Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais teikimas

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS  APRAŠYMAS

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

AP5

2.

Administracinės paslaugos versija

 

AP5-04

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais teikimas;

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymas) nustatytais atvejais teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Viešųjų pirkimų įstatymo (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), 7 straipsnio 5 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (taikoma viešiesiems pirkimams, kurių procedūros pradėtos nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.).  

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant mažos vertės pirkimo procedūras. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas, kai nutraukiamos supaprastinto pirkimo bei neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo, pradėto nuo 2014 m. sausio 1 d., procedūros

Viešųjų pirkimų įstatymo 72 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirkimas neskelbiamų derybų būdu gali būti pradedamas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo. Toks sutikimas nereikalingas, jei perkančioji organizacija numato paskelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimą ir informaciją apie tai nurodo pirkimo dokumentuose arba jeigu pirkimas atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktus ar 4 dalį.

Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, 126 punktas nustato, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šių taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslai, ir kai yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, kad tokie pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai būtų padaryti.

Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo            9 straipsnio 2 dalies 5 punktas nustato, kad Viešųjų pirkimų tarnyba šiame įstatyme nustatytais atvejais turi teisę duoti sutikimą perkančiajai organizacijai nutraukti pirkimo procedūras ar pakeisti pirkimo sutarties sąlygas. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 50 straipsnio 6 dalis nustato, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir kai tokiems pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), Viešųjų pirkimų įstatyme ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais teikimo tvarką reglamentuoja Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1S-90 (2017 m. birželio29 d. įsakymo Nr. 1S-98 redakcija), Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-99.

Sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais teikimo tvarką reglamentuoja Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme, pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 1S-261 (2014 m. gruodžio 19 d. nauja redakcija, pavirtinta įsakymu Nr. 1S-249).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.) nustatytais atvejais:

Teikiant prašymą dėl sutikimo nutraukti pirkimo procedūras, perkančioji organizacija:

1. nurodo pirkimo būdą, pirkimo pavadinimą ir pirkimo numerį (jei skalbta), jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis – projektą įgyvendinančiąją instituciją bei pilną projekto pavadinimą;

2. kai pirkimui (ar jo daliai) apmokėti nėra lėšų, nurodo visam pirkimui ir kiekvienai pirkimo daliai (jei pirkimas skaidomas į dalis) planuotas lėšas, finansavimo šaltinius bei aplinkybes, kurioms susidarius, negalima vykdyti pirkimo, pateikiant tokias aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, nurodo šias aplinkybes bei pateikia argumentus (dokumentų kopijas), patvirtinančius, kad šių aplinkybių nebuvo galima numatyti pradedant pirkimą.

Taip pat perkančioji organizacija pateikia:

1. Komisijos posėdžio protokolo kopiją, kuriuo priimtas sprendimas nutraukti pirkimo procedūras. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė (jeigu buvo išsakyta);

2. informaciją, ar vyksta / vyko teisminiai ginčai, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais:

Perkančioji organizacija, teikdama prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu bet kuriuo iš žemiau nustatytų atvejų, Tarnybai turi pateikti – komisijos posėdžio protokolo, kuriuo priimtas sprendimas pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, kopiją, motyvuojant, kad atsirado Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti pagrindai pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu. Protokole turi būti nurodyta numatoma pirkimo vertė, bendra sutarties ir kiekvienos pirkimo dalies (jei pirkimas skaidomas į dalis) vertė ir informacija apie pirkimui skirtas lėšas (suma ir finansavimo šaltinis) ir tai pagrindžiantys dokumentai. Pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnyje nustatytą tvarką pagal Tarnybos patvirtintą numatomos pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką.

 Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (b) papunktyje nurodytu atveju, perkančioji organizacija taip pat pateikia įrodymus, patvirtinančius, kad dėl techninių priežasčių prekes pateikti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas.

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunktyje nurodytu atveju, perkančioji organizacija taip pat pateikia dokumentą, įrodantį, kad tiekėjas, iš kurio ketinama įsigyti prekes, paslaugas ar darbus, turi išimtines teises (pvz.: patentą, autorių teises, prekių ženklą ir kt.).

