• VPT administracija
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jovita Petkuvienė
 • Metodinės pagalbos skyrius
  El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gediminas Golcevas
  Arūnė Andrulionienė
  Laura Kuoraitė
  Odeta Siudikaitė
  Aistė Solovjovė
  Karolina Skorupskaitė
  Jovita Lukaševičienė
  Deimantė Kaminskaitė-Danilovienė
  Virginija Markevičienė
  Gražvydas Ramanauskas
  Gintė Vingytė

   

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2018 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1S-48

  redakcija)

   

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  METODINĖS PAGALBOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

   

  I. BENDROJI DALIS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Metodinės pagalbos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus tikslą, atliekamas funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą (toliau – Pavaduotojas).
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (toliau – GSPĮ), Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriaus vedėjo ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
  5. Nuostatuose naudojamos sąvokos:

  5.1.                 Pirkimo vykdytojas – perkančioji organizacija, perkantysis subjektas, įsigyjančioji organizacija;

  5.2.                 pirkimai – viešieji pirkimai ir pirkimai atliekami vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų;

  5.3.                 Kuro pirkimai – pirkimai, atliekami pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija) (toliau – Kuro taisyklės).

  Kitos nuostatuose naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas VPĮ, PĮ, GSPĮ, KĮ, EIRĮ, Kuro taisyklėse.

   

  II. SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus tikslas – atliekant Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, politiką bei dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės koncesijų politiką.

  7. Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

  6.1.                 rengia ir (ar) priima privalomuosius pirkimų vykdymą ir koncesijų suteikimą reglamentuojančius teisės aktus, peržiūri Tarnybos jau priimtus teisės aktus ir pagal poreikį juos atnaujina;

  6.2.                 teikia metodinę pagalbą, rengia rekomendacijas ir gaires VPĮ, PĮ, GSPĮ taikymo ir įgyvendinimo, taip pat pirkimų planavimo ir jų atlikimo klausimais, peržiūri Tarnybos jau priimtus dokumentus ir pagal poreikį juos atnaujina;

  6.3.                 skelbia Tarnybos teisės aktų ir rekomendacijų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacine sistemoje (TAIS), o Tarnybos direktoriaus pasirašytus teisės aktus Teisės aktų registre (TAR);

  6.4.                 vertina kitų institucijų parengtus teisės aktus ir jų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus ar išvadas;

  6.5.                 Tarnybos direktoriaus ar jo pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą pavedimu, koordinuoja konkrečių prekių, paslaugų ar darbų techninėms specifikacijoms taikomų reikalavimų rengimą ir patvirtinimą;

  6.6.                 organizuoja Pirkimo vykdytojų, Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus ir juos moko, rengia mokymams skirtą medžiagą;

  6.7.                 neatlygintinai konsultuoja Pirkimo vykdytojus ir tiekėjus VPĮ, PĮ, GSPĮ, taikymo klausimais;

  6.8.                 konsultuoja įsigyjančiąsias organizacijas ir tiekėjus Kuro taisyklių nustatytais atvejais ir klausimais;

  6.9.                 analizuoja ir vertina pirkimų sistemą, rengia ir atsakingoms institucijoms ir (arba) Tarnybos administracijos padaliniams teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;

  6.10.             rengia valstybės institucijoms pasiūlymus dėl koncesijų suteikimo tobulinimo;

  6.11.             bendradarbiauja su Europos Komisija pirkimų ir koncesijų teisės aktų taikymo klausimais, palaiko ryšius su atitinkamomis kitų ES valstybių narių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.12.             koordinuoja informacijos į kitų ES valstybių narių institucijų, Pirkimo vykdytojų, suteikiančiųjų institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų ar tiekėjų paklausimus dėl VPĮ, PĮ, KĮ nuostatų taikymo teikimą, persiunčia gautus paklausimus kitoms Lietuvos valstybės institucijoms, įstaigoms ar viešiesiems juridiniams asmenims, kurie pagal kompetenciją turi suteikti reikiamą informaciją;

  6.13.             teikia ir nuolat atnaujina Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“ skelbiamą informaciją apie Lietuvoje išduodamas pažymas ir kitus tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, laisvai ir neatlygintinai prieinamų Lietuvos duomenų bazių, kuriose pateikiama informacija apie tiekėjus, sąrašą;

  6.14.             analizuoja ES Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuomonę apie bylos svarbą Lietuvai ar Lietuvos Respublikos poziciją;

  6.15.             dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas svarstant ES institucijų parengtus atitinkamų teisės aktų ir kitų dokumentų pirkimų ar koncesijų klausimais projektus;

  6.16.             ruošia publikacijas bei informaciją pirkimų ir koncesijų klausimais;

  6.17.             apibendrina ir viešai skelbia dažniausiai mokymų ir konsultacijų metu pateikiamus klausimus, žinių patikrinimo testus perkančiųjų organizacijų atstovams ir kitą mokomąją medžiagą;

  6.18.             rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus;

  6.19.             rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  6.20.             dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  6.21.             bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.22.             bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

  6.23.             atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei tarptautinėse organizacijose;

  6.24.             sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane numatytas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

  6.25.             dalyvauja komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

  6.26.             tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;

  6.27.             vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

   

   

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

   

  7. Skyrius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  7.1.                 Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracijos padalinių sukauptais duomenimis, ir teikti jiems informaciją;

  7.2.                 gauti iš Tarnybosadministracijospadalinių, kitų valstybės ir savivaldybiųinstitucijų (įstaigų) informaciją bei dokumentus, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti, ir teikti jiems informaciją;

  7.3.                 naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  8. Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Skyriaus vedėjas:

   

  9.1.                 planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  9.2.                 atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.3.                 atsiskaito Pavaduotojui už Skyriaus veiklą; 

  9.4.                 teikia Pavaduotojuiir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.5.                 rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui tvirtinti;

  9.6.                 vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir (arba) darbuotojų darbinę veiklą, teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, valstybės Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,skatinimo, pašalpų, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  9.7.                 vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  10. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

  11. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.

   

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

  _______________________________

  _______________________________

 • Rizikų valdymo skyrius
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laimis Kuklierius
  Povilas Straševičius
  Algirdas Dunderis

   

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2019 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1S-123

  redakcija)

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  RIZIKŲ VALDYMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Rizikų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus tikslą, atliekamas funkcijas, teises ir Skyriaus veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą (toliau – Pavaduotojas).

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (toliau – GSPĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ), Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

  4.  Skyriaus vedėjo ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

   

  II. SKYRIAUS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Skyriaus tikslasatliekant šiuose nuostatuose numatytas funkcijas, padėti įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, taip pat koncesijų politiką, bei užtikrinti pirkimų, atliekamų pagal VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIPĮ (toliau bendrai – pirkimai), ir koncesijų, atliekamų pagal KĮ, procedūrų ir sudarytų pirkimo ir koncesijų bei preliminarių pirkimo ir koncesijų sutarčių (toliau bendrai – sutartys) vykdymo galimų pažeidimų rizikos bei pirkimų vykdytojų rizikos valdymą.

