• VPT administracija
  Tel. 8 5 219 7001, Faks. 8 5 213 6213, El. p. info@vpt.lt, Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Diana Vilytė
 • Kontaktai žiniasklaidai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Diana Vilytė
 • Mokymų ir konsultavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Julija Nikitinaitė

  PATVIRTINTA                                                                           
  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-128

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus  
  2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr.1S-108

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  MOKYMŲ IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI


  I. BENDROSIOS NUOSTATOS        

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Mokymų ir konsultavimo skyriaus

  (toliau – Skyrius) nuostatai reguliuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir Skyriaus veiklosorganizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos

  padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir
  kontroliuojančiam Skyriaus veiklą
  .

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
  Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais,
  Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos
  įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos
  Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos
  nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus
  nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla
  .

  4. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas,
  kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius
  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriuje
  valstybės tarnautojų (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia Skyriaus
  vedėjas, tvirtina Tarnybos direktorius.  

  II. SKYRIAUS
  KOMPETENCIJA, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS           


  5. Skyriaus kompetencijai priskiriama
  mokymų ir konsultavimo funkcija viešųjų pirkimų vykdymo bei pirkimų, atliekamų
  pagal
  Įmonių,
  veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir
  šilumos energijai gaminti, pirkimų (toliau – Kuro pirkimai) taisykles (toliau –
  Taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d.
  nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar
  kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių
  patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo
  Nr. 741 redakcija) (toliau – Kuro taisyklės),
  klausimais, išskyrus dėl
  Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonių
  naudojimo, skelbimų bei ataskaitų pildymo ir teikimo.

  6. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  6.1. pagal Skyriaus kompetenciją
  įgyvendinti Tarnybos funkcijas, susijusias su perkančiųjų organizacijų,
  perkančiųjų subjektų mokymų organizavimu ir jų mokymu, taip pat perkančiųjų
  organizacijų ir tiekėjų konsultavimo organizavimu viešųjų pirkimų vykdymo
  klausimais ir jų konsultavimu;

  6.2. pagal Skyriaus kompetenciją
  įgyvendinti Tarnybos funkcijas, susijusias su įsigyjančiųjų organizacijų, atliekančių
  Kuro pirkimus,
  mokymų
  organizavimu ir  jų mokymu, taip pat įsigyjančiųjų
  organizacijų ir tiekėjų konsultavimo organizavimu Kuro pirkimų vykdymo
  klausimais ir jų konsultavimu
  ;

  6.3. kartu su kitais administracijos
  padaliniais įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką Skyriaus kompetencijos
  klausimais;

  6.4. pagal Skyriaus
  kompetenciją užtikrinti, kad perkančiosioms organizacijoms, perkantiesiems
  subjektams, įsigyjančiosioms organizacijoms ir tiekėjams teikiama informacija
  būtų parengta laiku ir kokybiškai.

  7. Skyrius,
  vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. pagal
  Skyriaus kompetenciją viešųjų pirkimų vykdymo ir Kuro pirkimų klausimais
  konsultuoja perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus, įsigyjančiąsias
  organizacijas ir tiekėjus arba organizuoja jų konsultavimą, moko perkančiųjų
  organizacijų, perkančiųjų subjektų, įsigyjančiųjų organizacijų valstybės
  tarnautojus ar darbuotojus, atsakingus už pirkimus arba organizuoja jų mokymą;

  7.2. pagal
  Skyriaus kompetenciją viešųjų pirkimų ir Kuro pirkimų klausimais organizuoja
  Tarnybos seminarus ir mokymo renginius, dalyvauja juose ir skaito pranešimus;

  7.3. pagal
  Skyriaus kompetenciją rengia mokymo medžiagą seminarams viešųjų pirkimų ir Kuro
  pirkimų klausimais, apibendrina ir skelbia dažniausiai pateikiamus perkančiųjų
  organizacijų, perkančiųjų subjektų ir tiekėjų klausimus, žinių patikrinimo
  testus ir kt. mokomąją medžiagą;

  7.4. pagal
  Skyriaus kompetenciją atstovauja Tarnybai valstybės institucijose ar
  įstaigose; 

  7.5. pagal
  Skyriaus kompetenciją teikia pastabas bei pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų
  vykdymą reglamentuojančių teisės aktų rengimo, pakeitimo ar tobulinimo;

  7.6. Tarnybai
  gavus prašymus dėl perkančiųjų organizacijų išregistravimo iš CVP IS, nagrinėja
  juos pagal Skyriaus kompetenciją dėl atitikimo perkančiosios organizacijos
  statusui;

  7.7. pagal kompetenciją vykdo kitus su Tarnybos,
  Skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus
  pavaduotojo, kuruojančio ir koordinuojančio Skyriaus veiklą, Skyriaus vedėjo
  nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai
  tikslai
  .       

  III. SKYRIAUS
  TEISĖS IR PAREIGOS                

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus
  uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti iš Tarnybos administracijos padalinių,
  kitų institucijų informaciją ir dokumentus, reikalingus Skyriaus uždaviniams
  įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

  8.2. teikti Tarnybos direktoriui,
  direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam ir koordinuojančiam Skyriaus veiklą,
  pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

  8.3. naudotis Tarnybos turimomis duomenų
  bazėmis bei kitų Tarnybos administracijos padalinių sukauptais duomenimis bei
  informacija;

  8.4. gavus Tarnybos direktoriaus ir (ar) direktoriaus
  pavaduotojo, kuruojančio ir koordinuojančio skyriaus veiklą, sutikimą,
  pasitelkti kitų skyrių darbuotojus pavestoms užduotims atlikti;

  9. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos
  įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir pareigų

  IV. SKYRIAUS
  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS   

  10. Skyriaus darbą organizuoja ir jam
  vadovauja Skyriaus vedėjas.

  11. Skyriaus kompetenciją nustato
  nuostatai, o Skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  12. Skyriaus vedėjas:

  12.1.  planuoja ir organizuoja Skyriui pavestų
  uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  12.2. teikia Tarnybos direktoriui ir
  (ar) direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam ir koordinuojančiam Skyriaus
  veiklą, siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais dėl Skyriaus vykdomos
  veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių
  nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės
  aktais nustatytais atvejais;

  12.3. teisės aktų nustatyta tvarka ir /
  ar Tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  12.4. dalyvauja posėdžiuose,
  pasitarimuose sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.5. pagal Skyriaus kompetenciją
  atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus, direktoriaus
  pavaduotojo, kuruojančio ir koordinuojančio Skyriaus veiklą, pavedimus.

  13. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas
  atlieka Skyriaus vedėją pavaduojantis vyriausiasis specialistas.

  14. Skyriaus vedėjo nesant (atostogų, komandiruotės ar
  ligos atveju), jo pareigas vykdo Skyriaus vyriausiasis specialistas, kurio
  pareigybės aprašyme yra nustatyta tokia funkcija
  .                    

  V. BAIGIAMOSIOS
  NUOSTATOS    

  15. Skyriaus
  darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai
  asmeniškai atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą, pavestų užduočių ir funkcijų
  atlikimą laiku ir kokybiškai.

  16. Už
  tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą
  įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą,
  pagrobimą ar kitokį neteisėtą įsigijimą arba kitus įslaptintos informacijos
  apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių
  atskleidimą Skyriaus darbuotojai gali būti traukiami tarnybinėn (drausminėn) ir
  /ar materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  17.  Šie nuostatai gali būti papildomi arba keičiami teisės
  aktų nustatyta tvarka.

  18. Skyriaus
  veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta
  tvarka.

  _______________________________ 

 • Skelbimų ir ataskaitų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inga Žalnieriūnaitė
  Laimutė Valantavičienė
  Karolis Žižys

                                                                       

   

   

   

  PATVIRTINTA

  Viešųjų
  pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010
  m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-128

  (Viešųjų
  pirkimų tarnybos direktoriaus

  2014
  m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-161 redakcija)  

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  SKELBIMŲ IR ATASKAITŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS
  NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Skelbimų
   ir ataskaitų skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai)
   reglamentuoja skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir skyriaus
   veiklos organizavimo tvarką.
  2. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos
   Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais,
   Lietuvos
   Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais,
   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos
   darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir
   kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  3. Skyriui
   vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos
   Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta
   tvarka. Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
   sutartį, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o
   juos tvirtina Tarnybos direktorius.

   

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5.       Skyriaus tikslas – užtikrinti Tarnybos
  planų bei programų įgyvendinimą, tikrinant ir siunčiant skelbti viešųjų pirkimų
  skelbimus bei ataskaitas, sudarant oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus.

  6.1.    prevencine tvarka kontroliuoti perkančiųjų
  organizacijų viešųjų pirkimų skelbimų atitikimą ES ir Lietuvos Respublikos
  teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nuostatoms;

  6.2.    tikrinti
  perkančiųjų organizacijų pateiktų ataskaitų duomenis;

  6.3.    atlikti
  paskelbtų pirkimų pirkimo dokumentų viešinimo kontrolę;

  6.4.    sudaryti
  ir tvarkyti oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus.

  7.1.    tikrina ir persiunčia skelbti perkančiųjų
  organizacijų viešųjų pirkimų skelbimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
  įstatyme nustatytuose leidiniuose ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
  sistemoje;

  7.2.    esant poreikiui perkančiosioms
  organizacijoms raštu praneša apie skelbimo išsiuntimo spausdinimo būdą ir
  siuntimo datą, apie tai, kad skelbimas neatitinka nustatytų reikalavimų;

  7.3.    koordinuoja skelbimų XML formatu teikimą ES
  oficialiam leidiniui TED;

  7.4.    tikrina visų tarptautinių formatų skelbimų,
  siunčiamų XML formatu, gavimo TED patvirtinimus ir pakartotinai siunčia, jei
  skelbimas TED negautas dėl TED arba Tarnybos elektroninio pašto problemų;

  7.5.    teikia informaciją dėl pateikto skelbimo
  paskelbimo galimybės ir papildomą informaciją pagal TED užklausą;

  7.6.    formuoja DOC formatu arba TED sistemoje
  eNotice skelbimus, kurių dėl Tarnybos techninių problemų neįmanoma pateikti XML
  formatu;

  7.7.    nustato skelbimo priklausomybę Lietuvos
  geležinkelių padaliniams, kurie neturi savo atskiro juridinio asmens kodo;

  7.8.    tvirtina skelbimus paskelbimui ir iš Viešųjų
  pirkimų monitoringo informacinės sistemos siunčia juos skelbti Centrinėje
  viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

  7.9.    rengia pirkimų, pagal Įmonių, veikiančių
  energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos
  energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
  Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių
  energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos
  energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos
  Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija), skelbimų formas
  ir nustato turinio reikalavimus;

  7.10.  tikrina perkančiųjų organizacijų pateiktų ataskaitų
  duomenis, tikslina duomenis pagal perkančiųjų organizacijų pateiktus raštus;

  7.11.  atstato viešųjų pirkimų ataskaitų sutrikusios registracijos
  numerius;

  7.12.  keičia pirkimo dalių skaičių, nurodytą viešųjų pirkimų procedūrų
  ataskaitose už pirkimą, kurį vykdė įgaliotoji organizacija, kai skirtingose
  ataskaitose nurodomas skirtingas dalių skaičius;

  7.13.  tikrina paskelbtų pirkimų pirkimo dokumentų viešinimą;

  7.14.  nagrinėja tiekėjų prašymus dėl įrašymo (registracijos pratęsimo) į
  oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus, rengia pažymas, sudaro ir tvarko
  oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus;

  7.15.  pagal kompetenciją konsultuoja (raštu ir žodžiu) perkančiųjų
  organizacijų atstovus
  viešųjų
  pirkimų (tarp jų finansuojamų iš ES paramos lėšų)
  skelbimų ir ataskaitų rengimo ir pateikimo Tarnybai,
  tiekėjų atstovus – įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus,
  klausimais;

  7.16. rengia su viešųjų pirkimų skelbimais, ataskaitomis ir oficialiais
  patvirtintų tiekėjų sąrašais susijusius Tarnybos informacinius dokumentus;

  7.17.  dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų
  skelbimų ir ataskaitų pildymo, pateikimo Tarnybai projektus, teikia išvadas,
  pastabas ir pasiūlymus dėl Viešųjų pirkimų monitoringo informacinės sistemos
  tobulinimo;

  7.18.  pagal skyriaus kompetenciją rengia
  teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų
  teisės aktų tobulinimo;

  7.19.  pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su valstybės,
  savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, su užsienio valstybių
  institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  7.20.  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos
  planavimo dokumentus;

  7.21.  sudaro skyriui pagal Tarnybos dokumentacijos planą priskirtas
  bylas;

  7.22.  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo
  grupių, komitetų veikloje;

  7.23.  Tarnybos
  direktoriui ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir
  kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pavedus
  atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių
  institucijose, įstaigose, įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse
  organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.24.  pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas įstatymų, kitų teisės
  aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus
  pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, pavedimus.

