Administracinės ir viešosios paslaugos

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

 

Administracinės paslaugos kodas

 

AP8

2.

 

Administracinės paslaugos versija

 

AP8-08

3.

 

Administracinės paslaugos pavadinimas

 

Informacijos apie Viešųjų pirkimų tarnybos veiklą,

funkcijas, administracines paslaugas teikimas fiziniams ir

juridiniams asmenims

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar

tiesiogiai asmeniui atvykus į Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) priimamąjį, raštu (tiesiogiai

asmeniui atvykus į VPT, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį)

ir elektroniniu būdu. Priimami tik tokie žodiniai prašymai,

kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens,

kuris kreipiasi, kitų asmenų ar VPT interesų.

Informacija pareiškėjui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali

būti įteikiama asmeniškai atvykus į VPT, siunčiama paštu,

elektroninėmis priemonėmis arba žodžiu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos

    įstatymas;

 • Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės

    ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

 • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo

   administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo

         administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos

         Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu

         Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo

         viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo

       administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas turi pateikti prašymą, kuriame nurodo savo

vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą,

duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja

gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir pasirašyti

prašymą.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui

nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.

Esant būtinumui reikalinga informacija gaunama iš kitų

VPT skyrių.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Sveikauskienė, tel. (85) 219 7001; (85) 219 7002, el. paštas: info@vpt.lt; Jovita.Sveikauskienė@vpt.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus vedėjas

 

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip

per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo VPT dienos.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Prašymo forma yra laisva. Pareiškėjas prašyme nurodo

savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos

adresą ir pasirašo.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Raštus ir užklausas galima teikti el. paštu ir per VPT tinklalapį, parengti atsakymai siunčiami el. paštu, Lietuvos pašto e. pristatymo informacine sistema. Telefonu suteikiama bendro pobūdžio konsultacija.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 metų dokumentacijos plano byla „Viešųjų pirkimų tarnybos teikiamų administracinių paslaugų  teikimo aprašymas ir jų registras APTA“ (bylos indeksas – 1.42).

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

AP6

2.

Administracinės paslaugos versija

AP6-7

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų konsultavimas Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencijos klausimais

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija konsultuoti perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus arba organizuoti jų konsultavimą pirkimų klausimais.

 

Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija konsultuoti perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo klausimais.

 

Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės) 144  punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija konsultuoti įsigyjančias organizacijas ir tiekėjus energijos išteklių įsigijimo klausimais Taisyklėse nustatytais atvejais.

 

Prašymai suteikti konsultacijas teikiami:

 

 • Tarnybos tinklapyje užpildant klausimo formą https://klausk.vpt.lt/hc/lt/requests/new;
 • el. paštu klausk@vpt.lt;
 • el. paštu pagalba@vpt.lt (dėl darbo su CVP IS);
 • telefonu  (konsultacijų ir pagalbos centro numeris bei darbuotojų kontaktai nurodyti 8 p.), išskyrus dėl viešųjų pirkimų ir viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje;
 • raštu (paštu, per kurjerį, faksu 2136213 arba pristatant į Viešųjų pirkimų tarnybą adresu Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius.

Konsultacija teikiama tokiu būdu, kokiu yra gautas paklausimas, išskyrus prašymus gautus dėl CVP IS keičiamos informacijos.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Asmenys konsultuojami vadovaujantis:

 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1S-135 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Viešųjų pirkimų tarnyboje taisyklėmis.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Jeigu paklausimas teikiamas raštu, tuomet teikiamas laisvos formos pasirašytas asmens prašymas, parašytas valstybine kalba, jame nurodyta paklausėjo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, kuriais turi būti pateikta konsultacija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), taip pat duomenys ryšiui palaikyti, nurodamas  konkretus klausimas (konkretūs klausimai) ir, paklausėjo nuomone, aktuali informacija, susijusi su klausimo turiniu, į kurią atsižvelgiant bus teikiama konsultacija. Jeigu asmuo teikia prašymą žodžiu, tai nėra privaloma nurodyti  paklausėjo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, kuriais turi būti pateikta konsultacija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

 

Teikiant klausimą VPT tinklapyje https://klausk.vpt.lt/hc/lt/requests/new, užpildomi privalomi laukeliai, taip pat galima prisegti dokumentus.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Jeigu paklausimas teikiamas raštu, tuomet teikiamas laisvos formos pasirašytas asmens prašymas, parašytas valstybine kalba, jame nurodyta paklausėjo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, kuriais turi būti pateikta konsultacija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), taip pat duomenys ryšiui palaikyti, nurodamas  konkretus klausimas (konkretūs klausimai) ir paklausėjo nuomone aktuali informacija, susijusi su klausimo turiniu, į kurią atsižvelgiant bus teikiama konsultacija. Jeigu asmuo teikia prašymą žodžiu, tai nėra privaloma gauti informacijos apie  paklausėjo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, kuriais turi būti pateikta konsultacija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

 

Teikiant klausimą VPT tinklapyje https://klausk.vpt.lt/hc/lt/requests/new, užpildomi privalomi laukeliai, taip pat galima prisegti dokumentus.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Konsultacijos telefonu teikiamos

 

Viešųjų pirkimų tarnybos įkurto Konsultavimo ir pagalbos centro darbuotojų, tel. 2197000 - darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 12:00 val. darbo su CVP IS klausimais.

 

Konsultacijos skelbimų pildymo klausimais:

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Markevičienė,
tel. 2197017,
el. p. Virginija.Markeviciene@vpt.lt;

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Dlugauskaitė,
tel. 2197011,
el. p. Sandra.Dlugauskaite@vpt.lt;

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Ramanauskienė,
tel. 205 2963,
el. p. Laimute.Ramanauskiene@vpt.lt.

 

Konsultacijos ataskaitų pildymo klausimais:

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Svetlana Dobrun,
tel. 2197022,
el. p. Svetlana.Dobrun@vpt.lt;

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Valantavičienė,
tel. 2197021,
el. p. Laimute.Valantaviciene@vpt.lt.

 

Konsultacijos įrašymo į oficialius patvirtintus tiekėjų sąrašus klausimais:

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vedėjas Karolis Žižys,
tel. 203 4841,
el. p. Karolis.Zizys@vpt.lt.