  6. Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

  6.1. Viešųjų pirkimų rizikos valdymo sistemos (toliau – VPRV IS) pagalba atlieka pirkimų arba koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymo rizikos lygio valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl atrinkimo tikrinti ir perduoda atitinkamiems Tarnybos administracijos padaliniams patikrinimui atlikti;

  6.2. VPRV IS pagalba atlieka pirkimų ir koncesijų vykdytojų veiklos, susijusios su pirkimų ir koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymu, rizikos lygio valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų įtraukimo į metinius tikrinimų planus;

  6.3. VPRV IS pagalba atlieka pirkimų ir koncesijų vykdytojų veiklos, susijusios su pirkimų ir koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymu, rizikos lygio valdymą ir atrenka pirkimų ir koncesijų vykdytojus operatyviam veiklos, susijusios su pirkimų ir koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymu, tikrinimui ir teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl operatyvaus pirkimų ir koncesijų vykdytojų veiklos patikrinimo;

  6.4. atlieka VPRV IS rizikos modelio administravimą ir tobulinimą, rizikos valdymo efektyvumo stebėseną;

  6.5. užtikrina rizikos vertinimo metodikos taikymą, šios metodikos tinkamumo vertinimą ir atnaujinimą;

  6.6. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie pirkimus ir koncesijas, sudarytas sutartis ir jų vykdymo rezultatus, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų vykdymo tvarkos pažeidimus (jų pobūdį, sprendimus, nuobaudas, sankcijas ir pan.) ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas, rengia apžvalgas;

  6.7. atlieka pirkimų ir koncesijų sistemos efektyvumo stebėseną, analizę ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  6.8. analizuoja pirkimų ir koncesijų sistemą, visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, kitų Tarnybos administracijos padalinių išvadas, teismų praktiką ir teikia apibendrintas išvadas bei pasiūlymus dėl rizikos valdymo efektyvinimo sistemos tobulinimo;

  6.9. analizuoja gautus pranešimus (prašymus, skundus, pareiškimus, žiniasklaidoje pateiktą ir iš Tarnybos administracijos padalinių gautą informaciją) apie galimai pirkimų ir koncesijų vykdytojų padarytus teisės aktų pažeidimus, vykdant pirkimų ar koncesijų procedūras, sudarant ar vykdant sutartis, gautos informacijos pagrindu atlieka rizikos vertinimą ir viešai skelbia pirkimų, koncesijų, sutarčių ir pirkimų bei koncesijų vykdytojų, dėl kurių gauti pranešimai, sąrašą;

  6.10. nustato rizikingiausias pirkimų ir koncesijų sritis ir teikia siūlymus dėl prevencinių priemonių taikymo;

  6.11. atlieka rizikingų pirkimų ir koncesijų vykdytojų ir (ar) pirkimų, koncesijų bei sutarčių stebėseną;

  6.12. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pranešimus (prašymus, skundus, pareiškimus), įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais;

  6.13. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  6.14. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  6.15. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.16. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

  6.17. atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  6.18. sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane numatytas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

  6.19. dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

  6.20. tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;

  6.21. moko Tarnybos kitų administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

  6.22.  vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  7. Skyrius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  7.1. Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracinių padalinių sukauptais duomenimis, gauti iš Tarnybos administracijos padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus funkcijoms atlikti, ir teikti jiems informaciją;

  7.2. gauti iš pirkimų vykdytojų, jų pirkimo komisijų ir (ar) narių, pirkimo procedūrose dalyvaujančių ekspertų, su pirkimais ar pirkimo sutartimis susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus bei iš pirkimų vykdytojo su pirkimais ir pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, reikalingą pirkimų vykdytojo, pirkimo ar pirkimo sutarties rizikai įvertinti;

  7.3. kreiptis į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  8. Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  9.2. atsako už Skyriui pavestų funkcijų ir pavedimų vykdymą;

  9.3. atsiskaito Pavaduotojui ir Tarnybos direktoriui už Skyriaus veiklą;

  9.4. teikia Pavaduotojui ir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.5. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

  9.6. teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus raštiškus pavedimus.

  10. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

  11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  12. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ____________________

   

 • Statistikos ir ataskaitų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Sadauskaitė
  Erika Panavienė
  Vaida Joknienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

   

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  STATISTIKOS IR ATASKAITŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

   

   

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Statistikos ir ataskaitų skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus tikslą, funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą (toliau – Pavaduotojas).
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (toliau – GSPĮ), Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriaus vedėjo ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
  5. Nuostatuose naudojamos sąvokos:

  5.1.                 Pirkimo vykdytojas – perkančioji organizacija, perkantysis subjektas, įsigyjančioji organizacija;

  5.2.                 pirkimai – viešieji pirkimai ir pirkimai atliekami vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų;

  5.3.                 Kuro pirkimai – pirkimai, atliekami pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kuro taisyklės).

  Kitos nuostatuose naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas VPĮ, PĮ, GSPĮ, KĮ, EIRĮ, Kuro taisyklėse.

   

  II. SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   

  6. Skyriaus tikslas – atliekant Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, politiką, prižiūrėti kaip laikomasi VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ ir Kuro taisyklių reikalavimų bei dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės koncesijų politiką.

  7. Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

  7.1.                 prižiūri kaip laikomasi VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ, KĮskelbiant pagal šiuos teisės aktus pasirašytas sutartis bei jų pakeitimus ir (ar) įvykdytų procedūrų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) ataskaitas, tikrina pateiktų ataskaitų duomenis ir tikslina juos pagal pirkimų vykdytojų ir suteikiančiųjų institucijų pateiktą informaciją:

  7.1.1.           tikrina ataskaitų duomenis, vykdo ataskaitų pateikimo kontrolę;

  7.1.2.           prevencine tvarka kontroliuoja sutarčių viešinimą.

  7.2.                 konsultuoja (raštu ir žodžiu) ūkio subjektusir Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ataskaitų rengimo ir pateikimo Tarnybai klausimais;

  7.3.                 rengia ataskaitų formas ir ataskaitų teikimo reikalavimus;

  7.4.                 renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie pirkimus, kuriems taikomos VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ nuostatos, po jų sudarytas pirkimų sutartis, preliminariąsias sutartis ir pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, pirkimų ginčus, nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus ir pirkimų praktikoje pasitaikančias problemas. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikia Europos Komisijai, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, įmonėms bei visuomenei;

  7.5.                 renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie koncesijas, sudarytas koncesijos sutartis ir sutarčių vykdymo rezultatus, koncesijų ginčus, nustatytus koncesijų suteikimo tvarkos pažeidimus ir koncesijų praktikoje kylančias problemas. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikia Europos Komisijai ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

  7.6.                 renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie nustatytus Kuro taisyklių pažeidimus, susijusius su taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį. Apibendrintą informaciją skelbia viešai;

  7.7.                 rengia ir teikia Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma pirkimų stebėsenos ataskaitą, statistines viešojo pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, metines ataskaitasir kitą jos prašomą informaciją;

  7.8.                 nustačius teisės aktų pažeidimus, perduoda medžiagą ir turimą informaciją Tarnybos Teisės skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn, viešojo intereso gynimo;

  7.9.                 nustačius teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoda teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;

  7.10.             rengia ketvirtinę ir metinę suvestinę statistinę pirkimų ir pirkimų sutarčių informaciją bei skelbia ją viešai;

  7.11.             rengia ir teikia Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma viešųjų pirkimų stebėsenos ataskaitą, kitas ataskaitas ir kitą jos prašomą informaciją;

  7.12.             rengia sektorines viešųjų pirkimų apžvalgas;

  7.13.             rengia su ataskaitomis, sutarčių viešinimu susijusius Tarnybos informacinius dokumentus;

