Administracinės ir viešosios paslaugos

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

 

Administracinės paslaugos kodas

 

AP8

2.

 

Administracinės paslaugos versija

 

AP8-08

3.

 

Administracinės paslaugos pavadinimas

 

Informacijos apie Viešųjų pirkimų tarnybos veiklą,

funkcijas, administracines paslaugas teikimas fiziniams ir

juridiniams asmenims

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar

tiesiogiai asmeniui atvykus į Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) priimamąjį, raštu (tiesiogiai

asmeniui atvykus į VPT, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį)

ir elektroniniu būdu. Priimami tik tokie žodiniai prašymai,

kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens,

kuris kreipiasi, kitų asmenų ar VPT interesų.

Informacija pareiškėjui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali

būti įteikiama asmeniškai atvykus į VPT, siunčiama paštu,

elektroninėmis priemonėmis arba žodžiu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos

    įstatymas;

  • Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės

    ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

  • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
  • Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo

   administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo

         administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos

         Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu

         Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo

         viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo

       administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas turi pateikti prašymą, kuriame nurodo savo

vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą,

duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja

gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir pasirašyti

prašymą.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui

nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

Esant būtinumui reikalinga informacija gaunama iš kitų

VPT skyrių.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Sveikauskienė, tel. (85) 219 7001; (85) 219 7002, el. paštas: info@vpt.lt; Jovita.Sveikauskienė@vpt.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus vedėjas

 

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip

per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo VPT dienos.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Prašymo forma yra laisva. Pareiškėjas prašyme nurodo

savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos

adresą ir pasirašo.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Raštus ir užklausas galima teikti el. paštu ir per VPT tinklalapį, parengti atsakymai siunčiami el. paštu, Lietuvos pašto e. pristatymo informacine sistema. Telefonu suteikiama bendro pobūdžio konsultacija.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 metų dokumentacijos plano byla „Viešųjų pirkimų tarnybos teikiamų administracinių paslaugų  teikimo aprašymas ir jų registras APTA“ (bylos indeksas – 1.42).

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

AP6

2.

Administracinės paslaugos versija

AP6-8

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų konsultavimas Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencijos klausimais

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija konsultuoti perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus šio įstatymo taikymo klausimais.

Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija konsultuoti perkančiuosius subjektus ir tiekėjus šio įstatymo taikymo klausimais.

Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija konsultuoti perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo klausimais.

Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės) 144  punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija konsultuoti įsigyjančias organizacijas ir tiekėjus energijos išteklių įsigijimo klausimais Taisyklėse nustatytais atvejais.

Prašymai suteikti konsultacijas teikiami:

·         Tarnybos tinklapyje užpildant klausimo formą https://klausk.vpt.lt/klausk-VPT;

·         el. paštu klausk@vpt.lt;

·         el. paštu pagalba@vpt.lt (dėl darbo su CVP IS);

·         telefonu  (konsultacijų ir pagalbos centro numeris bei darbuotojų kontaktai nurodyti 8 p.), išskyrus dėl viešųjų pirkimų, kuro įsigijimų ir viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje;

·         raštu (paštu, per kurjerį, faksu 2136213 arba pristatant į Viešųjų pirkimų tarnybą adresu Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius).

Konsultacija teikiama tokiu būdu, kokiu yra gautas paklausimas, išskyrus prašymus gautus dėl CVP IS keičiamos informacijos.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Asmenys konsultuojami vadovaujantis:

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1S-135 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Viešųjų pirkimų tarnyboje taisyklėmis. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Jeigu paklausimas teikiamas raštu, tuomet teikiamas laisvos formos pasirašytas asmens prašymas, parašytas valstybine kalba, jame nurodyta paklausėjo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, kuriais turi būti pateikta konsultacija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), taip pat duomenys ryšiui palaikyti, nurodamas  konkretus klausimas (konkretūs klausimai) ir, paklausėjo nuomone, aktuali informacija, susijusi su klausimo turiniu, į kurią atsižvelgiant bus teikiama konsultacija. Jeigu asmuo teikia prašymą žodžiu, tai nėra privaloma nurodyti  paklausėjo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, kuriais turi būti pateikta konsultacija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo). 

Teikiant klausimą VPT tinklapyje https://klausk.vpt.lt/klausk-VPT užpildomi privalomi laukeliai, taip pat galima prisegti dokumentus.

7.

