• VPT administracija
  Tel. 8 5 219 7001, Faks. 8 5 213 6213, El. p. info@vpt.lt, Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Diana Vilytė
 • Kontaktai žiniasklaidai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Diana Vilytė
 • Mokymų ir konsultavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Julija Nikitinaitė

  PATVIRTINTA                                                                           
  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-128

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus  
  2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr.1S-108

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  MOKYMŲ IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI


  I. BENDROSIOS NUOSTATOS        

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Mokymų ir konsultavimo skyriaus

  (toliau – Skyrius) nuostatai reguliuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir Skyriaus veiklosorganizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos

  padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir
  kontroliuojančiam Skyriaus veiklą
  .

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
  Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais,
  Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos
  įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos
  Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos
  nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus
  nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla
  .

  4. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas,
  kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius
  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriuje
  valstybės tarnautojų (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia Skyriaus
  vedėjas, tvirtina Tarnybos direktorius.  

  II. SKYRIAUS
  KOMPETENCIJA, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS           


  5. Skyriaus kompetencijai priskiriama
  mokymų ir konsultavimo funkcija viešųjų pirkimų vykdymo bei pirkimų, atliekamų
  pagal
  Įmonių,
  veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir
  šilumos energijai gaminti, pirkimų (toliau – Kuro pirkimai) taisykles (toliau –
  Taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d.
  nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar
  kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių
  patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo
  Nr. 741 redakcija) (toliau – Kuro taisyklės),
  klausimais, išskyrus dėl
  Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonių
  naudojimo, skelbimų bei ataskaitų pildymo ir teikimo.

  6. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  6.1. pagal Skyriaus kompetenciją
  įgyvendinti Tarnybos funkcijas, susijusias su perkančiųjų organizacijų,
  perkančiųjų subjektų mokymų organizavimu ir jų mokymu, taip pat perkančiųjų
  organizacijų ir tiekėjų konsultavimo organizavimu viešųjų pirkimų vykdymo
  klausimais ir jų konsultavimu;

  6.2. pagal Skyriaus kompetenciją
  įgyvendinti Tarnybos funkcijas, susijusias su įsigyjančiųjų organizacijų, atliekančių
  Kuro pirkimus,
  mokymų
  organizavimu ir  jų mokymu, taip pat įsigyjančiųjų
  organizacijų ir tiekėjų konsultavimo organizavimu Kuro pirkimų vykdymo
  klausimais ir jų konsultavimu
  ;

  6.3. kartu su kitais administracijos
  padaliniais įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką Skyriaus kompetencijos
  klausimais;

  6.4. pagal Skyriaus
  kompetenciją užtikrinti, kad perkančiosioms organizacijoms, perkantiesiems
  subjektams, įsigyjančiosioms organizacijoms ir tiekėjams teikiama informacija
  būtų parengta laiku ir kokybiškai.

  7. Skyrius,
  vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. pagal
  Skyriaus kompetenciją viešųjų pirkimų vykdymo ir Kuro pirkimų klausimais
  konsultuoja perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus, įsigyjančiąsias
  organizacijas ir tiekėjus arba organizuoja jų konsultavimą, moko perkančiųjų
  organizacijų, perkančiųjų subjektų, įsigyjančiųjų organizacijų valstybės
  tarnautojus ar darbuotojus, atsakingus už pirkimus arba organizuoja jų mokymą;

  7.2. pagal
  Skyriaus kompetenciją viešųjų pirkimų ir Kuro pirkimų klausimais organizuoja
  Tarnybos seminarus ir mokymo renginius, dalyvauja juose ir skaito pranešimus;

  7.3. pagal
  Skyriaus kompetenciją rengia mokymo medžiagą seminarams viešųjų pirkimų ir Kuro
  pirkimų klausimais, apibendrina ir skelbia dažniausiai pateikiamus perkančiųjų
  organizacijų, perkančiųjų subjektų ir tiekėjų klausimus, žinių patikrinimo
  testus ir kt. mokomąją medžiagą;

  7.4. pagal
  Skyriaus kompetenciją atstovauja Tarnybai valstybės institucijose ar
  įstaigose; 

  7.5. pagal
  Skyriaus kompetenciją teikia pastabas bei pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų
  vykdymą reglamentuojančių teisės aktų rengimo, pakeitimo ar tobulinimo;

  7.6. Tarnybai
  gavus prašymus dėl perkančiųjų organizacijų išregistravimo iš CVP IS, nagrinėja
  juos pagal Skyriaus kompetenciją dėl atitikimo perkančiosios organizacijos
  statusui;

  7.7. pagal kompetenciją vykdo kitus su Tarnybos,
  Skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus
  pavaduotojo, kuruojančio ir koordinuojančio Skyriaus veiklą, Skyriaus vedėjo
  nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai
  tikslai
  .       

  III. SKYRIAUS
  TEISĖS IR PAREIGOS                

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus
  uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti iš Tarnybos administracijos padalinių,
  kitų institucijų informaciją ir dokumentus, reikalingus Skyriaus uždaviniams
  įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

  8.2. teikti Tarnybos direktoriui,
  direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam ir koordinuojančiam Skyriaus veiklą,
  pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

  8.3. naudotis Tarnybos turimomis duomenų
  bazėmis bei kitų Tarnybos administracijos padalinių sukauptais duomenimis bei
  informacija;

  8.4. gavus Tarnybos direktoriaus ir (ar) direktoriaus
  pavaduotojo, kuruojančio ir koordinuojančio skyriaus veiklą, sutikimą,
  pasitelkti kitų skyrių darbuotojus pavestoms užduotims atlikti;

  9. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos
  įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir pareigų

  IV. SKYRIAUS
  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS   

  10. Skyriaus darbą organizuoja ir jam
  vadovauja Skyriaus vedėjas.

  11. Skyriaus kompetenciją nustato
  nuostatai, o Skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1.  planuoja ir organizuoja Skyriui pavestų
  uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.2. teikia Tarnybos direktoriui ir
  (ar) direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam ir koordinuojančiam Skyriaus
  veiklą, siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais dėl Skyriaus vykdomos
  veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių
  nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės
  aktais nustatytais atvejais;

  12.3. teisės aktų nustatyta tvarka ir /
  ar Tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  12.4. dalyvauja posėdžiuose,
  pasitarimuose sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.5. pagal Skyriaus kompetenciją
  atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus, direktoriaus
  pavaduotojo, kuruojančio ir koordinuojančio Skyriaus veiklą, pavedimus.

  13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas
  atlieka Skyriaus vedėją pavaduojantis vyriausiasis specialistas.

  14. Skyriaus vedėjo nesant (atostogų, komandiruotės ar
  ligos atveju), jo pareigas vykdo Skyriaus vyriausiasis specialistas, kurio
  pareigybės aprašyme yra nustatyta tokia funkcija
  .                    

  V. BAIGIAMOSIOS
  NUOSTATOS    

  15. Skyriaus
  darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai
  asmeniškai atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą, pavestų užduočių ir funkcijų
  atlikimą laiku ir kokybiškai.

  16. Už
  tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą
  įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą,
  pagrobimą ar kitokį neteisėtą įsigijimą arba kitus įslaptintos informacijos
  apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių
  atskleidimą Skyriaus darbuotojai gali būti traukiami tarnybinėn (drausminėn) ir
  /ar materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  17.  Šie nuostatai gali būti papildomi arba keičiami teisės
  aktų nustatyta tvarka.

  18. Skyriaus
  veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta
  tvarka.

  _______________________________ 

 • Skelbimų ir ataskaitų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Karolis Žižys
  Laimutė Valantavičienė

                                                                       

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-128

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1S-186 redakcija)  

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  SKELBIMŲ IR ATASKAITŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Skelbimų ir ataskaitų skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir skyriaus veiklos organizavimo tvarką.
  2. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  3. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o juos tvirtina Tarnybos direktorius.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5.       Skyriaus tikslas – užtikrinti Tarnybos planų bei programų įgyvendinimą, tikrinant ir siunčiant skelbti viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas, prevencine tvarka kontroliuojant viešųjų pirkimų sutarčių viešinimą.

  6.1.    prevencine tvarka atrinkti ir tikrinti rizikingų perkančiųjų organizacijų / perkančiųjų subjektų viešųjų pirkimų skelbimų atitikimą ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nuostatoms;

  6.2.    tikrinti pateiktų viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų duomenis;

  6.3.    atlikti paskelbtų pirkimų pirkimo dokumentų viešinimo kontrolę;

  6.4.    kontroliuoti perkančiųjų organizacijų / perkančiųjų subjektų viešųjų pirkimų sutarčių viešinimą;

  7.1. persiunčia skelbti pirkimų vykdytojų / suteikiančiųjų institucijų skelbimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme nustatytuose leidiniuose ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS);

  7.2.    tikrina rizikingų pirkimų viešųjų pirkimų skelbimus;

  7.3.    esant poreikiui pirkimų vykdytojams/ suteikiančiosios institucijoms raštu praneša apie skelbimo išsiuntimo spausdinimo būdą ir siuntimo datą, apie tai, kad skelbimas neatitinka nustatytų reikalavimų;

  7.4.    tikrina visų tarptautinių formatų skelbimų gavimo TED patvirtinimus ir pakartotinai siunčia, jei skelbimas TED negautas;

  7.5.    esant poreikiui teikia informaciją dėl pateikto skelbimo paskelbimo galimybės ir papildomą informaciją pagal TED užklausą;

  7.6.    formuoja TED sistemoje eNotice skelbimus, kurių dėl techninių galimybių neįmanoma pateikti per CVP IS;

  7.7.    administruoja nepatikimų tiekėjų sąrašą;

  7.8.    administruoja melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą;

  7.9.    rengia pirkimų, pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija), skelbimų formas ir nustato turinio reikalavimus;

  7.10.  tikrina viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų duomenis, vykdo ataskaitų pateikimo kontrolę;

  7.11.  prevencine tvarka kontroliuoja perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų sutarčių viešinimą,

  7.12. pagal kompetenciją konsultuoja (raštu ir žodžiu) viešųjų pirkimų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) skelbimų ir ataskaitų rengimo ir pateikimo Tarnybai, klausimais;

  7.13.  rengia su viešųjų pirkimų skelbimais, ataskaitomis, sutarčių viešinimu susijusius Tarnybos informacinius dokumentus;

  7.14.  skyriaus kompetencijos ribose rengia teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų skelbimų ir ataskaitų pildymo, pateikimo Tarnybai projektus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl CVP IS tobulinimo;

  7.15. dalyvauja rengiant kitų teisės aktų projektus bei teikia išvadas, pastabas, pasiūlymus dėl jų papildymo ir pakeitimo;

  7.16. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  7.17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus;

  7.18.  sudaro skyriui pagal Tarnybos dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  7.19.  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

  7.20.  Tarnybos direktoriui ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pavedus atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.21.  pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, pavedimus.