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 71straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytu atveju, perkančioji organizacija taip pat pateikia:

1. ankstesnės pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie pirkimo sutarties ir (arba) pirkimo sutarties pakeitimų (jei buvo) kopijas;

2. motyvuotą pagrindimą, kad iš tiekėjo, su kuriuo sudaryta ankstesnė pirkimo sutartis, verta pirkti papildomai;

3. motyvuotą pagrindimą (dokumentų kopijas), kad pakeitus tiekėją, reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas ir dėl to atsirastų nesuderinamumas ar per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų.

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 5 dalyje nurodytu pagrindu, perkančioji organizacija taip pat pateikia:

1. duomenis apie pirkimą, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis (pirkimo būdas, pirkimo pavadinimas ir numeris);

2. informaciją apie projektą, kuriam vykdyti skirtas pirkimas, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis ir planuojamas vykdyti pirkimas;

3. pradinės sutarties kopiją.

 Teikiant prašymą dėl sutikimų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais

Teikiant prašymą pakeisti Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas sutarčių galiojimo laikotarpiu, perkančioji organizacija:

1. prašyme nurodo duomenis apie pirkimą, kurio rezultatais remiantis buvo sudaryta Energijos ar kuro pirkimo sutartis: pirkimo būdą, pirkimo pavadinimą, nuorodą į pirkimo skelbimą ir pirkimo numerį (jei skelbta), jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis – projektą įgyvendinančiąją instituciją bei pilną projekto pavadinimą;

2. pateikia pirkimo dokumentų kopijas, jei buvo atliekamas neskelbiamas pirkimas;

3. nurodo Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas, kurias būtina keisti, aplinkybes, kurioms susidarius iškilo būtinybė pakeisti šių sutarčių sąlygas, argumentus ir paaiškinimus, pagrindžiančius būtinybę keisti sutarčių sąlygas;

     prie prašymo Tarnybai pridedama:

1. su tiekėju raštu suderintą Energijos ar kuro pirkimo sutarties pakeitimo projektą;

2. Energijos ar kuro pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie sutarčių ir (arba) sutarčių pakeitimų (jei buvo) kopijas;

3. prašyme nurodytas aplinkybes, motyvus bei paaiškinimus patvirtinančių dokumentų kopijas, taip pat argumentus, kad, pakeitus Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas, nebus pažeisti Energijos ar kuro pirkimų taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslas.

 PASTABA: Jei tam tikra ar visa aukščiau nurodyta informacija apie pirkimus prieinama CVP IS priemonėmis, perkančioji organizacija gali neteikti tų dokumentų, kurie Tarnybai bus prieinami CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, teikdama prašymą Tarnybai, gali suteikti prieigą prie CVP IS, kuria naudojantis Tarnybai būtų prieinami visi pagal Taisykles reikalingi dokumentai. Šiuo atveju perkančioji organizacija nurodo, kur CVP IS ir kokie dokumentai Tarnybai prieinami.

 Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nustatytais atvejais:

 Teikiant prašymą, perkančioji organizacija nurodo:

1. duomenis apie pirkimą, kurio rezultatais remiantis buvo sudaryta pirkimo sutartis: pirkimo būdas, pirkimo objekto pavadinimas, nuoroda į pranešimą apie pirkimą ir pirkimo numeris (jei skelbta), jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis – projektą įgyvendinančiąją instituciją bei pilną projekto pavadinimą;

2. konkrečias pirkimo sutarties sąlygas, kurias būtina keisti, aplinkybes, kurioms susidarius perkančiajai organizacijai iškilo būtinybė pakeisti pirkimo sutarties sąlygas, argumentus ir paaiškinimus, pagrindžiančius būtinybę keisti sutarties sąlygas;

     ir pateikia:

1. pirkimo dokumentų kopijas, jei buvo atliekamas neskelbiamas pirkimas;

2. pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie sutarčių ir (arba) sutarčių pakeitimų (jei buvo) kopijas;

3. su tiekėju suderintą pirkimo sutarties pakeitimo projektą;

4. prašyme nurodytas aplinkybes ir argumentus bei paaiškinimus patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. įrodymus, kad pakeitus pirkimo sutarties sąlygas nebus pažeisti Įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Žiūrėti šio aprašo 6 eilutėje