Informacija ir dokumentai, 

Jeigu paklausimas teikiamas raštu, tuomet teikiamas laisvos formos pasirašytas asmens prašymas, parašytas valstybine kalba, jame nurodyta paklausėjo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, kuriais turi būti pateikta konsultacija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), taip pat duomenys ryšiui palaikyti, nurodamas  konkretus klausimas (konkretūs klausimai) ir paklausėjo nuomone aktuali informacija, susijusi su klausimo turiniu, į kurią atsižvelgiant bus teikiama konsultacija. Jeigu asmuo teikia prašymą žodžiu, tai nėra privaloma gauti informacijos apie  paklausėjo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, kuriais turi būti pateikta konsultacija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

Teikiant klausimą VPT tinklapyje https://klausk.vpt.lt/klausk-VPT, užpildomi privalomi laukeliai, taip pat galima prisegti dokumentus.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Konsultacijos telefonu teikiamos

Viešųjų pirkimų tarnybos įkurto Konsultavimo ir pagalbos centro darbuotojų, tel. 2197000 - darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 12:00 val. darbo su CVP IS klausimais.

Konsultacijos skelbimų pildymo klausimais:

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus patarėjas Karolis Žižys,

tel. 2034833,

el. p. Karolis.Zyzis@vpt.lt;

 

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Markevičienė,

tel. 2197017,

el. p. Virginija.Markeviciene@vpt.lt;

 

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Dlugauskaitė,

tel. 2197011,

el. p. Sandra.Dlugauskaite@vpt.lt;

 

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Ramanauskienė,

tel. 205 2963,

el. p. Laimute.Ramanauskiene@vpt.lt

 

Konsultacijos ataskaitų pildymo klausimais:

 

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Svetlana Dobrun,

tel. 2197022,

el. p. Svetlana.Dobrun@vpt.lt;

 

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Valantavičienė,

tel. 2197021,

el. p. Laimute.Valantaviciene@vpt.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais, kuro įsigijimo klausimais

Mokymų ir konsultavimo skyriaus vedėja Julija Nikitinaitė,

tel. 2197032,

el. p. Julija.Nikitinaite@vpt.lt;

 

Konsultacijos darbo su CVP IS klausimais

Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus vedėjas Vytautas Kovaliūnas,

tel. 2197007,

el. p. Vytautas.Kovaliunas@vpt.lt;

 

Konsultacijos skelbimų rengimo, teikimo, ataskaitų pildymo klausimais

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vedėja Inga Žalnieriūnaitė,

tel. 203 4841,

el. p. Inga.Zalnieriunaite@vpt.lt;

 

Konsultacijos gynybos ir saugumo pirkimų klausimais:

Gynybos ir saugumo pirkimų skyriaus vedėja Živilė Cibutavičienė,

tel. 870663705,

el. p. Zivile.Cibutaviciene@vpt.lt.

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų prašymai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo (raštu) gavimo Viešųjų pirkimų tarnyboje dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Klausimai VPT tinklapyje teikiami užpildant šią formą https://klausk.vpt.lt/hc/lt/requests/new

Raštu ar el. paštu teikiamo prašymo formos nėra. Prašymo forma laisva.

13.

 

Informacijos ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Darbo su CVP IS klausimais konsultacijos telefonu teikiamos darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 12:00 val.  

Skelbimų rengimo, teikimo ir ataskaitų pildymo klausimais telefonu konsultuojama darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val., o penktadieniais iki 15 val. 45 min.  skyriaus darbuotojų tiesioginiais telefono numeriais.

Asmenys, norintys pateikti prašymus raštu asmeniškai, tai gali atlikti ir pasibaigus Viešųjų pirkimų tarnybos darbo laikui šiuo laiku: pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 18 val., antradieniais ir trečiadieniais iki 17 val., o penktadieniais iki 15 val. 45 min. (ši informacija skelbiama adresu https://vpt.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/asmenu-aptarnavimas).

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad:

·         būtų galima atpažinti elektroninio dokumento formatą;

·         atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis informacinių technologijų priemonėmis;

·         atpažinti prašymo turinį;

·         identifikuoti prašymą pateikusį asmenį.

Asmenys, norintys pateikti klausimą per VPT tinklapį, tai gali padaryti užpildę šią formą https://klausk.vpt.lt/klausk-VPT. 

Prašymai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į instituciją tuo pačiu klausimu, nenagrinėjami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu.

Konsultacijos dėl viešųjų pirkimų, kuro įsigijimų ir viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje teikiamos tik raštu (klausimus teikiant raštu, el. paštu ar VPT tinklapyje https://klausk.vpt.lt/klausk-VPT).

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas – 1.42

 

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS  APRAŠYMAS

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

AP5

2.

Administracinės paslaugos versija

 

AP5-04

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais teikimas;

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymas) nustatytais atvejais teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Viešųjų pirkimų įstatymo (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), 7 straipsnio 5 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (taikoma viešiesiems pirkimams, kurių procedūros pradėtos nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.).  

