• VPT administracija
  Tel. 8 5 219 7001, Faks. 8 5 213 6213, El. p. info@vpt.lt, Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Diana Vilytė
  Direktorė
  Sigita Jurgelevičienė
  Direktorės pavaduotoja
 • Mokymų ir konsultavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Julija Nikitinaitė


                                                                                              PATVIRTINTA
                                                                                              Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

                                                                                              2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-128

                                                                                              (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
                                                                                              2016 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1S-92

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  MOKYMŲ IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Mokymų ir konsultavimo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reguliuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir Skyriaus veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Skyriaus veiklą.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

  4. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriuje valstybės tarnautojų (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia Skyriaus vedėjas, tvirtina Tarnybos direktorius.

  II. SKYRIAUS KOMPETENCIJA, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS   

  5. Skyriaus kompetencijai priskiriama mokymų ir konsultavimo funkcija viešųjų pirkimų vykdymo bei pirkimų, atliekamų pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų (toliau – Kuro pirkimai) taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija) (toliau – Kuro taisyklės), klausimais, išskyrus dėl Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonių naudojimo, skelbimų bei ataskaitų pildymo ir teikimo, įrašymo į oficialius patvirtintus tiekėjų sąrašus.

  6. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  6.1. pagal Skyriaus kompetenciją įgyvendinti Tarnybos funkcijas, susijusias su perkančiųjų organizacijų mokymų organizavimu ir jų mokymu, taip pat perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų konsultavimo organizavimu viešųjų pirkimų vykdymo klausimais ir jų konsultavimu;

  6.2. pagal Skyriaus kompetenciją įgyvendinti Tarnybos funkcijas, susijusias su įsigyjančiųjų organizacijų, atliekančių Kuro pirkimus, mokymų organizavimu ir  jų mokymu, taip pat įsigyjančiųjų organizacijų ir tiekėjų konsultavimo organizavimu Kuro pirkimų vykdymo klausimais ir jų konsultavimu;

  6.3. kartu su kitais administracijos padaliniais įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką Skyriaus kompetencijos klausimais;

  6.4. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrinti, kad perkančiosioms organizacijoms, įsigyjančiosioms organizacijoms ir tiekėjams teikiama informacija būtų parengta laiku ir kokybiškai.

  7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. pagal Skyriaus kompetenciją viešųjų pirkimų vykdymo ir Kuro pirkimų klausimais konsultuoja perkančiąsias organizacijas, įsigyjančiąsias organizacijas ir tiekėjus arba organizuoja jų konsultavimą, moko perkančiųjų organizacijų, įsigyjančiųjų organizacijų valstybės tarnautojus ar darbuotojus, atsakingus už pirkimus arba organizuoja jų mokymą;

  7.2. pagal Skyriaus kompetenciją viešųjų pirkimų ir Kuro pirkimų klausimais organizuoja Tarnybos seminarus ir mokymo renginius, dalyvauja juose ir skaito pranešimus;

  7.3. pagal Skyriaus kompetenciją rengia mokymo medžiagą seminarams viešųjų pirkimų ir Kuro pirkimų klausimais, apibendrina ir skelbia dažniausiai pateikiamus perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų klausimus, žinių patikrinimo testus ir kt. mokomąją medžiagą;

  7.4. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Tarnybai valstybės institucijose ar įstaigose; 

  7.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pastabas bei pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų rengimo, pakeitimo ar tobulinimo;

  7.6. Tarnybai gavus prašymus dėl perkančiųjų organizacijų išregistravimo iš CVP IS, nagrinėja juos pagal Skyriaus kompetenciją dėl atitikimo perkančiosios organizacijos statusui;

  7.7. pagal kompetenciją vykdo kitus su Tarnybos, Skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio ir koordinuojančio Skyriaus veiklą, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai tikslai. 

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti iš Tarnybos administracijos padalinių, kitų institucijų informaciją ir dokumentus, reikalingus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

  8.2. teikti Tarnybos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam ir koordinuojančiam Skyriaus veiklą, pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

  8.3. naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis bei kitų Tarnybos administracijos padalinių sukauptais duomenimis bei informacija;

  8.4. gavus Tarnybos direktoriaus ir (ar) direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio ir koordinuojančio skyriaus veiklą, sutikimą, pasitelkti kitų skyrių darbuotojus pavestoms užduotims atlikti;

  9. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir pareigų

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas.