  7.14.              Skyriaus parengtą statistinę informaciją talpina Tarnybos internetiniame tinklalapyje;

  7.15.             teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo;

  7.16.             teikia Europos Komisijai VPĮ, PĮ, GSPĮ , Kuro taisyklėse, KĮnurodytą informaciją apie Europos Sąjungos teisės pažeidimą;

  7.17.             informuoja Europos Komisiją apie išimtinės teisės suteikimą ekonominės veiklos vykdytojui vykdyti vieną iš KĮ 2 priede nurodytų rūšių veiklą;

  7.18.             rengia metines Tarnybos veiklos ataskaitas, paskelbia jas Tarnybos interneto svetainėje ir pateikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.19.             rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais);

  7.20.             rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  7.21.             dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  7.22.             bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  7.23.             bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

  7.24.             atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  7.25.             sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

  7.26.             dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

  7.27.             tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;

  7.28.             moko Tarnybos kitų administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

  7.29.             vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

   

   

  8. Skyrius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1.       teisės aktuose nustatyta tvarka pasirinkti tikrinimo objektą, būdą, mastą ir laiką;

  8.2.       gauti iš pirkimų vykdytojų ar kitų asmenų su pirkimais, pirkimo sutarčių vykdymu  susijusią informaciją ir dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti;

  8.3.                 Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracinių padalinių sukauptais duomenimis, gauti iš Tarnybos administracijos padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus funkcijoms atlikti ir teikti jiems informaciją;

  8.4.                 kreiptis į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.5.                 naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

   

   

  9. Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  10. Skyriaus vedėjas:

   

  10.1.             planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  10.2.             atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  10.3.             atsiskaito Pavaduotojui už Skyriaus veiklą;

  10.4.             teikia Pavaduotojuiir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  10.5.             rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

  10.6.             teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, valstybės Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  10.7.             vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus pavedimus.

   

  11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

  12. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.

   

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

   

  13Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

  ____________________________

 • Priežiūros skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Mindaugas Brakauskas
  Živilė Cibutavičienė
  Albina Perlavičienė
  Inga Noreikienė
  Audronė Šatūnienė
  Rita Venckienė
  Laimutė Tautvaišienė
  Eglė Spudulytė
  Darius Butavičius
  Mindaugas Knopkus
  Henrika Šileikė
  Lina Klingienė
  Gema Petronytė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017
  m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-
  169

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

   

   

                                                                                                                         
  I.
  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau –
   Tarnyba) Priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai)
   reglamentuoja Skyriaus tikslą, atliekamas funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  2. Skyrius
   yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus
   Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą (toliau – Pavaduotojas).
  3. Skyrius savo veikloje
   vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
   tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos (toliau – ES)
    teisės aktais, Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau
   – VPĮ),
   Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
   srityje, įstatymu (GSPĮ)
   , Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,
   transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ),
   Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ), Koncesijos
   įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu,
   kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais,
   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
    
   Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus
   įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos
   veikla.
  4. Skyriaus vedėjo ir Skyriaus
   valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos
   reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato
   jų pareigybių aprašymai
   .

   

                                                                                                    
  II.
  SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   

  5. Skyriaus
  tikslas – atliekant Skyriaus
  nuostatuose numatytas funkcijas,
  įgyvendinti
  viešųjų
  pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto
  paslaugų srities perkančiųjų subjektų, politiką,
  prižiūrėti kaip laikomasi VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ ir Įmonių, veikiančių
  energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai
  gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Kuro taisyklės)
   reikalavimų bei dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės koncesijų politiką.

  6. Skyrius
  savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

  6.1.                
   
  vykdo
  VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ, KĮ , Kuro taisyklių (toliau
  visi kartu – Įstatymai)
    ir su jų
  įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, prižiūri kaip
  laikomasi šių teisės aktų reikalavimų, įskaitant VPĮ, PĮ reikalavimus vykdant
  pirkimo sutartis ir vidaus sandorius
  (taip pat ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų) ir
  rengia išvadas
  (įskaitant ir susijusius su Europos
  Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais)
  ;

  6.2.                
  įtarus
  Įstatymų ar su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, vadovaujantis
  teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoja perkančiąją organizaciją,
  perkantįjį subjektą ar suteikiančiąją instituciją (toliau – procedūrų
  vykdytojas) sustabdyti vykdomas procedūras iki procedūrų vykdytojo pateiktų
  dokumentų ir sprendimų įvertinimo, o nustačiusi šiuos pažeidimus,
  įpareigoja nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti
  neteisėtus sprendimus ar veiksmus (toliau – Įpareigojimas);

  6.3.                
  kontroliuoja,
  kaip procedūrų vykdytojai vykdo Įpareigojimus;

  6.4.                
  nustačius
  Kuro taisyklių ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų
  pažeidimus, vertinimo išvadą ir kitą susijusią informaciją
  perduoda Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai;

  6.5.                
  GSPĮ
  nustatytais atvejais rengia Tarnybos sutikimus perkančiajai organizacijai ir
  perkančiajam subjektui pakeisti pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas jos
  galiojimo laikotarpiu arba nutraukti pirkimo procedūras;

  6.6.                
  Kuro
  taisyklėse nustatytais atvejais rengia Tarnybos sutikimus dėl pirkimų sutarties
  sąlygų keitimo;

  6.7.                
  vertina koncesijos dokumentų atitiktį KĮ
  nuostatoms iki jų paskelbimo;

  6.8.                
  vertina koncesijos suteikimo procedūras
  iki koncesijos sutarties sudarymo;

  6.9.                
  viešosios
  įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros prašymu teikia nuomonę dėl
  koncesijos sutarties pakeitimų atitikties KĮ reikalavimams;

  6.10.            
  nustačius
  teisės aktų pažeidimus, perduoda medžiagą ir turimą informaciją Tarnybos Teisės
  skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn
  atsakomybėn, viešojo intereso gynimo bei
  institucijoms, atsakingoms už ES lėšomis finansuojamų projektų atranką
  ir jų įgyvendinimo priežiūrą
  , jei
  pirkimas vykdomas
  ES fondų
  lėšomis bendrai finansuojamame projekte
  ;

  6.11.            
  nustačius
  teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus
  Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų
  klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoda teisėsaugos institucijoms ar
  kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją
  ;

  6.12.            
  teisėsaugos
  ir
  institucijų, atsakingų už
  ES lėšomis finansuojamų projektų atranką, jų įgyvendinimo priežiūrą
  , prašymu, teikia išvadas dėl pirkimo vykdytojų parengtų
  pirkimo dokumentų, atliktų pirkimo procedūrų, sutarčių ir sudarytų vidaus
  sandorių vykdymo teisėtumo;

  6.13.            
  renka, kaupia ir analizuoja informaciją
  apie pirkimus, po jų sudarytas pirkimų sutartis, preliminariąsias sutartis ir
  pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, pirkimų ginčus, nustatytus pirkimų
  tvarkos pažeidimus, taip pat pirkimų gynybos ir saugumo srityje pažeidimų
  pobūdį ir pirkimų praktikoje pasitaikančias problemas;

  6.14.            
  renka, kaupia ir analizuoja informaciją
  apie koncesijas, sudarytas koncesijos sutartis ir sutarčių vykdymo rezultatus,
  koncesijų ginčus, nustatytus koncesijų suteikimo tvarkos pažeidimus ir koncesijų
  praktikoje kylančias problemas;

  6.15.            
  renka, kaupia ir analizuoja informaciją
  apie nustatytus Kuro taisyklių pažeidimus, susijusius su taisyklių 20.2–20.4
  papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį
  ;

  6.16.            
  rengia atsakymus į valstybės ir
  savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus ir prašymus;

  6.17.            
  rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų
  projektus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo
  ;

  6.18.            
  dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos
  planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  6.19.            
  bendradarbiauja
  su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio
  valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.20.            
  bendradarbiauja
  su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama
  informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių
  funkcijoms atlikti;

  6.21.            
  atstovauja
  Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES
  institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  6.22.            
  sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos
  dokumentacijos plane priskirtas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam
  saugojimui
  ;

  6.23.            
  dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių,
  komitetų veikloje;

  6.24.            
  tvarko
  ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto
  svetainės dalį;

  6.25.            
  moko Tarnybos kitų administracijos
  padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo
  sutartis;

  6.26.            
  vykdo
  kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir
  (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti
  Tarnybos tikslai
  .