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant mažos vertės pirkimo procedūras. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas, kai nutraukiamos supaprastinto pirkimo bei neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo, pradėto nuo 2014 m. sausio 1 d., procedūros

Viešųjų pirkimų įstatymo 72 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirkimas neskelbiamų derybų būdu gali būti pradedamas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo. Toks sutikimas nereikalingas, jei perkančioji organizacija numato paskelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimą ir informaciją apie tai nurodo pirkimo dokumentuose arba jeigu pirkimas atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktus ar 4 dalį.

Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, 126 punktas nustato, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šių taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslai, ir kai yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, kad tokie pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai būtų padaryti.

Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo            9 straipsnio 2 dalies 5 punktas nustato, kad Viešųjų pirkimų tarnyba šiame įstatyme nustatytais atvejais turi teisę duoti sutikimą perkančiajai organizacijai nutraukti pirkimo procedūras ar pakeisti pirkimo sutarties sąlygas. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 50 straipsnio 6 dalis nustato, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir kai tokiems pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), Viešųjų pirkimų įstatyme ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais teikimo tvarką reglamentuoja Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1S-90 (2017 m. birželio29 d. įsakymo Nr. 1S-98 redakcija), Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-99.

Sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais teikimo tvarką reglamentuoja Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme, pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 1S-261 (2014 m. gruodžio 19 d. nauja redakcija, pavirtinta įsakymu Nr. 1S-249).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.) nustatytais atvejais:

Teikiant prašymą dėl sutikimo nutraukti pirkimo procedūras, perkančioji organizacija:

1. nurodo pirkimo būdą, pirkimo pavadinimą ir pirkimo numerį (jei skalbta), jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis – projektą įgyvendinančiąją instituciją bei pilną projekto pavadinimą;

2. kai pirkimui (ar jo daliai) apmokėti nėra lėšų, nurodo visam pirkimui ir kiekvienai pirkimo daliai (jei pirkimas skaidomas į dalis) planuotas lėšas, finansavimo šaltinius bei aplinkybes, kurioms susidarius, negalima vykdyti pirkimo, pateikiant tokias aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, nurodo šias aplinkybes bei pateikia argumentus (dokumentų kopijas), patvirtinančius, kad šių aplinkybių nebuvo galima numatyti pradedant pirkimą.

Taip pat perkančioji organizacija pateikia:

1. Komisijos posėdžio protokolo kopiją, kuriuo priimtas sprendimas nutraukti pirkimo procedūras. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė (jeigu buvo išsakyta);

2. informaciją, ar vyksta / vyko teisminiai ginčai, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais:

Perkančioji organizacija, teikdama prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu bet kuriuo iš žemiau nustatytų atvejų, Tarnybai turi pateikti – komisijos posėdžio protokolo, kuriuo priimtas sprendimas pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, kopiją, motyvuojant, kad atsirado Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti pagrindai pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu. Protokole turi būti nurodyta numatoma pirkimo vertė, bendra sutarties ir kiekvienos pirkimo dalies (jei pirkimas skaidomas į dalis) vertė ir informacija apie pirkimui skirtas lėšas (suma ir finansavimo šaltinis) ir tai pagrindžiantys dokumentai. Pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnyje nustatytą tvarką pagal Tarnybos patvirtintą numatomos pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką.

 Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (b) papunktyje nurodytu atveju, perkančioji organizacija taip pat pateikia įrodymus, patvirtinančius, kad dėl techninių priežasčių prekes pateikti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas.

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunktyje nurodytu atveju, perkančioji organizacija taip pat pateikia dokumentą, įrodantį, kad tiekėjas, iš kurio ketinama įsigyti prekes, paslaugas ar darbus, turi išimtines teises (pvz.: patentą, autorių teises, prekių ženklą ir kt.).

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 71straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytu atveju, perkančioji organizacija taip pat pateikia:

1. ankstesnės pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie pirkimo sutarties ir (arba) pirkimo sutarties pakeitimų (jei buvo) kopijas;

2. motyvuotą pagrindimą, kad iš tiekėjo, su kuriuo sudaryta ankstesnė pirkimo sutartis, verta pirkti papildomai;

3. motyvuotą pagrindimą (dokumentų kopijas), kad pakeitus tiekėją, reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas ir dėl to atsirastų nesuderinamumas ar per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų.

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 5 dalyje nurodytu pagrindu, perkančioji organizacija taip pat pateikia:

1. duomenis apie pirkimą, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis (pirkimo būdas, pirkimo pavadinimas ir numeris);

2. informaciją apie projektą, kuriam vykdyti skirtas pirkimas, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis ir planuojamas vykdyti pirkimas;

3. pradinės sutarties kopiją.