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais, kuro įsigijimo klausimais

Mokymų ir konsultavimo skyriaus vedėja Julija Nikitinaitė,

tel. 2197032,

el. p. Julija.Nikitinaite@vpt.lt;

 

Konsultacijos darbo su CVP IS klausimais

Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus vedėjas Vytautas Kavoliūnas,

tel. 2197007,

el. p. Vytautas.Kavoliunas@vpt.lt;

 

Konsultacijos skelbimų rengimo, teikimo, ataskaitų pildymo, įrašymo į OPTS  klausimais

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vedėjas  Karolis Žižys,

tel. 203 4841,

el. p. Karolis.Zizys@vpt.lt;

 

Konsultacijos gynybos ir saugumo pirkimų klausimais:

Gynybos ir saugumo pirkimų skyriaus vedėja Živilė Cibutavičienė,

tel. 870663705,

el. p. Zivile.Cibutaviciene@vpt.lt.

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų prašymai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo (raštu) gavimo Viešųjų pirkimų tarnyboje dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Klausimai VPT tinklapyje teikiami užpildant šią formą https://klausk.vpt.lt/hc/lt/requests/new

Raštu ar el. paštu teikiamo prašymo formos nėra. Prašymo forma laisva.

13.

 

Informacijos ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Darbo su CVP IS klausimais konsultacijos telefonu teikiamos darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 12:00 val.

Skelbimų rengimo, teikimo ir ataskaitų pildymo klausimais, įrašymo į OPTS klausimais telefonu konsultuojama darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val., o penktadieniais iki 15 val. 45 min.  skyriaus darbuotojų tiesioginiais telefono numeriais.

Asmenys, norintys pateikti prašymus raštu asmeniškai, tai gali atlikti ir pasibaigus Viešųjų pirkimų tarnybos darbo laikui šiuo laiku: pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 18 val., antradieniais ir trečiadieniais iki 17 val., o penktadieniais iki 15 val. 45 min. (ši informacija skelbiama adresu http://vpt.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/asmenu-aptarnavimas).

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad:

 • būtų galima atpažinti elektroninio dokumento formatą;
 • atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis informacinių technologijų priemonėmis;
 • atpažinti prašymo turinį;
 • identifikuoti prašymą pateikusį asmenį.

Asmenys, norintys pateikti klausimą per VPT tinklapį, tai gali padaryti užpildę šią formą https://klausk.vpt.lt/hc/lt/requests/new.

Prašymai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į instituciją tuo pačiu klausimu, nenagrinėjami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu.

Konsultacijos dėl viešųjų pirkimų, kuro įsigijimų ir viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje teikiamos tik raštu (klausimus teikiant raštu, el. paštu ar VPT tinklapyje https://klausk.vpt.lt/hc/lt/requests/new).

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas – 1.42

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

AP1

2.

Administracinės paslaugos versija

AP1-04

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dėl tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus arba registracijos pratęsimo.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pagrindinis oficialių sąrašų sudarymo tikslas – padidinti tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo keliamiems reikalavimams operatyvumą viešuosiuose pirkimuose.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. 1S-88 „Dėl tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Tiekėjas teikia nustatytos formos prašymą (prašymų formos pridedamos 1 ir 2 priede) ir teisę verstis atitinkama veikla patvirtinančius dokumentus:

1. juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašas;

2. ūkininkams – ūkininko pažymėjimo kopiją;

3. fiziniams asmenims, besiverčiantiems veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimo kopiją;

4. atestatų, licencijų, leidimų, kitų teisę verstis atitinkama veikla įrodančių dokumentų kopijas;

5. įstatai;

6. profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų pažymas ar priesaikos pažymas, liudijančias tiekėjo teisę verstis atitinkama ūkine veikla, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas.

 

Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti pateikiami kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys (įrodantys, pagrindžiantys) dokumentai turi būti legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Skelbimų ir ataskaitų skyrius

vedėjas Karolis Žižys,

tel. (8 5) 203 4841,

el. p. Karolis.Zizys@vpt.lt

 

vyr. specialistė Virginija Markevičienė,

tel. (8 5) 219 7017,

el. p. Virginija.Markeviciene@vpt.lt

 

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Skelbimų ir ataskaitų skyrius

vedėjas Karolis Žižys,

tel. (8 5) 203 4841,

el. p. Karolis.Zizys@vpt.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Viešųjų pirkimų tarnyba per 20 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos patikrina tiekėjo pateiktus duomenis ir išduoda pažymą dėl tiekėjo įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus arba raštu informuoja apie jo prašymo atmetimą. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis, administracinės paslaugos teikėjas elektroniniu paštu prašo šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per 10 darbo dienų. Tokiam terminui pratęsiamas tiekėjo prašymo nagrinėjimo terminas. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius turi teisę pratęsti prašymo nagrinėjimo terminą dar 10 darbo dienų.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymų formos pridedamos

13.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Viešųjų pirkimų tarnybos dokumentų apskaitą (bylos indeksas 1.42)

 

Prašymo forma dėl įtraukimo į patikimų tiekėjų sąrašą

Prašymo forma dėl registracijos patikimų tiekėjų sąraše pratęsimo

 

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS  APRAŠYMAS

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

AP5

2.

Administracinės paslaugos versija

 

AP5-04

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais teikimas;

Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymas) nustatytais atvejais teikimas

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 5 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant mažos vertės pirkimo procedūras. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas, kai nutraukiamos supaprastinto pirkimo bei neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo, pradėto nuo 2014 m. sausio 1 d., procedūros.

 

Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalis nustato, kad šio įstatymo reikalavimai netaikomi pirkimams, jeigu perkančioji organizacija sudaro sutartį su atskirą juridinio asmens statusą turinčiu subjektu, kurį ji kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė (arba įgyvendina valstybės ar savivaldybės, kaip vienintelės dalyvės, teises ir pareigas), ir jeigu kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 80 procentų pardavimo pajamų per paskutinius finansinius metus (arba per laiką nuo subjekto įsteigimo dienos, jeigu subjektas vykdė veiklą mažiau kaip vienus finansinius metus) gauna iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar perkančiosios organizacijos funkcijoms atlikti. Pirkimas Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytu būdu gali būti pradedamas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

 

Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalis nustato, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Toks sutikimas nereikalingas, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.

 

Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 7 dalis nustato, kad pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432 „Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“, 3.10. punktas nustato, kad pirkdama paslaugas, kai ilgesnio nei 3 metų termino sutartis ekonominiu ar socialiniu požiūriu naudingesnė, perkančioji organizacija tai pagrindžia ir gauna Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą vykdyti tokį pirkimą.