   

                                                                                                                                 
  III.
  SKYRIAUS TEISĖS

   

   

   

  7. Skyrius,
  atlikdamas jam pavestas funkcijas,
  turi
  teisę
  :

  7.1.                
   teisės aktuose
  nustatyta tvarka pasirinkti tikrinimo objektą, būdą, mąstą ir laiką;

  7.2.                
   gauti iš procedūrų vykdytojų ar kitų
  asmenų su pirkimais ar koncesija, sutarčių vykdymu
    susijusią informaciją ir dokumentus;

  7.3.                
   gauti procedūrų vykdytojų, Komisijos pirmininko,
  jos narių bei procedūrose dalyvaujančių ekspertų, kitų asmenų su procedūrų ir
  sutarčių vykdymu susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus;

  7.4.                
  laikinai,
  ne ilgiau kaip 30 dienų, paimti iš procedūrų vykdytojų ar kitų asmenų
  dokumentų, susijusių su pirkimais ar koncesija, originalus, įforminusi tai
  dokumentų poėmio aktu. Prireikus šš terminą pratęsti dar 30 dienų;

  7.5.                
  pateikti
  dokumentus papildomai ekspertizei;

  7.6.                
  Skyriaus
  kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos
  administracinių padalinių sukauptais duomenimis, gauti iš Tarnybos
  administracijos padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus
  funkcijoms atlikti ir teikti
  jiems informaciją;

  7.7.                
  kreiptis į viešojo administravimo
  institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų
  informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.8.                
  naudotis kitomis Lietuvos Respublikos
  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

                                                                                         

  IV.SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  8. Skyriaus veiklą organizuoja ir vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą
  ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės
  tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Skyriaus vedėjas:

   

  9.1.                
  planuoja ir organizuoja
  Skyriaus darbą;

  9.2.                
  atsako už Skyriui pavestų
  uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.3.                
  atsiskaito Pavaduotojui
  už Skyriaus veiklą; 

  9.4.                
  teikia
  Pavaduotojuiir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.5.                
  rengia Skyriaus
  valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
  sutartis,
  pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

  9.6.                
  teikia Pavaduotojui
  pasiūlymus
  dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo,

  valstybės Skyriaus tarnautojų ir
  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
  skatinimo ir tarnybinių
  nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių
  tobulinimo
  ir
  kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų
  ;

  9.7.                
  vykdo kitas teisės aktų
  nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  10. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

  11. Nesant Skyriaus vedėjo, jo
  funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane
  numatytas
  asmuo.

   

   

                                                                                                                
  V.
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

   

   

  12. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas
  Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka
  .

  __________________________

 • Prevencijos ir skelbimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Nariūnienė
  Karolis Žižys
  Agnė Marčiulionytė
  Laimutė Ramanauskienė
  Vida Koženevskienė
  Dovilė Gataukytė
  Rūta Alaburdienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

   

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  PREVENCIJOS IR SKELBIMŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

   

   

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Prevencijos ir skelbimų skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus tikslą, atliekamas funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą (toliau – Pavaduotojas).
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (toliau – GSPĮ), Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ) (toliau visi kartu – Įstatymai), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriaus vedėjo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

           

  II. SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   

   

   

  5. Skyriaus tikslas – atliekant Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, (toliau – pirkimai) politiką, prižiūrėti kaip laikomasi Įstatymų reikalavimų bei dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės koncesijų politiką.

  6. Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

  6.1.                 vykdo Įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją bei prižiūri kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų;

  6.2.                 persiunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) ir koncesijų skelbimus ir pranešimus ir užtikrina kitų pranešimų ir informacijos persiuntimą;

  6.3.                 tikrina pirkimų ir koncesijų skelbimus, technines specifikacijas, kvalifikacinius reikalavimus, atrankos kriterijus;

  6.4.                 esant poreikiui pirkimo vykdytojams ir koncesijų suteikiančiosioms organizacijoms raštu praneša apie skelbimo išsiuntimo būdą ir siuntimo datą, arba apie tai, kad skelbimas neatitinka nustatytų reikalavimų;

  6.5.                 tikrina visų tarptautinių formatų skelbimų gavimo TED patvirtinimus;

  6.6.                 esant poreikiui teikia informaciją dėl pateikto skelbimo paskelbimo galimybės ir papildomą informaciją pagal TED užklausą;

  6.7.                 formuoja TED sistemoje e-Notice skelbimus, kurių dėl techninių galimybių neįmanoma pateikti per CVP IS;

  6.8.                 administruoja pirkimų vykdytojų paskelbtą informaciją apie viešojo pirkimo sutarties ir pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus ir informaciją apie tiekėjus, kurie pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ, PĮ nustatytiems reikalavimams, arba apie tiekėjus, kurie dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų;

  6.9.                 rengia pirkimų skelbimų ir supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, pranešimų formas ir nustato pranešimų teikimo reikalavimus;

  6.10.             VPĮ nustatytais atvejais rengia Tarnybos sutikimus perkančiosioms organizacijoms atlikti pirkimus neskelbiamų derybų būdu;

  6.11.             konsultuoja (raštu ir žodžiu) pirkimų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų) skelbimų ir pranešimų rengimo ir pateikimo Tarnybai klausimais;

  6.12.             rengia su pirkimų ir koncesijų skelbimais ir pranešimais susijusius informacinius dokumentus;

  6.13.             teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Viešųjų pirkimų monitoringo informacinės sistemos tobulinimo;

  6.14.             nustačius Įstatymų pažeidimus, perduoda medžiagą ir turimą informaciją Tarnybos Teisės skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn, viešojo intereso gynimo;

  6.15.             nustačius teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoda teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;

  6.16.             renka, kaupia, ir analizuoja, informaciją apie pirkimus ir koncesijas, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų tvarkos pažeidimus ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas;

  6.17.             rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus (įskaitant ir susijusius su ES fondų lėšomis bendrai finansuojamus projektus);

  6.18.             rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  6.19.             dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  6.20.             bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.21.             bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

  6.22.             atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  6.23.             sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

  6.24.             dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

  6.25.             tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;

  6.26.             moko Tarnybos kitų administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

  6.27.   vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

   

   

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

   

   

  7. Skyrius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  7.1.                 teisės aktuose nustatyta tvarka pasirinkti tikrinimo objektą, būdą, mąstą ir laiką;

  7.2.                 grąžinti pirkimo vykdytojui Įstatymų reikalavimų neatitinkančius skelbimus;

  7.3.                 gauti iš pirkimų vykdytojų ar kitų asmenų su pirkimais, susijusią informaciją ir dokumentus;

  7.4.                  gauti pirkimo vykdytojo ar suteikiančiosios institucijos, pirkimo komisijos ar jos narių, pirkimo procedūrose dalyvaujančių ekspertų, kitų asmenų su pirkimu susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus;

  7.5.                  pateikti pirkimo dokumentus papildomai ekspertizei;

  7.6.                  įtarus Įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti pirkimo vykdytoją sustabdyti pirkimo procedūras iki pirkimo vykdytojo pateiktų dokumentų ir sprendimų įvertinimo, o nustačiusi šiuos pažeidimus, – įpareigoti pirkimo vykdytoją nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus;

  7.7.                 Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracinių padalinių sukauptais duomenimis, gauti iš Tarnybos administracijos padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus funkcijoms atlikti ir teikti jiems informaciją;

  7.8.                 kreiptis raštu į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.9.                 naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytomis teisėmis.