  8. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia Tarnybos funkcijoms atlikti.

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius bei funkcijas, turi teisę:

  9.1.    skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos skyrių sukauptais duomenimis ir teikti jiems informaciją;

  9.2.    gauti iš Tarnybos administracijos padalinių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų (įstaigų) informaciją bei dokumentus reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti ir teikti jiems informaciją;

  9.3.    vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą, pasirinkti taikomų kontrolės procedūrų pobūdį;

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  13.1.  organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2.  teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3.  Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4.  teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) Tarnybos direktoriui, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5.  dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  13.6.  pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, pavedimus.

  1. Tarnybos direktoriaus paskirtas skyriaus darbuotojas (valstybės tarnautojas).

  16.1.  klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2.  bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių, funkcijų ir darbų atlikimą laiku ir tinkamai.

  18. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.

  20. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

                       ______________________________________

 • Elektroninių pirkimų plėtros skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vytautas Kovaliūnas
  Rūta Masiliūnaitė

                                                                    

  PATVIRTINTA

  Viešųjų   pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010   m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-129 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2015  m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1S-81

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ PLĖTROS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir Skyriaus veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Skyriaus veiklą.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

  4. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, (toliau – Darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia Skyriaus vedėjas, o juos tvirtina Tarnybos direktorius.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus tikslas – užtikrinti Tarnybos planų bei programų įgyvendinimą, kuriant, tobulinant ir administruojant Tarnybos informacines sistemas (toliau – TIS), teikiant konsultacijas TIS naudojimo klausimais, bei kitas informacinių technologijų paslaugas.

  6. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

  6.1.    kurti, tobulinti ir administruoti TIS, užtikrinant tinkamą jų funkcionavimą;

  6.2. teikti konsultacijas ir mokymus perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų atstovams darbo su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – CVP IS) naudojimo klausimais ir teikti konsultacijas Tarnybos darbuotojams TIS naudojimo klausimais;

  6.3. užtikrinti tinkamą Tarnybos kompiuterinės techninės ir programinės įrangos funkcionavimą ir apskaitą.

  7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  7.1. rengia Skyriaus kompetencijos ribose Tarnybos informacinių technologijų vystymo strategiją ir ją įgyvendina;

  7.2. užtikrina tinkamą TIS kūrimą, tobulinimą, testavimą, įdiegimą ir funkcionavimą;

  7.3. nustato ir fiksuoja atsiradusius TIS sutrikimus ir organizuoja jų šalinimą;

  7.4. pagal Skyriaus kompetenciją rengia techninę dokumentaciją kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimams;

  7.5. užtikrina TIS apsaugą pagal Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus, įgyvendina TIS duomenų saugos politiką, organizuoja elektroninės informacijos saugos mokymus Tarnybos darbuotojams, atlieka TIS rizikos vertinimą, užtikrina tinkamą TIS ir jose kaupiamos informacijos apsaugos stebėjimą;

  7.6. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja (raštu ir žodžiu) perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus CVP IS naudojimo klausimais, atlieka ir koordinuoja mokymus CVP IS naudojimo klausimais;

  7.7. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus darbo TIS ir kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais;

  7.8. atlieka TIS naudotojų prieigos teisių administravimą;

  7.9. užtikrina tinkamą Tarnybos duomenų centro, kompiuterinio tinklo, telefono ryšio sistemą ir konsultavimo telefono skambučių centro techninės ir programinės įrangos funkcionavimą;

  7.10. užtikrina tinkamą kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą;

  7.11. pagal galimybes dalyvauja Europos Komisijos organizuojamose elektroninių viešųjų pirkimų programose, seminaruose, darbo grupėse, susitikimuose, bei pagal Skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją;

  7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus, dalyvauja tobulinant elektroninius viešuosius pirkimus reglamentuojančią teisinę bazę;

  7.13. atstovauja Tarnybą Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais (Lietuvos ir ES institucijose), teikia Tarnybos direktoriui ir (ar) Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Skyriaus veiklą, siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.14. tvarko Skyriaus dokumentaciją, rengia raštus skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.15. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus ir (ar) Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Skyriaus veiklą, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai tikslai.

  8. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia Tarnybos funkcijoms atlikti.

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius bei funkcijas, turi teisę:

  9.1.    Skyriaus kompetencijos ribose naudotis TIS duomenų bazėse kaupiama informacija;

  9.2.    gauti iš Tarnybos administracijos padalinių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų (įstaigų) informaciją bei dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti ir teikti jiems informaciją;

  9.3.    gavus Tarnybos direktoriaus ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Skyriaus veiklą, sutikimą, pasitelkti kitų skyrių darbuotojus pavestoms užduotims atlikti;

  9.4.    pagal Skyriaus kompetenciją naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

  9.5.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti susitikimuose, pasitarimuose ir konferencijose.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

           11. Skyriaus kompetenciją nustato nuostatai, o Skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

             12. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas.

             13. Skyriaus vedėjas:

  13.1.  organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2.  teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3.  Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4.  teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) Tarnybos direktoriui ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Skyriaus veiklą, pareikalavus atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  13.5.  dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  13.6.  pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Tarnybos direktoriaus ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Skyriaus veiklą, pavedimus.

  14. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Skyriaus veiklą.

  15. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas laikinai atlieka kitas Skyriaus darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas pavadavimas.

  16. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius Skyrius:

  16.1.  klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2.  bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

             17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių, funkcijų ir darbų atlikimą laiku ir tinkamai.

             18. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta ir / ar konfidencialia informacija, tokios informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos ir / ar konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

              19. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.

              20. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________________________________

 • Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyrius
  Adresas: Kareivių g. 1, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inga Noreikienė
  Laimutė Tautvaišienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1S-97

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1S-186 redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir skyriaus veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

  4. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriuje valstybės tarnautojų (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o juos tvirtina Tarnybos direktorius.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus tikslas – racionalaus lėšų, skirtų perkančiųjų organizacijų viešiesiems pirkimams, perkančiųjų subjektų pirkimams (toliau – pirkimai), įsigyjančiųjų organizacijų energijos išteklių pirkimams (toliau – kuro pirkimai), perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų sudaromiems vidaus sandoriams bei suteikiančiųjų institucijų koncesijoms naudojimo siekimas.

  6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

  6.1. įgyvendinti Tarnybos veiklos planus, programas, uždavinius ir funkcijas, susijusias su pirkimų, pirkimų sutarčių, kuro pirkimų sutarčių, vidaus sandorių vykdymo bei koncesijos sutarties pakeitimų pažeidimų prevencija ir kontrole;

  6.2. kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais įgyvendinti pirkimų ir koncesijų politiką;

  6.3. kontrolės ir prevencinėmis priemonėmis užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos,  vykdydamos pirkimus, pirkimo sutartis ir vidaus sandorius laikytųsi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų;

  6.4. kontrolės ir prevencijos priemonėmis užtikrinti, kad perkantieji subjektai vykdydami pirkimo sutartis ir vidaus sandorius, laikytųsi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų;

  6.41. prevencinėmis priemonėmis užtikrinti, kad suteikiančiosios institucijos,  keisdamos koncesijos sutartis laikytųsi Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo (toliau – Koncesijų įstatymas), ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų;

  6.5. užtikrinti, kad įsigyjančiosios organizacijos, vykdydamos kuro pirkimų sutartis laikytųsi Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija) (toliau – Kuro taisyklės) reikalavimų;

  6.6. pagal skyriaus kompetenciją užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar įmonėms, ES institucijoms bei kitoms tarptautinėms organizacijoms teikiama informacija būtų parengta laiku ir kokybiškai;

  6.7. pagal skyriaus kompetenciją rengti siūlymus dėl Tarnybos veiklos tobulinimo pirkimų prevencijos ir kontrolės, pirkimo sutarčių vykdymo priežiūros ir koncesijos sutarčių pakeitimų srityse.

  7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia ir teikia sprendimus dėl Tarnybos sutikimų Viešųjų pirkimų įstatyme ir Kuro taisyklėse nustatytais atvejais;

  7.2. atlieka perkančiųjų organizacijų sudarytų, vykdomų ar įvykdytų pirkimo sutarčių (taip pat ir finansuojamų iš ES lėšų) ir sudarytų vidaus sandorių vykdymo atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo ir (ar) su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatytiems reikalavimams vertinimą ir teikia vertinimo išvadas;

  7.3. atlieka perkančiųjų subjektų sudarytų, vykdomų ar įvykdytų pirkimo sutarčių (taip pat ir finansuojamų iš ES lėšų) ir sudarytų vidaus sandorių vykdymo atitikties Pirkimų  įstatymo  ir (ar) su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatytiems reikalavimams vertinimą ir teikia vertinimo išvadas;

  7.4. atlieka perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų veiklos, susijusios su pirkimo sutarčių (taip pat ir finansuojamų iš ES lėšų) sudarymu ir vykdymu tikrinimus ir teikia tikrinimo ataskaitas;

  7.41. viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros prašymu teikia nuomonę dėl koncesijos sutarties pakeitimų atitikties Koncesijų įstatymo reikalavimams;

  7.5. nustatęs Viešųjų pirkimų įstatymo ar Pirkimų įstatymo ir (ar) kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, teikia siūlymus Tarnybos direktoriui, rekomenduoti perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui nutraukti pirkimo sutartį;

  7.6. nustatęs Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų įstatymo ar Koncesijų įstatymo ir (ar) kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ar galimas korupcijos apraiškas, teikia rašto projektą, kuriuo perduoda medžiagą ar turimą informaciją tolesniam tyrimui teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją, Tarnybos direktoriui;

  7.7. nustatęs Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų įstatymų ar Koncesijų įstatymo ir (ar) kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus perduoda medžiagą ir turimą informaciją Tarnybos Teisės ir personalo skyriui spręsti klausimą dėl asmenų, atsakingų už Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų statymo ar Koncesijų įstatymo ir (ar) kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, patraukimo administracinėn atsakomybėn arba viešojo intereso gynimo;

  7.8. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  7.9. pagal skyriaus kompetenciją teikia siūlymus dėl pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimo;

  7.10. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  7.11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  7.12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

  7.13. sudaro skyriui pagal Tarnybos dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  7.14. atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.15. pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  8. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia Tarnybos funkcijoms atlikti.