 Teikiant prašymą dėl sutikimų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais

Teikiant prašymą pakeisti Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas sutarčių galiojimo laikotarpiu, perkančioji organizacija:

1. prašyme nurodo duomenis apie pirkimą, kurio rezultatais remiantis buvo sudaryta Energijos ar kuro pirkimo sutartis: pirkimo būdą, pirkimo pavadinimą, nuorodą į pirkimo skelbimą ir pirkimo numerį (jei skelbta), jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis – projektą įgyvendinančiąją instituciją bei pilną projekto pavadinimą;

2. pateikia pirkimo dokumentų kopijas, jei buvo atliekamas neskelbiamas pirkimas;

3. nurodo Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas, kurias būtina keisti, aplinkybes, kurioms susidarius iškilo būtinybė pakeisti šių sutarčių sąlygas, argumentus ir paaiškinimus, pagrindžiančius būtinybę keisti sutarčių sąlygas;

     prie prašymo Tarnybai pridedama:

1. su tiekėju raštu suderintą Energijos ar kuro pirkimo sutarties pakeitimo projektą;

2. Energijos ar kuro pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie sutarčių ir (arba) sutarčių pakeitimų (jei buvo) kopijas;

3. prašyme nurodytas aplinkybes, motyvus bei paaiškinimus patvirtinančių dokumentų kopijas, taip pat argumentus, kad, pakeitus Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas, nebus pažeisti Energijos ar kuro pirkimų taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslas.

 PASTABA: Jei tam tikra ar visa aukščiau nurodyta informacija apie pirkimus prieinama CVP IS priemonėmis, perkančioji organizacija gali neteikti tų dokumentų, kurie Tarnybai bus prieinami CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, teikdama prašymą Tarnybai, gali suteikti prieigą prie CVP IS, kuria naudojantis Tarnybai būtų prieinami visi pagal Taisykles reikalingi dokumentai. Šiuo atveju perkančioji organizacija nurodo, kur CVP IS ir kokie dokumentai Tarnybai prieinami.

 Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nustatytais atvejais:

 Teikiant prašymą, perkančioji organizacija nurodo:

1. duomenis apie pirkimą, kurio rezultatais remiantis buvo sudaryta pirkimo sutartis: pirkimo būdas, pirkimo objekto pavadinimas, nuoroda į pranešimą apie pirkimą ir pirkimo numeris (jei skelbta), jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis – projektą įgyvendinančiąją instituciją bei pilną projekto pavadinimą;

2. konkrečias pirkimo sutarties sąlygas, kurias būtina keisti, aplinkybes, kurioms susidarius perkančiajai organizacijai iškilo būtinybė pakeisti pirkimo sutarties sąlygas, argumentus ir paaiškinimus, pagrindžiančius būtinybę keisti sutarties sąlygas;

     ir pateikia:

1. pirkimo dokumentų kopijas, jei buvo atliekamas neskelbiamas pirkimas;

2. pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie sutarčių ir (arba) sutarčių pakeitimų (jei buvo) kopijas;

3. su tiekėju suderintą pirkimo sutarties pakeitimo projektą;

4. prašyme nurodytas aplinkybes ir argumentus bei paaiškinimus patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. įrodymus, kad pakeitus pirkimo sutarties sąlygas nebus pažeisti Įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Žiūrėti šio aprašo 6 eilutėje

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dėl sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Lina Nariūnienė, tel. 205 2966, el.p. Lina.Nariuniene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Raišelis, tel. 219 7046, el.p. Marius.Raiselis@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Lina Klingienė, tel. 219 7050, el.p. Lina.Klingiene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Tautvaišienė, tel. 219 7036, el.p. Laimute.Tautvaisiene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Golcevas, tel. 203 4837, el.p. Gediminas.Golcevas@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Rita Venskienė, tel. 219 7058, el.p. Rira.Venskiene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Šatūnienė, tel. 219 7018, el.p. Audrone.Satuniene@vpt.lt

Dėl sutikimų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Lina Nariūnienė, tel. 205 2966, el.p. Lina.Nariuniene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Lina Klingienė, tel. 219 7050, el.p. Lina.Klingiene@vpt.lt

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Gynybos ir saugumo pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Juškaitė-Pečul, tel 8 706 63929, el.p. Loreta.Juskaite-Pecul@vpt.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Dėl sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), Viešųjų pirkimų įstatyme ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vedėja Inga Noreikienė, tel. 219 7043, el.p. Inga.Noreikiene@vpt.lt

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Gynybos ir saugumo pirkimų skyriaus vedėja Živilė Cibutavičienė tel. 8 706 63705 el.p. Zivile.Cibutaviciene@vpt.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Perkančiųjų organizacijų prašymai dėl sutikimų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais išnagrinėjami:

1. Prašymai dėl sutikimų nutraukti pirkimo procedūras išnagrinėjami per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos;

2. Prašymai dėl sutikimų pradėti pirkimą neskelbiamų derybų būdu išnagrinėjami per 10 darbo dienų nuo motyvuoto perkančiosios organizacijos kreipimosi arba nuo papildomų dokumentų gavimo ir jų užregistravimo Tarnyboje dienos;

3. Jeigu sprendimui 1 punkte nurodytu atveju priimti nepakanka prašyme pateiktos ir viešai CVP IS paskelbtos informacijos, atsakingas vykdytojas ją prašo pateikti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos. Tokiu atveju Tarnyba sprendimą dėl sutikimo priima ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo papildomų dokumentų gavimo ir jų užregistravimo Tarnyboje dienos.

4. Jeigu perkančioji organizacija kartu su kreipimusi dėl sutikimo pradėti pirkimą neskelbiamų derybų būdu (2 punkte nurodytas atvejis) nepateikia visų būtinų dokumentų, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos kreipimosi gavimo dienos gali paprašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimui priimti, kuriuos perkančioji organizacija turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Tarnybos prašymo gavimo dienos. Perkančiajai organizacijai pateikus motyvuotą prašymą, Tarnyba šį terminą pratęsia perkančiosios organizacijos nurodytam laikotarpiui. Papildomų dokumentų pateikimo termino pratęsimo atvejų skaičius neribojamas. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą nepateikia prašomų papildomų dokumentų, Tarnyba prašymo nenagrinėja.  Perkančioji organizacija, per nustatytą terminą nepateikusi prašomų papildomų dokumentų, turi teisę vėl kreiptis į Tarnybą su tuo pačiu prašymu.

Dėl sutikimų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais:

Prašymai pakeisti Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas jos galiojimo laikotarpiu išnagrinėjami per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos. Jeigu sprendimui priimti nepakanka prašyme pateiktos ir viešai CVP IS paskelbtos informacijos, atsakingas vykdytojas ją prašo pateikti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo rašymo gavimo ir užregistravimo Tarnyboje dienos. Tokiu atveju sprendimo terminas dėl sutikimo pratęsiamas tiek dienų, per kiek perkančioji organizacija pateikia papildomus dokumentus.

Perkančiųjų organizacijų prašymai dėl sutikimų, numatytų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Tarnybos direktorius prašymo nagrinėjimo terminą gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Nėra

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacinis lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

________

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Dėl sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (galiojusiame iki 2017 m. birželio 30 d.), Viešųjų pirkimų įstatyme ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais:

8.14.

8.15.

8.19.

8.20.

8.25.

8.26.

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais:

1.42

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS APRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios elektroninės paslaugos pavadinimas

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema

2.

Viešosios elektroninės paslaugos brandos lygis

IV bendradarbiavimo lygis (visiškas elektroninis reikalų tvarkymas)

3.

Viešosios elektroninės paslaugos apibūdinimas

Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija administruoti Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS).

 

CVP IS suteikia galimybę išoriniams naudotojams susipažinti su planuojamų kiekvienais metais vykdyti viešųjų pirkimų, atliekamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, atliekamų pagal Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą (toliau kartu – pirkimai), pirkimų, vykdomų pagal Kuro taisykles (toliau – kuro pirkimai) skelbimais ir suvestinėmis, išankstinėmis konsultacijomis, techninių specifikacijų projektais, Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašais, Nepatikimų tiekėjų sąrašais, laimėjusių dalyvių pasiūlymais, sudarytomis sutartimis ir jų pakeitimais, paskelbtais pirkimo dokumentais ir pan., taip pat išoriniai ir registruoti naudotojai, gali užsisakyti skelbimų naujienas RSS formatu.

 

Registruoti Pirkimo vykdytojo[1] naudotojai be išoriniams naudotojams teikiamų paslaugų, papildomai gali naudotis šiomis CVP IS teikiamomis paslaugomis: vykdyti pirkimų, viešųjų pirkimų pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą (toliau – gynybos pirkimai), kuro pirkimų procedūras ir koncesijų suteikimo procedūras CVP IS priemonėmis ir atlikti su tuo susijusius veiksmus (pavyzdžiui, skelbimo pildymas ir viešinimas, dokumentų viešinimas, susirašinėjimas ir pan.), pildyti ir viešinti planuojamų pirkimų ir kuro pirkimų suvestines, laimėjusio tiekėjo pasiūlymus, viešinti pirkimų sutartis ir jų pakeitimus, įrašyti ir viešinti pirkimuose ar koncesijų suteikimo procedūrose dalyvavusius tiekėjus į Nepatikimų tiekėjų sąrašus, įrašyti ir viešinti pirkimuose dalyvavusius tiekėjus į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus, pildyti ir viešinti ataskaitas, Perkantieji subjektai gali skelbti savo pasitvirtintus mažos vertės pirkimų tvarkos aprašus, taip pat Pirkimo vykdytojai gali administruoti ir tvarkyti duomenis apie organizaciją ir jos paskyros naudotojus, tvarkyti elektroninius dokumentus.