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

   

   

  8. Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1.                 planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  9.2.                 atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.3.                 atsiskaito Pavaduotojui už Skyriaus veiklą; 

  9.4.                 teikia Pavaduotojui ir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.5.                 rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

  9.6.                 teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, valstybės Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  9.7.                 vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  10. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

  11. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

   

   

  12. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

  _______________________________

 • Teisės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sonata Vaitukaitytė
  Eglė Korkutė
  Mindaugas Naučius

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

   

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  TEISĖS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

   

   

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus tikslą, atliekamas funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius – savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą (toliau – Pavaduotojas).
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos (toliau – ES)  teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (GSPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ), Lietuvos Respublikos koncesijos įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriaus vedėjo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

   

  II. SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   

   

   

  5. Skyriaus tikslas – atliekant Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas, įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, politiką, prižiūrėti kaip laikomasi VPĮ, PĮ, GSPĮ EIRĮ reikalavimų bei dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės koncesijų politiką.

  6. Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

  6.1.                 teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų (išskyrus personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais) atitikties juridinės technikos reikalavimams;

  6.2.                 teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti Tarnybos sudaromų sutarčių projektų atitikties teisės aktams, reglamentuojantiems sutarčių sudarymą ir Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka juos vizuoja;

  6.3.                 konsultuoja sutarčių, vidaus teisės aktų rengimo, taikymo, bei kitais teisės klausimais Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;

  6.4.                 Tarnybos direktoriui įgaliojus, atstovauja Tarnybai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;

  6.5.                 rengia procesinius dokumentus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismams;

  6.6.                 atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus bei nutarimus, kai protokolai nesurašomi, rengia nutarimų administracinių nusižengimų bylose projektus ir dalyvauja nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas arba, Tarnybos direktoriaus sprendimu jas nagrinėja; administruoja paskirtas administracines baudas ir informaciją apie jų vykdymą (įskaitant ir dėl pirkimų, vykdomų Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamuose projektuose);

  6.7.                 pagal skyriaus kompetenciją analizuoja informaciją apie VPĮ, PĮ, GSPĮ, KĮ, EIRĮ pažeidimus ir, esant poreikiui, teikia išvadas Tarnybos direktoriui dėl administracinės atsakomybės ir dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo;

  6.8.                 rengia ieškinius ir kitus procesinius dokumentus Tarnybai ginant viešąjį interesą dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyviųjų sankcijų taikymo;

  6.9.                 pagal Tarnybos kompetenciją rengia išvadas Lietuvos Respublikos teismams;

  6.10.             renka informaciją, susijusią su įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir nutartimis dėl alternatyvių sankcijų, ir tokių sprendimų bei nutarčių kopijas teikia viešai paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei teikti Europos Komisijai;

  6.11.             analizuoja ir apibendrina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų ir koncesijų klausimais;

  6.12.             renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie pirkimus ir koncesijas, sudarytas sutartis, preliminariąsias sutartis ir jų vykdymo rezultatus, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų vykdymo tvarkos pažeidimus (jų pobūdį, sprendimus, nuobaudas, sankcijas ir pan.) ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas, rengia apžvalgas;

  6.13.             rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais);

  6.14.             rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

  6.15.             dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  6.16.             bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.17.             bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

  6.18.             atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  6.19.             sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

  6.20.             dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

  6.21.             tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;

  6.22.             moko kitų Tarnybos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

  6.23.             vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

   

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

   

   

  7. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  7.1.                 gauti iš pirkimų vykdytojų ar kitų asmenų su pirkimais, pirkimo sutarčių vykdymu, koncesijomis  susijusią informaciją ir dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti;

  7.2.                 Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracinių padalinių sukauptais duomenimis, gauti iš Tarnybos administracijos padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus funkcijoms atlikti ir teikti jiems informaciją;

  7.3.                 kreiptis į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.4.                 naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

   

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

   

   

  8. Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Skyriaus vedėjas:

   

  9.1.                 planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  9.2.                 atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.3.                 atsiskaito Pavaduotojui už Skyriaus veiklą;

  9.4.                 teikia Pavaduotojuiir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.5.                 rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

  9.6.                 teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, valstybės Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  9.7.                 vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  10. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

   

  11. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

   

   

  12. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

  ___________________________

 • Administravimo skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sonata Griežė
  Vidmantas Lapinskas
  Jovita Sveikauskienė
  Simona Dirsytė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

   

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

   

   

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus tikslus, uždavinius, atliekamas funkcijas, teises ir Skyriaus veiklos organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriaus vedėjo ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai. 

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

   

   

  5. Skyriaus uždaviniai:

  5.1.                 organizuoti Tarnybos veiklos dokumentų valdymą ir užtikrinti dokumentų tvarkymą ir saugojimą vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

  5.2.                 rūpintis Tarnybos administracinių patalpų, tarnybinio transporto, inventoriaus bei įrengimų ūkine ir technine priežiūra, energetinių sistemų eksploatacija ir remontu, tinkamomis darbo sąlygomis darbuotojams bei jų aprūpinimu reikalingomis materialinėmis ir techninėmis priemonėmis, užtikrinti tinkamą Tarnybos turto valdymą ir priežiūrą;

  5.3.                 koordinuoti Tarnybos viešuosius pirkimus, skatinti tiekėjų konkurenciją ir siekti, kad taupiai bei racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos;

  5.4.                 užtikrinti tinkamą Tarnybos vykdomų ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ar kitomis lėšomis finansuojamų projektų administravimą;

  5.5.                 užtikrinti tinkamą Tarnybos veiklos rizikų valdymui ir veiklos kokybės gerinimui skirtų priemonių parinkimą bei rezultatyvų jų taikymą.