   

  8. Skyrius įgyvendina savo
  uždavinius ir funkcijas bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos administracijos
  padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių
  reikia Tarnybos funkcijoms atlikti.

   

  III.
  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus
  uždavinius bei funkcijas, turi teisę:

  9.1.    skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos
  turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos skyrių sukauptais duomenimis ir teikti
  jiems informaciją;

  9.2.    gauti iš Tarnybos administracijos padalinių,
  kitų valstybės ir savivaldybių institucijų (įstaigų) informaciją bei dokumentus
  reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti ir teikti jiems informaciją;

  9.3.    vadovaudamasis teisės aktais,
  reglamentuojančiais skyriaus veiklą, pasirinkti taikomų kontrolės
  procedūrų pobūdį, prevenciškai vertinti skelbimus.

   

  IV. SKYRIAUS
  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  13.1.  organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus
  darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą,
  užtikrina Skyriaus darbo drausmę bei
  asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių
  vykdymą;

  13.2.  teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui, Tarnybos
  direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą,
  pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į
  aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais
  Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3.  Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4.  teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) Tarnybos direktoriui, Tarnybos
  direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą,
  pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5.  dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus
  kompetencijai priskirtus klausimus;

  13.6.  pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas
  funkcijas, vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus
  pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, pavedimus.

  1. Tarnybos direktoriaus paskirtas skyriaus darbuotojas (valstybės tarnautojas).

  16.1.  klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2.  bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais,
  kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES
  institucijomis.

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs
  skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir
  pavestų užduočių, funkcijų ir darbų atlikimą laiku ir tinkamai.

  18. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą
  vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos
  atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus
  įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar
  technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai
  atsako Lietuvos
  Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami
  Tarnybos direktoriui pavedus.

  20. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar
  skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

   

                      
  ______________________________________

   


 • Elektroninių pirkimų plėtros skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vytautas Kovaliūnas
  Rūta Masiliūnaitė

                                                                    

  PATVIRTINTA

  Viešųjų   pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010   m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-129 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2015  m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1S-81

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ PLĖTROS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir Skyriaus veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Skyriaus veiklą.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

  4. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, (toliau – Darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia Skyriaus vedėjas, o juos tvirtina Tarnybos direktorius.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus tikslas – užtikrinti Tarnybos planų bei programų įgyvendinimą, kuriant, tobulinant ir administruojant Tarnybos informacines sistemas (toliau – TIS), teikiant konsultacijas TIS naudojimo klausimais, bei kitas informacinių technologijų paslaugas.

  6. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

  6.1.    kurti, tobulinti ir administruoti TIS, užtikrinant tinkamą jų funkcionavimą;

  6.2. teikti konsultacijas ir mokymus perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų atstovams darbo su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – CVP IS) naudojimo klausimais ir teikti konsultacijas Tarnybos darbuotojams TIS naudojimo klausimais;

  6.3. užtikrinti tinkamą Tarnybos kompiuterinės techninės ir programinės įrangos funkcionavimą ir apskaitą.

  7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  7.1. rengia Skyriaus kompetencijos ribose Tarnybos informacinių technologijų vystymo strategiją ir ją įgyvendina;

  7.2. užtikrina tinkamą TIS kūrimą, tobulinimą, testavimą, įdiegimą ir funkcionavimą;

  7.3. nustato ir fiksuoja atsiradusius TIS sutrikimus ir organizuoja jų šalinimą;

  7.4. pagal Skyriaus kompetenciją rengia techninę dokumentaciją kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimams;

  7.5. užtikrina TIS apsaugą pagal Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų reikalavimus, įgyvendina TIS duomenų saugos politiką, organizuoja elektroninės informacijos saugos mokymus Tarnybos darbuotojams, atlieka TIS rizikos vertinimą, užtikrina tinkamą TIS ir jose kaupiamos informacijos apsaugos stebėjimą;

  7.6. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja (raštu ir žodžiu) perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus CVP IS naudojimo klausimais, atlieka ir koordinuoja mokymus CVP IS naudojimo klausimais;

  7.7. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus darbo TIS ir kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais;

  7.8. atlieka TIS naudotojų prieigos teisių administravimą;

  7.9. užtikrina tinkamą Tarnybos duomenų centro, kompiuterinio tinklo, telefono ryšio sistemą ir konsultavimo telefono skambučių centro techninės ir programinės įrangos funkcionavimą;

  7.10. užtikrina tinkamą kompiuterinės ir programinės įrangos apskaitą;

  7.11. pagal galimybes dalyvauja Europos Komisijos organizuojamose elektroninių viešųjų pirkimų programose, seminaruose, darbo grupėse, susitikimuose, bei pagal Skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją;

  7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus, dalyvauja tobulinant elektroninius viešuosius pirkimus reglamentuojančią teisinę bazę;

  7.13. atstovauja Tarnybą Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais (Lietuvos ir ES institucijose), teikia Tarnybos direktoriui ir (ar) Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Skyriaus veiklą, siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.14. tvarko Skyriaus dokumentaciją, rengia raštus skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.15. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus ir (ar) Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Skyriaus veiklą, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai tikslai.

  8. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia Tarnybos funkcijoms atlikti.

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius bei funkcijas, turi teisę:

  9.1.    Skyriaus kompetencijos ribose naudotis TIS duomenų bazėse kaupiama informacija;

  9.2.    gauti iš Tarnybos administracijos padalinių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų (įstaigų) informaciją bei dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti ir teikti jiems informaciją;

  9.3.    gavus Tarnybos direktoriaus ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Skyriaus veiklą, sutikimą, pasitelkti kitų skyrių darbuotojus pavestoms užduotims atlikti;

  9.4.    pagal Skyriaus kompetenciją naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

  9.5.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti susitikimuose, pasitarimuose ir konferencijose.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

           11. Skyriaus kompetenciją nustato nuostatai, o Skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

             12. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas.

             13. Skyriaus vedėjas:

  13.1.  organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2.  teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3.  Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4.  teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) Tarnybos direktoriui ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Skyriaus veiklą, pareikalavus atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  13.5.  dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  13.6.  pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Tarnybos direktoriaus ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Skyriaus veiklą, pavedimus.

  14. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Skyriaus veiklą.

  15. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas laikinai atlieka kitas Skyriaus darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas pavadavimas.

  16. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius Skyrius:

  16.1.  klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2.  bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

             17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių, funkcijų ir darbų atlikimą laiku ir tinkamai.

             18. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta ir / ar konfidencialia informacija, tokios informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos ir / ar konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

              19. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.

              20. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________________________________

 • Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyrius
  Adresas: Kareivių g. 1, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inga Noreikienė
  Laimutė Tautvaišienė

   

   

   

   

  PATVIRTINTA

  Viešųjų
  pirkimų tarnybos direktoriaus

  2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.
    1S-97

  (Viešųjų pirkimų tarnybos
    direktoriaus

  2014 m. spalio 7 d. įsakymo Nr.
    1S-167

  redakcija)

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau –
   Tarnyba) Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus (toliau – skyrius)
   nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus uždavinius, funkcijas,
   teises ir pareigas ir skyriaus veiklos organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos
   administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi
   Lietuvos Respublikos Konstitucija,
   Europos
   Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis
   sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais,
   Lietuvos
   Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais,
   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo
   reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais
   teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės
   tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės
   tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriuje valstybės tarnautojų (toliau –
   darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o juos tvirtina
   Tarnybos direktorius.

   

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Skyriaus
   tikslas – racionalaus lėšų, skirtų perkančiųjų organizacijų viešiesiems
   pirkimams, naudojimo siekimas.
   1. Pagrindiniai
    skyriaus uždaviniai:

  6.1. įgyvendinti Tarnybos veiklos
  planus, programas, uždavinius ir funkcijas, susijusias su viešųjų pirkimų
  pažeidimų prevencija ir kontrole, viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių (toliau –
  pirkimo sutartis) vykdymo kontrole;

  6.2. kartu su kitais Tarnybos
  administracijos padaliniais įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką;

  6.3. prevencinėmis ir kontrolės
  priemonėmis siekti racionalaus lėšų, skirtų viešiesiems pirkimams (taip pat ir
  finansuojamiems ES lėšomis), panaudojimo užtikrinimo;

  6.4. užtikrinti, kad perkančiosios
  organizacijos, vykdydamos pirkimo sutartis, laikytųsi Lietuvos Respublikos
  viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) ir kitų su jo įgyvendinimu
  susijusių teisės aktų reikalavimų;

  6.5. pagal skyriaus kompetenciją
  užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar įmonėms,
  ES institucijoms bei kitoms tarptautinėms organizacijoms teikiama informacija
  būtų parengta laiku ir kokybiškai;

  6.6. pagal skyriaus kompetenciją
  rengti siūlymus dėl Tarnybos veiklos tobulinimo viešųjų pirkimų prevencijos ir
  kontrolės, pirkimo sutarčių vykdymo priežiūros srityse.

  7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus
  uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia ir teikia išvadas dėl Tarnybos sutikimų
  Įstatyme nustatytais atvejais
  ir Įmonių,
  veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir
  šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
  Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių,
  veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir
  šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos
  Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija) (toliau –
  Taisyklės), nustatytais atvejais
  ;

  7.2. atlieka perkančiųjų
  organizacijų sudarytų, vykdomų ar įvykdytų pirkimo sutarčių (taip pat ir
  finansuojamų iš ES lėšų) vykdymo atitikties Įstatymo ir (ar) su juo susijusių
  teisės aktų nustatytiems reikalavimams bei pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatų
  vertinimą ir teikia vertinimo išvadas;

  7.3. atlieka perkančiųjų
  organizacijų veiklos, susijusios su pirkimo sutarčių (taip pat ir finansuojamų
  iš ES lėšų) sudarymu ir vykdymu tikrinimus ir teikia tikrinimo ataskaitas;

  7.4. nustatęs Įstatymo ir (ar) kitų
  su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, pirkimo sutarties sąlygų pažeidimus,
  teikia siūlymus Tarnybos direktoriui įpareigoti perkančiąją organizaciją
  nutraukti pirkimo procedūras, panaikinti arba pakeisti neteisėtus perkančiosios
  organizacijos sprendimus ir (ar) veiksmus,  rekomenduoti perkančiajai organizacijai
  nutraukti pirkimo sutartį;

  7.5. nustatęs Įstatymo ir (ar) kitų su jo įgyvendinimu
  susijusių teisės aktų pažeidimus ar galimas korupcijos apraiškas, teikia rašto
  projektą, kuriuo perduoda medžiagą ar turimą informaciją teisėsaugos ar
  valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją, direktoriui;

  7.6. nustatęs Įstatymo ir (ar) kitų su jo įgyvendinimu
  susijusių teisės aktų pažeidimus perduoda medžiagą ir turimą informaciją
  Tarnybos Teisės ir personalo skyriui spręsti klausimą dėl asmenų, atsakingų už Įstatymo
  ir (ar) kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, patraukimo
  administracinėn atsakomybėn arba viešojo intereso gynimo;

  7.7. pagal skyriaus kompetenciją
  bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės
  institucijomis, su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis
  organizacijomis;

  7.8. pagal skyriaus kompetenciją
  teikia siūlymus dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektų
  rengimo;

  7.9. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia
  pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  7.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja
  rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  7.11. pagal skyriaus kompetenciją
  dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

  7.12. sudaro skyriui pagal Tarnybos
  dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  7.13. atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, ES
  institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai
  priskirtais klausimais;

  7.14. pagal skyriaus kompetenciją
  atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos
  direktoriaus pavedimus.