  11. Skyriaus kompetenciją nustato nuostatai, o Skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1. planuoja ir organizuoja Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.2. teikia Tarnybos direktoriui ir (ar) direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam ir koordinuojančiam Skyriaus veiklą, siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais dėl Skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  12.3. teisės aktų nustatyta tvarka ir / ar Tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  12.4. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.5. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio ir koordinuojančio Skyriaus veiklą, pavedimus.

  13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėją pavaduojantis vyriausiasis specialistas.

  14. Skyriaus vedėjo nesant (atostogų, komandiruotės ar ligos atveju), jo pareigas vykdo Skyriaus vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme yra nustatyta tokia funkcija.  

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS          

  15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą, pavestų užduočių ir funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai.

  16. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įsigijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą Skyriaus darbuotojai gali būti traukiami tarnybinėn (drausminėn) ir /ar materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  17. Šie nuostatai gali būti papildomi arba keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

  16. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.


  _______________________________

 • Skelbimų ir ataskaitų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Karolis Žižys
  Laimutė Valantavičienė
 • Elektroninių pirkimų plėtros skyrius
  Tel. +370 5 219 7000, El. p. pagalba@vpt.lt
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vytautas Kovaliūnas
 • Rizikos valdymo ir statistikos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Sadauskaitė
 • Teisėkūros ir metodikos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edita Rimkutė
  Rasa Politikienė
  Viktorija Norušytė
  Laura Kuoraitė

   

   

   

   

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-128

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2015 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 1S-184

  redakcija)

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  TEISĖKŪROS IR METODIKOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROJI DALIS

   

  1.  Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Teisėkūros ir metodikos skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir skyriaus veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

  4. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  5. Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o juos tvirtina Tarnybos direktorius.

   

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Skyriaus tikslas – padėti įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką rengiant teisės aktų projektus, teikiant metodinę pagalbą bei vykdant viešųjų pirkimų sistemos analizę.

  7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

  7.1. rengti viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektus;

  7.2. rengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) įgyvendinti reikalingą metodinę medžiagą ir rekomendacinio pobūdžio dokumentų (toliau – rekomendacijų) projektus;

  7.3. analizuoti viešųjų pirkimų sistemą.

  8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  8.1. analizuoja Lietuvos viešųjų pirkimų sistemą, teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;

  8.2. rengia pirkimo vertės apskaičiavimo metodikos, supaprastintų pirkimų skelbimų formų, pirkimų ataskaitų formų projektus, taip pat, pagal kompetenciją rengia kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektus, peržiūri Tarnybos priimtus, viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir pagal poreikį juos atnaujina;

  8.3. rengia Viešųjų pirkimų įstatymui įgyvendinti reikalingą metodinę medžiagą ir rekomendacijų projektus, peržiūri Tarnybos priimtas rekomendacijas, parengtą metodinę medžiagą ir pagal poreikį ją atnaujina;

  8.4. skelbia Tarnybos direktoriaus pasirašytus teisės aktus ir rekomendacijas Teisės aktų registre (TAR) ir Tarnybos teisės aktų ir rekomendacijų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacine sistemoje (TAIS);

  8.5. skyriaus kompetencijos ribose vertina kitų institucijų parengtus teisės aktus ir jų projektus, teikia išvadas;

  8.6. analizuoja ES viešųjų pirkimų teisę, jos taikymo ir aiškinimo ES institucijose praktiką, teikia pasiūlymus dėl būtinų nacionalinės viešųjų pirkimų teisės nuostatų pakeitimų;

  8.7. pagal kompetenciją analizuoja ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo, dalyvauja rengiant informaciją dėl Tarnybos veiklos šioje sistemoje;

  8.8. analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas bei teikia Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomonę apie bylos svarbą Lietuvai ar Lietuvos Respublikos poziciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

