Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1S-36 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1S-186 redakcija) SKELBIMŲ IR ATASKAITŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Skelbimų ir ataskaitų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba) pateikiamų pirkimų vykdytojų / suteikiančiųjų institucijų skelbimų atitiktį Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, bei jų persiuntimą skelbti teisės aktuose nustatytuose leidiniuose. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos – viešųjų pirkimų srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, humanitarinių, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažiau kaip 1 (vienų) metų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje; 6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, valstybės tarnybą bei gebėti juos taikyti; 6.4. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai; 6.5. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, greitai priimti sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 6.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. tikrina rizikingų pirkimų viešųjų pirkimų skelbimų atitikimą ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nuostatoms; 7.2. tvirtina ir persiunčia skelbti pirkimų vykdytojų / suteikiančiųjų institucijų skelbimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme nustatytuose leidiniuose ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS); 7.3. rengia pirkimų, pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija), skelbimų formas ir nustato turinio reikalavimus; 7.4. administruoja nepatikimų tiekėjų sąrašą; 7.5. administruoja melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą; 7.6. konsultuoja (raštu ir žodžiu) perkančiųjų organizacijų atstovus viešųjų pirkimų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) skelbimų rengimo ir teikimo Tarnybai klausimais; 7.7. rengia su viešųjų pirkimų skelbimais susijusius Tarnybos informacinius dokumentus; 7.8. skyriaus kompetencijos ribose rengia, taip pat dalyvauja rengiant kitų teisės aktų projektus bei teikia išvadas, pastabas, pasiūlymus dėl jų papildymo ir pakeitimo; 7.9. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 7.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje; 7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus su Tarnybos, skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. __________________________________ Susipažinau ir sutinku: Skyriaus vyriausiasis specialistas ______________________________ (parašas) ______________________________ (vardas, pavardė) ______________________________ (data)