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dėl sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Lina Nariūnienė, tel. 205 2966, el.p. Lina.Nariuniene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Raišelis, tel. 219 7046, el.p. Marius.Raiselis@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Lina Klingienė, tel. 219 7050, el.p. Lina.Klingiene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Tautvaišienė, tel. 219 7036, el.p. Laimute.Tautvaisiene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Golcevas, tel. 203 4837, el.p. Gediminas.Golcevas@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Rita Venskienė, tel. 219 7058, el.p. Rira.Venskiene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Šatūnienė, tel. 219 7018, el.p. Audrone.Satuniene@vpt.lt

Dėl sutikimų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Lina Nariūnienė, tel. 205 2966, el.p. Lina.Nariuniene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Lina Klingienė, tel. 219 7050, el.p. Lina.Klingiene@vpt.lt

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Gynybos ir saugumo pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Juškaitė-Pečul, tel 8 706 63929, el.p. Loreta.Juskaite-Pecul@vpt.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Dėl sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), Viešųjų pirkimų įstatyme ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vedėja Inga Noreikienė, tel. 219 7043, el.p. Inga.Noreikiene@vpt.lt

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Gynybos ir saugumo pirkimų skyriaus vedėja Živilė Cibutavičienė tel. 8 706 63705 el.p. Zivile.Cibutaviciene@vpt.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Perkančiųjų organizacijų prašymai dėl sutikimų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais išnagrinėjami:

1. Prašymai dėl sutikimų nutraukti pirkimo procedūras išnagrinėjami per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos;

2. Prašymai dėl sutikimų pradėti pirkimą neskelbiamų derybų būdu išnagrinėjami per 10 darbo dienų nuo motyvuoto perkančiosios organizacijos kreipimosi arba nuo papildomų dokumentų gavimo ir jų užregistravimo Tarnyboje dienos;

3. Jeigu sprendimui 1 punkte nurodytu atveju priimti nepakanka prašyme pateiktos ir viešai CVP IS paskelbtos informacijos, atsakingas vykdytojas ją prašo pateikti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos. Tokiu atveju Tarnyba sprendimą dėl sutikimo priima ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo papildomų dokumentų gavimo ir jų užregistravimo Tarnyboje dienos.

4. Jeigu perkančioji organizacija kartu su kreipimusi dėl sutikimo pradėti pirkimą neskelbiamų derybų būdu (2 punkte nurodytas atvejis) nepateikia visų būtinų dokumentų, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos kreipimosi gavimo dienos gali paprašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimui priimti, kuriuos perkančioji organizacija turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Tarnybos prašymo gavimo dienos. Perkančiajai organizacijai pateikus motyvuotą prašymą, Tarnyba šį terminą pratęsia perkančiosios organizacijos nurodytam laikotarpiui. Papildomų dokumentų pateikimo termino pratęsimo atvejų skaičius neribojamas. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą nepateikia prašomų papildomų dokumentų, Tarnyba prašymo nenagrinėja.  Perkančioji organizacija, per nustatytą terminą nepateikusi prašomų papildomų dokumentų, turi teisę vėl kreiptis į Tarnybą su tuo pačiu prašymu.

Dėl sutikimų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais:

Prašymai pakeisti Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas jos galiojimo laikotarpiu išnagrinėjami per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos. Jeigu sprendimui priimti nepakanka prašyme pateiktos ir viešai CVP IS paskelbtos informacijos, atsakingas vykdytojas ją prašo pateikti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo rašymo gavimo ir užregistravimo Tarnyboje dienos. Tokiu atveju sprendimo terminas dėl sutikimo pratęsiamas tiek dienų, per kiek perkančioji organizacija pateikia papildomus dokumentus.

Perkančiųjų organizacijų prašymai dėl sutikimų, numatytų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Tarnybos direktorius prašymo nagrinėjimo terminą gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Nėra

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacinis lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

________

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Dėl sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), Viešųjų pirkimų įstatyme ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais:

8.14.

8.15.

8.19.

8.20.

8.25.

8.26.

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais:

1.42

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-27