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti iš perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto, įsigyjančiosios organizacijos, suteikiančiosios institucijos ar kitų asmenų su pirkimais ir (ar) pirkimo sutarčių ir koncesijos sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją ir dokumentus, reikalingus sutikimams Viešųjų pirkimų įstatyme ar Kuro taisyklėse nustatytais atvejais rengti;

  9.2. gauti perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto, pirkimo komisijos pirmininko, narių bei pirkimo procedūrose dalyvavusių ekspertų, pirkimo organizatorių ir (ar) kitų pirkimą atlikusių asmenų, asmenų, atsakingų už pirkimo sutarties vykdymą, veiksmų ir sprendimų, susijusių su pirkimu ar pirkimo sutarties vykdymu, paaiškinimus;

  9.3. patekti į perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto patalpas patikros atlikimui, prašyti sudaryti sąlygas darbui;

  9.4. patekti į su pirkimo sutarties vykdymu susijusius objektus, patalpas, teritorijas ar kitas erdves;

  9.5. gauti pirkimo dokumentus, tiekėjų pasiūlymus, kitus su pirkimu ir (ar) su pirkimo sutarties vykdymu susijusius dokumentus, pateikti pirkimo dokumentus, tiekėjų pasiūlymus, kitus su pirkimu ir (ar) pirkimo sutarties vykdymu susijusius dokumentus papildomai ekspertizei;

  9.51. gauti suteikiančiosios institucijos, komisijos ar jos narių, koncesijos suteikimo procedūrose dalyvaujančių ekspertų, kitų asmenų su koncesija ir koncesijos sutarties vykdymu susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus, pateikti koncesijos dokumentus ir ekonominės veiklos vykdytojų paraiškas bei dalyvių pasiūlymus papildomai ekspertizei;

  9.6. gauti kuro pirkimo dokumentus, tiekėjų pasiūlymus, kitus su kuro pirkimu ir (ar) su kuro pirkimo sutarties vykdymu susijusius dokumentus, pateikti kuro pirkimo dokumentus, tiekėjų pasiūlymus, kitus su kuro pirkimu ir (ar) kuro pirkimo sutarties vykdymu susijusius dokumentus papildomai ekspertizei;

  9.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka stebėti visas sutarties ar kuro pirkimo sutarties vykdymo procedūras, prireikus jas filmuoti ar kitais būdais dokumentuoti;

  9.8. skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos skyrių sukauptais duomenimis ir teikti jiems informaciją;

  9.9. Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauti Tarnybai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  9.10. pagal kompetenciją naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriaus kompetenciją nustato nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  12. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas.

  13. Skyriaus vedėjas:

  13.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3. Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) Tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  13.6. pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  14. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  15. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus vedėjo pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jo nesant – kitas Tarnybos direktoriaus paskirtas darbuotojas.

  16. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius:

  16.1. klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių, funkcijų ir darbų atlikimą laiku ir tinkamai.

  18. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.

  20. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  __________________________________


 • Rizikos valdymo ir statistikos skyrius
  Adresas: Kareivių g. 1, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Sadauskaitė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1S-97

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1S-186

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  RIZIKOS VALDYMO IR STATISTIKOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Rizikos valdymo ir statistikos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir skyriaus darbo organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

  4.  Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka.

  5. Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o juos tvirtina Tarnybos direktorius.

  II. SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus tikslai:

  6.1.  viešųjų pirkimų, viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių (toliau – viešojo pirkimo sutartis),  viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, koncesijos suteikimo procedūrų, koncesijos sutarčių bei  energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų (toliau – kuro pirkimas) rizikos valdymas;

  6.2.  statistinės informacijos, susijusios su viešaisiais pirkimais, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Gynybos įstatymas) nuostatos (toliau – viešieji pirkimai), koncesijų suteikimo procedūromis, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo (toliau – KĮ) nuostatos, po jų sudarytomis viešojo pirkimo ir koncesijų sutartimis ir kuro pirkimais, rinkimas, kaupimas, analizavimas ir teikimas.

  7. Skyriaus uždaviniai:

  7.1. vykdyti viešųjų pirkimų, kuriems taikomos VPĮ ir PĮ nuostatos, rizikos valdymą;

  7.2. vykdyti viešojo pirkimo sutarčių, sudarytų atlikus viešuosius pirkimus, kuriems taikomos VPĮ ir PĮ nuostatos, rizikos valdymą;

  7.3. vykdyti viešųjų pirkimų, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Gynybos įstatymas) nuostatos, rizikos valdymą;

  7.4. vykdyti energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų, kuriems taikomos „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių‘, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija) (toliau – Kuro taisyklės) nuostatos, rizikos valdymą;

  7.5. vykdyti koncesijų suteikimo procedūrų ir koncesijų sutarčių, kuriems taikomos KĮ nuostatos, rizikos valdymą;

  7.6.  vykdyti Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos (toliau – VPRV IS) rizikos modelio administravimą bei rizikos valdymo efektyvumo stebėseną; 

  7.7.  rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie numatomus ir atliekamus viešuosius pirkimus, sudarytas viešojo pirkimo sutartis ir viešojo pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, taip pat nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, jų pobūdį ir su jais susijusius sprendimus ir bausmes. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir skelbti viešai;

  7.8. rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie nustatytus Kuro taisyklių pažeidimus, susijusius su taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, skelbti viešai;

  7.9. rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie koncesijas, sudarytas koncesijos sutartis ir sutarčių vykdymo rezultatus, koncesijų ginčus, nustatytus koncesijų suteikimo tvarkos pažeidimus ir koncesijų praktikoje kylančias problemas. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikia Europos Komisijai ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

  7.10. analizuoti ir vertinti viešųjų pirkimų sistemą, rengti pasiūlymus dėl jos tobulinimo.

  8.  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1.  VPRV IS pagalba atlieka viešųjų pirkimų, kuriems taikomos VPĮ ir PĮ nuostatos, rizikos lygio valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų atrinkimo vertinimui ir perduoda Tarnybos administraciniam padaliniui pagal kompetenciją vertinimui;

  8.2.  VPRV IS pagalba atlieka perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, rizikos lygio valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų įtraukimo į metinius tikrinimų planus ir, suderinęs su Tarnybos direktoriaus pavaduotoju, koordinuojančiu ir kontroliuojančiu skyriaus veiklą, perduoda Tarnybos direktoriui tvirtinimui;

  8.3.  VPRV IS pagalba atlieka viešojo pirkimo sutarčių, sudarytų atlikus viešuosius pirkimus, kuriems taikomos VPĮ ir PĮ nuostatos, rizikos lygio valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų atrinkimo vertinimui ir perduoda Tarnybos administraciniam padaliniui pagal kompetenciją vertinimui;

  8.4.  VPRV IS pagalba atlieka perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų veiklos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu ir jų vykdymu, rizikos lygio valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų įtraukimo į metinius tikrinimų planus ir, suderinęs su Tarnybos direktoriaus pavaduotoju, koordinuojančiu ir kontroliuojančiu skyriaus veiklą, perduoda Tarnybos direktoriui tvirtinimui;

  8.5. vykdo viešųjų pirkimų, kuriems taikomos Gynybos įstatymo nuostatos, rizikos valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų atrinkimo vertinimui ir perduoda Tarnybos administraciniam padaliniui pagal kompetenciją vertinimui;

  8.6.  atlieka perkančiųjų organizacijų veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų, kuriems taikomos Gynybos įstatymo nuostatos, rizikos valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų įtraukimo į metinius tikrinimų planus ir, suderinęs su Tarnybos direktoriaus pavaduotoju, koordinuojančiu ir kontroliuojančiu skyriaus veiklą, perduoda Tarnybos direktoriui tvirtinimui;

  8.7. vykdo koncesijų suteikimo procedūrų ir koncesijų sutarčių, kurioms taikomos KĮ nuostatos, rizikos valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų atrinkimo vertinimui ir perduoda Tarnybos administraciniam padaliniui pagal kompetenciją vertinimui;

  8.8. atlieka koncesijos suteikiančiųjų institucijų veiklos, susijusios su koncesijų suteikimo procedūrų ir koncesijų sutarčių, kurioms taikomos KĮ nuostatos, rizikos valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų įtraukimo į metinius tikrinimų planus ir, suderinęs su Tarnybos direktoriaus pavaduotoju, koordinuojančiu ir kontroliuojančiu skyriaus veiklą, perduoda Tarnybos direktoriui tvirtinimui;

  8.9. Vykdo kuro pirkimų, kuriems taikomos Kuro taisyklių nuostatos, rizikos valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų atrinkimo vertinimui ir perduoda Tarnybos administraciniam padaliniui pagal kompetenciją vertinimui;

  8.10. atlieka VPRV IS rizikos modelio administravimą bei rizikos valdymo efektyvumo stebėseną;

  8.11. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie numatomus ir atliekamus viešuosius pirkimus, sudarytas viešojo pirkimo sutartis ir viešojo pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, taip pat nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, jų pobūdį ir su jais susijusius sprendimus ir bausmes. Apibendrintą informaciją, išskyrus konfidencialią, teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir skelbia viešai;

  8.12. rengia ir teikia Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma pirkimų stebėsenos ataskaitą ir kitą jos prašomą informaciją;

  8.13. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie nustatytus Kuro taisyklių pažeidimus, susijusius su taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį. Apibendrintą informaciją, išskyrus konfidencialią, skelbia viešai;

  8.14. vykdo tikslinę viešųjų pirkimų analizę, atlieka tyrimus ir rengia jų metodikas bei rezultatų statistines – analitines ataskaitas, atlieka viešųjų pirkimų sistemos efektyvumą charakterizuojančių rodiklių stebėseną, analizę bei tobulinimą;

  8.15. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  8.16. rengia Tarnybos metinę veiklos ataskaitą;

  8.17. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

  8.18. sudaro Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  8.19. pagal savo kompetenciją atstovauja Tarnybos interesams kitose institucijose ir įstaigose;

  8.20. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  9.1. skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos duomenų bazėse kaupiama informacija;

  9.2. gauti iš Tarnybos administracijos padalinių ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;

  9.3.  skyriaus kompetencijos ribose naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

  10. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir suteiktų pareigų.