  8. Skyrius įgyvendina savo
  uždavinius ir funkcijas bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos administracijos
  padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių
  reikia Tarnybos funkcijoms atlikti.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam
  pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti iš perkančiųjų organizacijų ar kitų asmenų
  su viešaisiais pirkimais ir (ar) pirkimo sutarčių vykdymu susijusią informaciją
  ir dokumentus,
  taip pat informaciją ir dokumentus, reikalingus
  sutikimams Taisyklėse nustatytais atvejais rengti;

  9.2. gauti perkančiosios
  organizacijos, jos Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, narių bei viešojo
  pirkimo procedūrose dalyvavusių ekspertų, viešojo pirkimo organizatorių ir (ar)
  kitų viešąjį pirkimą atlikusių asmenų, asmenų, atsakingų už pirkimo sutarties
  vykdymą, veiksmų ir sprendimų, susijusių su viešuoju pirkimu ar pirkimo
  sutarties vykdymu, paaiškinimus;

  9.3. patekti į perkančiųjų
  organizacijų patalpas patikros atlikimui, prašyti sudaryti sąlygas darbui;

  9.4. patekti į su pirkimo sutarties
  vykdymu susijusius objektus, patalpas, teritorijas ar kitas erdves;

  9.5. gauti viešojo pirkimo
  dokumentus, tiekėjų pasiūlymus, kitus su viešuoju pirkimu ir (ar) su pirkimo
  sutarties vykdymu susijusius dokumentus,  pateikti pirkimo dokumentus, tiekėjų
  pasiūlymus, kitus su viešuoju pirkimu ir (ar) pirkimo sutarties vykdymu
  susijusius dokumentus  papildomai
  ekspertizei;

  9.6. Lietuvos Respublikos įstatymų
  nustatyta tvarka stebėti visas pirkimo sutarties vykdymo procedūras, prireikus
  jas filmuoti ar kitais būdais dokumentuoti;

  9.7. skyriaus kompetencijos ribose
  naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos skyrių sukauptais
  duomenimis ir teikti jiems informaciją;

  9.8. Tarnybos direktoriaus pavedimu
  atstovauti Tarnybai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose
  ar įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  9.9. pagal kompetenciją naudotis
  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų
  Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir
  nustatytų pareigų.

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  11. Skyriaus kompetenciją nustato nuostatai, o
  skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  12. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja
  skyriaus vedėjas.

  13. Skyriaus vedėjas:

  13.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis
  skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą,
  užtikrina Skyriaus darbo drausmę
  bei asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių
  vykdymą;

  13.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos
  direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo,
  perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų
  mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3. Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka
  vizuoja dokumentus;

  13.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) Tarnybos
  direktoriui pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant
  skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  13.6. pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės
  aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  14. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos
  direktoriui.

  15. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus vedėjo
  pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatyta tokia funkcija, o jo
  nesant – kitas Tarnybos direktoriaus paskirtas darbuotojas.

  16. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus
  uždavinius skyrius:

  16.1. klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos
  padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei
  ES institucijomis.

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs
  skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir
  pavestų užduočių, funkcijų ir darbų atlikimą laiku ir tinkamai.

  18. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą
  vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos
  atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus
  įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar
  technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai
  atsako Lietuvos
  Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami
  Tarnybos direktoriui pavedus.

  20. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius
  naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  __________________________________

   


 • Rizikos valdymo ir statistikos skyrius
  Adresas: Kareivių g. 1, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Sadauskaitė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1S-97

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2014 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1S-147

  redakcija)

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  RIZIKOS VALDYMO IR STATISTIKOS
  SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

   

  I.
   BENDROSIOS
  NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos
  (toliau – Tarnyba) Rizikos valdymo ir statistikos skyriaus (toliau – skyrius)
  nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus uždavinius, funkcijas,
  teises ir pareigas ir skyriaus darbo organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra
  savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos
  direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus
  veiklą.

  3. Skyrius savo veikloje
  vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES)
  teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos
  Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos
  Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
  Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos nuostatais,
  Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais
  ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

  4.  Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį
  priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos
  Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 
  nustatyta tvarka.

  5. Skyriuje valstybės
  tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau –
  darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o juos tvirtina
  Tarnybos direktorius.

   

  II. SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Skyriaus tikslai:

  6.1.  viešųjų pirkimų, viešojo pirkimo–pardavimo
  sutarčių (toliau – viešojo pirkimo sutartis), 
  viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje bei  energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir
  šilumos energijai gaminti, pirkimų (toliau – kuro pirkimas) rizikos valdymas;

  6.2.  statistinės informacijos, susijusios su
  viešaisiais pirkimais, viešojo pirkimo sutartimis ir kuro pirkimais, rinkimas,
  kaupimas, analizavimas ir teikimas.

  7. Skyriaus uždaviniai:

  7.1. vykdyti viešųjų pirkimų,
  kuriems taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) nuostatos,
  rizikos valdymą;

  7.2. vykdyti viešojo pirkimo sutarčių, sudarytų atlikus
  viešuosius pirkimus, kuriems taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, rizikos
  valdymą;

  7.3. vykdyti viešųjų pirkimų,
  kuriems taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
  saugumo srityje, įstatymo (toliau – Gynybos įstatymas) nuostatos, rizikos
  valdymą;

  7.4. vykdyti energijos ar
  kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų, kuriems
  taikomos „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių
  reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių‘, patvirtintų
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 (Lietuvos
  Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija)
  (toliau – Kuro taisyklės) nuostatos, rizikos valdymą;

  7.5.  vykdyti Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės
  sistemos (toliau – VPRV IS) rizikos modelio administravimą bei rizikos valdymo
  efektyvumo stebėseną; 

  7.6.  rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie
  numatomus ir atliekamus viešuosius pirkimus, sudarytas viešojo pirkimo sutartis
  ir viešojo pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, taip nustatytus viešųjų
  pirkimų tvarkos pažeidimus, jų pobūdį ir su jais susijusius sprendimus ir
  bausmes. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikti valstybės ir
  savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir skelbti viešai;

  7.7. rinkti, kaupti ir
  analizuoti informaciją apie nustatytus Kuro taisyklių pažeidimus, susijusius su
  taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį. Šią
  informaciją, išskyrus konfidencialią, skelbti viešai;

  7.8. analizuoti ir vertinti viešųjų
  pirkimų sistemą, rengti pasiūlymus dėl jos tobulinimo.

  8.  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius,
  atlieka šias funkcijas:

  8.1.  VPRV IS pagalba atlieka viešųjų pirkimų,
  kuriems taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, rizikos lygio valdymą ir
  stebėseną, rengia sprendimus dėl jų atrinkimo vertinimui ir perduoda Tarnybos
  administraciniam padaliniui pagal kompetenciją vertinimui;

  8.2.  VPRV IS pagalba atlieka perkančiųjų
  organizacijų veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, rizikos
  lygio valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų įtraukimo į metinius
  tikrinimų planus ir, suderinęs su Tarnybos direktoriaus pavaduotoju,
  koordinuojančiu ir kontroliuojančiu skyriaus veiklą, perduoda Tarnybos
  direktoriui tvirtinimui;

  8.3.  VPRV IS pagalba atlieka viešojo pirkimo sutarčių, sudarytų atlikus
  viešuosius pirkimus, kuriems taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, rizikos
  lygio valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų atrinkimo vertinimui ir perduoda
  Tarnybos administraciniam padaliniui pagal kompetenciją vertinimui;

  8.4.  VPRV IS pagalba atlieka perkančiųjų
  organizacijų veiklos, susijusios su viešojo pirkimo
  sutarčių
  sudarymu ir jų vykdymu, rizikos lygio valdymą ir stebėseną,
  rengia sprendimus dėl jų įtraukimo į metinius tikrinimų planus ir, suderinęs su
  Tarnybos direktoriaus pavaduotoju, koordinuojančiu ir kontroliuojančiu skyriaus
  veiklą, perduoda Tarnybos direktoriui tvirtinimui;

  8.5. vykdo viešųjų pirkimų,
  kuriems taikomos Gynybos įstatymo nuostatos, rizikos valdymą ir stebėseną,
  rengia sprendimus dėl jų atrinkimo vertinimui ir perduoda Tarnybos
  administraciniam padaliniui pagal kompetenciją vertinimui;

  8.6.  atlieka perkančiųjų organizacijų veiklos,
  susijusios su viešųjų pirkimų, kuriems taikomos Gynybos įstatymo nuostatos, rizikos
  valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų įtraukimo į metinius tikrinimų
  planus ir, suderinęs su Tarnybos direktoriaus pavaduotoju, koordinuojančiu ir
  kontroliuojančiu skyriaus veiklą, perduoda Tarnybos direktoriui tvirtinimui;

  8.7. Vykdo kuro pirkimų,
  kuriems taikomos Kuro taisyklių nuostatos, rizikos valdymą ir stebėseną, rengia
  sprendimus dėl jų atrinkimo vertinimui ir perduoda Tarnybos administraciniam
  padaliniui pagal kompetenciją vertinimui;

  8.8. atlieka VPRV IS rizikos
  modelio administravimą bei rizikos valdymo efektyvumo stebėseną;

  8.9. nagrinėja iš perkančiųjų
  organizacijų gautus pagrindimus dėl viešųjų pirkimų, vykdomų neskelbiamų derybų
  būdu;

  8.10. renka, kaupia ir
  analizuoja informaciją apie numatomus ir atliekamus viešuosius pirkimus,
  sudarytas viešojo pirkimo sutartis ir viešojo pirkimo sutarčių įvykdymo
  rezultatus, taip pat nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, jų pobūdį
  ir su jais susijusius sprendimus ir bausmes. Apibendrintą informaciją, išskyrus
  konfidencialią, teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir
  skelbia viešai;

  8.11. rengia ir teikia Europos
  Komisijai jos nustatytais terminais ir forma statistines prekių, paslaugų ir
  darbų viešojo pirkimo metines ataskaitas ir kitą jos prašomą informaciją;

  8.12. renka, kaupia ir
  analizuoja informaciją apie nustatytus Kuro taisyklių pažeidimus, susijusius su
  taisyklių 20.2–20.4 papunkčiuose nurodytais pirkimo būdais, jų pobūdį.
  Apibendrintą informaciją, išskyrus konfidencialią, skelbia viešai;

  8.13. vykdo tikslinę viešųjų
  pirkimų analizę, atlieka tyrimus ir rengia jų metodikas bei rezultatų
  statistines – analitines ataskaitas, atlieka viešųjų pirkimų sistemos
  efektyvumą charakterizuojančių rodiklių stebėseną, analizę bei tobulinimą;

  8.14. pagal Skyriaus
  kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei
  teikia siūlymus dėl jų;

  8.15. rengia Tarnybos metinę veiklos
  ataskaitą;

  8.16. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių
  veikloje;

  8.17.
  sudaro Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  8.18. pagal savo kompetenciją atstovauja
  Tarnybos interesams kitose institucijose ir įstaigose;

  8.19. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Tarnybai
  nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR
  PAREIGOS

   

  9. Skyrius, įgyvendindamas
  jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  9.1. skyriaus kompetencijos
  ribose naudotis Tarnybos duomenų bazėse kaupiama informacija;

  9.2. gauti iš Tarnybos
  administracijos padalinių ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir
  įstaigų informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;

  9.3.  skyriaus kompetencijos ribose naudotis kitomis
  teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems
  teisės aktams;

  10. Skyrius gali turėti ir
  kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų
  teisių ir suteiktų pareigų.

   

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  11. Skyriaus kompetenciją
  nustato nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  12. Skyriaus darbą
  organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas.

  13. Skyriaus vedėjas:

  13.1. organizuoja skyriaus
  darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą,
  užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų
  uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2. teisės aktų nustatyta
  tvarka teikia Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir
  kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos,
  darbuotojų skatinimo, jų atlyginimo dydžio, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar
  tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos
  teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3. Tarnybos darbo
  reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4. teisės aktų nustatyta
  tvarka ir / ar Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir
  kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pareikalavus, atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5. pagal skyriaus
  kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose;

  13.6. pagal skyriaus
  kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus nenuolatinio
  pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio
  skyriaus veiklą, pavedimus;

  14. Skyriaus vedėjas
  tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir
  kontroliuojančiam skyriaus veiklą.

  15. Nesant skyriaus vedėjo,
  jo funkcijas laikinai atlieka Tarnybos direktoriaus paskirtas asmuo.

  16. Vykdydamas numatytas
  funkcijas ir pavestus uždavinius, skyrius:

  16.1. klausimus sprendžia
  savarankiškai;

  16.2. bendradarbiauja su
  kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių
  institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

   

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  17. Skyriaus darbuotojai yra
  tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už
  savo pareigų ir pavestų užduočių, funkcijų ir darbų nevykdymą arba netinkamą
  vykdymą pagal kompetenciją.