 

Tiekėjų registruoti naudotojai, be išoriniams naudotojams teikiamų paslaugų, papildomai gali naudotis šiomis CVP IS teikiamos paslaugomis: susipažinti su pirkimų, gynybos pirkimų, kuro pirkimų ir koncesijų sąlygomis ir dokumentais, susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas, teikti pasiūlymus skelbiamiems ir neskelbiamiems (jei yra gavę kvietimą teikti pasiūlymą) pirkimams, gynybos pirkimams, kuro pirkimams ir koncesijoms, administruoti ir tvarkyti duomenis apie savo organizaciją ir jos paskyros naudotojus,  pasirašyti pasiūlymus elektroniniu parašu, įsirašyti į įmonių, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnyje, sąrašą.

 


[1] Pirkimo vykdytojas – tai perkančioji organizacija, atliekanti pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas), perkantysis subjektas, atliekantis pirkimus pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas), suteikiančioji institucija, vykdanti koncesijų suteikimo procedūrą pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą (toliau – Koncesijų įstatymas), įsigyjančioji organizacija, atliekanti pirkimus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimą Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kuro taisyklės).

4.

Viešosios elektroninės paslaugos teikėjas

Viešųjų pirkimų tarnyba

5.

Viešosios elektroninės paslaugos teikimo ypatumai

 

CVP IS prisijungimo nuoroda yra https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt .

CVP IS skelbimai apie pirkimus, gynybos pirkimus, kuro pirkimus, koncesijos sąlygos,  techninių specifikacijų projektai, planuojamų metinių viešųjų pirkimų ir pirkimų planai, laimėjusių tiekėjų pasiūlymai, viešojo pirkimo sutartys, jų pakeitimai, pirkimų, gynybos pirkimų ir koncesijų ataskaitos bei kita CVP IS skelbiama viešai prieinama informacija yra viešinama tinklapyje https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/  

6.

Viešosios elektroninės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teigiama atlygintinai)

 

Teikiama neatlygintinai

 

Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus vedėjas                                                                        Vytautas Kovaliūnas                                           

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

AP2

2.

Administracinės paslaugos versija

AP2-03

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų skundų ir pranešimų apie Viešųjų pirkimų tarnybos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimų nagrinėjimas Viešųjų pirkimų tarnyboje bei sprendimų priėmimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Skundai ir pranešimai Viešųjų pirkimų tarnyboje nagrinėjami ir sprendimai priimami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) III skirsnyje nustatyta administracinės procedūros vykdymo tvarka.

Asmenų skundai ir pranešimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Viešųjų pirkimų tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu info@vpt.lt. Skundai ir pranešimai, pateikti aukščiau nurodytu elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus ir pranešimus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde ar pranešime nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Priimami tik tokie žodiniai skundai ar pranešimai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Viešųjų pirkimų tarnybos interesų.

Atsakymas asmeniui, atsižvelgiant į jo skundą ar pranešimą, gali būti įteikiamas asmeniškai atvykus į Viešųjų pirkimų tarnybą, siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis skunde ar pranešime nurodytu adresu. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu.

Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo ar pranešimo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);

Viešųjų pirkimų tarnybos darbo reglamentas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-200 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Skunde ir pranešime turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė (ar juridinio asmens pavadinimas), adresas, jie turi būti asmens pasirašyti.

Skundai ir pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba kurie yra asmens nepasirašyti, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami. Apie sprendimą nenagrinėti skundo ar pranešimo pranešama asmeniui jo elektroniniu pašto adresu (kai skundas ar pranešimas gautas elektroniniu paštu) ar pašto adresu (kai skundas ar pranešimas gautas raštu, t. y. tiesiogiai asmeniui atvykus į Viešųjų pirkimų tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), ar jo pageidavimu – asmeniškai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo ar pranešimo Viešųjų pirkimų tarnyboje gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skunde ar pranešime nenurodyta jokių asmens kontaktinių duomenų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais skundui ar pranešimui nagrinėti, disponuoja Viešųjų pirkimų tarnybos administracijos padaliniai.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešųjų pirkimų tarnybos Teisės ir personalo skyrius

Tel. 8 5 213 6213, 

Faks. 8 5 213 6213, 

El. p. info@vpt.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėja

Arūnė Andrulionienė

Tel. Nr. 8 5 219 7004,

el. paštas Arune.Andrulioniene@vpt.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Skundo ar pranešimo nagrinėjimas turi būti baigtas ir sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens rašytiniu sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas ar pranešimas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Skundo ir pranešimo forma yra laisva. Skunde ar pranešime nurodoma: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu skundą ar pranešimą pateikia fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu skundą ar pranešimą pateikia juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, kokios yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai. Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Skundai ar pranešimai, įskaitant ir elektroninę formą, turi būti pasirašyti pareiškėjo ar jo atstovo.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Administracinė paslauga yra galutinė.