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriaus kompetenciją nustato nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  12. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas.

  13. Skyriaus vedėjas:

  13.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, jų atlyginimo dydžio, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3. Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir / ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pareikalavus, atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose;

  13.6. pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, pavedimus;

  14. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą.

  15. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas laikinai atlieka Tarnybos direktoriaus paskirtas asmuo.

  16. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius, skyrius:

  16.1. klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių, funkcijų ir darbų nevykdymą arba netinkamą vykdymą pagal kompetenciją.

  18.  Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.

  20. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  _________________

 • Kontrolės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jelena Valentukevičienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-129

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1S-108 redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  KONTROLĖS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir skyriaus darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  5. Skyriuje valstybės tarnautojų (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o juos tvirtina Tarnybos direktorius.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus tikslas – kontroliuojant rizikingus viešuosius pirkimus, pirkimus atliekamus vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų (toliau kartu – pirkimai) tame tarpe ir finansuojamus ES lėšomis, taip pat energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, kaip numatyta „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse“, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 741 (toliau – Kuro taisyklės), pirkimus  (toliau - kuro pirkimai) ir fiksuojant perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų (toliau – pirkimų vykdytojai) padarytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų (toliau kartu – Įstatymas), ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, taip pat Kuro taisyklių ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų, taikymo klaidas ir pažeidimus, įgyvendinti Tarnybos veiklos planus ir programas, didinant Tarnybos veiklos efektyvumą. 

  7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

  7.1.            kontrolės ir prevencinėmis priemonėmis užtikrinti, kad pirkimų vykdytojai,  vykdydami  pirkimus, laikytųsi Įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų bei įsigyjančiosios organizacijos vykdydamos kuro pirkimus laikytųsi Kuro taisyklių ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų, siekiant daromų pažeidimų, klaidų sumažinimo;

  7.2.            užtikrinti, kad būtų išvengta kontrolės funkcijos atlikimo fragmentiškumo ir neproporcingumo, siekiant Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo ir efektyvaus Tarnybos išteklių panaudojimo; 

  7.3.            pagal skyriaus kompetenciją užtikrinti savalaikį ir kokybišką valstybės, savivaldybių ir kitoms institucijoms teikiamos informacijos apie kontroliuojamus pirkimus (kuro pirkimus) parengimą ir pateikimą.

  8. Skyrius, vykdydamas jam keliamus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1.            skyriaus kompetencijos ribose vertina pirkimų vykdytojų vykdomų/vykdytų pirkimų dokumentus ir procedūras, tame tarpe ir finansuojamus iš ES struktūrinių fondų lėšų, taip pat įsigyjančiųjų organizacijų vykdomų/vykdytų kuro pirkimų dokumentus ir procedūras (toliau – Vertinimas);

  8.2.            tikrina pirkimų vykdytojų, jų buveinės vietose, organizacinių dokumentų teisėtumą,  pirkimų procedūras, tame tarpe ir finansuojamus iš ES struktūrinių fondų lėšų (toliau – Tikrinimas);

  8.3.            rengia ir teikia pirkimų vykdytojams, įgyvendinančioms institucijoms, jeigu vertinamas/tikrinamas pirkimas yra finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, Vertinimų išvadas (toliau – Išvada) ir Tikrinimų ataskaitas (toliau – Ataskaita);

  8.4.            rengia ir teikia įsigyjančiosioms organizacijoms Išvadas, o nustačius Kuro taisyklių ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, Išvadą ir kitą susijusią informaciją perduoda Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai;

  8.5.            teisėsaugos ir įgyvendinančiųjų institucijų prašymu, teikia išvadas dėl parengtų pirkimo vykdytojų pirkimo dokumentų, atliktų pirkimo procedūrų teisėtumo;

  8.6.            įtarus ar nustačius Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų ar Kuro taisyklių ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, skyriaus darbuotojai gali įpareigoti pirkimo vykdytoją ar įsigyjančiąją organizaciją sustabdyti ar nutraukti pirkimo ar kuro pirkimo procedūras, panaikinti arba pakeisti Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų ar Kuro taisyklių ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus (toliau – Įpareigojimas);

  8.7.            kontroliuoja, kaip pirkimų vykdytojai ir įsigyjančiosios organizacijos vykdo Įpareigojimus;

  8.8.            teikia siūlymus Tarnybos direktoriui perduoti medžiagą, Išvadas ar Ataskaitas, kitą turimą informaciją atitinkamoms valstybės institucijoms tyrimui atlikti;

  8.9.            perduoda Išvadas ir Ataskaitas Tarnybos Teisės ir personalo skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn, viešojo intereso gynimo;

  8.10.        pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  8.11.        pagal skyriaus kompetenciją teikia siūlymus Tarnybos direktoriui dėl pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektų ar Kuro pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimo;

  8.12.        rengia skyriaus veiklą ar vykdomas funkcijas reglamentuojančių dokumentų projektus ir teikia juos Tarnybos direktoriui;

  8.13.        sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  8.14.        atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.15.        pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

  8.16.        pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  8.17.        pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  9. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia Tarnybos funkcijoms atlikti.

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  10.1.         atsižvelgiant į Rizikos valdymo ir statistikos skyriaus perduotą informaciją, savarankiškai pasirinkti Vertinimo mąstą;

  10.2.        atsižvelgiant į Rizikos valdymo ir statistikos skyriaus perduotą informaciją, savarankiškai pasirinkti Tikrinimo mąstą ir laiką;

  10.3.        gauti iš pirkimų vykdytojų ir / ar įsigyjančiųjų organizacijų ar kitų asmenų su pirkimais  susijusią informaciją ir dokumentus;

  10.4.        gauti pirkimų vykdytojų ir / ar įsigyjančiųjų organizacijų, pirkimo komisijos pirmininko ar jos narių bei pirkimo procedūrose dalyvaujančių ekspertų veiksmų ir sprendimų, susijusių su pirkimu, paaiškinimus;

  10.5.        laikinai, ne ilgiau kaip 30 dienų, paimti iš pirkimų vykdytojų ar kitų asmenų dokumentų, susijusių su pirkimais, originalus, įforminusi tai dokumentų poėmio aktu;

  10.6.        jeigu yra pagrindas manyti, kad su pirkimais susiję dokumentai yra suklastoti, šių dokumentų originalus perduoti teisėsaugos institucijoms;

  10.7.        patekti į pirkimų vykdytojų patalpas atlikti Tikrinimą;

  10.8.        pirkimo dokumentus ir tiekėjų pasiūlymus teikti papildomai ekspertizei;

  10.9.        Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka stebėti visas pirkimų procedūras, prireikus filmuoti pirkimo komisijos posėdžius ir kitas pirkimo procedūras;

  10.10.    naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos struktūrinių padalinių sukauptais duomenimis ir teikti jiems informaciją;

  10.11.    Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauti Tarnybai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  10.12.    pagal kompetenciją naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

  11. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriaus kompetenciją nustato nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  13. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  14. Skyriaus vedėjas:

  14.1.        organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  14.2.        teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  14.3.        Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  14.4.        teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) Tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą;

  14.5.        dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  14.6.        pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  15. Skyriaus vedėjas turi du skyriaus vedėjo pavaduotojus. Skyriaus vedėjas, siekdamas užtikrinti skyriaus darbo kokybę ir savalaikį užduočių įvykdymą ir atsižvelgdamas į skyriaus turimus žmogiškuosius  išteklius, skyriui pavestų užduočių sudėtingumą, paskirsto skyriaus vedėjo pavaduotojams kuruoti tam tikrą skaičių skyriaus darbuotojų.

  16.Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius:

  16.1.    klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2.    bendradarbiauja su kitais Tarnybos skyriais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui ir skyriaus vedėjo pavaduotojui, kuruojančiam darbuotojo veiklą. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių, funkcijų ir darbų atlikimą laiku ir tinkamai.

  18. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.

  20. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  _________________________________


 • Teisėkūros ir metodikos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rasa Politikienė
  Laura Kuoraitė
  Jovita Lukaševičienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-128

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1S-108 redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  TEISĖKŪROS IR METODIKOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROJI DALIS

  1.  Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Teisėkūros ir metodikos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir skyriaus veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

  4. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  5. Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o juos tvirtina Tarnybos direktorius.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus tikslas – padėti įgyvendinti viešųjų pirkimų ir vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų (toliau kartu – pirkimai) politiką rengiant teisės aktų projektus, teikiant metodinę pagalbą bei vykdant viešųjų pirkimų sistemos analizę.

  7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

  7.1. rengti pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektus;

  7.2. rengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir  Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas) įgyvendinti reikalingą metodinę medžiagą ir rekomendacinio pobūdžio dokumentų (toliau – rekomendacijų) projektus;

  7.3. analizuoti pirkimų sistemą.

  8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  8.1. analizuoja Lietuvos pirkimų sistemą, teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;

  8.2. rengia pirkimo vertės apskaičiavimo metodikos, supaprastintų pirkimų skelbimų formų, pirkimų ataskaitų formų projektus, taip pat, pagal kompetenciją rengia kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektus, peržiūri Tarnybos priimtus, pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir pagal poreikį juos atnaujina;

  8.3. rengia Viešųjų pirkimų įstatymui ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymui įgyvendinti reikalingą metodinę medžiagą ir rekomendacijų projektus, peržiūri Tarnybos priimtas rekomendacijas, parengtą metodinę medžiagą ir pagal poreikį ją atnaujina;

  8.4. skelbia Tarnybos direktoriaus pasirašytus teisės aktus ir rekomendacijas Teisės aktų registre (TAR) ir Tarnybos teisės aktų ir rekomendacijų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacine sistemoje (TAIS);

  8.5. skyriaus kompetencijos ribose vertina kitų institucijų parengtus teisės aktus ir jų projektus, teikia išvadas;

  8.6. analizuoja ES pirkimų teisę, jos taikymo ir aiškinimo ES institucijose praktiką, teikia pasiūlymus dėl būtinų nacionalinės pirkimų teisės nuostatų pakeitimų;

  8.7. pagal kompetenciją analizuoja ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo, dalyvauja rengiant informaciją dėl Tarnybos veiklos šioje sistemoje;

  8.8. analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas bei teikia Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomonę apie bylos svarbą Lietuvai ar Lietuvos Respublikos poziciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

  8.9. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas svarstant ES institucijų parengtus atitinkamų teisės aktų ir kitų dokumentų pirkimų klausimais projektus;

  8.10. atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos institucijose ir įstaigose, ES ir kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.11. pagal skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, sprendžiant pirkimų klausimus;

  8.12. pagal skyriaus kompetenciją ruošia publikacijas, informaciją pirkimų klausimais;

  8.13. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, perkančiosioms organizacijoms, tiekėjams, ES finansinės paramos pareiškėjams, kitiems asmenims ir institucijoms, Tarnybos darbuotojams;

  8.14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  8.15. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

  8.16. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  8.17. dalyvauja tvarkant skyriui priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį;

  8.18. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos duomenų bazėse kaupiama informacija;

  9.2. gauti iš Tarnybos administracijos padalinių, kitų institucijų informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

  9.3. teikti Tarnybos direktoriui, Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

  9.4. pagal kompetenciją naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriaus kompetenciją nustato nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  12. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas.

