Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS APRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios elektroninės paslaugos pavadinimas

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema

2.

Viešosios elektroninės paslaugos brandos lygis

IV bendradarbiavimo lygis (visiškas elektroninis reikalų tvarkymas)

3.

Viešosios elektroninės paslaugos apibūdinimas

Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija administruoti Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS).

 

CVP IS suteikia galimybę išoriniams naudotojams susipažinti su planuojamų kiekvienais metais vykdyti viešųjų pirkimų, atliekamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, atliekamų pagal Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą (toliau kartu – pirkimai), pirkimų, vykdomų pagal Kuro taisykles (toliau – kuro pirkimai) skelbimais ir suvestinėmis, išankstinėmis konsultacijomis, techninių specifikacijų projektais, Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašais, Nepatikimų tiekėjų sąrašais, laimėjusių dalyvių pasiūlymais, sudarytomis sutartimis ir jų pakeitimais, paskelbtais pirkimo dokumentais ir pan., taip pat išoriniai ir registruoti naudotojai, gali užsisakyti skelbimų naujienas RSS formatu.

 

Registruoti Pirkimo vykdytojo[1] naudotojai be išoriniams naudotojams teikiamų paslaugų, papildomai gali naudotis šiomis CVP IS teikiamomis paslaugomis: vykdyti pirkimų, viešųjų pirkimų pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą (toliau – gynybos pirkimai), kuro pirkimų procedūras ir koncesijų suteikimo procedūras CVP IS priemonėmis ir atlikti su tuo susijusius veiksmus (pavyzdžiui, skelbimo pildymas ir viešinimas, dokumentų viešinimas, susirašinėjimas ir pan.), pildyti ir viešinti planuojamų pirkimų ir kuro pirkimų suvestines, laimėjusio tiekėjo pasiūlymus, viešinti pirkimų sutartis ir jų pakeitimus, įrašyti ir viešinti pirkimuose ar koncesijų suteikimo procedūrose dalyvavusius tiekėjus į Nepatikimų tiekėjų sąrašus, įrašyti ir viešinti pirkimuose dalyvavusius tiekėjus į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus, pildyti ir viešinti ataskaitas, Perkantieji subjektai gali skelbti savo pasitvirtintus mažos vertės pirkimų tvarkos aprašus, taip pat Pirkimo vykdytojai gali administruoti ir tvarkyti duomenis apie organizaciją ir jos paskyros naudotojus, tvarkyti elektroninius dokumentus.

 

Tiekėjų registruoti naudotojai, be išoriniams naudotojams teikiamų paslaugų, papildomai gali naudotis šiomis CVP IS teikiamos paslaugomis: susipažinti su pirkimų, gynybos pirkimų, kuro pirkimų ir koncesijų sąlygomis ir dokumentais, susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas, teikti pasiūlymus skelbiamiems ir neskelbiamiems (jei yra gavę kvietimą teikti pasiūlymą) pirkimams, gynybos pirkimams, kuro pirkimams ir koncesijoms, administruoti ir tvarkyti duomenis apie savo organizaciją ir jos paskyros naudotojus,  pasirašyti pasiūlymus elektroniniu parašu, įsirašyti į įmonių, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnyje, sąrašą.

 


[1] Pirkimo vykdytojas – tai perkančioji organizacija, atliekanti pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas), perkantysis subjektas, atliekantis pirkimus pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas), suteikiančioji institucija, vykdanti koncesijų suteikimo procedūrą pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą (toliau – Koncesijų įstatymas), įsigyjančioji organizacija, atliekanti pirkimus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimą Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kuro taisyklės).

4.

Viešosios elektroninės paslaugos teikėjas

Viešųjų pirkimų tarnyba

5.

Viešosios elektroninės paslaugos teikimo ypatumai

 

CVP IS prisijungimo nuoroda yra https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt .

CVP IS skelbimai apie pirkimus, gynybos pirkimus, kuro pirkimus, koncesijos sąlygos,  techninių specifikacijų projektai, planuojamų metinių viešųjų pirkimų ir pirkimų planai, laimėjusių tiekėjų pasiūlymai, viešojo pirkimo sutartys, jų pakeitimai, pirkimų, gynybos pirkimų ir koncesijų ataskaitos bei kita CVP IS skelbiama viešai prieinama informacija yra viešinama tinklapyje https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/  

6.

Viešosios elektroninės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teigiama atlygintinai)

 

Teikiama neatlygintinai

 

Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus vedėjas                                                                        Vytautas Kovaliūnas                                           

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-21