  6. Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

  6.1.                 organizuoja efektyvų ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį Tarnybos dokumentų valdymą;

  6.2.                 atlieka Tarnybos direktoriaus pavedimų vykdymo kontrolę;

  6.3.                 konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Tarnybos darbuotojams dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;

  6.4.                 formuoja ir tvarko Tarnybos archyvą, užtikrina tinkamą bylų apskaitą ir jų saugojimą;

  6.5.                 užtikrina, kad Tarnybos darbuotojų rengiami dokumentai atitiktų dokumentų ir teisės aktų rengimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

  6.6.                 užtikrina Tarnybos organizuojamų renginių aptarnavimą bei aprūpinimą reprezentacinėmis prekėmis;

  6.7.                 padeda Tarnybos direktoriui ir jo pavaduotojams organizuoti jų rengiamus pasitarimus, priima ir aptarnauja atvykstančius svečius;

  6.7.                 užtikrina sklandų asmenų aptarnavimą, bendruoju Tarnybos telefonu gaunamų skambučių administravimą ir tinkamą el. paštu gautos informacijos paskirstymą pagal kompetenciją;

  6.8.  dalyvauja rengiant strateginius ir kitus Tarnybos veiklos planus bei programas, atlieka Tarnybos veiklos planų ir programų įgyvendinimo stebėseną;

  6.9.                 dalyvauja atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės Tarnybos veikloje vertinimą, koordinuoja antikorupcinių priemonių įgyvendinimą, atlieka kitus su korupcijos prevencija susijusius veiksmus;

  6.10.             organizuoja tvarkos ir švaros palaikymą Tarnybos administracinėse patalpose;

  6.11.             aprūpina Tarnybos darbuotojus darbui būtinu inventoriumi ir kanceliarinėmis prekėmis, tvarko materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo dokumentus;

  6.12.             užtikrina tinkamą visos energetinės ir ventiliacinės sistemos bei įrengimų veikimą, esant poreikiui – organizuoja jų remontą, apskaito energetinius išteklius ir kontroliuoja jų panaudojimą tarnybinėms reikmėms, nustatytu laiku perduoda atitinkamoms institucijoms skaitiklių rodmenis;

  6.13.             organizuoja įėjimo į Tarnybos administracines patalpas priežiūrą ir Tarnybos administracinių patalpų apsaugą;

  6.14.             kontroliuoja tarnybinių automobilių panaudojimą, užtikrina švaros ir tvarkos palaikymą automobiliuose ir jų saugojimo vietose, Tarnybos darbuotojų vežimą jiems atliekant tarnybines užduotis, organizuoja tarnybinių automobilių technines apžiūras, remonto darbus, draudimą ir saugojimą po darbo bei poilsio dienomis;

  6.15.             organizuoja Tarnyboje priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą ir privalomuosius darbuotojų sveikatos patikrinimus;

  6.16.             administruoja ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ar kitomis lėšomis finansuojamus Tarnybos įgyvendinamus projektus, koordinuoja projektų įgyvendinimą ir užtikrina jų priežiūrą;

  6.17.             koordinuoja kokybės vadybos sistemos ir kitų vadybos metodų ir (ar) modelių diegimą Tarnybos veikloje, jų palaikymą ir tobulinimą;

  6.18.             koordinuoja Tarnybos tvarkų ir procedūrų laikymosi kokybės vertinimą, veiksmų neatitikimų nustatytiems reikalavimams identifikavimą, neatitikčių, korekcinių ir prevencinių veiksmų analizę ir valdymą;

  6.19.             kuria, diegia ir tobulina Tarnybos veiklos rizikos valdymo sistemą;

  6.20.             organizuoja ir atlieka supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus Tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka, rengia atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus, atlieka prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus naudojantis CPO elektroniniu katalogu;

  6.21.             rengia Tarnyboje sudaromų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių projektus;

  6.22.             rengia metinius Tarnybos pirkimų planus, rengia ir peržiūri einamaisiais kalendoriniais metais planuojamų atlikti supaprastintų viešųjų pirkimų suvestinę;

  6.23.             veda viešųjų pirkimų verčių apskaitą, registruoja sudarytas viešojo pirkimo – pardavimo sutartis ir jų pakeitimus;

  6.24.             atlieka prevencinę Tarnybos sudarytų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kontrolę;

  6.25.             rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais);

  6.26.             rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

  6.27.             dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  6.28.             bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.29.             bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

  6.30.             moko Tarnybos darbuotojus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  6.31.             atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  6.32.             sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

  6.33.             dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

  6.34.             tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;

  6.35.             vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

   

   

  7. Skyrius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  7.1.                 Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracijos padalinių sukauptais duomenimis ir teikti jiems informaciją;

  7.2.                 gauti iš Tarnybos administracijos padalinių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų (įstaigų) informaciją bei dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti;

  7.3.                 reikalauti iš Tarnybos administracijos padalinių perduoti į Tarnybos archyvą nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo tinkamai suformuotas dokumentų bylas tolimesniam jų saugojimui;

  7.4.                 naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

   

  8. Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Skyriaus vedėjas:

  9.1.                 planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  9.2.                 atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.3.                 atsiskaito Tarnybos direktoriui už Skyriaus veiklą;

  9.4.                 teikia Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.5.                 rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

  9.6.                 teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  9.7.                 vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  10. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  11. Nesant Skyriaus vedėjo, jo pareigas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo.

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

   

   

  12. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________________________________

 • Elektroninių pirkimų skyrius
  El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Marius Žemaitis
  Olga Gustienė
  Jolanta Baltrušaitienė
  Lina Kriščiūnaitė
  Rūta Masiliūnaitė
  Raimondas Valentinas

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

   

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

   

   

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Elektroninių pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus tikslą, atliekamas funkcijas, teises ir veiklos organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą (toliau – Pavaduotojas).
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos (toliau – ES)  teisės aktais, Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (GSPĮ), Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu (toliau – EIRĮ), Koncesijos įstatymu (toliau – KĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriaus vedėjo ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   

   

  5. Skyriaus tikslas – atliekant Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas įgyvendinti viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, politiką ir padėti Tarnybos administraciniams padaliniams prižiūrėti kaip laikomasi VPĮ, PĮ, GSPĮ, EIRĮ ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Kuro taisyklės) reikalavimų bei dalyvauti formuojant ir įgyvendinti valstybės koncesijų politiką.

  6. Skyrius savo kompetencijos ribose atlieka šias funkcijas:

  6.1.                 administruoja Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS);

  6.2.                 administruoja kitas Tarnybos informacines sistemas (toliau – TIS), atlieka TIS poreikių analizę;

  6.3.                 rengia Tarnybos informacinių technologijų vystymo strategiją ir ją įgyvendina;

  6.4.                 užtikrina tinkamą CVP IS ir TIS kūrimą, tobulinimą, testavimą, įdiegimą ir funkcionavimą;

  6.5.                 nustato ir fiksuoja atsiradusius CVP IS ir TIS sutrikimus ir organizuoja jų šalinimą;

  6.6.                 rengia techninę dokumentaciją kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimams;

  6.7.                 užtikrina TIS apsaugą pagal Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus, įgyvendina TIS duomenų saugos politiką, atlieka TIS rizikos vertinimą, užtikrina tinkamą TIS ir jose kaupiamos informacijos apsaugos stebėjimą;

  6.8.                 organizuoja elektroninės informacijos saugos mokymus Tarnybos darbuotojams;

  6.9.                  konsultuoja (raštu ir žodžiu) perkančiąsias organizacijas, įsigyjančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus  ir tiekėjus CVP IS naudojimo klausimais;

  6.10.             konsultuoja Tarnybos darbuotojus darbo su CVP IS ir TIS ir kompiuterių aparatinės bei programinės įrangos naudojimo klausimais;

  6.11.             vykdo ir (arba) koordinuoja perkančiųjų organizacijų atstovų mokymus CVP IS naudojimo klausimais;

  6.12.             atlieka TIS naudotojų prieigos teisių administravimą;