  13. Skyriaus vedėjas:

  13.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2 teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3 Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4 teisės aktų nustatyta tvarka ir / ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pareikalavus, atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5 pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose;

  13.6 pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, pavedimus.

  14. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą.

  15. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus patarėjas, kurio pareigybės aprašyme numatyta tokia funkcija.

  16. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius, skyrius:

  16.1 klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2 bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių, funkcijų ir darbų atlikimą laiku ir tinkamai.

  18. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.

  20. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

                               ____________________________________________


 • Gynybos ir saugumo pirkimų skyrius
  Tel. (8 5) 219 7002, Faks. (8 5) 213 6213, El. p. info@vpt.lt, Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Živilė Cibutavičienė
  Loreta Juškaitė-Pečul

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1S-114 (Viešųjų   pirkimų tarnybos direktoriaus

  2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1S-59

  redakcija)

             

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  GYNYBOS IR SAUGUMO PIRKIMŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Gynybos ir saugumo pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4.     Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei Europos Sąjungos institucijomis.
  5. priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Skyriaus tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 1, 3-11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktuose Tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą.

  8. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

  8.1.  užtikrinti Įstatymo įgyvendinimą;

  8.2.  užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos, atlikdamos viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje, laikytųsi Įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų.

  9.  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  9.1.  vykdo Įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoja, kaip perkančiosios organizacijos laikosi šių teisės aktų reikalavimų, įsigydamos joms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų;

  9.2.  rengia viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje ataskaitų formas ir nustato minėtų ataskaitų teikimo reikalavimus, taip pat teikia metodinę pagalbą, rengia Įstatymui įgyvendinti reikalingas rekomendacijas;

  9.3.  renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje, sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo gynybos ir saugumo srityje sutartis;

  9.4.  analizuoja ir vertina viešųjų pirkimų sistemą gynybos ir saugumo srityje, rengia pasiūlymus, kaip ją tobulinti;

  9.5.  teikia siūlymus Tarnybos direktoriui perduoti medžiagą ar turimą informaciją valstybės institucijoms pagal kompetenciją, kad būtų atliktas tyrimas;

  9.6.  Įstatyme nustatytais atvejais rengia dokumentų projektus dėl sutikimo perkančiajai organizacijai pakeisti viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas jos galiojimo laikotarpiu arba nutraukti viešojo pirkimo procedūras;

  9.7.  organizuoja mokymus ir konsultuoja perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje klausimais;

  9.8.  pagal skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis valstybių narių ir trečiųjų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kai sprendžiami viešųjų pirkimų, atliekamų  gynybos ir saugumo srityje, klausimai;

  9.9.  rengia supaprastintų viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje pranešimų formas ir nustato tokių pranešimų teikimo reikalavimus;

  9.10.  teikia Europos Komisijai Įstatymo 63 straipsnyje nurodytą informaciją apie Europos Sąjungos teisės pažeidimą;

  9.11. rengia ir teikia Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma statistines prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo metines ataskaitas ir kitą jos prašomą informaciją;

  9.12. Skyriaus kompetencijos ribose vykdo įslaptintos informacijos administravimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  9.13.  pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  9.14.  sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  9.15.  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos strateginio planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  9.16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

  9.17. atstovauja Tarnybą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.18. vykdo tikslinę viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, analizę, atlieka tyrimus ir rengia jų metodikas bei rezultatų statistines – analitines ataskaitas, atlieka viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, sistemos efektyvumą charakterizuojančių rodiklių stebėseną, analizuoja ir tobulina ją;

  9.19. kontroliuoja perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų pranešimų ir ataskaitų atitikimą Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatoms;

  9.20. persiunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti perkančiųjų organizacijų pranešimus ir užtikrina perkančiųjų organizacijų perduodamų kitų pranešimų ir kitos informacijos persiuntimą;

  9.21. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  10. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  10.1.    nustatęs Įstatymo pažeidimų, teikti Tarnybos direktoriui siūlymus įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti ar nutraukti viešojo pirkimo procedūras, panaikinti arba pakeisti Įstatymo reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus;

  10.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, nustatyta tvarka patekti į perkančiųjų organizacijų patalpas atlikti patikrinimą;

  10.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, nustatyta tvarka viešojo pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, dokumentus ir tiekėjų pasiūlymus teikti papildomai ekspertizei;

  10.4. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, nustatyta tvarka stebėti visas viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, procedūras;

  10.5. naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracijos padalinių sukauptais duomenimis ir teikti informaciją kitiems Tarnybos administracijos padaliniams apie skyriaus veiklą;

  10.6. teikti Tarnybos direktoriui siūlymus dėl operatyvių patikrinimų perkančiosiose organizacijose atlikimo;

  10.7. Tarnybos direktoriaus pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Tarnybai kitose institucijose ir įstaigose; 

  10.8. kreiptis Tarnybos direktoriaus pasirašytu raštu į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  10.9. gavus Tarnybos direktoriaus sutikimą, pasitelkti kitų administracijos padalinių darbuotojus pavestoms užduotims atlikti;

  10.10. gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  10.11. pagal savo kompetenciją dalyvauti susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

  10.12. gauti skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  10.13. tobulinti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;

  10.14. naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

  11. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų

  IV. darbo organizavimas

  12.  Skyriaus kompetenciją nustato šie nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  13.  Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas.

  14.  Skyriaus vedėjas:

  14.1. paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  14.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, skyriaus darbuotojų skatinimo, priedų ar priemokų, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  14.3. Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  14.4. Tarnybos direktoriui atsiskaito už skyriaus veiklą;

  14.5. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  14.6. pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  15.  Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  16.  Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja skyriaus darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme yra nustatyta tokia funkcija. Pavaduojančiu skiriamas asmuo, tuo laikotarpiu dirbantis Kareivių g. 1 esančiose Tarnybos patalpose.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17.  Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų, pavestų užduočių ir darbų vykdymą pagal kompetenciją.

  18.  Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai gali būti traukiami drausminėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19.  Šie nuostatai gali būti papildomi arba keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

  20.  Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ________________________


   


 • Dokumentų valdymo ir ūkio skyrius
  Tel. 219 7002, Faks. 213 6213, El. p. info@vpt.lt, Adresas: Kareivių g. 1, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vidmantas Lapinskas

                                                                  

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1S-62

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1S-108

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  DOKUMENTŲ VALDYMO IR ŪKIO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir Skyriaus veiklos organizavimo tvarką
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima ir atleidžia Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia Skyriaus vedėjas, o juos tvirtina Tarnybos direktorius. 

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus tikslas – organizuoti ir tvarkyti Tarnybos dokumentų judėjimą, vykdyti jų apskaitą ir juos saugoti, tvarkyti Tarnybos archyvą, rūpintis Tarnybos administracinių patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkine ir technine priežiūra, užtikrinti Tarnybos ūkinių ir techninių poreikių tenkinimą.

  6. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

  6.1. užtikrinti, kad Tarnybos dokumentų valdymas būtų atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.2. užtikrinti, kad Tarnybos direktoriaus pavedimai būtų vykdomi laiku;

  6.3. tvarkyti Tarnybos archyvą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais teisės aktais;

  6.4. rūpintis Tarnybos administracinių patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkine ir technine priežiūra bei energetinių sistemų eksploatacija ir remontu;

  6.5. sudaryti Tarnybos darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, aprūpinti juos reikalingomis materialinėmis ir techninėmis priemonėmis, užtikrinti Tarnybos ūkinių ir techninių poreikių tenkinimą.

  7.    Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. vykdo Tarnybos gaunamos, siunčiamos ir vidaus dokumentacijos tvarkymą: skirsto korespondenciją, registruoja gautus, siunčiamus ir vidaus dokumentus, skenuoja, daugina ir atlieka kitus su dokumentų valdymu susijusius veiksmus, atsakinėja į telefono skambučius;

  7.2. kontroliuoja, kaip vykdomi Tarnybos direktoriaus pavedimai pagal įvykdymo terminus;

  7.3. informuoja Tarnybos administracijos padalinius apie kontroliuojamų pavedimų įvykdymo terminus;

  7.4. sudaro Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  7.5. metodiškai vadovauja, kad Tarnybos administracijos padaliniuose būtų taisyklingai formuojamos ir tvarkomos dokumentų bylos, laiku atiduodamos į archyvą;

  7.6. formuoja ir tvarko Tarnybos archyvą, užtikrina tinkamą bylų apskaitą ir jų saugojimą archyve;

  7.7. metodiškai vadovauja ir kontroliuoja Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo ir Tarnybos administracijos padalinių dokumentų valdymo būklę;

  7.8. užtikrina, kad Tarnybos darbuotojų rengiami dokumentai būtų įforminti pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

  7.9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Tarnybos darbuotojams dokumentų valdymo, bylų formavimo ir tvarkymo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.10. užtikrina Tarnybos organizuojamų konferencijų, seminarų, pasitarimų, pristatymų, diskusijų,posėdžių ir kitų renginių aptarnavimą, organizuoja reprezentacinių prekių tiekimą ir atsako, kad jos būtų naudojamos pagal paskirtį;

  7.11. organizuoja informacinių lentelių atnaujinimą;

  7.12. organizuoja tvarkos ir švaros palaikymą Tarnybos administracinėse patalpose ir teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl jų;

  7.13. aprūpina Tarnybos darbuotojus inventoriumi, skaičiavimo, rašymo technika, kanceliarinėmis prekėmis;

  7.14. pagal Skyriaus kompetenciją tvarko materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo dokumentus;

  7.15. užtikrina, kad gerai veiktų visos energetinės ir ventiliacinės sistemos bei įrengimai (elektros, šilumos tinklai, vandentiekis, sanitariniai mazgai, telefoninis ryšys ir kt.), esant reikalui, organizuoja jų remontą. Veda energetinių išteklių apskaitą ir kontroliuoja jų panaudojimą Tarnybos tarnybinėms reikmėms, nustatytu laiku perduoda atitinkamoms institucijoms skaitiklių rodmenis;

  7.16. vykdo įėjimo į Tarnybos administracines patalpas priežiūrą, atsako už Tarnybos administracinių patalpų apsaugą;

  7.17. vykdo tarnybinių automobilių naudojimo kontrolę, užtikrina garažuose švaros ir tvarkos palaikymą, Tarnybos darbuotojų, atliekančių tarnybines užduotis, pervežimą, organizuoja tarnybinių automobilių technines apžiūras, remonto darbus, draudimą ir saugojimą po darbo bei poilsio dienomis;

  7.18. organizuoja Tarnyboje priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;

  7.19. organizuoja privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus;

  7.20. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  7.21. atstovauja Tarnybai Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.22. vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.