 

Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalis nustato, kad pirkimas neskelbiamų derybų būdu gali būti pradedamas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo. Toks sutikimas nereikalingas, jei perkančioji organizacija numato paskelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo ir informaciją apie tai nurodo pirkimo dokumentuose arba jeigu pirkimas atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą.

 

Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, 126 punktas nustato, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šių taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslai, ir kai yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, kad tokie pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai būtų padaryti.

 

Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo            9 straipsnio 2 dalies 5 punktas nustato, kad Viešųjų pirkimų tarnyba šiame įstatyme nustatytais atvejais turi teisę duoti sutikimą perkančiajai organizacijai nutraukti pirkimo procedūras ar pakeisti pirkimo sutarties sąlygas. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 50 straipsnio 6 dalis nustato, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir kai tokiems pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Sutikimų Viešųjų pirkimų įstatyme ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais teikimo tvarką reglamentuoja Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1S-90 (2014 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1S-164 redakcija).

 

Sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais teikimo tvarką reglamentuoja Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme, pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 1S-261 (2014 m. gruodžio 19 d. nauja redakcija, pavirtinta įsakymu Nr. 1S-249).

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais:

Teikiant prašymą dėl sutikimo nutraukti pirkimo procedūras, perkančioji organizacija:

1. nurodo pirkimo būdą, pirkimo pavadinimą ir pirkimo numerį (jei skalbta), jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis – projektą įgyvendinančiąją instituciją bei pilną projekto pavadinimą;

2. kai pirkimui (ar jo daliai) apmokėti nėra lėšų, nurodo visam pirkimui ir kiekvienai pirkimo daliai (jei pirkimas skaidomas į dalis) planuotas lėšas, finansavimo šaltinius bei aplinkybes, kurioms susidarius, negalima vykdyti pirkimo, pateikiant tokias aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, nurodo šias aplinkybes bei pateikia argumentus (dokumentų kopijas), patvirtinančius, kad šių aplinkybių nebuvo galima numatyti pradedant pirkimą.

Taip pat perkančioji organizacija pateikia:

1. Komisijos posėdžio protokolo kopiją, kuriuo priimtas sprendimas nutraukti pirkimo procedūras. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė (jeigu buvo išsakyta);

2. informaciją, ar vyksta / vyko teisminiai ginčai, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

 

Teikiant prašymą dėl sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas sutarties galiojimo laikotarpiu, perkančioji organizacija:

1. nurodo duomenis apie pirkimą, kurio rezultatais remiantis buvo sudaryta pirkimo sutartis: pirkimo būdą, pirkimo pavadinimą, nuorodą į pirkimo skelbimą ir pirkimo numerį (jei skelbta), jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis – projektą įgyvendinančiąją instituciją bei pilną projekto pavadinimą;

2. nurodo pirkimo sutarties sąlygas, kurias būtina keisti, aplinkybes, kurioms susidarius iškilo būtinybė pakeisti pirkimo sutarties sąlygas, argumentus ir paaiškinimus, pagrindžiančius būtinybę keisti pirkimo sutarties sąlygas;

Taip pat perkančioji organizacija pateikia:

1. pirkimo dokumentų kopijas, jei buvo atliekamas neskelbiamas pirkimas;

2. pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie pirkimo sutarties ir (arba) pirkimo sutarties pakeitimų (jei buvo) kopijas;

3. su tiekėju raštu suderintą pirkimo sutarties pakeitimo projektą;

4. prašyme nurodytas aplinkybes ir argumentus bei paaiškinimus patvirtinančių dokumentų kopijas, taip pat argumentus, kad, pakeitus pirkimo sutarties sąlygas, nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas;

5. patvirtintas pradinių lokalinių sąmatų kopijas, suderintą su statybos proceso dalyviais (rangovu, statinio projekto vykdymo priežiūrą (jei vykdoma) ir (ar) statinio statybos techninę priežiūrą (jei vykdoma) atliekančiu asmeniu) dokumentą, įrodantį, kad darbų atsisakymas būtinas ir sąlygotas objektyvių priežasčių, kai perkančioji organizacija teikia prašymą dėl rangos sutarties dalies darbų atsisakymo. Dokumente pateikiami argumentai, pagrindžiantys darbų atsisakymo būtinybę (pavyzdžiui, techninių sprendinių keitimas, šių sprendinių keitimo priežastys), nevykdomų darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai, jų vertė ir nurodoma, kokia suma, atsisakius tam tikrų sutartyje numatytų darbų, mažės bendra sutarties vertė, taip pat ir užsakovo rezervas (jei buvo numatytas), atitinkamai jį perskaičiavus nuo sumažintos darbų kainos.

 

Teikiant prašymą dėl sutikimo, kad būtų pradėtas vykdyti paslaugų, kurių sutarties trukmė ilgesnė nei 3 metai, pirkimas,   perkančioji organizacija pateikia pirkimo dokumentų projektą ir išsamų pagrindimą (paaiškinimus, dokumentų kopijas, skaičiavimus, lyginamuosius duomenis ar kt.), kad ilgesnės nei 3 metų termino paslaugų sutarties sudarymas ekonominiu ar socialiniu požiūriu yra naudingesnis ir atitinka racionalaus lėšų, skirtų reikalingoms paslaugoms įsigyti, panaudojimo kriterijų.

 

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punktu, perkančioji organizacija nurodo informaciją apie prieš tai vykdytą pirkimą (atvirą ar ribotą konkursą ar konkurencinį dialogą), kuriame dalyvavę tiekėjai bus kviečiami į neskelbiamas derybas (pirkimo būdą, pirkimo pavadinimą, skelbimo numerį).