  18.  Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą
  vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos
  atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus
  įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar
  technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos
  Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Nuostatai gali būti
  papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.

  20. Skyriaus veiklos
  organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  _________________


 • Kontrolės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jelena Valentukevičienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų
  pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010
  m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-129

  (Viešųjų
  pirkimų tarnybos direktoriaus

  2014
  m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 1S-167

   

   

   

  VIEŠŲJŲ
  PIRKIMŲ TARNYBOS

  KONTROLĖS
  SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

   

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų
   pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Kontrolės skyriaus (toliau – skyrius)
   nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus uždavinius, funkcijas,
   teises ir pareigas ir skyriaus darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos
   padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
   Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais,
   Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos
   įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos
   Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos
   Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos
   darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir
   kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriui
   vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos
   Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta
   tvarka.
  5. Skyriuje
   valstybės tarnautojų (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia
   skyriaus vedėjas, o juos tvirtina Tarnybos direktorius.

   

  1. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Skyriaus tikslas – kontroliuojant
   rizikingus viešuosius pirkimus, tame tarpe ir finansuojamus ES lėšomis, taip
   pat energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti kaip
   numatyta „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių
   reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse“,
   patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu
   Nr. 741 (toliau – Kuro taisyklės), pirkimus (Kuro taisyklių 20.2 papunktis –
   atviras konkursas, 20.3 papunktis – skelbiamų derybų, 20.4 papunktis –
   neskelbiamų derybų) (toliau - kuro pirkimai) ir fiksuojant perkančiųjų
   organizacijų padarytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –
   Įstatymas) ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, taip pat Kuro taisyklių
   ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų
   reikalavimų,
   taikymo klaidas ir pažeidimus, įgyvendinti Tarnybos veiklos planus ir programas,
   didinant Tarnybos veiklos efektyvumą.   
  2. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra
   šie:

  7.1.           
  kontrolės ir prevencinėmis
  priemonėmis užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos, vykdydamos viešuosius pirkimus,
  laikytųsi Įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų
  bei įsigyjančiosios organizacijos vykdydamos kuro pirkimus laikytųsi Kuro
  taisyklių ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų
  reikalavimų, siekiant daromų pažeidimų, klaidų sumažinimo;

  7.2.           
  užtikrinti, kad butų išvengta
  kontrolės funkcijos atlikimo fragmentiškumo ir neproporcingumo, siekiant
  įgyvendinti Tarnybos strateginius tikslus ir efektyviai panaudoti Tarnybos
  išteklius.

  7.3.           
  pagal skyriaus kompetenciją
  užtikrinti savalaikį ir kokybišką valstybės, savivaldybių ir kitoms institucijoms
  teikiamos informacijos apie kontroliuojamus viešuosius ir kuro pirkimus
  parengimą ir pateikimą.

  1. Skyrius, vykdydamas jam keliamus
   uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1.           
  skyriaus kompetencijos ribose vertina
  perkančiųjų organizacijų vykdomų/vykdytų viešųjų pirkimų dokumentus ir
  procedūras, tame tarpe ir finansuojamus iš ES struktūrinių fondų lėšų, taip pat
  įsigyjančiųjų organizacijų vykdomų/vykdytų kuro pirkimų dokumentus ir
  procedūras (toliau – Vertinimas);

  8.2.           
  tikrina perkančiųjų organizacijų, jų
  buveinės vietose, organizacinių dokumentų teisėtumą, viešųjų pirkimų dokumentus
  ir procedūras, tame tarpe ir finansuojamus iš ES struktūrinių fondų lėšų (toliau
  – Tikrinimas);

  8.3.           
  rengia ir teikia perkančiosioms
  organizacijoms, įgyvendinančioms institucijoms, jeigu vertinamas/tikrinamas viešasis
  pirkimas yra finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, Vertinimų išvadas
  (toliau – Išvada) ir Tikrinimų ataskaitas (toliau – Ataskaita);

  8.4.           
  rengia ir teikia įsigyjančiosioms
  organizacijoms Išvadas, o nustačius Kuro taisyklių ir kitų su jų įgyvendinimu
  susijusių teisės aktų

  pažeidimus, Išvadą ir kitą susijusią
  informaciją perduoda Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai;

  8.5.           
  teisėsaugos ir įgyvendinančiųjų
  institucijų prašymu, teikia išvadas dėl parengtų pirkimo dokumentų, atliktų
  pirkimo procedūrų teisėtumo;

  8.6.           
  įtarus ar nustačius Įstatymo ir su
  jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų ar Kuro taisyklių ir kitų su jų
  įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, skyriaus darbuotojai gali įpareigoti
  perkančiąją organizaciją ar įsigyjančiąsias organizacijas sustabdyti ar
  nutraukti viešojo ar kuro pirkimo procedūras, panaikinti arba pakeisti Įstatymo
  ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų ar Kuro taisyklių ir kitų su jų
  įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar
  veiksmus (toliau – Įpareigojimas);

  8.7.           
  kontroliuoja, kaip perkančiosios ir
  įsigyjančiosios organizacijos vykdo Įpareigojimus;

  8.8.           
  teikia siūlymus Tarnybos direktoriui
  perduoti medžiagą, Išvadas ar Ataskaitas, kitą turimą informaciją atitinkamoms
  valstybės institucijoms tyrimui atlikti;

  8.9.           
  perduoda Išvadas ir Ataskaitas
  Tarnybos Teisės ir personalo skyriui spręsti klausimą dėl atsakingų asmenų
  patraukimo administracinėn atsakomybėn, viešojo intereso gynimo;

  8.10.       
  pagal skyriaus kompetenciją
  bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės
  institucijomis, su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis
  organizacijomis;

  8.11.       
  pagal skyriaus kompetenciją teikia
  siūlymus Tarnybos direktoriui dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės
  aktų projektų ar Kuro pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimo;

  8.12.       
  rengia skyriaus veiklą ar vykdomas
  funkcijas reglamentuojančių dokumentų projektus ir teikia juos Tarnybos
  direktoriui;

  8.13.       
  sudaro
  skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  8.14.       
  atstovauja Tarnybai valstybės ir
  savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, ES institucijose bei kitose
  tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.15.       
  pagal
  skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

  8.16.       
  pagal
  skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus
  bei teikia siūlymus dėl jų;

  8.17.       
  pagal
  skyriaus kompetenciją
  vykdo kitas teisės aktais Tarnybai
  nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  1. Skyrius įgyvendina savo uždavinius
   ir funkcijas bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos administracijos padaliniais,
   keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia Tarnybos
   funkcijoms atlikti.

   

  1. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus
   uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  10.1.       
   atsižvelgiant į Rizikos valdymo ir statistikos
  skyriaus perduotą informaciją, savarankiškai pasirinkti Vertinimo mąstą;

  10.2.       
  atsižvelgiant į Rizikos valdymo ir
  statistikos skyriaus perduotą informaciją, savarankiškai pasirinkti Tikrinimo
  mąstą ir laiką;

  10.3.       
  gauti iš perkančiosios ir / ar
  įsigyjančiųjų organizacijų ar kitų asmenų su pirkimais ir pirkimo sutarties
  vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus;

  10.4.       
  gauti perkančiosios ir / ar
  įsigyjančiųjų organizacijų, Viešojo pirkimo komisijos pirmininko ar jos narių
  bei pirkimo procedūrose dalyvaujančių ekspertų veiksmų ir sprendimų, susijusių
  su pirkimu, paaiškinimus;

  10.5.       
  laikinai, ne ilgiau kaip 30 dienų,
  paimti iš perkančiosios organizacijos ar kitų asmenų dokumentų, susijusių su
  viešaisiais pirkimais, originalus, įforminusi tai dokumentų poėmio aktu;

  10.6.       
  jeigu yra pagrindas manyti, kad su
  pirkimais ar pirkimo sutarties vykdymu susiję dokumentai yra suklastoti, šių
  dokumentų originalus perduoti teisėsaugos institucijoms;

  10.7.       
  patekti į perkančiųjų organizacijų
  patalpas atlikti Tikrinimą;

  10.8.       
  pirkimo dokumentus ir tiekėjų
  pasiūlymus teikti papildomai ekspertizei;

  10.9.       
  Lietuvos Respublikos įstatymų
  nustatyta tvarka stebėti visas pirkimų procedūras, prireikus filmuoti viešojo
  pirkimo komisijos posėdžius ir kitas pirkimo procedūras;

  10.10.   
  naudotis Tarnybos turimomis duomenų
  bazėmis, kitų Tarnybos struktūrinių padalinių sukauptais duomenimis ir teikti
  jiems informaciją;

  10.11.   
  Tarnybos direktoriaus pavedimu
  atstovauti Tarnybai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose
  ar įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  10.12.   
  pagal kompetenciją naudotis Lietuvos
  Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

  1. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos
   Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų
   pareigų.

   

  1. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  1. Skyriaus kompetenciją nustato
   nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.
  2. Skyriaus darbą organizuoja ir jam
   vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos
   direktoriui.
  3. Skyriaus vedėjas:

  14.1.       
  organizuoja skyriaus darbą –
  paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą,
  užtikrina skyriaus
  darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir
  kitų užduočių vykdymą;

  14.2.       
  teisės aktų nustatyta tvarka teikia
  Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų
  skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo,
  darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais
  atvejais;

  14.3.       
  Tarnybos darbo reglamento nustatyta
  tvarka vizuoja dokumentus;

  14.4.       
  teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar)
  Tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą;

  14.5.       
  dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose
  sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  14.6.       
  pagal skyriaus kompetenciją atlieka
  kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Tarnybos direktoriaus
  pavedimus.

  1. Skyriaus vedėjas turi du skyriaus
   vedėjo pavaduotojus. Skyriaus vedėjas, siekdamas užtikrinti skyriaus darbo
   kokybę ir savalaikį užduočių įvykdymą ir atsižvelgdamas į skyriaus turimus
   žmogiškuosius  išteklius, skyriui pavestų užduočių sudėtingumą, paskirsto
   skyriaus vedėjo pavaduotojams kuruoti tam tikrą skaičių skyriaus darbuotojų.
  2. Vykdydamas numatytas funkcijas ir
   pavestus uždavinius skyrius:

  16.1.    klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2.    bendradarbiauja su kitais Tarnybos skyriais,
  kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES
  institucijomis.

   

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  1. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai
   pavaldūs skyriaus vedėjui ir už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui ir skyriaus
   vedėjo pavaduotojui, kuruojančiam darbuotojo veiklą. Skyriaus darbuotojai
   asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių, funkcijų ir darbų
   atlikimą laiku ir tinkamai.
  2. Už tarnybinių pareigų nevykdymą,
   netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos
   informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba
   kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar
   technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai
   atsako Lietuvos
   Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Nuostatai gali būti papildomi arba
   keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.
  4. Skyriaus veiklos organizavimas
   keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  _________________________________

   


 • Teisėkūros ir metodikos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edita Rimkutė
  Rasa Politikienė
  Laura Kuoraitė
  Jovita Lukaševičienė

   

   

   

   

  PATVIRTINTA

  Viešųjų
  pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010
  m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-128

  (Viešųjų
  pirkimų tarnybos direktoriaus

  2015 m. lapkričio
    19 d. įsakymo Nr. 1S-184

  redakcija)

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
  TARNYBOS

  TEISĖKŪROS
  IR METODIKOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROJI
  DALIS

   

  1.  Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau
  – Tarnyba)
  Teisėkūros ir metodikos skyriaus (toliau –
  skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus tikslą, uždavinius,
  funkcijas, teises ir pareigas ir skyriaus veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus
  Tarnybos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam
  skyriaus veiklą.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi
  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės
  aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos
  įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos
  Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais,
  Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais
  ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

  4. Skyriui vadovauja skyriaus
  vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius
  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  5. Skyriuje valstybės tarnautojų ir
  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių
  aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o juos tvirtina Tarnybos direktorius.