  III. SKYRIAUS
  TEISĖS IR PAREIGOS

  8.       Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius bei funkcijas, turi teisę:

  8.1.    gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių tikslią informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  8.2. Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos skyrių sukauptais duomenimis ir teikti jiems informaciją;

  8.3. gauti Skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą;

  8.4. reikalauti iš Tarnybos administracijos padalinių perduoti nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo tinkamai parengtas bylas į Tarnybos archyvą jų apskaitai tvarkyti ir saugoti;

  8.5. Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauti Tarnybai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  8.6. naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

  9. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.


  IV. SKYRIAUS VEIKLOS
  ORGANIZAVIMAS

      10. Skyriaus kompetenciją nustato šie nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

           11. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas. 

           12. Skyriaus vedėjas:

           12.1.  organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  12.2.  teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  12.3.  Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  12.4.  teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) Tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  12.5.  dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.6.  pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  13. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  14. Nesant Skyriaus vedėjo, jo pareigas laikinai atlieka kitas Skyriaus darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas pavadavimas.

  15. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius Skyrius:

  15.1.  klausimus sprendžia savarankiškai arba su kitais Tarnybos administracijos padaliniais;

  15.2.  bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

      16. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių, funkcijų ir darbų atlikimą laiku ir tinkamai.

          17. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta ir / ar konfidencialia informacija, tokios informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos ir / ar konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

          18. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.

       19. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________________________________


 • Finansų ir planavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nijolė Impulevičienė
  Rimutė Pucilauskienė

                                                                   

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1S-174

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1S-166

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  FINANSŲ IR PLANAVIMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Finansų ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  5. Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o tvirtina Tarnybos direktorius.
  6. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius bendradarbiauja su kitais Tarnybos administraciniais padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei Europos Sąjungos institucijomis.

  II. SKYRIAUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

     7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

     7.1.      dalyvauti sudarant Tarnybos biudžetą;

     7.2.      pagal kompetenciją naudoti ir prižiūrėti Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS) ir Finansų valdymo ir apskaitos sistemą (toliau – FVAIS);

     7.3.      tvarkyti Tarnybos buhalterinę apskaitą;

     7.4.      pagal kompetenciją administruoti Tarnybai skiriamus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas teisėtai gautas lėšas ir jų panaudojimą;

     7.5.      organizuoti ir vykdyti finansų kontrolę Tarnyboje;

     7.6.      užtikrinti, kad teisingai ir laiku būtų sudaryta Tarnybos finansinė atskaitomybė;

     7.7.      teisės aktų nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją užtikrinti teikiamos informacijos parengimą atitinkamoms institucijoms ir/ar suinteresuotiems asmenims laiku ir kokybiškai;

     7.8.      pagal kompetenciją užtikrinti tinkamos Tarnybos apskaitos politikos parinkimą.

     8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

     8.1.    pagal skyriaus kompetenciją rengia Tarnybos vykdomų programų sąmatų projektus;

     8.2.    patvirtinus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, rengia programų išlaidų sąmatas, esant būtinybei, jų patikslinimus;

     8.3.    vykdo VBAMS ir FVAIS sistemos atnaujinimo importus, atlieka kitas susijusias operacijas, užtikrinančias tinkamą VBAMS ir FVAIS funkcionavimą;

     8.4.    traukia į apskaitą Tarnybos vykdomų programų lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą, apskaičiuoja ir išmoka Tarnybos darbuotojams darbo užmokestį, komandiruočių išlaidas, kitas teisės aktais nustatytas išmokas;

     8.5.    sudaro ir atsakingoms institucijoms teikia teisės aktų nustatytas periodines metines  mokesčių deklaracijas, pranešimus apie apdraustųjų darbuotojų įmokas, finansines ir statistines ataskaitas, mokėjimo prašymus, atitinkančius apskaitos duomenis;

     8.6.    tvarko finansinius dokumentus, užtikrina skyriaus kaupiamų duomenų saugumą ir apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų perdavimą į archyvą;

     8.7.    rengia ir įgyvendina Tarnybos apskaitos politiką;

     8.8.    teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Tarnybos mokėjimo paraiškas VBAMS, vykdomoms programoms finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka į VBAMS įkelia informaciją apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį;

     8.9.    atlieka mokėjimų procedūras per Lietuvos ir užsienio bankus iš valstybės biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų, skirtų Tarnybos vykdomoms programoms (ar priemonėms) finansuoti;

     8.10.  analizuoja ir kontroliuoja Tarnybai skirtų valstybės biudžeto, techninės ir kitos ES paramos lėšų panaudojimą pagal patvirtintą programą;

     8.11.  analizuoja kiekvieno mėnesio biudžeto lėšų panaudojimą pagal išlaidų straipsnius, rengia palyginamąją analizę ir apibendrintas išvadas teikia raštu Tarnybos direktoriui sprendimams priimti; 

     8.12.  vykdo sutarčių administravimą (mokėjimų ir apskaitos koordinavimą), kontroliuoja, kad viešųjų pirkimų vertės neviršytų sumų, nurodytų viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose;

     8.13.  pildo Tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

     8.14.  dalyvauja Tarnybos investicinių projektų svarstyme ir priimant sprendimus dėl jų įgyvendinimo;

     8.15.  organizuoja ir vykdo metinę inventorizaciją;

     8.16.  pagal skyriaus kompetenciją rengia Tarnybos Finansų kontrolės taisykles, teikia jas tvirtinti Tarnybos direktoriui;

     8.17.  sudaro ir teikia ketvirtines ir metines Tarnybos buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės apie biudžetinių ir techninės paramos ES lėšų panaudojimą ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybės kontrolei jos nustatyta tvarka ir terminais;

     8.18.  į Viešojo sektoriaus atskaitomybės konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) sukelia skyriaus parengtą, Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pasirašytą Tarnybos metinį finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais;

     8.19.  pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja ir teikia informaciją valstybės, teisėsaugos ir kontrolės institucijoms ir įstaigoms, su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

     8.20.  rengia pažymas apie Tarnybos darbuotojų gautą darbo užmokestį pagal darbuotojų pateiktus prašymus;

     8.21.  dalyvauja tvarkant skyriui priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį;

     8.22.  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

     8.23.  teikia siūlymus Tarnybos direktoriui apie galimybes panaudoti ES, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų fondų ir finansavimo šaltinių lėšas;

     8.24.  analizuoja, apibendrina ir sudaro Tarnybos finansų kontrolės būklės ataskaitą ir nustatytais terminais ir tvarka teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

     8.25.  pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

     8.26.  pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

     8.27.  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

     8.28.  sudaro skyriui pagal Tarnybos dokumentacijos planą priskirtas bylas;

     8.29.  atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 

     8.30.  pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  III. SKYRIAUS

  TEISĖS IR PAREIGOS

    9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

      9.1.       Tarnybos direktoriaus pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Tarnybai kitose institucijose ir įstaigose;

      9.2.       kreiptis Tarnybos direktoriaus pasirašytu raštu į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

      9.3.       gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių tikslią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

      9.4.       pagal savo kompetenciją dalyvauti susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

      9.5.       gauti skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

      9.6.       tobulinti skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;

      9.7.       naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

      10. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi pareigą:

      10.1.  tvarkant buhalterinę apskaitą, vadovautis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

      10.2.  skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal nuostatuose išvardintas funkcijas;

      10.3.  skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriaus
  kompetenciją nustato nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių
  aprašymai.

  12. Skyriaus
  darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas  – vyriausiasis finansininkas, kurį priima į pareigas
  ir atleidžia iš jų Tarnybos direktorius.

  13. Skyriaus
  vedėjas:

  13.1.  organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2.  teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3.  Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4.  teisės aktų nustatyta tvarka ir / ar Tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5.  dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  13.6.  pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  14. Skyriaus
  vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  15. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus
  paskirtas asmuo.

  16. Vykdydamas
  numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius:

  16.1.  klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2.  bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

  VI. BAIGIAMOSIOS
  NUOSTATOS

  17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių, funkcijų ir darbų nevykdymą arba netinkamą vykdymą pagal kompetenciją.

  18. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai gali būti traukiami drausminėn ir / ar materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

  19. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus. 

  20. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

                                                                          ______________________________________


 • Vidaus audito skyrius
  Tel. (8 5) 219 7002, Faks. (8 5) 213 6213, El. p. info@vpt.lt, Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221, Vilnius, Lietuva
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Julija Žymantienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos
    direktoriaus

  2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu
    Nr. 1S-201

  (Viešųjų pirkimų tarnybos
    direktoriaus

  2013 m. gegužės 8 d. įsakymo
    Nr. 1S-94

  redakcija)

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS
  NUOSTATOS

   

  1. Vidaus
  audito skyrius
  (toliau – skyrius)
  – Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys,
  tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos
  direktoriui.

  2. Skyrius yra
  nepriklausomas nuo vertinamos Tarnybos veiklos, jos atliekamų vidaus kontrolės
  procedūrų ir nėra už jas atsakingas.

  3. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią
  tyrimo, vertinimo ir konsultavimo vidaus kontrolės klausimais veiklą, siekiant
  užtikrinti Tarnybos veiklos gerinimą.

                4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
  Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus
  audito įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5540), kitais Lietuvos Respublikos
  įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos
  Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos
  Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Europos
  Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo
  reglamentu ir Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais
  reglamentuojančiais vidaus auditą ir šiais nuostatais.

  5.  Skyriui
  vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Tarnybos direktorius.

  6. Skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų
  (toliau – vidaus auditoriais) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o
  tvirtina Tarnybos direktorius.