Taip pat perkančioji organizacija pateikia:

1. Komisijos posėdžio protokolo, kuriuo priimtas sprendimas pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, kopiją,  motyvuojant, kad atsirado Įstatyme nustatyti pagrindai pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu. Protokole turi būti nurodyta numatoma pirkimo vertė, bendra sutarties ir kiekvienos pirkimo dalies (jei pirkimas skaidomas į dalis) vertė ir informacija apie pirkimui skirtas lėšas (suma ir finansavimo šaltinis) ir tai pagrindžiantys dokumentai;

2. dokumentus, susijusius su prieš tai vykdytu pirkimu (atviro ar riboto konkurso ar konkurencinio dialogo), kuriame dalyvavę tiekėjai bus kviečiami į neskelbiamas derybas, (Komisijos posėdžių protokolų, tiekėjų prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus ir pranešimų tiekėjams apie pirkimo dokumentų paaiškinimus, tiekėjų pretenzijų, atsakymų į jas, pranešimų dalyviams apie jų kvalifikacinių duomenų bei pasiūlymų vertinimą kopijas, pasiūlymų atmetimo priežastis, informaciją, ar vyksta / vyko teisminiai ginčai, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės);

3. patvirtinimą, kad atliekant pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu prieš tai vykdyto pirkimo (atviro ar riboto konkurso ar konkurencinio dialogo) sąlygos iš esmės nekeičiamos, nurodant, kurias pirkimo sąlygas ir kaip ketinama keisti.

 

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 2 punktu, perkančioji organizacija:

1. nurodo informaciją apie prieš tai vykdytą pirkimą (atvirą ar ribotą konkursą): pirkimo būdą, pirkimo pavadinimą, skelbimo numerį;

2. nurodo informaciją, ar Europos Komisijos prašymu jai buvo pateikta Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu atliekamo ar atlikto pirkimo ataskaita.

Taip pat perkančioji organizacija pateikia:

1. Komisijos posėdžio protokolo, kuriuo priimtas sprendimas pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, kopiją, motyvuojant, kad atsirado Įstatyme nustatyti pagrindai pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu. Protokole turi būti nurodyta numatoma pirkimo vertė, bendra sutarties ir kiekvienos pirkimo dalies (jei pirkimas skaidomas į dalis) vertė ir informacija apie pirkimui skirtas lėšas (suma ir finansavimo šaltinis) ir tai pagrindžiantys dokumentai;

2. dokumentus, susijusius su prieš tai vykdytu pirkimu (atviro ar riboto konkurso): Komisijos posėdžių protokolų, tiekėjų prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus ir pranešimų tiekėjams apie pirkimo dokumentų paaiškinimus, tiekėjų pretenzijų, atsakymų į jas, pranešimų tiekėjams apie jų kvalifikacinių duomenų bei pasiūlymų vertinimą kopijas, pasiūlymų atmetimo priežastis, informaciją, ar vyksta / vyko teisminiai ginčai, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės);

3. patvirtinimą, kad atliekant pirkimą neskelbiamų derybų būdu, prieš tai vykdyto pirkimo (atviro ar riboto konkurso) sąlygos iš esmės nekeičiamos, nurodant, kurias pirkimo sąlygas ir kaip ketinama keisti.

 

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu, perkančioji organizacija pateikia:

1. Komisijos posėdžio protokolo, kuriuo priimtas sprendimas pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, kopiją, motyvuojant, kad atsirado Įstatyme nustatyti pagrindai pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu. Protokole turi būti nurodyta numatoma pirkimo vertė, bendra sutarties ir kiekvienos pirkimo dalies (jei pirkimas skaidomas į dalis) vertė ir informacija apie pirkimui skirtas lėšas (suma ir finansavimo šaltinis) ir tai pagrindžiantys dokumentai;

2. Dokumentą, įrodantį, kad tiekėjas, iš kurio ketinama įsigyti prekes, paslaugas ar darbus, turi intelektinės nuosavybės teises (pvz., patentą, autorių teises, prekių ženklą ir kt.) į jo sukurtą produktą;

3. Pradinės pirkimo sutarties (jei buvo sudaryta), sudarytos su tiekėju, iš kurio ketinama pirkti, kopiją.

 

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punktu, perkančioji organizacija pateikia:

1. motyvuotą pagrindimą, kad iš tiekėjo, su kuriuo sudaryta ankstesnė pirkimo sutartis, verta pirkti papildomai;

2. motyvuotą pagrindimą (dokumentų kopijas), kad pakeitus tiekėją, reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas ar per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų;

3. Komisijos posėdžio protokolo, kuriuo priimtas sprendimas pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, kopiją, motyvuojant, kad atsirado Įstatyme nustatyti pagrindai pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu. Protokole turi būti nurodyta numatoma pirkimo vertė, bendra sutarties ir kiekvienos pirkimo dalies (jei pirkimas skaidomas į dalis) vertė ir informacija apie pirkimui skirtas lėšas (suma ir finansavimo šaltinis) ir tai pagrindžiantys dokumentai;

4. ankstesnės pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie pirkimo sutarties ir (arba) pirkimo sutarties pakeitimų (jei buvo) kopijas.

 

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija pateikia:

1. Komisijos posėdžio protokolo, kuriuo priimtas sprendimas pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, kopiją, motyvuojant, kad atsirado Įstatyme nustatyti pagrindai pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu. Protokole turi būti nurodyta numatoma pirkimo vertė, bendra sutarties ir kiekvienos pirkimo dalies (jei pirkimas skaidomas į dalis) vertė ir informacija apie pirkimui skirtas lėšas (suma ir finansavimo šaltinis) ir tai pagrindžiantys dokumentai;

2. visą su vykdytu projekto konkursu susijusią medžiagą.

 

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu, perkančioji organizacija nurodo duomenis apie pirkimą, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis (pirkimo būdas, pirkimo pavadinimas, nuoroda į skelbimą, pirkimo numeris) ir pateikia:

1. Komisijos posėdžio protokolo, kuriuo priimtas sprendimas pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, kopiją, motyvuojant, kad atsirado Įstatyme nustatyti pagrindai pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu. Protokole turi būti nurodyta numatoma pirkimo vertė, bendra sutarties ir kiekvienos pirkimo dalies (jei pirkimas skaidomas į dalis) vertė ir informacija apie pirkimui skirtas lėšas (suma ir finansavimo šaltinis) ir tai pagrindžiantys dokumentai;

2. pirkimo dokumentų kopijas, jei buvo atliekamas neskelbiamas pirkimas;

3. pagrindinės pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie pirkimo sutarties ir (arba) pirkimo sutarties pakeitimų (jei buvo) kopijas bei dokumentus, patvirtinančius, kad visų planuojamų papildomų darbų ar paslaugų sutarčių kaina neviršys 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės. Perkančioji organizacija turi paskaičiuoti, kokį procentą visi papildomi darbai ar paslaugos sudaro nuo pagrindinės sutarties kainos. Jeigu vykdant pagrindinę rangos darbų sutartį buvo atsisakyta dalies numatytų darbų, šis rodiklis turi būti skaičiuojamas ne nuo pradinės rangos darbų sutarties kainos, bet nuo koreguotos rangos darbų sutarties kainos, ją sumažinus atsisakomų darbų verte;

4. jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis, projektą įgyvendinančiosios institucijos rašytinį pritarimą planuojamų papildomų darbų ar paslaugų įsigijimui.

