktais nustatytas išmokas; 7.5. rengia ir įgyvendina Tarnybos apskaitos politiką; 7.6. teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Tarnybos mokėjimo paraiškas VBAMS, vykdomoms programoms finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka į VBAMS įkelia informaciją apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį; 7.7. analizuoja kiekvieno mėnesio biudžeto lėšų panaudojimą pagal išlaidų straipsnius, rengia palyginamąją analizę ir teikia raštu apibendrintas išvadas Skyriaus vedėjui; 7.8. vykdo sutarčių administravimą (mokėjimų ir apskaitos koordinavimą), koordinuoja, kad viešųjų pirkimų vertės neviršytų sumų, nurodytų viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose; 7.9. sudaro inventorizavimo aprašus-sutikrinimo žiniaraščius; 7.10. rengia Tarnybos Finansų kontrolės taisykles; 7.11. sudaro ir teikia ketvirtines ir metines Tarnybos buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės apie biudžetinių ir techninės paramos ES lėšų panaudojimą ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybės kontrolei, Seimo audito komitetui jos nustatyta tvarka ir terminais; 7.12. į Viešojo sektoriaus atskaitomybės konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) sukelia Skyriaus parengtą, Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pasirašytą Tarnybos metinį finansinių ataskaitų rinkinį, finansinių duomenų derinimo ir eliminavimo informaciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais; 7.13. nustatyta tvarka ir terminais teikia informaciją AKIS ir VTIPS sistemose; 7.14. rengia pažymas apie Tarnybos darbuotojų gautą darbo užmokestį pagal darbuotojų pateiktus prašymus; 7.15. sudaro Tarnybos finansų kontrolės būklės ataskaitą ir teikia ją Skyriaus vedėjui; 7.16. rengia finansinių išteklių paskirstymo pagal Tarnybos vykdomas priemones paskaičiavimus, analizuoja jų teisingumą strateginiame plane numatytam laikotarpiui ir teikia šią informaciją Skyriaus vedėjai; 7.17. teikia paklausimus Tarnybos administracijos padalinių vadovams ir, gavę atsakymus, rengia paskaičiavimus dėl ES 2014-2020 m. techninės paramos papildomo poreikio ir teikia Skyriaus vedėjui; 7.18. konsultuoja Tarnybos darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais; 7.19. veda Tarnybos įgyvendinamų projektų apskaitą ir administruoja, koordinuoja dokumentacijos saugojimą; 7.20. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus rengimą; 7.21. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 7.22. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti; 8. rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 8.1. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 8.2. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 8.3. dalyvauja rengiant Tarnybos ir Skyriaus veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų; 8.4. formuoja ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui; 8.5. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį; 8.6. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ______________________________________ Susipažinau ir sutinku: ______________________________________ (parašas) ______________________________________ (Vardas ir pavardė) ______________________________________ (data)