Metodinės pagalbos teikimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

 

Administracinės paslaugos kodas

 

AP7

2.

 

Administracinės paslaugos versija

 

AP7-01

3.

 

Administracinės paslaugos pavadinimas

 

Metodinės pagalbos teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 82 straipsnio 1 dalies 4 punkte yra įtvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau ­– Tarnyba) funkcija teikti metodinę pagalbą, rengti Viešųjų pirkimų įstatymui įgyvendinti reikalingas rekomendacijas, nustatyti šio įstatymo taikymo gaires.

 

Šią funkciją įgyvendina Tarnybos Teisėkūros ir metodikos skyrius, kuris rengia:

     1. Rekomendacinio pobūdžio dokumentų projektus:

  • Rekomendacijų projektus;
  • Standartinius pirkimo dokumentų projektus.

2. Informacinius pranešimus, kitas metodinės pagalbos priemones (gaires, atmintines ir pan.).

 

1. Rekomendacinio pobūdžio dokumentų projektų rengimas

Rekomendacinio pobūdžio dokumentų projektų rengimas yra planuojamas atsižvelgiant į Tarnybos metodines pagalbos kryptis, tai pat, yra planuojamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje, sudarant skyriaus planą, kuriame yra nurodomi konkretūs teisės aktų pavadinimai, jų parengimo terminai bei projektų rengėjai. Planuojant metodinės pagalbos poreikį atsižvelgiama į viešųjų pirkimų problemų analizę, rinkos atsiliepimus ir identifikavus rinkos poreikius, įvertinus kitų institucijų teisės aktuose nurodomas Tarnybai vykdyti priemones ar vykdant Valstybės kontrolės rekomendacijas, analizuojant tyrimus korupcijos srityse, kurie išryškina didesnio dėmesio reikalaujančias pažeidžiamas sritis.

 

Rengiant konkretų rekomendacinio pobūdžio dokumento projektą yra atliekama tuo metu egzistuojančios faktinės situacijos, teisinės ir institucinės aplinkos analizė, iškeliamos problemos ir klausimai, rengiamos diskusijos su kompetentingais Tarnybos skyriais. Siekiant, kad turima informacija būtų visapusiška (atspindėtų ne tik Tarnybos nustatytas problemas) bei būsimos rekomendacijos ir standartiniai pirkimo dokumentai būtų kaip galima naudingesni perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams, yra rengiamos apklausos bei susitikimai su perkančiosiomis organizacijomis, tiekėjais, kitomis valstybės institucijomis. Taip pat analizuojama kitų Europos Sąjungos valstybių narių praktika.

 

Įvertinus visus turimus duomenis ir informaciją, yra parengiamas rekomendacijų ar standartinių dokumentų projektas (toliau – Projektas). Paprastai specifinėms sritims rengiant dokumentus bendradarbiaujama su rinka, aktyviomis atitinkamos srities asociacijomis, pasitelkiant atitinkamos srities ekspertus.

 

Projektas patalpinamas Teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) (nuoroda – https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt) derinimui su visuomene (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) bei valstybės institucijomis. Asmenys pastabas ir pasiūlymus gali teikti tiek TAIS priemonėmis, tiek teisės akto projekto rengėjo elektroniniu paštu, nurodytu skelbiamoje informacijoje apie prašymą pateikti pastabas. Pastabos ir pasiūlymai yra teikiami iki nurodyto Projekto derinimo termino pabaigos. Šis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu 1994 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“. Paprastai yra nustatomas 10 darbo dienų pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas, tačiau tam tikrais atvejais gali būti nustatomas ir kitokios trukmės terminas:

  • 5 darbo dienų terminas gali būti nustatomas, kai Projektas yra derinamas skubos tvarka (skuba turi būti motyvuota);
  • 15 darbo dienų terminas gali būti nustatomas, kai derinamas didelės apimties Projektas (10 ar daugiau puslapių) ar Projektas yra sudėtingas (nustatantis naują teisinį reguliavimą ar iš esmės jį keičiantis).

Visos gautos pastabos ir pasiūlymai yra išnagrinėjami bei, jei yra tikslinga, į juos atsižvelgiama ir Projektas atitinkamai pakoreguojamas.