  6.13.             užtikrina tinkamą Tarnybos duomenų centro, kompiuterinio tinklo, telefono ryšio sistemą ir konsultavimo telefono skambučių centro techninės ir programinės įrangos funkcionavimą;

  6.14.             CVP IS skelbia informaciją apie tarptautinio pirkimo ir tarptautinės koncesijos vertės ribas, įskaitant informaciją apie patikslintas vertės ribas;

  6.15.             užtikrina tinkamą kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą;

  6.16.             rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus (įskaitant ir susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamais projektais);

  6.17.             rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus, elektroninius viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

  6.18.             dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  6.19.             bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  6.20.             bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;

  6.21.             atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  6.22.             sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

  6.23.             dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje;

  6.24.             tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį, moko ir konsultuoja Tarnybos darbuotojus informacijos talpinimo svetainėje klausimais;

  6.25.             vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus ir (ar) Pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

   

   

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

   

  7. Skyrius, atlikdamas jam pavestus funkcijas, turi teisę:

  7.1.                 Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracinių padalinių sukauptais duomenimis, gauti iš Tarnybos administracijos padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus funkcijoms atlikti ir teikti jiems informaciją;

  7.2.                 kreiptis į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.3.            naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytomis teisėmis.

   

   

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  8. Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Skyriaus vedėjas:

   

  9.1.                 planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  9.2.                 atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  9.3.                 atsiskaito Pavaduotojui už Skyriaus veiklą; 

  9.4.                 teikia Pavaduotojuiir Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.5.                 rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

  9.6.                 teikia Pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, valstybės Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  9.7.                 vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Pavaduotojo ir (arba) Tarnybos direktoriaus pavedimus

  10. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Pavaduotojui.

  11. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas asmuo

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

  ________________________________

   

 • Finansų ir personalo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simona Šimanskienė
  Nijolė Impulevičienė
  Indrė Jokūbaitienė
  Jolita Kaniavienė
  Raminta Kalinkienė

   

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1S-118

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2019 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1S-122

  redakcija)

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  FINANSŲ IR PERSONALO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

   

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Finansų ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą ir atsakomybę.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Nuostatais ir kitais teisės aktais.
  4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

  4.1.            Personalas – Tarnybos valstybės pareigūnas, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

  4.2.            Darbuotojai – Tarnybos valstybės pareigūnas, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

  4.3.            Tarnybos organizacinė kultūra – Tarnybos vertybės ir tradicijos.

   

  5. Skyriaus vedėjo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

   

   

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

   

  6.1.      dalyvauti sudarant Tarnybos biudžetą;

  6.2.      pagal kompetenciją naudoti ir prižiūrėti Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS) ir Finansų valdymo ir apskaitos sistemą (toliau – FVAIS);

  6.3.      tvarkyti Tarnybos buhalterinę apskaitą;

  6.4.      pagal kompetenciją administruoti Tarnybai skiriamus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas teisėtai gautas lėšas ir jų panaudojimą;

  6.5.      organizuoti ir vykdyti finansų kontrolę Tarnyboje;

  6.6.      užtikrinti, kad teisingai ir laiku būtų sudaryta Tarnybos finansinė atskaitomybė;

  6.7.      teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją užtikrinti atitinkamoms institucijoms, įstaigoms ir / ar suinteresuotiems asmenims teikiamos informacijos parengimą laiku ir tinkamai;

  6.8.      pagal kompetenciją užtikrinti tinkamos Tarnybos apskaitos politikos parinkimą;

  6.9.      dalyvauti įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus,

  6.10.    padėti Tarnybos direktoriui formuoti personalo valdymo ir ugdymo politiką ir ją įgyvendinti;

  6.11.    padėti Tarnybos direktoriui valdyti personalą;

  6.12.    dalyvauti formuojant Tarnybos organizacinę kultūrą.

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius pagal kompetenciją, atlieka šias funkcijas:

   

  7.1.      rengia Tarnybos vykdomų programų sąmatų projektus;

  7.2.      patvirtinus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, rengia programų išlaidų sąmatas, esant būtinybei, jų patikslinimus;

  7.3.      vykdo VBAMS ir FVAIS sistemos atnaujinimo importus, atlieka kitas susijusias operacijas, užtikrinančias tinkamą VBAMS ir FVAIS funkcionavimą;

  7.4.      traukia į apskaitą Tarnybos vykdomų programų lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą, apskaičiuoja ir išmoka Tarnybos darbuotojams darbo užmokestį, komandiruočių išlaidas, kitas teisės aktais nustatytas išmokas;

  7.5.      sudaro ir atsakingoms institucijoms ir įstaigoms teikia teisės aktų nustatytas periodines metines mokesčių deklaracijas, pranešimus apie apdraustųjų darbuotojų įmokas, finansines ir statistines ataskaitas, mokėjimo prašymus, atitinkančius apskaitos duomenis;

  7.6.      tvarko finansinius dokumentus, užtikrina Skyriaus kaupiamų duomenų saugumą ir apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų perdavimą į archyvą;

  7.7.      rengia ir įgyvendina Tarnybos apskaitos politiką;

  7.8.      teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Tarnybos mokėjimo paraiškas VBAMS, vykdomoms programoms finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka į VBAMS įkelia informaciją apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį;

  7.9.      atlieka mokėjimų procedūras per Lietuvos ir užsienio bankus iš valstybės biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų, skirtų Tarnybos vykdomoms programoms (ar priemonėms) finansuoti;

  7.10.    analizuoja ir kontroliuoja Tarnybai skirtų valstybės biudžeto, techninės ir kitos ES paramos lėšų panaudojimą pagal patvirtintą programą;

  7.11.    analizuoja kiekvieno mėnesio biudžeto lėšų panaudojimą pagal išlaidų straipsnius, rengia palyginamąją analizę ir apibendrintas išvadas teikia raštu Tarnybos direktoriui sprendimams priimti;

  7.12.    vykdo sutarčių administravimą (mokėjimų ir apskaitos koordinavimą), kontroliuoja, kad viešųjų pirkimų vertės neviršytų sumų, nurodytų viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose;

  7.13.    pildo Tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

  7.14.    dalyvauja Tarnybos investicinių projektų svarstyme ir priimant sprendimus dėl jų įgyvendinimo;

  7.15.    organizuoja ir vykdo metinę inventorizaciją;

  7.16.    rengia Tarnybos Finansų kontrolės taisyklių projektą;

  7.17.    sudaro ir teikia ketvirtines ir metines Tarnybos buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės apie biudžetinių ir techninės paramos ES lėšų panaudojimą ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybės kontrolei jos nustatyta tvarka ir terminais;

  7.18.    į Viešojo sektoriaus atskaitomybės konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) sukelia Skyriaus parengtą, Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vyresniojo patarėjo (finansams) pasirašytą Tarnybos metinį finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais;

  7.19.    teikia siūlymus Tarnybos direktoriui apie galimybes panaudoti ES, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų fondų ir finansavimo šaltinių lėšas;

  7.20.    analizuoja, apibendrina ir sudaro Tarnybos finansų kontrolės būklės ataskaitą ir nustatytais terminais ir tvarka teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

  7.21.    pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  7.22.    rengia pažymas apie Tarnybos darbuotojų gautą darbo užmokestį pagal darbuotojų pateiktus prašymus;

  7.23.    atlieka duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;