  8.9. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas svarstant ES institucijų parengtus atitinkamų teisės aktų ir kitų dokumentų viešųjų pirkimų klausimais projektus;

  8.10. atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos institucijose ir įstaigose, ES ir kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.11. pagal skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus;

  8.12. pagal skyriaus kompetenciją ruošia publikacijas, informaciją viešųjų pirkimų klausimais;

  8.13. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, perkančiosioms organizacijoms, tiekėjams, ES finansinės paramos pareiškėjams, kitiems asmenims ir institucijoms, Tarnybos darbuotojams;

  8.14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  8.15. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

  8.16. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  8.17. dalyvauja tvarkant skyriui priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį;

  8.18. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos duomenų bazėse kaupiama informacija;

  9.2. gauti iš Tarnybos administracijos padalinių, kitų institucijų informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

  9.3. teikti Tarnybos direktoriui, Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

  9.4. pagal kompetenciją naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  11. Skyriaus kompetenciją nustato nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  12. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas.

  13. Skyriaus vedėjas:

  13.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2 teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3 Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4 teisės aktų nustatyta tvarka ir / ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pareikalavus, atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5 pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose;

  13.6 pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, pavedimus.

  14. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą.

  15. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus patarėjas, kurio pareigybės aprašyme numatyta tokia funkcija.

  16. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius, skyrius:

  16.1 klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2 bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

   

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių, funkcijų ir darbų atlikimą laiku ir tinkamai.

  18. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.

  20. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

                               ____________________________________________


 • Gynybos ir saugumo pirkimų skyrius
  Tel. (8 5) 219 7002, Faks. (8 5) 213 6213, El. p. info@vpt.lt, Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Živilė Cibutavičienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1S-114 (Viešųjų   pirkimų tarnybos direktoriaus

  2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1S-59

  redakcija)

             

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  GYNYBOS IR SAUGUMO PIRKIMŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Gynybos ir saugumo pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4.     Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei Europos Sąjungos institucijomis.
  5. priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Skyriaus tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 1, 3-11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktuose Tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą.

  8. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

  8.1.  užtikrinti Įstatymo įgyvendinimą;

  8.2.  užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos, atlikdamos viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje, laikytųsi Įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų.

  9.  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  9.1.  vykdo Įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoja, kaip perkančiosios organizacijos laikosi šių teisės aktų reikalavimų, įsigydamos joms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų;

  9.2.  rengia viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje ataskaitų formas ir nustato minėtų ataskaitų teikimo reikalavimus, taip pat teikia metodinę pagalbą, rengia Įstatymui įgyvendinti reikalingas rekomendacijas;

  9.3.  renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje, sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo gynybos ir saugumo srityje sutartis;

  9.4.  analizuoja ir vertina viešųjų pirkimų sistemą gynybos ir saugumo srityje, rengia pasiūlymus, kaip ją tobulinti;

  9.5.  teikia siūlymus Tarnybos direktoriui perduoti medžiagą ar turimą informaciją valstybės institucijoms pagal kompetenciją, kad būtų atliktas tyrimas;

  9.6.  Įstatyme nustatytais atvejais rengia dokumentų projektus dėl sutikimo perkančiajai organizacijai pakeisti viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas jos galiojimo laikotarpiu arba nutraukti viešojo pirkimo procedūras;

  9.7.  organizuoja mokymus ir konsultuoja perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje klausimais;

  9.8.  pagal skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis valstybių narių ir trečiųjų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kai sprendžiami viešųjų pirkimų, atliekamų  gynybos ir saugumo srityje, klausimai;

  9.9.  rengia supaprastintų viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje pranešimų formas ir nustato tokių pranešimų teikimo reikalavimus;

  9.10.  teikia Europos Komisijai Įstatymo 63 straipsnyje nurodytą informaciją apie Europos Sąjungos teisės pažeidimą;

  9.11. rengia ir teikia Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma statistines prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo metines ataskaitas ir kitą jos prašomą informaciją;

  9.12. Skyriaus kompetencijos ribose vykdo įslaptintos informacijos administravimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  9.13.  pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  9.14.  sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  9.15.  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos strateginio planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  9.16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

