Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas Viešųjų pirkimų tarnyboje

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

AP2

2.

Administracinės paslaugos versija

AP2-03

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų skundų ir pranešimų apie Viešųjų pirkimų tarnybos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimų nagrinėjimas Viešųjų pirkimų tarnyboje bei sprendimų priėmimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Skundai ir pranešimai Viešųjų pirkimų tarnyboje nagrinėjami ir sprendimai priimami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) III skirsnyje nustatyta administracinės procedūros vykdymo tvarka.

Asmenų skundai ir pranešimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Viešųjų pirkimų tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu info@vpt.lt. Skundai ir pranešimai, pateikti aukščiau nurodytu elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus ir pranešimus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde ar pranešime nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Priimami tik tokie žodiniai skundai ar pranešimai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Viešųjų pirkimų tarnybos interesų.

Atsakymas asmeniui, atsižvelgiant į jo skundą ar pranešimą, gali būti įteikiamas asmeniškai atvykus į Viešųjų pirkimų tarnybą, siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis skunde ar pranešime nurodytu adresu. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu.

Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo ar pranešimo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);

Viešųjų pirkimų tarnybos darbo reglamentas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-200 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Skunde ir pranešime turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė (ar juridinio asmens pavadinimas), adresas, jie turi būti asmens pasirašyti.

Skundai ir pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba kurie yra asmens nepasirašyti, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami. Apie sprendimą nenagrinėti skundo ar pranešimo pranešama asmeniui jo elektroniniu pašto adresu (kai skundas ar pranešimas gautas elektroniniu paštu) ar pašto adresu (kai skundas ar pranešimas gautas raštu, t. y. tiesiogiai asmeniui atvykus į Viešųjų pirkimų tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), ar jo pageidavimu – asmeniškai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo ar pranešimo Viešųjų pirkimų tarnyboje gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skunde ar pranešime nenurodyta jokių asmens kontaktinių duomenų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais skundui ar pranešimui nagrinėti, disponuoja Viešųjų pirkimų tarnybos administracijos padaliniai.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešųjų pirkimų tarnybos Teisės ir personalo skyrius

Tel. 8 5 213 6213, 

Faks. 8 5 213 6213, 

El. p. info@vpt.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėja

Arūnė Andrulionienė

Tel. Nr. 8 5 219 7004,

el. paštas Arune.Andrulioniene@vpt.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Skundo ar pranešimo nagrinėjimas turi būti baigtas ir sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens rašytiniu sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas ar pranešimas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Skundo ir pranešimo forma yra laisva. Skunde ar pranešime nurodoma: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu skundą ar pranešimą pateikia fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu skundą ar pranešimą pateikia juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, kokios yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai. Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Skundai ar pranešimai, įskaitant ir elektroninę formą, turi būti pasirašyti pareiškėjo ar jo atstovo.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Administracinė paslauga yra galutinė.

Skundai ir pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti gali būti nenagrinėjami.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 metų dokumentacijos plano byla „Viešųjų pirkimų tarnybos teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras APTA“ (bylos indeksas – 1.42).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-07