   

  II. SKYRIAUS
  TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Skyriaus tikslas – padėti
  įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką rengiant teisės aktų projektus,
  teikiant metodinę pagalbą bei vykdant viešųjų pirkimų sistemos analizę.

  7. Svarbiausi
  skyriaus uždaviniai yra:

  7.1.
  rengti viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektus;

  7.2.
  rengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui (toliau – Viešųjų pirkimų
  įstatymas) įgyvendinti reikalingą metodinę medžiagą ir rekomendacinio pobūdžio
  dokumentų (toliau – rekomendacijų) projektus;

  7.3.
  analizuoti viešųjų pirkimų sistemą.

  8. Skyrius,
  vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  8.1.
  analizuoja Lietuvos viešųjų pirkimų sistemą, teikia pasiūlymus dėl jos
  tobulinimo;

  8.2.
  rengia pirkimo vertės apskaičiavimo metodikos, supaprastintų pirkimų skelbimų
  formų, pirkimų ataskaitų formų projektus, taip pat, pagal kompetenciją rengia
  kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektus, peržiūri Tarnybos
  priimtus, viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir pagal poreikį juos
  atnaujina;

  8.3.
  rengia Viešųjų pirkimų įstatymui įgyvendinti reikalingą metodinę medžiagą ir
  rekomendacijų projektus, peržiūri Tarnybos priimtas rekomendacijas, parengtą
  metodinę medžiagą ir pagal poreikį ją atnaujina;

  8.4.
  skelbia Tarnybos direktoriaus pasirašytus teisės aktus ir rekomendacijas
  Teisės aktų
  registre (TAR) ir
  Tarnybos teisės aktų ir
  rekomendacijų projektus
  Lietuvos
  Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacine sistemoje (TAIS);

  8.5. skyriaus
  kompetencijos ribose vertina kitų institucijų parengtus teisės aktus ir jų
  projektus, teikia išvadas;

  8.6. analizuoja
  ES viešųjų pirkimų teisę, jos taikymo ir aiškinimo ES institucijose praktiką,
  teikia pasiūlymus dėl būtinų nacionalinės viešųjų pirkimų teisės nuostatų
  pakeitimų;

  8.7. pagal
  kompetenciją analizuoja ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą,
  teikia siūlymus dėl jos tobulinimo, dalyvauja rengiant informaciją dėl Tarnybos
  veiklos šioje sistemoje;

  8.8. analizuoja
  Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas bei teikia Europos teisės
  departamentui
  prie
  Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
  nuomonę
  apie bylos svarbą Lietuvai ar Lietuvos Respublikos poziciją Lietuvos
  Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

  8.9. dalyvauja
  rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas svarstant ES institucijų parengtus
  atitinkamų teisės aktų ir kitų dokumentų viešųjų pirkimų klausimais projektus;

  8.10. atstovauja
  Tarnybai Lietuvos Respublikos institucijose ir įstaigose, ES ir kitose tarptautinėse
  organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.11.
  pagal skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis Lietuvos
  Respublikos, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis
  organizacijomis, sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus;

  8.12. pagal
  skyriaus kompetenciją ruošia publikacijas, informaciją viešųjų pirkimų klausimais;

  8.13.
  pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, perkančiosioms
  organizacijoms, tiekėjams, ES finansinės paramos pareiškėjams, kitiems asmenims
  ir institucijoms, Tarnybos darbuotojams;

  8.14.
  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo
  dokumentus
  bei teikia
  siūlymus dėl jų
  ;

  8.15.
  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

  8.16.
  sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  8.17.
  dalyvauja tvarkant skyriui priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį;

  8.18.
  pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas
  funkcijas, Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo,
  koordinuojančio
  ir kontroliuojančio skyriaus veiklą,

  pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS
  TEISĖS

   

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus
  uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. skyriaus kompetencijos ribose
  naudotis Tarnybos duomenų bazėse kaupiama informacija;

  9.2. gauti iš Tarnybos administracijos padalinių, kitų
  institucijų informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams
  įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

  9.3. teikti Tarnybos direktoriui, Tarnybos
  direktoriaus pavaduotojui,
  koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą, pasiūlymus dėl
  skyriaus veiklos tobulinimo;

  9.4. pagal kompetenciją naudotis Lietuvos Respublikos
  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  10. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos
  įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.

   

  IV. SKYRIAUS
  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  11. Skyriaus kompetenciją nustato nuostatai, o skyriaus
  darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  12. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas.

  13. Skyriaus vedėjas:

  13.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis
  skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo
  drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų
  užduočių vykdymą;

  13.2 teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos
  direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus
  veiklą, pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo
  į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir
  kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3 Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4 teisės aktų nustatyta tvarka ir / ar Tarnybos
  direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus
  veiklą, pareikalavus, atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5 pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose;

  13.6 pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės
  aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos
  direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir
  kontroliuojančio skyriaus veiklą, pavedimus.

  14. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos
  direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus
  veiklą.

  15. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus
  patarėjas, kurio pareigybės aprašyme numatyta tokia funkcija.

  16. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius, skyrius:

  16.1 klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2 bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos
  padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei
  ES institucijomis.

   

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus
  vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų
  užduočių, funkcijų ir darbų atlikimą laiku ir tinkamai.

  18. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą,
  neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos
  atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus
  įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar
  technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos
  Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui
  pavedus.

  20. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius
  naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

                               ____________________________________________


 • Gynybos ir saugumo pirkimų skyrius
  Tel. (8 5) 219 7002, Faks. (8 5) 213 6213, El. p. info@vpt.lt, Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Živilė Cibutavičienė
  Loreta Juškaitė-Pečul

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1S-114 (Viešųjų   pirkimų tarnybos direktoriaus

  2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1S-59

  redakcija)

             

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  GYNYBOS IR SAUGUMO PIRKIMŲ SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Gynybos ir saugumo pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4.     Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei Europos Sąjungos institucijomis.
  5. priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Skyriaus tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 1, 3-11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktuose Tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą.

  8. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

  8.1.  užtikrinti Įstatymo įgyvendinimą;

  8.2.  užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos, atlikdamos viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje, laikytųsi Įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų.

  9.  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  9.1.  vykdo Įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoja, kaip perkančiosios organizacijos laikosi šių teisės aktų reikalavimų, įsigydamos joms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų;

  9.2.  rengia viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje ataskaitų formas ir nustato minėtų ataskaitų teikimo reikalavimus, taip pat teikia metodinę pagalbą, rengia Įstatymui įgyvendinti reikalingas rekomendacijas;

  9.3.  renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje, sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo gynybos ir saugumo srityje sutartis;

  9.4.  analizuoja ir vertina viešųjų pirkimų sistemą gynybos ir saugumo srityje, rengia pasiūlymus, kaip ją tobulinti;

  9.5.  teikia siūlymus Tarnybos direktoriui perduoti medžiagą ar turimą informaciją valstybės institucijoms pagal kompetenciją, kad būtų atliktas tyrimas;

  9.6.  Įstatyme nustatytais atvejais rengia dokumentų projektus dėl sutikimo perkančiajai organizacijai pakeisti viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas jos galiojimo laikotarpiu arba nutraukti viešojo pirkimo procedūras;

  9.7.  organizuoja mokymus ir konsultuoja perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje klausimais;

  9.8.  pagal skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis valstybių narių ir trečiųjų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kai sprendžiami viešųjų pirkimų, atliekamų  gynybos ir saugumo srityje, klausimai;

  9.9.  rengia supaprastintų viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje pranešimų formas ir nustato tokių pranešimų teikimo reikalavimus;

  9.10.  teikia Europos Komisijai Įstatymo 63 straipsnyje nurodytą informaciją apie Europos Sąjungos teisės pažeidimą;

  9.11. rengia ir teikia Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma statistines prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo metines ataskaitas ir kitą jos prašomą informaciją;

  9.12. Skyriaus kompetencijos ribose vykdo įslaptintos informacijos administravimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  9.13.  pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  9.14.  sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  9.15.  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos strateginio planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  9.16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų, darbo grupių veikloje;

  9.17. atstovauja Tarnybą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.18. vykdo tikslinę viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, analizę, atlieka tyrimus ir rengia jų metodikas bei rezultatų statistines – analitines ataskaitas, atlieka viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, sistemos efektyvumą charakterizuojančių rodiklių stebėseną, analizuoja ir tobulina ją;

  9.19. kontroliuoja perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų pranešimų ir ataskaitų atitikimą Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatoms;

  9.20. persiunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti perkančiųjų organizacijų pranešimus ir užtikrina perkančiųjų organizacijų perduodamų kitų pranešimų ir kitos informacijos persiuntimą;

  9.21. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  10. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  10.1.    nustatęs Įstatymo pažeidimų, teikti Tarnybos direktoriui siūlymus įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti ar nutraukti viešojo pirkimo procedūras, panaikinti arba pakeisti Įstatymo reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus;

  10.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, nustatyta tvarka patekti į perkančiųjų organizacijų patalpas atlikti patikrinimą;

  10.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, nustatyta tvarka viešojo pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, dokumentus ir tiekėjų pasiūlymus teikti papildomai ekspertizei;

  10.4. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, nustatyta tvarka stebėti visas viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, procedūras;

  10.5. naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracijos padalinių sukauptais duomenimis ir teikti informaciją kitiems Tarnybos administracijos padaliniams apie skyriaus veiklą;

  10.6. teikti Tarnybos direktoriui siūlymus dėl operatyvių patikrinimų perkančiosiose organizacijose atlikimo;

  10.7. Tarnybos direktoriaus pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Tarnybai kitose institucijose ir įstaigose; 

  10.8. kreiptis Tarnybos direktoriaus pasirašytu raštu į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  10.9. gavus Tarnybos direktoriaus sutikimą, pasitelkti kitų administracijos padalinių darbuotojus pavestoms užduotims atlikti;

  10.10. gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  10.11. pagal savo kompetenciją dalyvauti susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

  10.12. gauti skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  10.13. tobulinti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;

  10.14. naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

  11. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų

  IV. darbo organizavimas

  12.  Skyriaus kompetenciją nustato šie nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  13.  Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas.

  14.  Skyriaus vedėjas:

  14.1. paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  14.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos tobulinimo, skyriaus darbuotojų skatinimo, priedų ar priemokų, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  14.3. Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  14.4. Tarnybos direktoriui atsiskaito už skyriaus veiklą;

  14.5. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  14.6. pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  15.  Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  16.  Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja skyriaus darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme yra nustatyta tokia funkcija. Pavaduojančiu skiriamas asmuo, tuo laikotarpiu dirbantis Kareivių g. 1 esančiose Tarnybos patalpose.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17.  Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų, pavestų užduočių ir darbų vykdymą pagal kompetenciją.

  18.  Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai gali būti traukiami drausminėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19.  Šie nuostatai gali būti papildomi arba keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

  20.  Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ________________________


   


 • Dokumentų valdymo ir ūkio skyrius
  Tel. 219 7002, Faks. 213 6213, El. p. info@vpt.lt, Adresas: Kareivių g. 1, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vidmantas Lapinskas

                                                                  

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1S-62

  (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1S-108

  redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  DOKUMENTŲ VALDYMO IR ŪKIO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas ir Skyriaus veiklos organizavimo tvarką
  2. Skyrius yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, pavaldus Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima ir atleidžia Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia Skyriaus vedėjas, o juos tvirtina Tarnybos direktorius. 

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus tikslas – organizuoti ir tvarkyti Tarnybos dokumentų judėjimą, vykdyti jų apskaitą ir juos saugoti, tvarkyti Tarnybos archyvą, rūpintis Tarnybos administracinių patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkine ir technine priežiūra, užtikrinti Tarnybos ūkinių ir techninių poreikių tenkinimą.

