Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2012 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1S-147

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) direktorius yra valstybės pareigūnas, kurį Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teikimu 4 metams į pareigas priima ir iš jų atleidžia Respublikos Prezidentas. Tarnybos direktorius pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
2. Pareiginės algos koeficientas – 12,3.

II. PASKIRTIS

3. Tarnybos direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Tarnybos darbui, organizuoti Tarnybos darbą, įgyvendinant Tarnybai pavestus uždavinius ir funkcijas.

III. VEIKLOS SRITYS

4. Šias pareigas einantis valstybės pareigūnas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – įstaigos vidaus administravimo ir specialioje veiklos srityje – teisės, viešųjų pirkimų.

IV. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS PAREIGŪNUI

5. Valstybės pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis;
5.2. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį universitetinį išsilavinimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS PAREIGŪNO FUNKCIJOS

6. Siekiant tinkamai įgyvendinti Tarnybai pavestus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės pareigūnas vykdo funkcijas:
6.1. organizuoja Tarnybos darbą taip, kad būtų įgyvendinami Tarnybos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
6.2. užtikrina Tarnybos teikiamų konsultacijų vienodumą, kompetentingumą ir kokybę;
6.3. sprendžia Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, tiesiogiai atsako už tai, kad būtų įgyvendinami Tarnybos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
6.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1517 (2011, Nr. 161-7630);
6.5. atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir tarptautinėse organizacijose;
6.6. priima įsakymus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;
6.7. per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos pateikia Tarnybos metinę veiklos ataskaitą Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir paskelbia viešai;
6.8. tvirtina Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;
6.9. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems pašalpas, tarnybines ar drausmines nuobaudas;
6.10. nustato Tarnybos direktoriaus pavaduotojų koordinavimo ir kontroliavimo sritis;
6.11. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
6.12. užtikrina racionalų ir taupų Tarnybos lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;
6.13. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam pavestas funkcijas.

_____________________________

Susipažinau:___________________
(Parašas)


____________________
(Vardas ir pavardė)


____________________
(Data)