 

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 2 punktu, perkančioji organizacija:

1. nurodo duomenis apie pirkimą, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis (pirkimo būdas, pirkimo pavadinimas, nuoroda į skelbimą, skelbimo numeris);

2. nurodo projekto, kuriam vykdyti skirtas pirkimas, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis ir planuojamas vykdyti pirkimas, pavadinimą.

Taip pat perkančioji organizacija pateikia:

1. Komisijos posėdžio protokolo, kuriuo priimtas sprendimas pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, kopiją, motyvuojant, kad atsirado Įstatyme nustatyti pagrindai pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu. Protokole turi būti nurodyta numatoma pirkimo vertė, bendra sutarties ir kiekvienos pirkimo dalies (jei pirkimas skaidomas į dalis) vertė ir informacija apie pirkimui skirtas lėšas (suma ir finansavimo šaltinis) ir tai pagrindžiantys dokumentai;

2. pradinės pirkimo sutarties kopiją.

 

Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą Įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytu būdu (vidaus sandorių sudarymas), perkančioji organizacija nurodo informaciją apie juridinį asmenį, su kuriuo planuojama sudaryti sutartį (pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas ir kt.) ir pateikia:

1. dokumentą, įrodantį, kad perkančioji organizacija juridinį asmenį, su kuriuo planuoja sudaryti sutartį, kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė, arba dokumentą, įrodantį, kad perkančiajai organizacijai pavesta įgyvendinti valstybės ar savivaldybės kaip vienintelės dalyvės teises ir pareigas;

2. dokumentą, įrodantį, kad kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 80 procentų pardavimo pajamų per paskutinius finansinius metus (arba per laiką nuo subjekto įsteigimo dienos, jeigu subjektas vykdė veiklą mažiau kaip vienerius finansinius metus) gauna iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar perkančiosios organizacijos funkcijoms atlikti.

 

Teikiant prašymą dėl sutikimų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais

Teikiant prašymą pakeisti Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas sutarčių galiojimo laikotarpiu, perkančioji organizacija:

1. prašyme nurodo duomenis apie pirkimą, kurio rezultatais remiantis buvo sudaryta Energijos ar kuro pirkimo sutartis: pirkimo būdą, pirkimo pavadinimą, nuorodą į pirkimo skelbimą ir pirkimo numerį (jei skelbta), jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis – projektą įgyvendinančiąją instituciją bei pilną projekto pavadinimą;

2. pateikia pirkimo dokumentų kopijas, jei buvo atliekamas neskelbiamas pirkimas;

3. nurodo Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas, kurias būtina keisti, aplinkybes, kurioms susidarius iškilo būtinybė pakeisti šių sutarčių sąlygas, argumentus ir paaiškinimus, pagrindžiančius būtinybę keisti sutarčių sąlygas;

     prie prašymo Tarnybai pridedama:

1. su tiekėju raštu suderintą Energijos ar kuro pirkimo sutarties pakeitimo projektą;

2. Energijos ar kuro pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie sutarčių ir (arba) sutarčių pakeitimų (jei buvo) kopijas;

3. prašyme nurodytas aplinkybes, motyvus bei paaiškinimus patvirtinančių dokumentų kopijas, taip pat argumentus, kad, pakeitus Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas, nebus pažeisti Energijos ar kuro pirkimų taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslas.

 

PASTABA: Jei tam tikra ar visa aukščiau nurodyta informacija apie pirkimus prieinama CVP IS priemonėmis, perkančioji organizacija gali neteikti tų dokumentų, kurie Tarnybai bus prieinami CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, teikdama prašymą Tarnybai, gali suteikti prieigą prie CVP IS, kuria naudojantis Tarnybai būtų prieinami visi pagal Taisykles reikalingi dokumentai. Šiuo atveju perkančioji organizacija nurodo, kur CVP IS ir kokie dokumentai Tarnybai prieinami.

 

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nustatytais atvejais:

 

Teikiant prašymą, perkančioji organizacija nurodo:

1. duomenis apie pirkimą, kurio rezultatais remiantis buvo sudaryta pirkimo sutartis: pirkimo būdas, pirkimo objekto pavadinimas, nuoroda į pranešimą apie pirkimą ir pirkimo numeris (jei skelbta), jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis – projektą įgyvendinančiąją instituciją bei pilną projekto pavadinimą;

2. konkrečias pirkimo sutarties sąlygas, kurias būtina keisti, aplinkybes, kurioms susidarius perkančiajai organizacijai iškilo būtinybė pakeisti pirkimo sutarties sąlygas, argumentus ir paaiškinimus, pagrindžiančius būtinybę keisti sutarties sąlygas;

     ir pateikia:

1. pirkimo dokumentų kopijas, jei buvo atliekamas neskelbiamas pirkimas;

2. pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie sutarčių ir (arba) sutarčių pakeitimų (jei buvo) kopijas;

3. su tiekėju suderintą pirkimo sutarties pakeitimo projektą;

4. prašyme nurodytas aplinkybes ir argumentus bei paaiškinimus patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. įrodymus, kad pakeitus pirkimo sutarties sąlygas nebus pažeisti Įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Žiūrėti šio aprašo 6 eilutėje

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Inga Noreikienė, tel. 205 2967, el.p. Inga.Noreikiene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Lina Nariūnienė, tel. 205 2966, el.p. Lina.Nariuniene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Raišelis, tel. 219 7046, el.p. Marius.Raiselis@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Balčiūnienė, tel. 219 7019, el.p. Aurelija.Balciuniene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Lina Klingienė, tel. 219 7050, el.p. Lina.Klingiene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Tautvaišienė, tel. 219 7036, el.p. Laimute.Tautvaisiene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Juodka, tel. 219 7058, el.p. Vytautas.Juodka@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Golcevas, tel. 203 4837, el.p. Gediminas.Golcevas@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Šatūnienė, tel. 219 7018, el.p. Audrone.Satuniene@vpt.lt