  7.24.    atsižvelgdamas į Tarnybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbuotojų poreikio ir veiklos kokybės tobulinimo;

  7.25.    kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais atlieka Tarnybos administracijos padalinių funkcijų ir (ar) Tarnybos darbuotojų pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Tarnybai nustatytus uždavinius;

  7.26.    atlieka personalo sudėties analizę;

  7.27.    padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Tarnyboje;

  7.28.    padeda Tarnybos direktoriui formuoti personalo sudėtį;

  7.29.    padeda Tarnybos direktoriui ir Tarnybos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą bei motyvavimą Tarnyboje;

  7.30.    padeda Tarnybos direktoriui formuoti Tarnybos personalo mokymo prioritetus, sudaro Tarnybos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą,  atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

  7.31.    padeda Tarnybos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

  7.32.    rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

  7.33.    kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais kontroliuoja Tarnybos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Tarnyboje gerinimo;

  7.34.    rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Tarnybos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

  7.35.    organizuoja ar dalyvauja organizuojant personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

  7.36.    padeda Tarnybos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

  7.37.    dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

  7.38.    atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

  7.39.    organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;

  7.40.    vykdo Tarnybos valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir išdavimą, organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;

  7.41.    organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbinės veiklos vertinimą;

  7.42.    organizuoja atostogų suteikimą personalui;

  7.43.    padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

  7.44.    padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

  7.45.    padeda Tarnybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

  7.46.   sudaro ir stiprina organizacinei kultūrai kurti reikalingas sąlygas;

  7.47.   teikia siūlymus dėl priemonių organizacinei kultūrai stiprinti;

  7.48.   teikia siūlymus Tarnybos direktoriui dėl motyvavimo priemonių personalui taikymo;

  7.49.    rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir administracijos padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  7.50.    bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  7.51.    bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos funkcijoms atlikti ir tikslams pasiekti.

  7.52.    atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  7.53.    sudaro ir saugo Skyriui Tarnybos dokumentacijos plane priskirtas bylas (įskaitant personalo asmens bylas) ir užtikrina jų perdavimą tolimesniam saugojimui;

  7.54.    pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių, komitetų veikloje, posėdžiuose, pasitarimuose, pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja posėdžius ir pasitarimus;

  7.55.    tvarko ar dalyvauja tvarkant pagal kompetenciją Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį

  7.56.    pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos personalą, jam vykdant tarnybines pareigas; teikia metodinę pagalbą Tarnybos administracijos padaliniams Skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.57.    dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  7.58.    pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

   

   

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

   

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  8.1.      gauti iš Tarnybos administracijos padalinių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų (įstaigų) informaciją bei dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti, ir teikti jiems informaciją;

  8.2.      gauti Skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  8.3.      naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  9. Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  10. Skyriaus vedėjas

   

   

  10.1.    koordinuoja Skyriaus darbą;

  10.2.    atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

  10.3.    atsiskaito Tarnybos direktoriui už Skyriaus veiklą;

  10.4.    teikia Tarnybos direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  10.5.    rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

  10.6.    teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų;

  10.7.    atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  11. Vyresnysis patarėjas (finansams) vizuoja ir pasirašo dokumentus, kuriuos reikia vizuoti ir/ar pasirašyti pagal kompetenciją, susijusią su buhalterine apskaita ir kitais finansų klausimais.

  12. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  13. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Skyriaus vyresnysis patarėjas (finansams).

   

   

   

   

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas arba naikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu.

   

  ___________________________

   

   

 • Vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Julija Žymantienė
  Kristina Abuašvili

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-169

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) – nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra nepriklausomas nuo Tarnybos veiklos, jos atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.
  3. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiant užtikrinti Tarnybos veiklos gerinimą.
  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu ir Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais vidaus auditą ir šiais nuostatais.
  5. Skyriaus vedėjo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

   

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti Tarnybos veiklos tikslus, veiklos planus, programas ir procedūras, didinti Tarnybos veiklos efektyvumą.

  7. Skyriaus uždaviniai:

  7.1.                 tikrinti ir vertinti, ar Tarnyboje sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar Tarnybos veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, Tarnybos vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

  7.2.                 teikti Tarnybos direktoriui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos Tarnybos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Tarnybos administracijos padaliniuose.

  8. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:

  8.1.                 tikrina ir vertina Tarnybos:

  8.1.1.           vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

  8.1.2.           veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

  8.1.3.           strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

  8.1.4.           finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

  8.1.5.           lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

  8.1.6.           turto apskaitą ir apsaugą;

  8.1.7.           informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

  8.2.                 rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Tarnybos veiklą ir vidaus kontrolę;

  8.3.                 analizuoja Tarnybos veiklos trūkumus, dėl kurių Tarnybos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Tarnybos direktoriui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmeninės atsakomybės klausimą;

  8.4.                 atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  8.5.                 vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

  8.6.                 Skyriaus kompetencijos ribose rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  8.7.                 rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;

  8.8.                 organizuoja ir tvarko Skyriaus dokumentų valdymą, sudaro Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą tolimesniam saugojimui;

  8.9.                 kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia Valstybės kontrolei, Finansų ministerijai, Tarnybos direktoriui metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;

  8.10.             per 10 kalendorinių dienų po Skyriaus metinio veiklos plano suderinimo su Tarnybos direktoriumi teikia jį Valstybės kontrolei.

  8.11.             atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu;

  9. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  10.1.             vadovaudamasis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

  10.2.             atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizaciją, kitaip tikrinti Tarnybos turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;

  10.3.             naudotis Tarnybos sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;

  10.4.             be atskiro Tarnybos direktoriaus nurodymo gauti iš visų tarnybos administracijos padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;

  10.5.             tikrinti Tarnybos finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį ji valdo, naudoja arba juo disponuoja;

  10.6.             gauti audituojamų Tarnybos administracijos padalinių vedėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, paaiškinimus raštu ir žodžiu;

  10.7.             gavęs Tarnybos direktoriaus sutikimą, pasitelkti kitų Tarnybos administracijos padalinių atitinkamų sričių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, specifinių sričių vidaus auditui atlikti;

  10.8.             dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją;

  10.9.             reikalauti, kad Tarnybos direktorius sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą;

  10.10.         gauti iš Tarnybos administracijos padalinių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų (įstaigų) informaciją bei dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti;

  10.11.         naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis

                                                     

  IV. darbo organizavimas

  11. Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  12. Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu, Skyriaus kompetencijos ribose:

  12.1.             planuoja ir organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, teikia siūlymus Tarnybos direktoriui;

  12.2.             atsako už Skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

  12.3.             atsiskaito Tarnybos direktoriui už Skyriaus veiklą;

  12.4.             rengia Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir teikia juos Tarnybos direktoriui  tvirtinti;

  12.5.             teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų atvejų

  12.6.             atstovauja Tarnybai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  12.7.             palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  12.8.             stebėtojo teisėmis dalyvauja Tarnybos organizuojamuose pasitarimuose;

  12.9.             pagal suderintą su Tarnybos direktoriumi Skyriaus veiklos planą organizuoja Tarnybos administracijos padalinių vidaus auditą;

  12.10.         prižiūri Skyriaus valstybės tarnautojų atliekamą vidaus auditą ir vertina jo kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.

  13.  Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  14.  Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus patvirtintame pavadavimo plane numatytas kitas Skyriaus valstybės tarnautojas.

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  _________________

   

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-17