Asmenų konsultavimas Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencijos klausimais

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

AP6

2.

Administracinės paslaugos versija

AP6-8

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų konsultavimas Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencijos klausimais

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija konsultuoti perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus šio įstatymo taikymo klausimais.

Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija konsultuoti perkančiuosius subjektus ir tiekėjus šio įstatymo taikymo klausimais.

Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija konsultuoti perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo klausimais.

Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės) 144  punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija konsultuoti įsigyjančias organizacijas ir tiekėjus energijos išteklių įsigijimo klausimais Taisyklėse nustatytais atvejais.

Prašymai suteikti konsultacijas teikiami:

·         Tarnybos tinklapyje užpildant klausimo formą https://klausk.vpt.lt/klausk-VPT;

·         el. paštu klausk@vpt.lt;

·         el. paštu pagalba@vpt.lt (dėl darbo su CVP IS);

·         telefonu  (konsultacijų ir pagalbos centro numeris bei darbuotojų kontaktai nurodyti 8 p.), išskyrus dėl viešųjų pirkimų, kuro įsigijimų ir viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje;

·         raštu (paštu, per kurjerį, faksu 2136213 arba pristatant į Viešųjų pirkimų tarnybą adresu Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius).

Konsultacija teikiama tokiu būdu, kokiu yra gautas paklausimas, išskyrus prašymus gautus dėl CVP IS keičiamos informacijos.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Asmenys konsultuojami vadovaujantis:

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1S-135 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Viešųjų pirkimų tarnyboje taisyklėmis. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Jeigu paklausimas teikiamas raštu, tuomet teikiamas laisvos formos pasirašytas asmens prašymas, parašytas valstybine kalba, jame nurodyta paklausėjo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, kuriais turi būti pateikta konsultacija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), taip pat duomenys ryšiui palaikyti, nurodamas  konkretus klausimas (konkretūs klausimai) ir, paklausėjo nuomone, aktuali informacija, susijusi su klausimo turiniu, į kurią atsižvelgiant bus teikiama konsultacija. Jeigu asmuo teikia prašymą žodžiu, tai nėra privaloma nurodyti  paklausėjo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, kuriais turi būti pateikta konsultacija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo). 

Teikiant klausimą VPT tinklapyje https://klausk.vpt.lt/klausk-VPT užpildomi privalomi laukeliai, taip pat galima prisegti dokumentus.

7.

Informacija ir dokumentai, 

Jeigu paklausimas teikiamas raštu, tuomet teikiamas laisvos formos pasirašytas asmens prašymas, parašytas valstybine kalba, jame nurodyta paklausėjo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, kuriais turi būti pateikta konsultacija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), taip pat duomenys ryšiui palaikyti, nurodamas  konkretus klausimas (konkretūs klausimai) ir paklausėjo nuomone aktuali informacija, susijusi su klausimo turiniu, į kurią atsižvelgiant bus teikiama konsultacija. Jeigu asmuo teikia prašymą žodžiu, tai nėra privaloma gauti informacijos apie  paklausėjo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, kuriais turi būti pateikta konsultacija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

Teikiant klausimą VPT tinklapyje https://klausk.vpt.lt/klausk-VPT, užpildomi privalomi laukeliai, taip pat galima prisegti dokumentus.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Konsultacijos telefonu teikiamos

Viešųjų pirkimų tarnybos įkurto Konsultavimo ir pagalbos centro darbuotojų, tel. 2197000 - darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 12:00 val. darbo su CVP IS klausimais.

Konsultacijos skelbimų pildymo klausimais:

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus patarėjas Karolis Žižys,

tel. 2034833,

el. p. Karolis.Zyzis@vpt.lt;

 

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Markevičienė,

tel. 2197017,

el. p. Virginija.Markeviciene@vpt.lt;

 

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Dlugauskaitė,

tel. 2197011,

el. p. Sandra.Dlugauskaite@vpt.lt;

 

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Ramanauskienė,

tel. 205 2963,

el. p. Laimute.Ramanauskiene@vpt.lt

 

Konsultacijos ataskaitų pildymo klausimais:

 

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Svetlana Dobrun,

tel. 2197022,

el. p. Svetlana.Dobrun@vpt.lt;

 

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Valantavičienė,

tel. 2197021,

el. p. Laimute.Valantaviciene@vpt.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais, kuro įsigijimo klausimais

Mokymų ir konsultavimo skyriaus vedėja Julija Nikitinaitė,

tel. 2197032,

el. p. Julija.Nikitinaite@vpt.lt;

 

Konsultacijos darbo su CVP IS klausimais

Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus vedėjas Vytautas Kovaliūnas,

tel. 2197007,

el. p. Vytautas.Kovaliunas@vpt.lt;

 

Konsultacijos skelbimų rengimo, teikimo, ataskaitų pildymo klausimais

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vedėja Inga Žalnieriūnaitė,

tel. 203 4841,

el. p. Inga.Zalnieriunaite@vpt.lt;

 

Konsultacijos gynybos ir saugumo pirkimų klausimais:

Gynybos ir saugumo pirkimų skyriaus vedėja Živilė Cibutavičienė,

tel. 870663705,

el. p. Zivile.Cibutaviciene@vpt.lt.

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų prašymai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo (raštu) gavimo Viešųjų pirkimų tarnyboje dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Klausimai VPT tinklapyje teikiami užpildant šią formą https://klausk.vpt.lt/hc/lt/requests/new

Raštu ar el. paštu teikiamo prašymo formos nėra. Prašymo forma laisva.

13.

 

Informacijos ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Darbo su CVP IS klausimais konsultacijos telefonu teikiamos darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 12:00 val.  

Skelbimų rengimo, teikimo ir ataskaitų pildymo klausimais telefonu konsultuojama darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val., o penktadieniais iki 15 val. 45 min.  skyriaus darbuotojų tiesioginiais telefono numeriais.

Asmenys, norintys pateikti prašymus raštu asmeniškai, tai gali atlikti ir pasibaigus Viešųjų pirkimų tarnybos darbo laikui šiuo laiku: pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 18 val., antradieniais ir trečiadieniais iki 17 val., o penktadieniais iki 15 val. 45 min. (ši informacija skelbiama adresu https://vpt.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/asmenu-aptarnavimas).

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad:

·         būtų galima atpažinti elektroninio dokumento formatą;

·         atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis informacinių technologijų priemonėmis;

·         atpažinti prašymo turinį;

·         identifikuoti prašymą pateikusį asmenį.

Asmenys, norintys pateikti klausimą per VPT tinklapį, tai gali padaryti užpildę šią formą https://klausk.vpt.lt/klausk-VPT. 

Prašymai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į instituciją tuo pačiu klausimu, nenagrinėjami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu.

Konsultacijos dėl viešųjų pirkimų, kuro įsigijimų ir viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje teikiamos tik raštu (klausimus teikiant raštu, el. paštu ar VPT tinklapyje https://klausk.vpt.lt/klausk-VPT).

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas – 1.42

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-17