ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

 

 • Projekto pavadinimas: „Viešųjų pirkimų tarnyba – veiksmų programos administravimas“
 • Projekto kodas: 11.0.1-CPVA-V-201-01-0007
 • Priemonė: Veiksmų programos administravimas
 • Prioritetas: 11 prioritetas „Techninė parama veiksmų programai administruoti“
 • Finansavimo sutartis: 2016-08-01
 • Skirtas finansavimas: 1.968.129,40 Eur
 • Projekto finansavimo šaltiniai: Europos sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
 • Projekto santrauka: Veiksmų programos administravimo projektas skirtas užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą. Šiuo projektu numatoma finansuoti su Viešųjų pirkimų tarnybai priskirtų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“

 • Projekto pavadinimas: „Viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis priemonėmis“
 • Projekto kodas: 10.1.2-ESFA-V-916-01-0004
 • Priemonė: Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas
 • Prioritetas: 10 prioritetas „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“
 • Finansavimo sutartis: 2017-02-21
 • Skirtas finansavimas: 1.585.640,52 Eur.
 • Projekto finansavimo šaltiniai: Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
 • Projekto veiklų pradžia: 2016-08-23
 • Projekto veiklų pabaiga: 2021-02-20
 • Projekto santrauka: Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto "Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" Nr. 10.1.2-ESFA–V-916 priemonę ,,Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“. Projekto tikslas – didinti viešųjų pirkimų efektyvumą metodinėmis priemonėmis, mažinant korupcinių ryšių galimybes: ugdyti Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų ir perkančiųjų organizacijų atstovų sąmoningumą ir kompetencijas bei sukurti pagalbinę viešųjų pirkimų metodinę medžiagą. Įgyvendinant projektą siekiama stiprinti Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų gebėjimus, didinti perkančiųjų organizacijų atstovų kompetenciją viešųjų pirkimų vykdymo ir korupcijos prevencijos srityse, dalyvaujant ir organizuojant mokymus, sukuriant ir pateikiant suinteresuotoms šalims metodinę medžiagą (viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų komentarus, rekomendacijas, atmintines, tipines dokumentų formas, el. informacines priemones), kuri palengvintų viešųjų pirkimų procedūras, padidintų teisės aktų reikalavimų supratimą ir vienodą interpretavimą ir sudarytų sąlygas viešuosius pirkimus vykdyti skaidriai ir efektyviai. Mokymų ir tarptautinių konferencijų metu įgytos žinios bei geroji kitų šalių praktika, sukurta metodinė medžiaga ir atnaujinta konsultavimo linija, kaip įgyvendinto projekto rezultatai, prisidės prie Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, numatyto tikslo „Užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus“ pasiekimo. 
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-14