  9.17. atstovauja Tarnybą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.18. vykdo tikslinę viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, analizę, atlieka tyrimus ir rengia jų metodikas bei rezultatų statistines – analitines ataskaitas, atlieka viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, sistemos efektyvumą charakterizuojančių rodiklių stebėseną, analizuoja ir tobulina ją;

  9.19. kontroliuoja perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų pranešimų ir ataskaitų atitikimą Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatoms;

  9.20. persiunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti perkančiųjų organizacijų pranešimus ir užtikrina perkančiųjų organizacijų perduodamų kitų pranešimų ir kitos informacijos persiuntimą;

  9.21. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  10. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  10.1.    nustatęs Įstatymo pažeidimų, teikti Tarnybos direktoriui siūlymus įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti ar nutraukti viešojo pirkimo procedūras, panaikinti arba pakeisti Įstatymo reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus;

  10.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, nustatyta tvarka patekti į perkančiųjų organizacijų patalpas atlikti patikrinimą;

  10.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, nustatyta tvarka viešojo pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, dokumentus ir tiekėjų pasiūlymus teikti papildomai ekspertizei;

  10.4. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, nustatyta tvarka stebėti visas viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, procedūras;

  10.5. naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracijos padalinių sukauptais duomenimis ir teikti informaciją kitiems Tarnybos administracijos padaliniams apie skyriaus veiklą;

  10.6. teikti Tarnybos direktoriui siūlymus dėl operatyvių patikrinimų perkančiosiose organizacijose atlikimo;

  10.7. Tarnybos direktoriaus pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Tarnybai kitose institucijose ir įstaigose; 

  10.8. kreiptis Tarnybos direktoriaus pasirašytu raštu į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  10.9. gavus Tarnybos direktoriaus sutikimą, pasitelkti kitų administracijos padalinių darbuotojus pavestoms užduotims atlikti;

  10.10. gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  10.11. pagal savo kompetenciją dalyvauti susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

  10.12. gauti skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  10.13. tobulinti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;

  10.14. naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

  11. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų

  IV. darbo organizavimas

  12.  Skyriaus kompetenciją nustato šie nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  13.  Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas.

  14.  Skyriaus vedėjas:

  14.1. paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  14.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, skyriaus darbuotojų skatinimo, priedų ar priemokų, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  14.3. Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  14.4. Tarnybos direktoriui atsiskaito už skyriaus veiklą;

  14.5. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  14.6. pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  15.  Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  16.  Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja skyriaus darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme yra nustatyta tokia funkcija. Pavaduojančiu skiriamas asmuo, tuo laikotarpiu dirbantis Kareivių g. 1 esančiose Tarnybos patalpose.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17.  Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų, pavestų užduočių ir darbų vykdymą pagal kompetenciją.

  18.  Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai gali būti traukiami drausminėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19.  Šie nuostatai gali būti papildomi arba keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

  20.  Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ________________________


   


 • Dokumentų valdymo ir ūkio skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vidmantas Lapinskas
 • Finansų ir planavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nijolė Impulevičienė

                                                                   

   

   

   

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1S-174

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2013 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1S-196

  redakcija)

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  FINANSŲ IR PLANAVIMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Finansų ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  5. Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o tvirtina Tarnybos direktorius.
  6. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius bendradarbiauja su kitais Tarnybos administraciniais padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei Europos Sąjungos institucijomis.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

  7.1.       dalyvauti sudarant Tarnybos biudžetą;

  7.2.       pagal kompetenciją naudoti ir prižiūrėti Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS) ir Finansų valdymo ir apskaitos sistemą (toliau – FVAIS);

  7.3.       tvarkyti Tarnybos buhalterinę apskaitą;

  7.4.       pagal kompetenciją administruoti Tarnybai skiriamus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas teisėtai gautas lėšas ir jų panaudojimą;

  7.5.       organizuoti ir vykdyti finansų kontrolę Tarnyboje;

  7.6.       užtikrinti, kad teisingai ir laiku būtų sudaryta Tarnybos finansinė atskaitomybė;

  7.7.       teisės aktų nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją užtikrinti teikiamos informacijos parengimą atitinkamoms institucijoms ir/ar suinteresuotiems asmenims laiku ir kokybiškai;

  7.8.       pagal kompetenciją užtikrinti tinkamos Tarnybos apskaitos politikos parinkimą.