  6. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

  6.1. užtikrinti, kad Tarnybos dokumentų valdymas būtų atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.2. užtikrinti, kad Tarnybos direktoriaus pavedimai būtų vykdomi laiku;

  6.3. tvarkyti Tarnybos archyvą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais teisės aktais;

  6.4. rūpintis Tarnybos administracinių patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkine ir technine priežiūra bei energetinių sistemų eksploatacija ir remontu;

  6.5. sudaryti Tarnybos darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, aprūpinti juos reikalingomis materialinėmis ir techninėmis priemonėmis, užtikrinti Tarnybos ūkinių ir techninių poreikių tenkinimą.

  7.    Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. vykdo Tarnybos gaunamos, siunčiamos ir vidaus dokumentacijos tvarkymą: skirsto korespondenciją, registruoja gautus, siunčiamus ir vidaus dokumentus, skenuoja, daugina ir atlieka kitus su dokumentų valdymu susijusius veiksmus, atsakinėja į telefono skambučius;

  7.2. kontroliuoja, kaip vykdomi Tarnybos direktoriaus pavedimai pagal įvykdymo terminus;

  7.3. informuoja Tarnybos administracijos padalinius apie kontroliuojamų pavedimų įvykdymo terminus;

  7.4. sudaro Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  7.5. metodiškai vadovauja, kad Tarnybos administracijos padaliniuose būtų taisyklingai formuojamos ir tvarkomos dokumentų bylos, laiku atiduodamos į archyvą;

  7.6. formuoja ir tvarko Tarnybos archyvą, užtikrina tinkamą bylų apskaitą ir jų saugojimą archyve;

  7.7. metodiškai vadovauja ir kontroliuoja Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo ir Tarnybos administracijos padalinių dokumentų valdymo būklę;

  7.8. užtikrina, kad Tarnybos darbuotojų rengiami dokumentai būtų įforminti pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

  7.9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Tarnybos darbuotojams dokumentų valdymo, bylų formavimo ir tvarkymo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.10. užtikrina Tarnybos organizuojamų konferencijų, seminarų, pasitarimų, pristatymų, diskusijų,posėdžių ir kitų renginių aptarnavimą, organizuoja reprezentacinių prekių tiekimą ir atsako, kad jos būtų naudojamos pagal paskirtį;

  7.11. organizuoja informacinių lentelių atnaujinimą;

  7.12. organizuoja tvarkos ir švaros palaikymą Tarnybos administracinėse patalpose ir teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl jų;

  7.13. aprūpina Tarnybos darbuotojus inventoriumi, skaičiavimo, rašymo technika, kanceliarinėmis prekėmis;

  7.14. pagal Skyriaus kompetenciją tvarko materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo dokumentus;

  7.15. užtikrina, kad gerai veiktų visos energetinės ir ventiliacinės sistemos bei įrengimai (elektros, šilumos tinklai, vandentiekis, sanitariniai mazgai, telefoninis ryšys ir kt.), esant reikalui, organizuoja jų remontą. Veda energetinių išteklių apskaitą ir kontroliuoja jų panaudojimą Tarnybos tarnybinėms reikmėms, nustatytu laiku perduoda atitinkamoms institucijoms skaitiklių rodmenis;

  7.16. vykdo įėjimo į Tarnybos administracines patalpas priežiūrą, atsako už Tarnybos administracinių patalpų apsaugą;

  7.17. vykdo tarnybinių automobilių naudojimo kontrolę, užtikrina garažuose švaros ir tvarkos palaikymą, Tarnybos darbuotojų, atliekančių tarnybines užduotis, pervežimą, organizuoja tarnybinių automobilių technines apžiūras, remonto darbus, draudimą ir saugojimą po darbo bei poilsio dienomis;

  7.18. organizuoja Tarnyboje priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;

  7.19. organizuoja privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus;

  7.20. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  7.21. atstovauja Tarnybai Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.22. vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.


  III. SKYRIAUS
  TEISĖS IR PAREIGOS

  8.       Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius bei funkcijas, turi teisę:

  8.1.    gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių tikslią informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  8.2. Skyriaus kompetencijos ribose naudotis Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos skyrių sukauptais duomenimis ir teikti jiems informaciją;

  8.3. gauti Skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą;

  8.4. reikalauti iš Tarnybos administracijos padalinių perduoti nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo tinkamai parengtas bylas į Tarnybos archyvą jų apskaitai tvarkyti ir saugoti;

  8.5. Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauti Tarnybai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse;

  8.6. naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

  9. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.


  IV. SKYRIAUS VEIKLOS
  ORGANIZAVIMAS

      10. Skyriaus kompetenciją nustato šie nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

           11. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas. 

           12. Skyriaus vedėjas:

           12.1.  organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  12.2.  teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  12.3.  Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  12.4.  teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) Tarnybos direktoriui pareikalavus atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  12.5.  dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  12.6.  pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  13. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  14. Nesant Skyriaus vedėjo, jo pareigas laikinai atlieka kitas Skyriaus darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas pavadavimas.

  15. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius Skyrius:

  15.1.  klausimus sprendžia savarankiškai arba su kitais Tarnybos administracijos padaliniais;

  15.2.  bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

      16. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių, funkcijų ir darbų atlikimą laiku ir tinkamai.

          17. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta ir / ar konfidencialia informacija, tokios informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos ir / ar konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

          18. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.

       19. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________________________________


 • Finansų ir planavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nijolė Impulevičienė

                                                                   

   

   

   

  PATVIRTINTA

  Viešųjų
  pirkimų tarnybos direktoriaus

  2010
  m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1S-174

  Viešųjų
  pirkimų tarnybos direktoriaus

  2013
  m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1S-196

  redakcija)

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  FINANSŲ IR PLANAVIMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų
   pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Finansų ir planavimo skyriaus (toliau –
   skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus uždavinius,
   funkcijas, teises ir pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius
   yra savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus
   Tarnybos direktoriui.
  3. Skyrius
   savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos
   (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis,
   Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais,
   Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos direktoriaus įsakymais,
   Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir kitais
   teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. Skyriui
   vadovauja skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos
   Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta
   tvarka.
  5. Skyriuje
   valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau –
   darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o tvirtina Tarnybos
   direktorius.
  6. Vykdydamas
   numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius bendradarbiauja su kitais
   Tarnybos administraciniais padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių
   institucijomis ir įstaigomis bei Europos Sąjungos institucijomis.

   

  II. SKYRIAUS
  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Pagrindiniai
   skyriaus uždaviniai yra:

  7.1.      
  dalyvauti
  sudarant Tarnybos biudžetą;

  7.2.      
  pagal
  kompetenciją naudoti ir prižiūrėti Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų
  sistemą (toliau – VBAMS) ir Finansų valdymo ir apskaitos sistemą (toliau – FVAIS);

  7.3.      
  tvarkyti
  Tarnybos buhalterinę apskaitą;

  7.4.      
  pagal
  kompetenciją administruoti Tarnybai skiriamus valstybės biudžeto asignavimus ir
  kitas teisėtai gautas lėšas ir jų panaudojimą;

  7.5.      
  organizuoti
  ir vykdyti finansų kontrolę Tarnyboje;

  7.6.      
  užtikrinti,
  kad teisingai ir laiku būtų sudaryta Tarnybos finansinė atskaitomybė;

  7.7.      
  teisės
  aktų nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją užtikrinti teikiamos
  informacijos parengimą atitinkamoms institucijoms ir/ar suinteresuotiems
  asmenims laiku ir kokybiškai;

  7.8.      
  pagal
  kompetenciją užtikrinti tinkamos Tarnybos apskaitos politikos parinkimą.

  1. Skyrius,
   įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1.    pagal skyriaus kompetenciją rengia Tarnybos
  vykdomų programų sąmatų projektus;

  8.2.    patvirtinus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos
  valstybės biudžetą, rengia programų išlaidų sąmatas, esant būtinybei, jų
  patikslinimus;

  8.3.    vykdo
  VBAMS ir FVAIS sistemos atnaujinimo importus
  , atlieka kitas susijusias operacijas, užtikrinančias
  tinkamą VBAMS ir FVAIS funkcionavimą;

  8.4.    traukia
  į apskaitą Tarnybos vykdomų programų lėšas, debitorinį ir kreditorinį
  įsiskolinimą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą, apskaičiuoja ir išmoka Tarnybos
  darbuotojams darbo užmokestį, komandiruočių išlaidas, kitas teisės aktais
  nustatytas išmokas;

  8.5.    sudaro
  ir atsakingoms institucijoms teikia teisės aktų nustatytas periodines metines
  mokesčių deklaracijas, pranešimus apie apdraustųjų darbuotojų įmokas,
  finansines ir statistines ataskaitas, mokėjimo prašymus, atitinkančius
  apskaitos duomenis;

  8.6.    tvarko
  finansinius dokumentus, užtikrina skyriaus kaupiamų duomenų saugumą ir apskaitos
  dokumentų ir apskaitos registrų perdavimą į archyvą
  ;

  8.7.    rengia
  ir įgyvendina Tarnybos apskaitos politiką
  ;

  8.8.    teikia
  Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Tarnybos mokėjimo paraiškas VBAMS,
  vykdomoms programoms finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka į VBAMS įkelia
  informaciją apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį;

  8.9.    atlieka
  mokėjimų procedūras per Lietuvos ir užsienio bankus iš valstybės biudžeto
  asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų, skirtų Tarnybos vykdomoms programoms
  (ar priemonėms) finansuoti;

  8.10.  analizuoja ir kontroliuoja Tarnybai skirtų valstybės biudžeto,
  techninės ir kitos ES paramos lėšų panaudojimą pagal patvirtintą programą
  ;

  8.11.  analizuoja kiekvieno mėnesio biudžeto lėšų panaudojimą pagal
  išlaidų straipsnius, rengia palyginamąją analizę ir apibendrintas išvadas
  teikia raštu Tarnybos direktoriui sprendimams priimti;

  8.12.  vykdo sutarčių administravimą (mokėjimų ir apskaitos koordinavimą),
  kontroliuoja, kad viešųjų pirkimų vertės neviršytų sumų, nurodytų viešuosius
  pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose;

  8.13.  vykdo visiškos materialinės atsakomybės sutarčių administravimą;

  8.14.  pildo Tarnybos darbo laiko apskaitos
  žiniaraščius;

  8.15.  dalyvauja Tarnybos investicinių projektų
  svarstyme ir priimant sprendimus dėl jų įgyvendinimo;

  8.16.  organizuoja ir vykdo metinę inventorizaciją;

  8.17.  pagal skyriaus kompetenciją rengia Tarnybos Finansų kontrolės
  taisykles, teikia jas tvirtinti Tarnybos direktoriui;

  8.18.  sudaro ir teikia ketvirtines ir metines Tarnybos buhalterinės
  apskaitos ir finansinės atskaitomybės apie biudžetinių ir techninės paramos ES
  lėšų panaudojimą ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai,
  Valstybės kontrolei jos nustatyta tvarka ir terminais
  ;

  8.19.  į Viešojo sektoriaus atskaitomybės konsolidavimo informacinę
  sistemą (toliau – VSAKIS) sukelia skyriaus parengtą, Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus
  vedėjo pasirašytą Tarnybos metinį finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos
  finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais;

  8.20.  pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų
  nustatyta tvarka bendradarbiauja ir teikia informaciją valstybės, teisėsaugos
  ir kontrolės institucijoms ir įstaigoms, su užsienio valstybių institucijomis
  bei tarptautinėmis organizacijomis;

  8.21.  rengia pažymas apie Tarnybos darbuotojų gautą darbo užmokestį pagal
  darbuotojų pateiktus prašymus;

  8.22.  dalyvauja tvarkant skyriui priskirtą Tarnybos interneto svetainės
  dalį
  ;

  8.23.  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant
  Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  8.24.  teikia siūlymus Tarnybos direktoriui apie galimybes panaudoti ES,
  kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų fondų ir finansavimo šaltinių
  lėšas;

  8.25.  analizuoja, apibendrina ir sudaro Tarnybos finansų kontrolės būklės
  ataskaitą ir nustatytais terminais ir tvarka teikia ją Lietuvos Respublikos
  finansų ministerijai;

  8.26.  pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus buhalterinę
  apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  8.27.  pagal skyriaus kompetenciją rengia ar
  dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia pasiūlymus
  dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  8.28.  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Tarnybos
  komisijų, darbo grupių veikloje;

  8.29.  sudaro skyriui pagal Tarnybos dokumentacijos
  planą priskirtas bylas;

  8.30.  atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių
  institucijose, įstaigose ar įmonėse, Europos Sąjungos institucijose bei kitose
  tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.31.  pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas
  įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus
  pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS
  TEISĖS IR PAREIGOS

   

  1. Skyrius,
   vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1.       
  Tarnybos
  direktoriaus pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauti Tarnybai kitose
  institucijose ir įstaigose;

  9.2.       
  kreiptis
  Tarnybos direktoriaus pasirašytu raštu į viešojo administravimo institucijas ir
  kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją skyriaus
  kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.3.       
  gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių tikslią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams vykdyti
  ir funkcijoms įgyvendinti;

  9.4.       
  pagal
  savo kompetenciją dalyvauti susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose;

  9.5.       
  gauti
  skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  9.6.       
  tobulinti
  skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją Lietuvos Respublikos valstybės
  tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;

  9.7.       
  naudotis
  kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir
  kitiems teisės aktams.