Paprastai Tarnyba neteikia atsakymų, ar į pateiktas pastabas ir pasiūlymus buvo atsižvelgta, tačiau, jei subjektas teikdamas pastabas, nurodo, kad nori gauti atsakymą dėl savo pateiktų pastabų ir pasiūlymų, atsakymas yra pateikimas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

Parengtos rekomendacijos ar standartiniai pirkimo dokumentai yra patvirtinami Tarnybos direktoriaus įsakymu ir paskelbiami Teisės aktų registre bei patalpinami Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) skiltyje „Teisinė informacija“.

2. Informacinių pranešimų, kitų metodinės pagalbos priemonių rengimas

Informaciniais pranešimais viešai išaiškinamos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, pateikiama Tarnybos nuomonė dėl konkrečios kilusios problemos taikant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas sprendimo ar pateikiamos gairės kaip efektyviau atlikti konkrečią viešųjų pirkimų procedūrą. Informaciniais pranešimais yra siekiama operatyvios metodinės pagalbos suteikimo perkančiųjų organizacijų, tiekėjų keliamoms problemoms išspręsti.

 Informaciniai pranešimai yra rengiami:

a) išanalizavus Tarnybos turimus statistinius duomenis ir pastebėjus, kad taikydamos tam tikras Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, daug perkančiųjų organizacijų daro tas pačias klaidas;

b) įvertinus Tarnybos gaunamus paklausimus;

c) pasikeitus Viešųjų pirkimų reglamentavimui, siekiant išaiškinti naują reglamentavimą ar tam tikras jo nuostatas;

d) kitais atvejais.

Kitos metodinės pagalbos priemonės yra rengiamos kaip atmintinės, gairės ir jos nėra tvirtinamos Tarnybos direktoriaus įsakymu.

Informaciniai pranešimai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) skiltyje „Naujienos“, taip pat patalpinami skiltyje „Informaciniai pranešimai“. Kitos metodinės pagalbos priemonės, atsižvelgiant į jų įforminimo pobūdį yra skelbiamos arba kaip parengtos rekomendacijos ar standartiniai pirkimo dokumentai Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) skiltyje „Teisinė informacija“ arba kaip Informaciniai pranešimai – Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) skiltyje „Naujienos“.

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Asmuo gali, jei mano, kad yra tikslinga, pateikti pastabas ir pasiūlymus rengiamiems Projektams.

Asmenys gali informuoti Tarnybą apie problemines situacijas viešųjų pirkimų srityje, kelti su tuo susijusius klausimus ir tokiu būdu padėti bendrai ieškoti sprendimo būdų priimant sprendimą rengti rekomendacinio pobūdžio dokumentus ar informacinius pranešimus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

Institucija gali gauti pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų projektų.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Teisėkūros ir metodikos skyriaus patarėja Edita Rimkutė, tel. (8 5) 213 3238, el. p. Edita.Rimkute@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus patarėja Rasa Politikienė,  tel. (8 5) 219 7013, el. p. Rasa.Politikiene@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus patarėja Viktorija Norušytė, tel. (8 5) 219 7015, el. p. Viktorija.Norusyte@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus patarėja Laura Kuoraitė, tel. (8 5) 203 4843, el. p. Laura.Kuoraite@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus vyriausioji specialistė  Kristina Gaižutienė, tel. (8 5) 203 4832, el. p. Kristina.Gaizutiene@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Vizbaraitė, tel. (8 5) 219 7056, el. p. Aiste.Vizbaraite@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Grigalionytė, tel. (8 5) 219 7059, el. p. Ernesta.Grigalionyte@vpt.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Teisėkūros ir metodikos skyriaus vedėjas.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Projektų, informacinių pranešimų, kitų metodinės pagalbos priemonių parengimo trukmė tiesiogiai susijusi su apimtimi, sudėtingumu, su būtinybe pasitelkti kitų institucijų pagalbą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nėra.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Projektai yra patalpinami TAIS.

Pastabos ir pasiūlymai projektams gali būti teikiami tiek TAIS priemonėmis, tiek elektroniniu paštu.

Teisės aktai paskelbiami TAR.

Patvirtintos rekomendacijos, standartiniai pirkimo dokumentai, informaciniai pranešimai, kitos metodinės pagalbos priemonės yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) .

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 metų dokumentacijos plano byla „Susirašinėjimo dėl Teisėkūros ir metodikos skyriaus rengiamų teisės aktų ir rekomendacijų klausimais dokumentai“ (bylos indeksas – 1.40).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-24