Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS APRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios elektroninės paslaugos pavadinimas

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema

2.

Viešosios elektroninės paslaugos brandos lygis

IV bendradarbiavimo lygis (visiškas elektroninis reikalų tvarkymas)

3.

Viešosios elektroninės paslaugos apibūdinimas

Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 17 punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija administruoti Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS).

 

CVP IS suteikia galimybę susipažinti su visais CVP IS skelbiamais viešaisiais pirkimais, viešaisiais pirkimais atliekamais gynybos ir saugumo srityje (toliaus - gynybos pirkimas), ir energijos ar kuro, kurių rekia elektros ir šilumos energijai gaminti (toliau - pirkimas), užsisakyti šių skelbimų naujienas RSS formatu, susipažinti su planuojamais metinių viešųjų pirkimų ir pirkimų planais, laimėjusių tiekėjų pasiūlymais, skelbiamais viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkimų dokumentais, viešojo pirkimo sutartims, jų pakeitimais, viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkimų ataskaitomis bei kita CVP IS skelbiama viešai prieinama informacija.

Perkančiosios organizacijos registruotos CVP IS gali pildyti ir viešinti viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkimų skelbimus, ataskaitas, viešųjų pirkimų ir pirkimų suvestines, viešojo pirkimo sutartis ir pasiūlymus, viešinti tiekėjus, kurie yra neįvykdę viešojo pirkimo sutarčių ar netinkamai ją įvykdę ir tai buvo esminiai viešojo pirkimo sutarties pažeidimai, skelbti supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles, vykdyti elektroninius viešuosius pirkimus, gynybos pirkimus ir pirkimus (toliau - elektroniniai pirkimai), administruoti ir tvarkyti duomenis apie organizaciją ir jos paskyros naudotojus, tvarkyti elektroninius dokumentus.

Tiekėjai registruoti CVP IS gali susipažinti su viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkmų salygomis ir dokumentais, teikiamais susirašinėjimo priemonėmis, teikti pasiūlymus skelbiamiems ir neskelbiamiems viešiesiems pirkimams, gynybos pirkimams ir pirkimams, adminstruoti ir tvarkyti duomenis apie organizaciją ir jos paskyros naudotojus, tvarkyti elektroninius dokumentus, pasirašyti pasiūlymus elektroniniu parašu, įsirašyti į įmonių, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje sąrašą

4.

Viešosios elektroninės paslaugos teikėjas

Viešųjų pirkimų tarnyba

5.

Viešosios elektroninės paslaugos teikimo ypatumai

 

CVP IS prisijungimo nuoroda yra https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt .

CVP IS skelbimai apie viešuosius pirkimus, gynybos pirkimus, ir pirkimus yra viešai skelbiami šiuose tinklapiuose https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, http://www.cvpp.lt, http://eviesiejipirkimai.lt

CVP IS techninių specifikacijų projektų, planuojamų metinių viešųjų pirkimų ir pirkimų planai, laimėjusių tiekėjų pasiūlymai, viešojo pirkimo sutartys, jų pakeitimai, viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkimų ataskaitos bei kita CVP IS skelbiama viešai prieinama informacija yra viešinama tinklapiuose http://www.cvpp.lt, http://eviesiejipirkimai.lt

6.

Viešosios elektroninės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teigiama atlygintinai)

 

Teikiama neatlygintinai

 

 

Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus vedėjas                                                                        Vytautas Kovaliūnas                                           

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-24