  10. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir
  funkcijas, turi pareigą:

  10.1.  tvarkant
  buhalterinę apskaitą, vadovautis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
  atskaitomybės standartais;

  10.2.  skyrius
  turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal nuostatuose
  išvardintas funkcijas;

  10.3.  skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos
  Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam suteiktų teisių ir nustatytų
  pareigų.

   

  IV. DARBO
  ORGANIZAVIMAS

   

  13.1.  organizuoja skyriaus darbą – paskirsto
  užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus
  darbo drausmę bei
  asmeniškai
  atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2.  teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos
  direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, darbuotojų skatinimo,
  perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų
  mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3.  Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja
  dokumentus;

  13.4.  teisės aktų nustatyta tvarka ir / ar Tarnybos
  direktoriui pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5.  dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose
  sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  13.6.  pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas
  teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tarnybos
  direktoriaus pavedimus.

  16.1.  klausimus sprendžia savarankiškai;

  16.2.  bendradarbiauja su kitais Tarnybos
  administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis
  ir įstaigomis bei ES institucijomis.

   

  VI. BAIGIAMOSIOS
  NUOSTATOS

   

   

                                                                   ______________________________________


 • Vidaus audito skyrius
  Tel. (8 5) 219 7002, Faks. (8 5) 213 6213, El. p. info@vpt.lt, Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221, Vilnius, Lietuva
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Julija Žymantienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos
    direktoriaus

  2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu
    Nr. 1S-201

  (Viešųjų pirkimų tarnybos
    direktoriaus

  2013 m. gegužės 8 d. įsakymo
    Nr. 1S-94

  redakcija)

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS
  NUOSTATOS

   

  1. Vidaus
  audito skyrius
  (toliau – skyrius)
  – Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys,
  tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos
  direktoriui.

  2. Skyrius yra
  nepriklausomas nuo vertinamos Tarnybos veiklos, jos atliekamų vidaus kontrolės
  procedūrų ir nėra už jas atsakingas.

  3. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią
  tyrimo, vertinimo ir konsultavimo vidaus kontrolės klausimais veiklą, siekiant
  užtikrinti Tarnybos veiklos gerinimą.

                4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
  Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus
  audito įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5540), kitais Lietuvos Respublikos
  įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos
  Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos
  Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Europos
  Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo
  reglamentu ir Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais
  reglamentuojančiais vidaus auditą ir šiais nuostatais.

  5.  Skyriui
  vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Tarnybos direktorius.

  6. Skyriuje dirbančių valstybės tarnautojų
  (toliau – vidaus auditoriais) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o
  tvirtina Tarnybos direktorius.

   

  II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

                7. Skyriaus tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos
  valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti Tarnybos veiklos tikslus,
  veiklos planus, programas ir procedūras, didinti Tarnybos veiklos efektyvumą.

                8.  Pagrindiniai
  skyriaus uždaviniai yra šie:

               
  8.1  tikrinti ir vertinti, ar Tarnyboje
  sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar Tarnybos
  veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, Tarnybos vietinių
  (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir
  ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir
  uždaviniai;

               
  8.2. teikti Tarnybos direktoriui objektyvią informaciją dėl audituoto Tarnybos
  struktūrinio padalinio, rekomendacijas ir išvadas dėl veiklos, vidaus kontrolės
  būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba
  nustatytos veiklos rizikos.

               
  9
  . Įgyvendindamas
  uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

               
  9.1. tikrina ir vertina Tarnybos struktūrinių padalinių:

               
  9.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus
  taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų
  laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto
  išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

  9.1.2. veiklos atitiktį
  Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams,
  kitiems norminiams teisės aktams;

  9.1.3. strateginių ir kitų
  planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos
  Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms
  skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir
  rezultatyvumo požiūriais;

  9.1.4. finansinių ir veiklos
  ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą,
  pateikimą laiku;

  9.1.5. lėšų, gautų iš
  Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir
  panaudojimą;

  9.1.6. turto apskaitą ir
  apsaugą;

  9.1.7. informacinių sistemų
  saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

  9.2. rengia vidaus audito
  ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu
  nustatytus trūkumus, kaip tobulinti Tarnybos veiklą ir vidaus kontrolę;

  9.3. vykdo pažangos
  stebėjimą (veiklą po audito);

  9.4. analizuoja Tarnybos
  veiklos trūkumus, dėl kurių Tarnybos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo
  sprendimas, ir siūlo Tarnybos direktoriui imtis priemonių šiems trūkumams
  pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų darbuotojų,
  dirbančių pagal darbo sutartis, asmeninės atsakomybės klausimą;

  9.5. atlieka korupcijos
  rizikos valdymo vertinimą;

  9.6. skyriaus
  kompetencijos ribose
  rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir
  teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  9.7. rengia skyriaus veiklos
  ataskaitą;

  9.8. organizuoja skyriaus dokumentų
  valdymą, sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  9.9. 
  atstovauja
  Tarnybą skyriaus
  kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.10. atlieka kitas
  įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus
  pavedimus, susijusius su vidaus auditu.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

   

  10.
  Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  10.1. gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių
  padalinių tikslią informaciją,

  reikalingą skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  10.2. kreiptis Tarnybos direktoriaus
  pasirašytu raštu į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones,
  įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Tarnybos kompetencijai
  priskirtais klausimais;

  10.3. gauti
  skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą;

  10.4. vadovaudamasis
  norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus
  audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

  10.5. atlikti kontrolinius
  matavimus, turto inventorizaciją, kitaip tikrinti Tarnybos turtą, taip pat
  imtis kitų būtinų veiksmų;

  10.6. naudotis Tarnybos
  sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;

  10.7. be atskiro Tarnybos
  direktoriaus nurodymo gauti iš visų padalinių visų vidaus auditui atlikti
  reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;

  10.8. tikrinti audituojamų Tarnybos
  struktūrinių padalinių finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie
  valdo, naudoja arba juo disponuoja;

  10.9. gauti audituojamų Tarnybos
  struktūrinių padalinių vedėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
  pagal darbo sutartis paaiškinimus raštu ir žodžiu;

  10.10. gavęs Tarnybos
  direktoriaus sutikimą, pasitelkti kitų Tarnybos struktūrinių padalinių
  atitinkamų sričių  valstybės tarnautojus
  ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis specifinių sričių vidaus
  auditui atlikti;

  10.11. dalyvauti mokymuose
  ir kelti kvalifikaciją;

  10.12.
  reikalauti, kad audituojamų Tarnybos struktūrinių padalinių vedėjai sudarytų
  sąlygas atlikti vidaus auditą.

  10.13. naudotis kitomis teisėmis,
  neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

                                                     

  IV. darbo organizavimas

   

  1. Skyriaus
   kompetenciją nustato šie nuostatai, o skyriaus vedėjo ir vidaus auditorių
   kompetenciją – pareigybių aprašymai.
  2. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis šiais
   nuostatais skyriaus darbą savarankiškai organizuoja skyriaus vedėjas, kuris
   tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos direktoriui
  3. Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos
   vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų
   pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:

  13.1. asmeniškai atsako už šiais nuostatais skyriui pavestų funkcijų ir
  užduočių vykdymą;

  13.2. organizuoja skyriaus darbą:
  paskirsto užduotis skyriaus vidaus auditoriams ir kontroliuoja jų vykdymą;

  13.3. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus
  dėl skyriaus vykdomos veiklos, personalo politikos, vidaus auditorių skatinimo,
  jų atlyginimo dydžio, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų
  skyrimo, vidaus auditorių mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais
  nustatytais atvejais;

  13.4. Tarnybos darbo reglamento nustatyta
  tvarka vizuoja skyriaus parengtus dokumentus;

  13.5. Tarnybos direktoriaus reikalavimu atsiskaito
  už skyriaus veiklą;

               
  13.6. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir
  užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  13.7. stebėtojo teisėmis
  dalyvauja Tarnybos organizuojamuose pasitarimuose;

  13.8.  rengia skyriaus vidaus auditorių pareigybių
  aprašymus;

  13.9. pagal suderintą su Tarnybos
  direktoriumi skyriaus veiklos planą organizuoja Tarnybos struktūrinių padalinių
  vidaus auditą;

  13.10. prižiūri skyriaus
  vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir vertina jo kokybę, norminių teisės
  aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus vidaus auditorių tarnybinę veiklą.

  1. Nesant
   skyriaus vedėjo, jo pareigas vykdo Tarnybos direktoriaus paskirtas vidaus
   auditorius.

  15. Skyriaus vedėjas, pateikia
  Valstybės kontrolei skyriaus metinius veiklos planus per 10 kalendorinių dienų
  po jų suderinimo su Tarnybos direktoriumi.

  16. Skyriaus vedėjas iki kovo
  1 d., parengia ir pateikia Valstybės kontrolei, Finansų ministerijai, Tarnybos
  direktoriui metinę skyriaus veiklos ataskaitą.

  17. Skyriaus vidaus
  auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo
  funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

  18. Skyriaus vedėjo ir
  vidaus auditorių kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises,
  pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus
  audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.

  19. Skyriaus vidaus auditoriai privalo:

  19.1. būti objektyvūs ir nešališki,
  susilaikyti nuo išankstinio vertinimo;

  19.2. užtikrinti vidaus audito metu paimtų
  audituoti finansinių ataskaitų, apskaitos dokumentų, registrų, kompiuterinių
  programų ir informacinių sistemų duomenų kopijų saugumą;

  19.3. aptarti parengtą vidaus
  audito ataskaitos projektą su audituojamų Tarnybos struktūrinių padalinių
  vedėjais bei su atsakingais už atitinkamą darbo sritį valstybės tarnautojais ir
  darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis; 

  19.4. pateikti teisingas ir pagrįstas
  vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas bei pažangos stebėjimo
  ataskaitas; 

  19.5. atsisakyti atlikti vidaus auditą ir
  pranešti apie tai skyriaus vedėjui tuo atveju, kai atliekant vidaus auditą Tarnybos
  struktūriniame padalinyje gali iškilti viešųjų ir privačių interesų
  konfliktas; 

  19.6. atlikęs vidaus auditą, atsiskaityti
  skyriaus vedėjui;

  19.7. nuolat tobulinti savo žinias,
  įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus;

  19.8. laikytis vidaus auditoriams
  nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos
  patvirtintų profesinės etikos taisyklių.

  20. Vykdydamas numatytas funkcijas ir
  pavestus uždavinius skyrius:

  20.1. klausimus
  sprendžia savarankiškai arba su kitais suinteresuotais Tarnybos struktūriniais
  padaliniais;

  20.2.
  bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais, kitomis
  valstybės ir Europos Sąjungos institucijomis.

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  21. Skyriaus vidaus auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs
  ir atsiskaito skyriaus vedėjui. Skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už savo
  pareigų ir skyriui pavestų užduočių ir darbų nevykdymą arba netinkamą vykdymą,
  o skyriaus vidaus auditoriai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų
  užduočių ir darbų nevykdymą arba netinkamą vykdymą savo kompetencijos ribose.

  22. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą
  vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos
  atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus
  įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar
  technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus vedėjas ir vidaus auditoriai gali
  būti traukiami drausminėn ir/ar materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos
  teisės aktų nustatyta tvarka.