  1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1.    pagal skyriaus kompetenciją rengia Tarnybos vykdomų programų sąmatų projektus;

  8.2.    patvirtinus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, rengia programų išlaidų sąmatas, esant būtinybei, jų patikslinimus;

  8.3.    vykdo VBAMS ir FVAIS sistemos atnaujinimo importus, atlieka kitas susijusias operacijas, užtikrinančias tinkamą VBAMS ir FVAIS funkcionavimą;

  8.4.    traukia į apskaitą Tarnybos vykdomų programų lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą, apskaičiuoja ir išmoka Tarnybos darbuotojams darbo užmokestį, komandiruočių išlaidas, kitas teisės aktais nustatytas išmokas;

  8.5.    sudaro ir atsakingoms institucijoms teikia teisės aktų nustatytas periodines metines mokesčių deklaracijas, pranešimus apie apdraustųjų darbuotojų įmokas, finansines ir statistines ataskaitas, mokėjimo prašymus, atitinkančius apskaitos duomenis;

  8.6.    tvarko finansinius dokumentus, užtikrina skyriaus kaupiamų duomenų saugumą ir apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų perdavimą į archyvą;

  8.7.    rengia ir įgyvendina Tarnybos apskaitos politiką;

  8.8.    teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Tarnybos mokėjimo paraiškas VBAMS, vykdomoms programoms finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka į VBAMS įkelia informaciją apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį;

  8.9.    atlieka mokėjimų procedūras per Lietuvos ir užsienio bankus iš valstybės biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų, skirtų Tarnybos vykdomoms programoms (ar priemonėms) finansuoti;

  8.10.  analizuoja ir kontroliuoja Tarnybai skirtų valstybės biudžeto, techninės ir kitos ES paramos lėšų panaudojimą pagal patvirtintą programą;

  8.11.  analizuoja kiekvieno mėnesio biudžeto lėšų panaudojimą pagal išlaidų straipsnius, rengia palyginamąją analizę ir apibendrintas išvadas teikia raštu Tarnybos direktoriui sprendimams priimti;

  8.12.  vykdo sutarčių administravimą (mokėjimų ir apskaitos koordinavimą), kontroliuoja, kad viešųjų pirkimų vertės neviršytų sumų, nurodytų viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose;

  8.13.  vykdo visiškos materialinės atsakomybės sutarčių administravimą;

  8.14.  pildo Tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

  8.15.  dalyvauja Tarnybos investicinių projektų svarstyme ir priimant sprendimus dėl jų įgyvendinimo;

  8.16.  organizuoja ir vykdo metinę inventorizaciją;

  8.17.  pagal skyriaus kompetenciją rengia Tarnybos Finansų kontrolės taisykles, teikia jas tvirtinti Tarnybos direktoriui;

  8.18.  sudaro ir teikia ketvirtines ir metines Tarnybos buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės apie biudžetinių ir techninės paramos ES lėšų panaudojimą ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybės kontrolei jos nustatyta tvarka ir terminais;

  8.19.  į Viešojo sektoriaus atskaitomybės konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) sukelia skyriaus parengtą, Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pasirašytą Tarnybos metinį finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais;

  8.20.  pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja ir teikia informaciją valstybės, teisėsaugos ir kontrolės institucijoms ir įstaigoms, su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  8.21.  rengia pažymas apie Tarnybos darbuotojų gautą darbo užmokestį pagal darbuotojų pateiktus prašymus;

  8.22.  dalyvauja tvarkant skyriui priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį;

  8.23.  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  8.24.  teikia siūlymus Tarnybos direktoriui apie galimybes panaudoti ES, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų fondų ir finansavimo šaltinių lėšas;

  8.25.  analizuoja, apibendrina ir sudaro Tarnybos finansų kontrolės būklės ataskaitą ir nustatytais terminais ir tvarka teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