 

Dėl sutikimų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Inga Noreikienė, tel. 205 2967, el.p. Inga.Noreikiene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Lina Nariūnienė, tel. 205 2966, el.p. Lina.Nariuniene@vpt.lt;

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Lina Klingienė, tel. 219 7050, el.p. Lina.Klingiene@vpt.lt

 

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Gynybos ir saugumo pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Juškaitė-Pečul, tel 8 706 63929, el.p. Loreta.Juskaite-Pecul@vpt.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų įstatyme ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vedėja Sonata Vaitukaitytė, tel. 219 7043, el.p. Sonata.Vaitukaityte@vpt.lt

 

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais:

Viešųjų pirkimų tarnybos Gynybos ir saugumo pirkimų skyriaus vedėja Živilė Cibutavičienė tel. 8 706 63705 el.p. Zivile.Cibutaviciene@vpt.lt

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Perkančiųjų organizacijų prašymai dėl sutikimų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais išnagrinėjami:

1. Prašymai dėl sutikimų nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti pirkimo sutarties sąlygas sutarties galiojimo laikotarpiu išnagrinėjami per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos;

2. Prašymai dėl sutikimų pradėti pirkimą neskelbiamų derybų būdu išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos;

3. Prašymai dėl sutikimų pirkimą atlikti Įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytu būdu (vidaus sandorių sudarymas), išnagrinėjami per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos;

4. Prašymai dėl sutikimo pradėti vykdyti paslaugų pirkimą, kai ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė ilgesnė nei 3 metai, išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos. Tarnybos direktorius prašymo nagrinėjimo terminą gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų;

5. Jeigu sprendimui aukščiau nurodytuose 1, 2, 3 punktuose nurodytais atvejais priimti nepakanka prašyme pateiktos ir viešai CVP IS paskelbtos informacijos, atsakingas vykdytojas ją prašo pateikti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos. Tokiu atveju Tarnyba sprendimą dėl sutikimo priima ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo papildomų dokumentų gavimo ir jų užregistravimo Tarnyboje dienos.

 

Dėl sutikimų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais:

Prašymai pakeisti Energijos ar kuro pirkimo sutarties sąlygas jos galiojimo laikotarpiu išnagrinėjami per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir jo užregistravimo Tarnyboje dienos. Jeigu sprendimui priimti nepakanka prašyme pateiktos ir viešai CVP IS paskelbtos informacijos, atsakingas vykdytojas ją prašo pateikti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo rašymo gavimo ir užregistravimo Tarnyboje dienos. Tokiu atveju sprendimo terminas dėl sutikimo pratęsiamas tiek dienų, per kiek perkančioji organizacija pateikia papildomus dokumentus.

 

Perkančiųjų organizacijų prašymai dėl sutikimų, numatytų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Tarnybos direktorius prašymo nagrinėjimo terminą gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Nėra

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacinis lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

________

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų įstatyme ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais:

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

Dėl sutikimų Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytais atvejais:

1.42

 

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS APRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios elektroninės paslaugos pavadinimas

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema

2.

Viešosios elektroninės paslaugos brandos lygis

IV bendradarbiavimo lygis (visiškas elektroninis reikalų tvarkymas)

3.

Viešosios elektroninės paslaugos apibūdinimas

Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 17 punkte numatyta Viešųjų pirkimų tarnybos funkcija administruoti Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS).

 

CVP IS suteikia galimybę susipažinti su visais CVP IS skelbiamais viešaisiais pirkimais, viešaisiais pirkimais atliekamais gynybos ir saugumo srityje (toliaus - gynybos pirkimas), ir energijos ar kuro, kurių rekia elektros ir šilumos energijai gaminti (toliau - pirkimas), užsisakyti šių skelbimų naujienas RSS formatu, susipažinti su planuojamais metinių viešųjų pirkimų ir pirkimų planais, laimėjusių tiekėjų pasiūlymais, skelbiamais viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkimų dokumentais, viešojo pirkimo sutartims, jų pakeitimais, viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkimų ataskaitomis bei kita CVP IS skelbiama viešai prieinama informacija.

Perkančiosios organizacijos registruotos CVP IS gali pildyti ir viešinti viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkimų skelbimus, ataskaitas, viešųjų pirkimų ir pirkimų suvestines, viešojo pirkimo sutartis ir pasiūlymus, viešinti tiekėjus, kurie yra neįvykdę viešojo pirkimo sutarčių ar netinkamai ją įvykdę ir tai buvo esminiai viešojo pirkimo sutarties pažeidimai, skelbti supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles, vykdyti elektroninius viešuosius pirkimus, gynybos pirkimus ir pirkimus (toliau - elektroniniai pirkimai), administruoti ir tvarkyti duomenis apie organizaciją ir jos paskyros naudotojus, tvarkyti elektroninius dokumentus.

Tiekėjai registruoti CVP IS gali susipažinti su viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkmų salygomis ir dokumentais, teikiamais susirašinėjimo priemonėmis, teikti pasiūlymus skelbiamiems ir neskelbiamiems viešiesiems pirkimams, gynybos pirkimams ir pirkimams, adminstruoti ir tvarkyti duomenis apie organizaciją ir jos paskyros naudotojus, tvarkyti elektroninius dokumentus, pasirašyti pasiūlymus elektroniniu parašu, įsirašyti į įmonių, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje sąrašą

4.

Viešosios elektroninės paslaugos teikėjas

Viešųjų pirkimų tarnyba

5.

Viešosios elektroninės paslaugos teikimo ypatumai

 

CVP IS prisijungimo nuoroda yra https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt .

CVP IS skelbimai apie viešuosius pirkimus, gynybos pirkimus, ir pirkimus yra viešai skelbiami šiuose tinklapiuose https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, http://www.cvpp.lt, http://eviesiejipirkimai.lt

CVP IS techninių specifikacijų projektų, planuojamų metinių viešųjų pirkimų ir pirkimų planai, laimėjusių tiekėjų pasiūlymai, viešojo pirkimo sutartys, jų pakeitimai, viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkimų ataskaitos bei kita CVP IS skelbiama viešai prieinama informacija yra viešinama tinklapiuose http://www.cvpp.lt, http://eviesiejipirkimai.lt

6.

