Informacijos apie Viešųjų pirkimų tarnybos veiklą, funkcijas, administracines paslaugas teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

 

Administracinės paslaugos kodas

 

AP8

2.

 

Administracinės paslaugos versija

 

AP8-08

3.

 

Administracinės paslaugos pavadinimas

 

Informacijos apie Viešųjų pirkimų tarnybos veiklą,

funkcijas, administracines paslaugas teikimas fiziniams ir

juridiniams asmenims

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar

tiesiogiai asmeniui atvykus į Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) priimamąjį, raštu (tiesiogiai

asmeniui atvykus į VPT, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį)

ir elektroniniu būdu. Priimami tik tokie žodiniai prašymai,

kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens,

kuris kreipiasi, kitų asmenų ar VPT interesų.

Informacija pareiškėjui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali

būti įteikiama asmeniškai atvykus į VPT, siunčiama paštu,

elektroninėmis priemonėmis arba žodžiu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos

    įstatymas;

  • Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės

    ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

  • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
  • Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo

   administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo

         administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos

         Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu

         Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo

         viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo

       administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas turi pateikti prašymą, kuriame nurodo savo

vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą,

duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja

gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir pasirašyti

prašymą.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui

nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

Esant būtinumui reikalinga informacija gaunama iš kitų

VPT skyrių.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Sveikauskienė, tel. (85) 219 7001; (85) 219 7002, el. paštas: info@vpt.lt; Jovita.Sveikauskienė@vpt.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus vedėjas

 

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip

per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo VPT dienos.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Prašymo forma yra laisva. Pareiškėjas prašyme nurodo

savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos

adresą ir pasirašo.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Raštus ir užklausas galima teikti el. paštu ir per VPT tinklalapį, parengti atsakymai siunčiami el. paštu, Lietuvos pašto e. pristatymo informacine sistema. Telefonu suteikiama bendro pobūdžio konsultacija.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 metų dokumentacijos plano byla „Viešųjų pirkimų tarnybos teikiamų administracinių paslaugų  teikimo aprašymas ir jų registras APTA“ (bylos indeksas – 1.42).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-24