   

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

                7. Skyriaus tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos
  valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti Tarnybos veiklos tikslus,
  veiklos planus, programas ir procedūras, didinti Tarnybos veiklos efektyvumą.

                8.  Pagrindiniai
  skyriaus uždaviniai yra šie:

               
  8.1  tikrinti ir vertinti, ar Tarnyboje
  sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar Tarnybos
  veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, Tarnybos vietinių
  (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir
  ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir
  uždaviniai;

               
  8.2. teikti Tarnybos direktoriui objektyvią informaciją dėl audituoto Tarnybos
  struktūrinio padalinio, rekomendacijas ir išvadas dėl veiklos, vidaus kontrolės
  būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba
  nustatytos veiklos rizikos.

               
  9
  . Įgyvendindamas
  uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

               
  9.1. tikrina ir vertina Tarnybos struktūrinių padalinių:

               
  9.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus
  taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų
  laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto
  išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

  9.1.2. veiklos atitiktį
  Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams,
  kitiems norminiams teisės aktams;

  9.1.3. strateginių ir kitų
  planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos
  Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms
  skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir
  rezultatyvumo požiūriais;

  9.1.4. finansinių ir veiklos
  ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą,
  pateikimą laiku;

  9.1.5. lėšų, gautų iš
  Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir
  panaudojimą;

  9.1.6. turto apskaitą ir
  apsaugą;

  9.1.7. informacinių sistemų
  saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

  9.2. rengia vidaus audito
  ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu
  nustatytus trūkumus, kaip tobulinti Tarnybos veiklą ir vidaus kontrolę;

  9.3. vykdo pažangos
  stebėjimą (veiklą po audito);

  9.4. analizuoja Tarnybos
  veiklos trūkumus, dėl kurių Tarnybos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo
  sprendimas, ir siūlo Tarnybos direktoriui imtis priemonių šiems trūkumams
  pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų darbuotojų,
  dirbančių pagal darbo sutartis, asmeninės atsakomybės klausimą;

  9.5. atlieka korupcijos
  rizikos valdymo vertinimą;

  9.6. skyriaus
  kompetencijos ribose
  rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir
  teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  9.7. rengia skyriaus veiklos
  ataskaitą;

  9.8. organizuoja skyriaus dokumentų
  valdymą, sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  9.9. 
  atstovauja
  Tarnybą skyriaus
  kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.10. atlieka kitas
  įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus
  pavedimus, susijusius su vidaus auditu.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  10.
  Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  10.1. gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių
  padalinių tikslią informaciją,

  reikalingą skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  10.2. kreiptis Tarnybos direktoriaus
  pasirašytu raštu į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones,
  įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Tarnybos kompetencijai
  priskirtais klausimais;

  10.3. gauti
  skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą;

  10.4. vadovaudamasis
  norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus
  audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

  10.5. atlikti kontrolinius
  matavimus, turto inventorizaciją, kitaip tikrinti Tarnybos turtą, taip pat
  imtis kitų būtinų veiksmų;

  10.6. naudotis Tarnybos
  sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;

  10.7. be atskiro Tarnybos
  direktoriaus nurodymo gauti iš visų padalinių visų vidaus auditui atlikti
  reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;

  10.8. tikrinti audituojamų Tarnybos
  struktūrinių padalinių finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie
  valdo, naudoja arba juo disponuoja;

  10.9. gauti audituojamų Tarnybos
  struktūrinių padalinių vedėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
  pagal darbo sutartis paaiškinimus raštu ir žodžiu;

  10.10. gavęs Tarnybos
  direktoriaus sutikimą, pasitelkti kitų Tarnybos struktūrinių padalinių
  atitinkamų sričių  valstybės tarnautojus
  ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis specifinių sričių vidaus
  auditui atlikti;

  10.11. dalyvauti mokymuose
  ir kelti kvalifikaciją;

  10.12.
  reikalauti, kad audituojamų Tarnybos struktūrinių padalinių vedėjai sudarytų
  sąlygas atlikti vidaus auditą.

  10.13. naudotis kitomis teisėmis,
  neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

                                                     

  IV. darbo organizavimas

   

  1. Skyriaus
   kompetenciją nustato šie nuostatai, o skyriaus vedėjo ir vidaus auditorių
   kompetenciją – pareigybių aprašymai.
  2. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis šiais
   nuostatais skyriaus darbą savarankiškai organizuoja skyriaus vedėjas, kuris
   tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos direktoriui
  3. Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos
   vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų
   pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:

  13.1. asmeniškai atsako už šiais nuostatais skyriui pavestų funkcijų ir
  užduočių vykdymą;

  13.2. organizuoja skyriaus darbą:
  paskirsto užduotis skyriaus vidaus auditoriams ir kontroliuoja jų vykdymą;

  13.3. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus
  dėl skyriaus vykdomos veiklos, personalo politikos, vidaus auditorių skatinimo,
  jų atlyginimo dydžio, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų
  skyrimo, vidaus auditorių mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais
  nustatytais atvejais;

  13.4. Tarnybos darbo reglamento nustatyta
  tvarka vizuoja skyriaus parengtus dokumentus;

  13.5. Tarnybos direktoriaus reikalavimu atsiskaito
  už skyriaus veiklą;

               
  13.6. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir
  užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  13.7. stebėtojo teisėmis
  dalyvauja Tarnybos organizuojamuose pasitarimuose;

  13.8.  rengia skyriaus vidaus auditorių pareigybių
  aprašymus;

  13.9. pagal suderintą su Tarnybos
  direktoriumi skyriaus veiklos planą organizuoja Tarnybos struktūrinių padalinių
  vidaus auditą;

  13.10. prižiūri skyriaus
  vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir vertina jo kokybę, norminių teisės
  aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus vidaus auditorių tarnybinę veiklą.

  1. Nesant
   skyriaus vedėjo, jo pareigas vykdo Tarnybos direktoriaus paskirtas vidaus
   auditorius.

  15. Skyriaus vedėjas, pateikia
  Valstybės kontrolei skyriaus metinius veiklos planus per 10 kalendorinių dienų
  po jų suderinimo su Tarnybos direktoriumi.

  16. Skyriaus vedėjas iki kovo
  1 d., parengia ir pateikia Valstybės kontrolei, Finansų ministerijai, Tarnybos
  direktoriui metinę skyriaus veiklos ataskaitą.

  17. Skyriaus vidaus
  auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo
  funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

  18. Skyriaus vedėjo ir
  vidaus auditorių kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises,
  pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus
  audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.

  19. Skyriaus vidaus auditoriai privalo:

  19.1. būti objektyvūs ir nešališki,
  susilaikyti nuo išankstinio vertinimo;

  19.2. užtikrinti vidaus audito metu paimtų
  audituoti finansinių ataskaitų, apskaitos dokumentų, registrų, kompiuterinių
  programų ir informacinių sistemų duomenų kopijų saugumą;

  19.3. aptarti parengtą vidaus
  audito ataskaitos projektą su audituojamų Tarnybos struktūrinių padalinių
  vedėjais bei su atsakingais už atitinkamą darbo sritį valstybės tarnautojais ir
  darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis; 

  19.4. pateikti teisingas ir pagrįstas
  vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas bei pažangos stebėjimo
  ataskaitas; 

  19.5. atsisakyti atlikti vidaus auditą ir
  pranešti apie tai skyriaus vedėjui tuo atveju, kai atliekant vidaus auditą Tarnybos
  struktūriniame padalinyje gali iškilti viešųjų ir privačių interesų
  konfliktas; 

  19.6. atlikęs vidaus auditą, atsiskaityti
  skyriaus vedėjui;

  19.7. nuolat tobulinti savo žinias,
  įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus;

  19.8. laikytis vidaus auditoriams
  nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos
  patvirtintų profesinės etikos taisyklių.

  20. Vykdydamas numatytas funkcijas ir
  pavestus uždavinius skyrius:

  20.1. klausimus
  sprendžia savarankiškai arba su kitais suinteresuotais Tarnybos struktūriniais
  padaliniais;

  20.2.
  bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais, kitomis
  valstybės ir Europos Sąjungos institucijomis.

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  21. Skyriaus vidaus auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs
  ir atsiskaito skyriaus vedėjui. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už savo
  pareigų ir skyriui pavestų užduočių ir darbų nevykdymą arba netinkamą vykdymą,
  o skyriaus vidaus auditoriai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų
  užduočių ir darbų nevykdymą arba netinkamą vykdymą savo kompetencijos ribose.

  22. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą
  vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos
  atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus
  įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar
  technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus vedėjas ir vidaus auditoriai gali
  būti traukiami drausminėn ir/ar materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos
  teisės aktų nustatyta tvarka.

  23. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas ar
  likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
  tvarka.

   

   


 • Teisės ir personalo skyrius
  Tel. 8 5 213 6213, Faks. 8 5 213 6213, El. p. info@vpt.lt, Adresas: Kareivių g. 1, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arūnė Andrulionienė

  

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1S-243

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1S-186

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir Skyriaus veiklos organizavimo tvarką.
  2. Skyrius – savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  5. Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia Skyriaus vedėjas, o tvirtina Tarnybos direktorius.

  II.SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  1. Skyriaus tikslai:

  6.1.       teisinių priemonių taikymas Tarnybai realizuojant jai suteiktas teises ir įgalinimus;

  6.2.       atstovavimas Tarnybai teisminėse ir kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;

  6.3.                 pagal Tarnybos kompetenciją organizuoti administracinės atsakomybės už viešųjų pirkimų, pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, (toliau – pirkimai) koncesijų tvarkos pažeidimus taikymą ir viešojo intereso gynimą;

  6.4.                 padėti formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir padėti formuoti Tarnybos organizacinę kultūrą;

  6.5.                 vykdyti supaprastintus viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka.

  1. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra šie:

  7.1.       taikyti teisines priemones Tarnybai realizuojant jai suteiktas teises ir įgalinimus;

  7.2.       pagal Tarnybos kompetenciją atstovauti Tarnybai teisminėse ir kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;

  7.3.                 pagal Tarnybos kompetenciją organizuoti administracinės atsakomybės už pirkimų ir koncesijų tvarkos pažeidimus taikymą ir viešojo intereso kreipiantis į teismą dėl pirkimo ar koncesijos sutarties pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo gynimą;

  7.4.       padėti Tarnybos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir padėti formuoti Tarnybos organizacinę kultūrą;

  7.5.       koordinuoti Tarnybos viešuosius pirkimus, skatinti tiekėjų konkurenciją ir siekti, kad taupiai bei racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos.

