Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1S-33 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 1S-123 redakcija) VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 18. II. PASKIRTIS 4. Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką Lietuvos Respublikoje, koordinuoti ir kontroliuoti priskirtų Tarnybos administracijos padalinių darbą, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo, Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija) Tarnybai numatytų funkcijų vykdymą tinkamai ir laiku, taip pat vykdyti direktoriaus funkcijas jam nesant. III. VEIKLOS SRITYS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje – viešųjų pirkimų srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje; 6.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirties; 6.4. turėti ne mažiau kaip 1 metų teisės aktų rengimo patirties; 6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teisėkūros procesą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei dokumentų rengimo taisykles; 6.6. būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas; 6.7. išmanyti viešuosius pirkimus reglamentuojančią Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisinę bazę; 6.8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą, išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.9. mokėti užsienio (anglų, prancūzų arba vokiečių) kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu; 6.10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir Internet Explorer; 6.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtų Tarnybos administracijos padalinių darbą pagal šių padalinių nuostatuose nurodytas funkcijas; 7.2. koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos administracijos padalinių veiklą, rengiant Tarnybos veiklos planus; 7.3. laikinai atlieka Tarnybos direktoriaus funkcijas Tarnybos direktoriaus nesant; 7.4. Tarnybos vardu nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas; 7.4. Tarnybos direktoriui įgaliojus, atstovauja Tarnybą teisme bei pasitarimuose, kitose institucijose ir įstaigose, svarstant metodinius klausimus, susijusius su pirkimais, palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis Tarnybos veiklos klausimais; 7.5. užtikrina, kad Tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtų koordinuoti ir kontroliuoti Tarnybos administracijos padalinių rengiami dokumentai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų reikalavimus; 7.6. ruošia ir analizuoja pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo, kitais Tarnybos veiklos klausimais ir teikia juos Tarnybos direktoriui; 7.7. planuoja Tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtų koordinuoti ir kontroliuoti Tarnybos administracijos padalinių darbą, nustato veiklos tobulinimo kryptis, perspektyvas, strategijas; 7.8. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui. ____________________ Susipažinau ir sutinku: _________________ (Parašas) ________________________________________ (Vardas ir pavardė) _________________ (Data)