Viešosios elektroninės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teigiama atlygintinai)

 

Teikiama neatlygintinai

 

 

Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus vedėjas                                                                        Vytautas Kovaliūnas                                           

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

AP2

2.

Administracinės paslaugos versija

AP2-03

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų skundų ir pranešimų apie Viešųjų pirkimų tarnybos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimų nagrinėjimas Viešųjų pirkimų tarnyboje bei sprendimų priėmimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Skundai ir pranešimai Viešųjų pirkimų tarnyboje nagrinėjami ir sprendimai priimami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) III skirsnyje nustatyta administracinės procedūros vykdymo tvarka.

Asmenų skundai ir pranešimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Viešųjų pirkimų tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu info@vpt.lt. Skundai ir pranešimai, pateikti aukščiau nurodytu elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus ir pranešimus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde ar pranešime nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Priimami tik tokie žodiniai skundai ar pranešimai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Viešųjų pirkimų tarnybos interesų.

Atsakymas asmeniui, atsižvelgiant į jo skundą ar pranešimą, gali būti įteikiamas asmeniškai atvykus į Viešųjų pirkimų tarnybą, siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis skunde ar pranešime nurodytu adresu. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu.

Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo ar pranešimo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);

Viešųjų pirkimų tarnybos darbo reglamentas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-200 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Skunde ir pranešime turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė (ar juridinio asmens pavadinimas), adresas, jie turi būti asmens pasirašyti.

Skundai ir pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba kurie yra asmens nepasirašyti, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus arba jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami. Apie sprendimą nenagrinėti skundo ar pranešimo pranešama asmeniui jo elektroniniu pašto adresu (kai skundas ar pranešimas gautas elektroniniu paštu) ar pašto adresu (kai skundas ar pranešimas gautas raštu, t. y. tiesiogiai asmeniui atvykus į Viešųjų pirkimų tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), ar jo pageidavimu – asmeniškai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo ar pranešimo Viešųjų pirkimų tarnyboje gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skunde ar pranešime nenurodyta jokių asmens kontaktinių duomenų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais, reikalingais skundui ar pranešimui nagrinėti, disponuoja Viešųjų pirkimų tarnybos administracijos padaliniai.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešųjų pirkimų tarnybos Teisės ir personalo skyriaus darbuotojai:

 

Skyriaus vedėja

Arūnė Andrulionienė

Tel. Nr. 8 5 219 7004,

el. paštas Arune.Andrulioniene@vpt.lt

 

Vyriausioji specialistė

Laura Zapolskienė

Tel. Nr. 8 5 213 5460

el. paštas Laura.Zapolskiene@vpt.lt

 

Vyriausioji specialistė

Alvyda Jatulienė

Tel. Nr. 8 5 216 0776

el. paštas Alvyda.Jatuliene@vpt.lt

 

Vyriausioji specialistė

Jolita Kaniavienė

Tel. Nr. 8 5 205 2961

el. paštas Jolita.Kaniaviene@vpt.lt

 

Vyriausioji specialistė

Karolina Marija Telyčėnaitė

Tel. Nr. 8 5 219 7052

el. paštas Karolina.Telycenaite@vpt.lt

 

Vyriausiasis specialistas

Henrikas Valentukevičius

Tel. Nr. 8 5 219 7048

el. paštas Henrikas.Valentukevicius@vpt.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėja

Arūnė Andrulionienė

Tel. Nr. 8 5 219 7004,

el. paštas Arune.Andrulioniene@vpt.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Skundo ar pranešimo nagrinėjimas turi būti baigtas ir sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens rašytiniu sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas ar pranešimas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Skundo ir pranešimo forma yra laisva. Skunde ar pranešime nurodoma: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu skundą ar pranešimą pateikia fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu skundą ar pranešimą pateikia juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, kokios yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai. Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Skundai ar pranešimai, įskaitant ir elektroninę formą, turi būti pasirašyti pareiškėjo ar jo atstovo.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Administracinė paslauga yra galutinė.

Skundai ir pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti gali būti nenagrinėjami.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 metų dokumentacijos plano byla „Viešųjų pirkimų tarnybos teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras APTA“ (bylos indeksas – 1.42).

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

 

Administracinės paslaugos kodas

 

AP7

2.

 

Administracinės paslaugos versija

 

AP7-01

3.

 

Administracinės paslaugos pavadinimas

 

Metodinės pagalbos teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 82 straipsnio 1 dalies 4 punkte yra įtvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau ­– Tarnyba) funkcija teikti metodinę pagalbą, rengti Viešųjų pirkimų įstatymui įgyvendinti reikalingas rekomendacijas, nustatyti šio įstatymo taikymo gaires.

 

Šią funkciją įgyvendina Tarnybos Teisėkūros ir metodikos skyrius, kuris rengia:

     1. Rekomendacinio pobūdžio dokumentų projektus:

 • Rekomendacijų projektus;
 • Standartinius pirkimo dokumentų projektus.

2. Informacinius pranešimus, kitas metodinės pagalbos priemones (gaires, atmintines ir pan.).

 

1. Rekomendacinio pobūdžio dokumentų projektų rengimas

Rekomendacinio pobūdžio dokumentų projektų rengimas yra planuojamas atsižvelgiant į Tarnybos metodines pagalbos kryptis, tai pat, yra planuojamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje, sudarant skyriaus planą, kuriame yra nurodomi konkretūs teisės aktų pavadinimai, jų parengimo terminai bei projektų rengėjai. Planuojant metodinės pagalbos poreikį atsižvelgiama į viešųjų pirkimų problemų analizę, rinkos atsiliepimus ir identifikavus rinkos poreikius, įvertinus kitų institucijų teisės aktuose nurodomas Tarnybai vykdyti priemones ar vykdant Valstybės kontrolės rekomendacijas, analizuojant tyrimus korupcijos srityse, kurie išryškina didesnio dėmesio reikalaujančias pažeidžiamas sritis.

 

Rengiant konkretų rekomendacinio pobūdžio dokumento projektą yra atliekama tuo metu egzistuojančios faktinės situacijos, teisinės ir institucinės aplinkos analizė, iškeliamos problemos ir klausimai, rengiamos diskusijos su kompetentingais Tarnybos skyriais. Siekiant, kad turima informacija būtų visapusiška (atspindėtų ne tik Tarnybos nustatytas problemas) bei būsimos rekomendacijos ir standartiniai pirkimo dokumentai būtų kaip galima naudingesni perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams, yra rengiamos apklausos bei susitikimai su perkančiosiomis organizacijomis, tiekėjais, kitomis valstybės institucijomis. Taip pat analizuojama kitų Europos Sąjungos valstybių narių praktika.