Skundai ir pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti gali būti nenagrinėjami.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 metų dokumentacijos plano byla „Viešųjų pirkimų tarnybos teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras APTA“ (bylos indeksas – 1.42).

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

 

Administracinės paslaugos kodas

 

AP7

2.

 

Administracinės paslaugos versija

 

AP7-01

3.

 

Administracinės paslaugos pavadinimas

 

Metodinės pagalbos teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 82 straipsnio 1 dalies 4 punkte yra įtvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau ­– Tarnyba) funkcija teikti metodinę pagalbą, rengti Viešųjų pirkimų įstatymui įgyvendinti reikalingas rekomendacijas, nustatyti šio įstatymo taikymo gaires.

 

Šią funkciją įgyvendina Tarnybos Teisėkūros ir metodikos skyrius, kuris rengia:

     1. Rekomendacinio pobūdžio dokumentų projektus:

  • Rekomendacijų projektus;
  • Standartinius pirkimo dokumentų projektus.

2. Informacinius pranešimus, kitas metodinės pagalbos priemones (gaires, atmintines ir pan.).

 

1. Rekomendacinio pobūdžio dokumentų projektų rengimas

Rekomendacinio pobūdžio dokumentų projektų rengimas yra planuojamas atsižvelgiant į Tarnybos metodines pagalbos kryptis, tai pat, yra planuojamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje, sudarant skyriaus planą, kuriame yra nurodomi konkretūs teisės aktų pavadinimai, jų parengimo terminai bei projektų rengėjai. Planuojant metodinės pagalbos poreikį atsižvelgiama į viešųjų pirkimų problemų analizę, rinkos atsiliepimus ir identifikavus rinkos poreikius, įvertinus kitų institucijų teisės aktuose nurodomas Tarnybai vykdyti priemones ar vykdant Valstybės kontrolės rekomendacijas, analizuojant tyrimus korupcijos srityse, kurie išryškina didesnio dėmesio reikalaujančias pažeidžiamas sritis.

 

Rengiant konkretų rekomendacinio pobūdžio dokumento projektą yra atliekama tuo metu egzistuojančios faktinės situacijos, teisinės ir institucinės aplinkos analizė, iškeliamos problemos ir klausimai, rengiamos diskusijos su kompetentingais Tarnybos skyriais. Siekiant, kad turima informacija būtų visapusiška (atspindėtų ne tik Tarnybos nustatytas problemas) bei būsimos rekomendacijos ir standartiniai pirkimo dokumentai būtų kaip galima naudingesni perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams, yra rengiamos apklausos bei susitikimai su perkančiosiomis organizacijomis, tiekėjais, kitomis valstybės institucijomis. Taip pat analizuojama kitų Europos Sąjungos valstybių narių praktika.

 

Įvertinus visus turimus duomenis ir informaciją, yra parengiamas rekomendacijų ar standartinių dokumentų projektas (toliau – Projektas). Paprastai specifinėms sritims rengiant dokumentus bendradarbiaujama su rinka, aktyviomis atitinkamos srities asociacijomis, pasitelkiant atitinkamos srities ekspertus.

 

Projektas patalpinamas Teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) (nuoroda – https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt) derinimui su visuomene (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) bei valstybės institucijomis. Asmenys pastabas ir pasiūlymus gali teikti tiek TAIS priemonėmis, tiek teisės akto projekto rengėjo elektroniniu paštu, nurodytu skelbiamoje informacijoje apie prašymą pateikti pastabas. Pastabos ir pasiūlymai yra teikiami iki nurodyto Projekto derinimo termino pabaigos. Šis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu 1994 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“. Paprastai yra nustatomas 10 darbo dienų pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas, tačiau tam tikrais atvejais gali būti nustatomas ir kitokios trukmės terminas:

  • 5 darbo dienų terminas gali būti nustatomas, kai Projektas yra derinamas skubos tvarka (skuba turi būti motyvuota);
  • 15 darbo dienų terminas gali būti nustatomas, kai derinamas didelės apimties Projektas (10 ar daugiau puslapių) ar Projektas yra sudėtingas (nustatantis naują teisinį reguliavimą ar iš esmės jį keičiantis).