  1. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1.       vertina, ar Tarnybos administracijos padalinių pateikti rengiami Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojantys teisės aktų projektai atitinka juridinės technikos reikalavimus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl tokių teisės aktų projektų atitinkamo patikslinimo; Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančius teisės aktų projektus;

  8.2.                 pagal Skyriaus kompetenciją vertina, teikia pastabas ir pasiūlymus Tarnybos darbuotojų parengtiems ar fizinių arba juridinių asmenų pateiktiems sutarčių projektams ir Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja juos;

  8.3.                 pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja sutarčių, teisės aktų rengimo, taikymo, personalo administravimo bei kitais teisės klausimais Tarnybos darbuotojus, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;

  8.4.       rengia procesinius dokumentus teismams;

  8.5.                 pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja informaciją apie pirkimų ir koncesijos tvarkos pažeidimus ir, esant poreikiui, teikia išvadas Tarnybos direktoriui dėl administracinės atsakomybės ir dėl pirkimo ar koncesijos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo;

  8.6.                 surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus, kai administracinio nusižengimo protokolas nesurašomas, pagal Tarnybos kompetenciją, rengia nutarimų administracinių nusižengimų bylose projektus ir Tarnybos direktoriaus ar jo pavaduotojo sprendimu dalyvauja nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas; administruoja paskirtas administracines baudas ir informaciją apie jų vykdymą;

  8.7.                 rengia ieškinius ir kitus procesinius dokumentus Tarnybai ginant viešąjį interesą dėl pirkimo ar koncesijos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyviųjų sankcijų taikymo;

  8.8.                 Tarnybos direktoriui įgaliojus, atstovauja Tarnybai administracinių ginčų komisijose ir visų instancijų teismuose;

  8.9.       pagal savo kompetenciją atstovauja Tarnybos interesams kitose institucijose ir įstaigose;

  8.10.             pagal kompetenciją teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;

  8.11.             kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais atlieka Tarnybos administracijos padalinių funkcijų ir Tarnybos pareigybių analizę;

  8.12.             atlieka Tarnybos personalo sudėties analizę;

  8.13.             padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Tarnyboje;

  8.14.             teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui formuojant personalo sudėtį;

  8.15.             padeda Tarnybos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Tarnyboje;

  8.16.             padeda Tarnybos direktoriui formuoti personalo mokymo prioritetus, sudaro Tarnybos metinius personalo mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

  8.17.             padeda Tarnybos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

  8.18.             pagal kompetenciją kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais kontroliuoja Tarnybos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Tarnyboje gerinimo;

  8.19.             rengia personalo pareigybių sąrašus, teikia Tarnybos administracijos padalinių vadovams siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

  8.20.             rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

  8.21.             organizuoja personalo priėmimą į pareigas Tarnyboje ir atleidimą iš jų;

  8.22.             padeda Tarnybos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

  8.23.             atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

  8.24.             organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;

  8.25.             organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

  8.26.             organizuoja atostogų suteikimą personalui;

  8.27.             padeda įgyvendinti Tarnybos personalo socialinės ir kitas garantijas;

  8.28.             sudaro Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  8.29.             pagal kompetenciją padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

  8.30.             padeda formuoti Tarnybos organizacinę kultūrą;

  8.31.             padeda Tarnybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

  8.32.             renka ir teikia Europos Komisijai informaciją, susijusią su įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir nutartimis dėl alternatyvių sankcijų, ir tokių sprendimų bei nutarčių kopijas teikia viešai paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

  8.33.             pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  8.34.             pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

  8.35.             su Tarnybos administracijos padalinių vedėjais derina bendrosios ir specialiosios literatūros poreikį, rūpinasi jos užsakymais ir įsigijimu;

  8.36.             gavęs iš viešųjų pirkimų iniciatorių visą būtiną informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų einamaisiais kalendoriniais metais bei suderinęs viešųjų pirkimų vertes su Tarnybos Finansų ir planavimo skyriaus vedėju, rengia ir peržiūri planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais supaprastintų viešųjų pirkimų suvestinę;

  8.37.             veda viešųjų pirkimų verčių apskaitą, registruoja sudarytas viešojo pirkimo – pardavimo sutartis ir jų pakeitimus;

  8.38.             organizuoja ir atlieka supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus;

  8.39.   rengia Tarnyboje sudaromų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių projektus;

  8.40.   pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip viešojo pirkimo iniciatoriai vykdo Tarnybos sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis;

  8.41.   atlieka Tarnyboje prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus naudojantis CPO elektroniniu katalogu;

  8.42.             kaupia ir rengia statistinę informaciją apie Tarnyboje atliktus ir atliekamus viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų bylas, kuriose dalyvauja Tarnyba;

  8.43.             analizuoja ir apibendrina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų ir koncesijų klausimais;

  8.44.             rengia Tarnyboje atliekamus viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektus;

  8.45.             pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1.                 gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių tikslią informaciją, paaiškinimus, jeigu to reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

  9.2.                 kreiptis Tarnybos direktoriaus pasirašytu raštu į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.3.                 gauti Skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  9.4.                 nevizuoti Tarnybos direktoriui pateikiamų pasirašyti teisės aktų, sutarčių, neatitinkančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų, ir, jeigu reikia, pateikti Tarnybos direktoriui atitinkamą išvadą su pasiūlymais;

  9.5.                 naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

  1. Skyrius gali turėti ir kitas teisės aktų jam suteiktas teises ir pareigas.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  1. Skyriaus kompetenciją nustato šie nuostatai, o Skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.
  2. Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas.
  3. Skyriaus vedėjas:

  13.1.         organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2.         teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos, personalo politikos, darbuotojų skatinimo, jų atlyginimo dydžio, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3.         Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4.         Tarnybos direktoriaus reikalavimu atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  13.5.         dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  13.6.         pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  1. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
  2. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas laikinai vykdo Tarnybos direktoriaus paskirtas asmuo.
  3. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius Skyrius:

  16.1.         klausimus sprendžia savarankiškai arba su kitais suinteresuotais Tarnybos administracijos padaliniais;

  16.2.         bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių ir darbų nevykdymą arba netinkamą vykdymą pagal kompetenciją.
  2. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.
  4. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ___________________________

 • Projektų administravimo ir ekspertinio vertinimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jovita Petkuvienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 1S-1

   

   

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR EKSPERTINIO VERTINIMO
  SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų
   tarnybos Projektų administravimo ir ekspertinio vertinimo skyriaus (toliau –
   skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus uždavinius,
   funkcijas, teises ir pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra
   savarankiškas Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) administracijos
   padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos
   direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos
   Respublikos tarptautinėmis sutartimis,
   Lietuvos Respublikos
   įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos
   Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos
   Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos
   darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, nuostatais ir kitais teisės
   aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos
   Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta
   tvarka.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6.1.      užtikrinti, kad ES
  struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai,
  kuriuos vykdo Tarnyba, būtų tinkamai administruojami;

  6.2.      užtikrinti, kad Tarnybos
  darbuotojams būtų teikiami specifiniai ekspertiniai vertinimai, mokymai ir
  konsultacijos klausimais, susijusiais su Tarnybos vykdomomis funkcijomis.

  7.1.      užtikrinti ES
  struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų, kuriuos
  vykdo Tarnyba,
  administravimą;

  7.2.      užtikrinti ekspertinių
  vertinimų, mokymų ir konsultacijų teikimą Tarnybos darbuotojams fizinių,
  technologijos, biomedicinos, žemės ūkio ir veterinarijos bei socialinių mokslų
  klausimais, kylančiais Tarnybai vykdant jai priskirtas funkcijas.

  8.1.      siūlo
  Tarnybos direktoriui fizinių, technologijos, biomedicinos, žemės ūkio ir
  veterinarijos bei socialinių mokslų specialistų, galinčių atlikti Tarnybai
  reikalingus ekspertinius vertinimus, kandidatūras;

  8.2.      organizuoja
  ekspertinius vertinimus, mokymus ir konsultacijų teikimą Tarnybos darbuotojams
  fizinių, technologijos, biomedicinos, žemės ūkio ir veterinarijos bei
  socialinių mokslų klausimais, kylančiais Tarnybai vykdant jai priskirtas
  funkcijas;

  8.3.      užtikrina
  vienodą ekspertinių vertinimų praktiką;

  8.4.      organizuoja
  informacijos apie atliktus ekspertinius vertinimus rinkimą, kaupimą ir
  sisteminimą;

  8.5.      pagal
  skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia
  siūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  8.6.      organizuoja
  ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų,
  kuriuos vykdo Tarnyba, administravimą ir vykdymo priežiūrą;

  8.7.      sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  8.8.      pagal skyriaus
  kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei
  teikia siūlymus dėl jų;

  8.9.      pagal skyriaus
  kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

  8.10.    pagal skyriaus kompetenciją
  vykdo kitas teisės aktais
  Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR
  PAREIGOS

   

  9.1.      naudotis
  Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracijos padalinių
  sukauptais duomenimis ir teikti informaciją kitiems Tarnybos administracijos
  padaliniams apie skyriaus veiklą;

  9.2.      gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių tikslią
  informaciją,
  reikalingą skyriaus
  uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  9.3.      gauti skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą
  reikalingą aprūpinimą;

  9.4.      naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos
  Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

   

  IV. darbo
  organizavimas

   

  13.1.    organizuoja
  skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų
  vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei
  asmeniškai
  atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2.    teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui
  pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, personalo politikos, darbuotojų
  skatinimo, jų atlyginimo dydžio, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių
  nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės
  aktais nustatytais atvejais;

  13.3.    Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4.    Tarnybos direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5.    dalyvauja
  posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus
  klausimus;

  13.6.    pagal
  skyriaus kompetenciją vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  16.1.    klausimus
  sprendžia savarankiškai arba su kitais suinteresuotais Tarnybos administracijos
  padaliniais;

  16.2.    bendradarbiauja
  su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir
  savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

   

   

  V.
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  17.  Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus
  darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių ir darbų
  nevykdymą arba netinkamą vykdymą pagal kompetenciją.

  18.  Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą
  disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą,
  praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos
  informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių
  paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės
  aktų nustatyta tvarka.

  20.  Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės
  aktų nustatyta tvarka.

   

  ________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-24