  8.26.  pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  8.27.  pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  8.28.  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

  8.29.  sudaro skyriui pagal Tarnybos dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  8.30.  atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.31.  pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  1. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1.        Tarnybos direktoriaus pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Tarnybai kitose institucijose ir įstaigose;

  9.2.        kreiptis Tarnybos direktoriaus pasirašytu raštu į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.3.        gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių tikslią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  9.4.        pagal savo kompetenciją dalyvauti susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

  9.5.        gauti skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  9.6.        tobulinti skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;

  9.7.        naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

  10. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi pareigą:

  10.1.  tvarkant buhalterinę apskaitą, vadovautis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

  10.2.  skyrius turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal nuostatuose išvardintas funkcijas;

  10.3.  skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  13.1.  organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2.  teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3.  Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4.  teisės aktų nustatyta tvarka ir / ar Tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5.  dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  13.6.  pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  16.1.  klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2.  bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

   

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

   

                                                                   ______________________________________


 • Vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Julija Žymantienė
 • Teisės ir personalo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arūnė Andrulionienė
 • Projektų administravimo ir ekspertinio vertinimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jovita Petkuvienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 1S-1

   

   

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR EKSPERTINIO VERTINIMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos Projektų administravimo ir ekspertinio vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  5.  

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1.  

  6.1.      užtikrinti, kad ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai, kuriuos vykdo Tarnyba, būtų tinkamai administruojami;

  6.2.      užtikrinti, kad Tarnybos darbuotojams būtų teikiami specifiniai ekspertiniai vertinimai, mokymai ir konsultacijos klausimais, susijusiais su Tarnybos vykdomomis funkcijomis.

  1.  

  7.1.      užtikrinti ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų, kuriuos vykdo Tarnyba, administravimą;

  7.2.      užtikrinti ekspertinių vertinimų, mokymų ir konsultacijų teikimą Tarnybos darbuotojams fizinių, technologijos, biomedicinos, žemės ūkio ir veterinarijos bei socialinių mokslų klausimais, kylančiais Tarnybai vykdant jai priskirtas funkcijas.

  1.  

  8.1.      siūlo Tarnybos direktoriui fizinių, technologijos, biomedicinos, žemės ūkio ir veterinarijos bei socialinių mokslų specialistų, galinčių atlikti Tarnybai reikalingus ekspertinius vertinimus, kandidatūras;

  8.2.      organizuoja ekspertinius vertinimus, mokymus ir konsultacijų teikimą Tarnybos darbuotojams fizinių, technologijos, biomedicinos, žemės ūkio ir veterinarijos bei socialinių mokslų klausimais, kylančiais Tarnybai vykdant jai priskirtas funkcijas;

  8.3.      užtikrina vienodą ekspertinių vertinimų praktiką;

  8.4.      organizuoja informacijos apie atliktus ekspertinius vertinimus rinkimą, kaupimą ir sisteminimą;

  8.5.      pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia siūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  8.6.      organizuoja ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų, kuriuos vykdo Tarnyba, administravimą ir vykdymo priežiūrą;

  8.7.      sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  8.8.      pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  8.9.      pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

  8.10.    pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  1.  

  9.1.      naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracijos padalinių sukauptais duomenimis ir teikti informaciją kitiems Tarnybos administracijos padaliniams apie skyriaus veiklą;

  9.2.      gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių tikslią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  9.3.      gauti skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  9.4.      naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

  1.  

   

  IV. darbo organizavimas

   

  1.  
  2.  
  3.  

  13.1.    organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2.    teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, personalo politikos, darbuotojų skatinimo, jų atlyginimo dydžio, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3.    Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4.    Tarnybos direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5.    dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  13.6.    pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  1.  
  2.  
  3.  

  16.1.    klausimus sprendžia savarankiškai arba su kitais suinteresuotais Tarnybos administracijos padaliniais;

  16.2.    bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

   

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  17.  Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių ir darbų nevykdymą arba netinkamą vykdymą pagal kompetenciją.

  18.  Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  1.  

  20.  Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  ________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-10