 

Įvertinus visus turimus duomenis ir informaciją, yra parengiamas rekomendacijų ar standartinių dokumentų projektas (toliau – Projektas). Paprastai specifinėms sritims rengiant dokumentus bendradarbiaujama su rinka, aktyviomis atitinkamos srities asociacijomis, pasitelkiant atitinkamos srities ekspertus.

 

Projektas patalpinamas Teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) (nuoroda – https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt) derinimui su visuomene (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) bei valstybės institucijomis. Asmenys pastabas ir pasiūlymus gali teikti tiek TAIS priemonėmis, tiek teisės akto projekto rengėjo elektroniniu paštu, nurodytu skelbiamoje informacijoje apie prašymą pateikti pastabas. Pastabos ir pasiūlymai yra teikiami iki nurodyto Projekto derinimo termino pabaigos. Šis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu 1994 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“. Paprastai yra nustatomas 10 darbo dienų pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas, tačiau tam tikrais atvejais gali būti nustatomas ir kitokios trukmės terminas:

 • 5 darbo dienų terminas gali būti nustatomas, kai Projektas yra derinamas skubos tvarka (skuba turi būti motyvuota);
 • 15 darbo dienų terminas gali būti nustatomas, kai derinamas didelės apimties Projektas (10 ar daugiau puslapių) ar Projektas yra sudėtingas (nustatantis naują teisinį reguliavimą ar iš esmės jį keičiantis).

Visos gautos pastabos ir pasiūlymai yra išnagrinėjami bei, jei yra tikslinga, į juos atsižvelgiama ir Projektas atitinkamai pakoreguojamas.

Paprastai Tarnyba neteikia atsakymų, ar į pateiktas pastabas ir pasiūlymus buvo atsižvelgta, tačiau, jei subjektas teikdamas pastabas, nurodo, kad nori gauti atsakymą dėl savo pateiktų pastabų ir pasiūlymų, atsakymas yra pateikimas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

Parengtos rekomendacijos ar standartiniai pirkimo dokumentai yra patvirtinami Tarnybos direktoriaus įsakymu ir paskelbiami Teisės aktų registre bei patalpinami Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) skiltyje „Teisinė informacija“.

2. Informacinių pranešimų, kitų metodinės pagalbos priemonių rengimas

Informaciniais pranešimais viešai išaiškinamos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, pateikiama Tarnybos nuomonė dėl konkrečios kilusios problemos taikant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas sprendimo ar pateikiamos gairės kaip efektyviau atlikti konkrečią viešųjų pirkimų procedūrą. Informaciniais pranešimais yra siekiama operatyvios metodinės pagalbos suteikimo perkančiųjų organizacijų, tiekėjų keliamoms problemoms išspręsti.

 Informaciniai pranešimai yra rengiami:

a) išanalizavus Tarnybos turimus statistinius duomenis ir pastebėjus, kad taikydamos tam tikras Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, daug perkančiųjų organizacijų daro tas pačias klaidas;

b) įvertinus Tarnybos gaunamus paklausimus;

c) pasikeitus Viešųjų pirkimų reglamentavimui, siekiant išaiškinti naują reglamentavimą ar tam tikras jo nuostatas;

d) kitais atvejais.

Kitos metodinės pagalbos priemonės yra rengiamos kaip atmintinės, gairės ir jos nėra tvirtinamos Tarnybos direktoriaus įsakymu.

Informaciniai pranešimai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) skiltyje „Naujienos“, taip pat patalpinami skiltyje „Informaciniai pranešimai“. Kitos metodinės pagalbos priemonės, atsižvelgiant į jų įforminimo pobūdį yra skelbiamos arba kaip parengtos rekomendacijos ar standartiniai pirkimo dokumentai Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) skiltyje „Teisinė informacija“ arba kaip Informaciniai pranešimai – Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) skiltyje „Naujienos“.

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Asmuo gali, jei mano, kad yra tikslinga, pateikti pastabas ir pasiūlymus rengiamiems Projektams.

Asmenys gali informuoti Tarnybą apie problemines situacijas viešųjų pirkimų srityje, kelti su tuo susijusius klausimus ir tokiu būdu padėti bendrai ieškoti sprendimo būdų priimant sprendimą rengti rekomendacinio pobūdžio dokumentus ar informacinius pranešimus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

Institucija gali gauti pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų projektų.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Teisėkūros ir metodikos skyriaus patarėja Edita Rimkutė, tel. (8 5) 213 3238, el. p. Edita.Rimkute@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus patarėja Rasa Politikienė,  tel. (8 5) 219 7013, el. p. Rasa.Politikiene@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus patarėja Viktorija Norušytė, tel. (8 5) 219 7015, el. p. Viktorija.Norusyte@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus patarėja Laura Kuoraitė, tel. (8 5) 203 4843, el. p. Laura.Kuoraite@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus vyriausioji specialistė  Kristina Gaižutienė, tel. (8 5) 203 4832, el. p. Kristina.Gaizutiene@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Vizbaraitė, tel. (8 5) 219 7056, el. p. Aiste.Vizbaraite@vpt.lt

 

Teisėkūros ir metodikos skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Grigalionytė, tel. (8 5) 219 7059, el. p. Ernesta.Grigalionyte@vpt.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Teisėkūros ir metodikos skyriaus vedėjas.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Projektų, informacinių pranešimų, kitų metodinės pagalbos priemonių parengimo trukmė tiesiogiai susijusi su apimtimi, sudėtingumu, su būtinybe pasitelkti kitų institucijų pagalbą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nėra.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Projektai yra patalpinami TAIS.

Pastabos ir pasiūlymai projektams gali būti teikiami tiek TAIS priemonėmis, tiek elektroniniu paštu.

Teisės aktai paskelbiami TAR.

Patvirtintos rekomendacijos, standartiniai pirkimo dokumentai, informaciniai pranešimai, kitos metodinės pagalbos priemonės yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.vpt.lrv.lt) .

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 metų dokumentacijos plano byla „Susirašinėjimo dėl Teisėkūros ir metodikos skyriaus rengiamų teisės aktų ir rekomendacijų klausimais dokumentai“ (bylos indeksas – 1.40).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-13