Visos gautos pastabos ir pasiūlymai yra išnagrinėjami bei, jei yra tikslinga, į juos atsižvelgiama ir Projektas atitinkamai pakoreguojamas.

Paprastai Tarnyba neteikia atsakymų, ar į pateiktas pastabas ir pasiūlymus buvo atsižvelgta, tačiau, jei subjektas teikdamas pastabas, nurodo, kad nori gauti atsakymą dėl savo pateiktų pastabų ir pasiūlymų, atsakymas yra pateikimas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

Parengtos rekomendacijos ar standartiniai pirkimo dokumentai yra patvirtinami Tarnybos direktoriaus įsakymu ir paskelbiami Teisės aktų registre bei patalpinami Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) skiltyje „Teisinė informacija“.

2. Informacinių pranešimų, kitų metodinės pagalbos priemonių rengimas

Informaciniais pranešimais viešai išaiškinamos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, pateikiama Tarnybos nuomonė dėl konkrečios kilusios problemos taikant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas sprendimo ar pateikiamos gairės kaip efektyviau atlikti konkrečią viešųjų pirkimų procedūrą. Informaciniais pranešimais yra siekiama operatyvios metodinės pagalbos suteikimo perkančiųjų organizacijų, tiekėjų keliamoms problemoms išspręsti.

 Informaciniai pranešimai yra rengiami:

a) išanalizavus Tarnybos turimus statistinius duomenis ir pastebėjus, kad taikydamos tam tikras Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, daug perkančiųjų organizacijų daro tas pačias klaidas;

b) įvertinus Tarnybos gaunamus paklausimus;

c) pasikeitus Viešųjų pirkimų reglamentavimui, siekiant išaiškinti naują reglamentavimą ar tam tikras jo nuostatas;

d) kitais atvejais.

Kitos metodinės pagalbos priemonės yra rengiamos kaip atmintinės, gairės ir jos nėra tvirtinamos Tarnybos direktoriaus įsakymu.

Informaciniai pranešimai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) skiltyje „Naujienos“, taip pat patalpinami skiltyje „Informaciniai pranešimai“. Kitos metodinės pagalbos priemonės, atsižvelgiant į jų įforminimo pobūdį yra skelbiamos arba kaip parengtos rekomendacijos ar standartiniai pirkimo dokumentai Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) skiltyje „Teisinė informacija“ arba kaip Informaciniai pranešimai – Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) skiltyje „Naujienos“.

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Asmuo gali, jei mano, kad yra tikslinga, pateikti pastabas ir pasiūlymus rengiamiems Projektams.

Asmenys gali informuoti Tarnybą apie problemines situacijas viešųjų pirkimų srityje, kelti su tuo susijusius klausimus ir tokiu būdu padėti bendrai ieškoti sprendimo būdų priimant sprendimą rengti rekomendacinio pobūdžio dokumentus ar informacinius pranešimus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

Institucija gali gauti pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų projektų.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Teisėkūros ir metodikos skyriaus patarėja Edita Rimkutė, tel. (8 5) 213 3238, el. p. Edita.Rimkute@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus patarėja Rasa Politikienė,  tel. (8 5) 219 7013, el. p. Rasa.Politikiene@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus patarėja Viktorija Norušytė, tel. (8 5) 219 7015, el. p. Viktorija.Norusyte@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus patarėja Laura Kuoraitė, tel. (8 5) 203 4843, el. p. Laura.Kuoraite@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus vyriausioji specialistė  Kristina Gaižutienė, tel. (8 5) 203 4832, el. p. Kristina.Gaizutiene@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Vizbaraitė, tel. (8 5) 219 7056, el. p. Aiste.Vizbaraite@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Grigalionytė, tel. (8 5) 219 7059, el. p. Ernesta.Grigalionyte@vpt.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Teisėkūros ir metodikos skyriaus vedėjas.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Projektų, informacinių pranešimų, kitų metodinės pagalbos priemonių parengimo trukmė tiesiogiai susijusi su apimtimi, sudėtingumu, su būtinybe pasitelkti kitų institucijų pagalbą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nėra.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Projektai yra patalpinami TAIS.

Pastabos ir pasiūlymai projektams gali būti teikiami tiek TAIS priemonėmis, tiek elektroniniu paštu.

Teisės aktai paskelbiami TAR.

Patvirtintos rekomendacijos, standartiniai pirkimo dokumentai, informaciniai pranešimai, kitos metodinės pagalbos priemonės yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) .

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 metų dokumentacijos plano byla „Susirašinėjimo dėl Teisėkūros ir metodikos skyriaus rengiamų teisės aktų ir rekomendacijų klausimais dokumentai“ (bylos indeksas – 1.40).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-13