  23. Skyrius reorganizuojamas, pertvarkomas ar
  likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
  tvarka.

   

   


 • Teisės ir personalo skyrius
  Tel. 8 5 213 6213, Faks. 8 5 213 6213, El. p. info@vpt.lt, Adresas: Kareivių g. 1, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arūnė Andrulionienė

  PATVIRTINTA

                           Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

                           2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1S-243

                           (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

                           2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 1S-78

                           redakcija)

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

  I.BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.      Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir Skyriaus veiklos organizavimo tvarką.

  2.       Skyrius – savarankiškas Tarnybos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  3.       Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.

  4.       Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  5.       Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia Skyriaus vedėjas, o tvirtina Tarnybos direktorius.

  II.SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6.       Skyriaus tikslai:

  6.1.    teisinių priemonių taikymas Tarnybai realizuojant jai suteiktas teises ir įgalinimus;

  6.2.    atstovavimas Tarnybai teisminėse ir kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;

  6.3. pagal Tarnybos kompetenciją organizuoti administracinės atsakomybės už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus taikymą ir viešojo intereso gynimą;

  6.4. padėti formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir padėti formuoti Tarnybos organizacinę kultūrą;

  6.5. vykdyti supaprastintus viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka.

  7.       Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra šie:

  7.1.    taikyti teisines priemones Tarnybai realizuojant jai suteiktas teises ir įgalinimus;

  7.2.    pagal Tarnybos kompetenciją atstovauti Tarnybai teisminėse ir kitose institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;

  7.3. pagal Tarnybos kompetenciją organizuoti administracinės atsakomybės už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus taikymą ir viešojo intereso kreipiantis į teismą dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo gynimą;

  7.4.    padėti Tarnybos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir padėti formuoti Tarnybos organizacinę kultūrą;

  7.5.    koordinuoti Tarnybos viešuosius pirkimus, skatinti tiekėjų konkurenciją ir siekti, kad taupiai bei racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos.

  8.       Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1.    vertina, ar Tarnybos administracijos padalinių pateikti rengiami Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojantys teisės aktų projektai atitinka juridinės technikos reikalavimus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl tokių teisės aktų projektų atitinkamo patikslinimo; Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančius teisės aktų projektus;

  8.2. pagal Skyriaus kompetenciją vertina, teikia pastabas ir pasiūlymus Tarnybos darbuotojų parengtiems ar fizinių arba juridinių asmenų pateiktiems sutarčių projektams ir Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja juos;

  8.3. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja sutarčių, teisės aktų rengimo, taikymo, personalo administravimo bei kitais teisės klausimais Tarnybos darbuotojus, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;

  8.4.    rengia procesinius dokumentus teismams;

  8.5. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja informaciją apie viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus ir, esant poreikiui, teikia išvadas Tarnybos direktoriui dėl administracinės atsakomybės ir dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo;

  8.6. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, pagal Tarnybos kompetenciją, rengia nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose projektus ir Tarnybos direktoriaus ar jo pavaduotojo sprendimu dalyvauja nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas; administruoja paskirtas administracines baudas ir informaciją apie jų vykdymą;

  8.7. rengia ieškinius ir kitus procesinius dokumentus Tarnybai ginant viešąjį interesą dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir (ar) alternatyviųjų sankcijų taikymo;

  8.8. Tarnybos direktoriui įgaliojus, atstovauja Tarnybai administracinių ginčų komisijose ir visų instancijų teismuose;

  8.9.    pagal savo kompetenciją atstovauja Tarnybos interesams kitose institucijose ir įstaigose;

  8.10. pagal kompetenciją teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;

  8.11. kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais atlieka Tarnybos administracijos padalinių funkcijų ir Tarnybos pareigybių analizę;

  8.12. atlieka Tarnybos personalo sudėties analizę;

  8.13. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Tarnyboje;

  8.14. teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui formuojant personalo sudėtį;

  8.15. padeda Tarnybos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Tarnyboje;

  8.16. padeda Tarnybos direktoriui formuoti personalo mokymo prioritetus, sudaro Tarnybos metinius personalo mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

  8.17. padeda Tarnybos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

  8.18. pagal kompetenciją kartu su kitais Tarnybos administracijos padaliniais kontroliuoja Tarnybos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Tarnyboje gerinimo;

  8.19. rengia personalo pareigybių sąrašus, teikia Tarnybos administracijos padalinių vadovams siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

  8.20. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

  8.21. organizuoja personalo priėmimą į pareigas Tarnyboje ir atleidimą iš jų;

  8.22. padeda Tarnybos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

  8.23. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

  8.24. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;

  8.25. organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

  8.26. organizuoja atostogų suteikimą personalui;

  8.27. padeda įgyvendinti Tarnybos personalo socialinės ir kitas garantijas;

  8.28. sudaro Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  8.29. pagal kompetenciją padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

  8.30. padeda formuoti Tarnybos organizacinę kultūrą;

  8.31. padeda Tarnybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

  8.32. renka ir teikia Europos Komisijai informaciją, susijusią su įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir nutartimis dėl alternatyvių sankcijų, ir tokių sprendimų bei nutarčių kopijas teikia viešai paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

  8.33. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  8.34. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

  8.35. su Tarnybos administracijos padalinių vedėjais derina bendrosios ir specialiosios literatūros poreikį, rūpinasi jos užsakymais ir įsigijimu;

  8.36. gavęs iš viešųjų pirkimų iniciatorių visą būtiną informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų einamaisiais kalendoriniais metais bei suderinęs viešųjų pirkimų vertes su Tarnybos Finansų ir planavimo skyriaus vedėju, rengia ir peržiūri planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais supaprastintų viešųjų pirkimų suvestinę;

  8.37. veda viešųjų pirkimų verčių apskaitą, registruoja sudarytas viešojo pirkimo – pardavimo sutartis ir jų pakeitimus;

  8.38. organizuoja ir atlieka supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus Tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka, rengia atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus;

  8.39. rengia Tarnyboje sudaromų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių projektus;

  8.40. kontroliuoja, kaip viešojo pirkimo iniciatoriai vykdo Tarnybos sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis;

  8.41. atlieka Tarnyboje prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus naudojantis CPO elektroniniu katalogu;

  8.42. kaupia ir rengia statistinę informaciją apie Tarnyboje atliktus ir atliekamus viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų bylas, kuriose dalyvauja Tarnyba;

  8.43. analizuoja ir apibendrina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų klausimais;

  8.44. rengia Tarnyboje atliekamus viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektus;

  8.45. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  9. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių tikslią informaciją, paaiškinimus, jeigu to reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

  9.2. kreiptis Tarnybos direktoriaus pasirašytu raštu į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.3. gauti Skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  9.4. nevizuoti Tarnybos direktoriui pateikiamų pasirašyti teisės aktų, sutarčių, neatitinkančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų, ir, jeigu reikia, pateikti Tarnybos direktoriui atitinkamą išvadą su pasiūlymais;

  9.5. naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

  10. Skyrius gali turėti ir kitas teisės aktų jam suteiktas teises ir pareigas.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriaus kompetenciją nustato šie nuostatai, o Skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

  12. Skyriaus veiklą organizuoja ir jam vadovauja Skyriaus vedėjas.

  13. Skyriaus vedėjas:

  13.1. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vykdomos veiklos, personalo politikos, darbuotojų skatinimo, jų atlyginimo dydžio, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  13.3. Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4. Tarnybos direktoriaus reikalavimu atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  13.5. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  13.6. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  14. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

  15. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas laikinai vykdo Tarnybos direktoriaus paskirtas asmuo.

  16. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius Skyrius:

  16.1. klausimus sprendžia savarankiškai arba su kitais suinteresuotais Tarnybos administracijos padaliniais;

  16.2. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių ir darbų nevykdymą arba netinkamą vykdymą pagal kompetenciją.

  18. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Tarnybos direktoriui pavedus.

  20. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ___________________________

 • Projektų administravimo ir ekspertinio vertinimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jovita Petkuvienė

  PATVIRTINTA

  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

  2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 1S-1

   

   

   

   

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

  PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR EKSPERTINIO VERTINIMO
  SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Viešųjų pirkimų
   tarnybos Projektų administravimo ir ekspertinio vertinimo skyriaus (toliau –
   skyrius) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja skyriaus uždavinius,
   funkcijas, teises ir pareigas ir darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra
   savarankiškas Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) administracijos
   padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos
   direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos
   Respublikos tarptautinėmis sutartimis,
   Lietuvos Respublikos
   įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos
   Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos
   Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos
   darbo reglamentu, Tarnybos direktoriaus įsakymais, nuostatais ir kitais teisės
   aktais, kurie susiję su Tarnybos veikla.
  4. priima į valstybės tarnybą ir atleidžia iš jos
   Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta
   tvarka.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6.1.      užtikrinti, kad ES
  struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai,
  kuriuos vykdo Tarnyba, būtų tinkamai administruojami;

  6.2.      užtikrinti, kad Tarnybos
  darbuotojams būtų teikiami specifiniai ekspertiniai vertinimai, mokymai ir
  konsultacijos klausimais, susijusiais su Tarnybos vykdomomis funkcijomis.

  7.1.      užtikrinti ES
  struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų, kuriuos
  vykdo Tarnyba,
  administravimą;

  7.2.      užtikrinti ekspertinių
  vertinimų, mokymų ir konsultacijų teikimą Tarnybos darbuotojams fizinių,
  technologijos, biomedicinos, žemės ūkio ir veterinarijos bei socialinių mokslų
  klausimais, kylančiais Tarnybai vykdant jai priskirtas funkcijas.

  8.1.      siūlo
  Tarnybos direktoriui fizinių, technologijos, biomedicinos, žemės ūkio ir
  veterinarijos bei socialinių mokslų specialistų, galinčių atlikti Tarnybai
  reikalingus ekspertinius vertinimus, kandidatūras;

  8.2.      organizuoja
  ekspertinius vertinimus, mokymus ir konsultacijų teikimą Tarnybos darbuotojams
  fizinių, technologijos, biomedicinos, žemės ūkio ir veterinarijos bei
  socialinių mokslų klausimais, kylančiais Tarnybai vykdant jai priskirtas
  funkcijas;

  8.3.      užtikrina
  vienodą ekspertinių vertinimų praktiką;

  8.4.      organizuoja
  informacijos apie atliktus ekspertinius vertinimus rinkimą, kaupimą ir
  sisteminimą;

  8.5.      pagal
  skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia
  siūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  8.6.      organizuoja
  ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų,
  kuriuos vykdo Tarnyba, administravimą ir vykdymo priežiūrą;

  8.7.      sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  8.8.      pagal skyriaus
  kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei
  teikia siūlymus dėl jų;

  8.9.      pagal skyriaus
  kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

  8.10.    pagal skyriaus kompetenciją
  vykdo kitas teisės aktais
  Tarnybai nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR
  PAREIGOS

   

  9.1.      naudotis
  Tarnybos turimomis duomenų bazėmis, kitų Tarnybos administracijos padalinių
  sukauptais duomenimis ir teikti informaciją kitiems Tarnybos administracijos
  padaliniams apie skyriaus veiklą;

  9.2.      gauti iš kitų Tarnybos administracijos padalinių tikslią
  informaciją,
  reikalingą skyriaus
  uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  9.3.      gauti skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą
  reikalingą aprūpinimą;

  9.4.      naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos
  Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

   

  IV. darbo
  organizavimas

   

  13.1.    organizuoja
  skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų
  vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei
  asmeniškai
  atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  13.2.    teisės aktų nustatyta tvarka teikia Tarnybos direktoriui
  pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, personalo politikos, darbuotojų
  skatinimo, jų atlyginimo dydžio, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių
  nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės
  aktais nustatytais atvejais;

  13.3.    Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  13.4.    Tarnybos direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

  13.5.    dalyvauja
  posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus
  klausimus;

  13.6.    pagal
  skyriaus kompetenciją vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus.

  16.1.    klausimus
  sprendžia savarankiškai arba su kitais suinteresuotais Tarnybos administracijos
  padaliniais;

  16.2.    bendradarbiauja
  su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir
  savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei ES institucijomis.

   

   

  V.
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  17.  Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus
  darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių ir darbų
  nevykdymą arba netinkamą vykdymą pagal kompetenciją.

  18.  Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą
  disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą,
  praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos
  informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių
  paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės
  aktų nustatyta tvarka.

  20.  Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės
  aktų nustatyta tvarka.

   

  ________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-26