2005 metų veiklos ataskaita

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI

Misija – Kartu su kitomis institucijomis įgyvendinti valstybės politiką viešųjų pirkimų srityje, pagrindinius jos principus – lygiateisiškumą, nediskriminavimą ir skaidrumą, kontroliuoti, kaip laikomasi viešuosius pirkimus reguliuojančių Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

Strateginis tikslas – Tobulinant ir koordinuojant viešųjų pirkimų sistemą, siekti Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste – Įstatymo) ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo.

Siekdama šio tikslo, Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau tekste – Tarnyba) 2005 metais dalyvavo rengiant naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo projektą, kurio nuostatos harmonizuotos su ES direktyvų viešųjų pirkimų srityje nuostatomis, poįstatyminius teisės aktus, metodines rekomendacijas, atliko prevencijos ir kontrolės darbą, perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų mokymus, bei kitas Viešųjų pirkimų tarnybai deleguotas funkcijas. Svarbūs darbai atlikti įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 metų programos priemonę „Remiantis ES valstybių praktika, plėtoti viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir su jos pagalba palaipsniui perkelti viešuosius pirkimus į elektroninę terpę“. Tai viena iš svarbiausių strateginių informacinių technologijų diegimo viešuosiuose pirkimuose kryptis.

Dar 2004 m. Viešųjų pirkimų tarnyba atliko paslaugos „Sukurti Centrinį viešųjų pirkimų portalą“ viešąjį pirkimą. 2005 metais pradėtas eksploatuoti Centrinis viešųjų pirkimų portalas (toliau tekste - CVPP) realizuoja naujas viešųjų pirkimų galimybes viešojo ir privataus sektorių subjektams. Perkančiosioms organizacijoms skirtos šios funkcijos: 1) tiekėjų apklausa, atliekant pirkimus įprastos komercinės praktikos būdu (gali būti apklausiami visi CVPP registruoti tiekėjai); 2) pirkimo dokumentų publikavimas el. terpėje (kiekviena perkančioji organizacija, pasinaudodama portalu, gali publikuoti pirkimo dokumentus ir papildomus dokumentus el. formatu).

Tiekėjams (juridiniams ir fiziniams asmenims) skirtos šios funkcijos: 1) galimybė gauti informaciją apie viešuosius pirkimus (viešųjų pirkimų skelbimų prenumerata, pirkimo dokumentų gavimas; 2) galimybė registruotis CVPP, pateikti duomenis apie savo veiklos sritį, siūlomų prekių, paslaugų ar darbų asortimentą ir dalyvauti viešuosiuose pirkimuose įprastos komercinės praktikos būdu.

Šiuo metu CVPP yra užsiregistravę 342 tiekėjų organizacijos ir 768 perkančiosios organizacijos. CVPP per dieną sulaukia apie 800 unikalių lankytojų (atsisiunčiama 20809 failų). Kiekvieną mėnesį užregistruojama vidutiniškai 25 naujos tiekėjų organizacijos. Pažymėtina tai, kad registracija CVPP ir visos portalo teikiamos paslaugos tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams, tiek ir kitiems portalo lankytojams yra nemokamos.

Tačiau pagrindinis CVPP tikslas yra tapti Respublikos viešųjų pirkimų vykdymo elektroninėje terpėje vieta, įgyvendinant visus Įstatyme įvardintus viešųjų pirkimų būdus. Todėl 2005 metų spalio 12 d. pasirašyta trišalė sutartis dėl ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“ vykdymo.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUMATYTOS PROGRAMOS “LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMAS, PIRKIMŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS IR PRIEŽIŪRA, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SISTEMOS TOBULINIMAS” APRAŠYMAS

Programa – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimas, pirkimų veiklos koordinavimas ir priežiūra, viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas. Ši programa apima ir minėto, ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“, vykdymą.

Programa tęstinė – ji pradėta vykdyti 2001 metais. Šios programos įgyvendinimui Tarnybai, kurioje dirbo 42 darbuotojai, 2005 metais buvo skirta 2234,7 tūkst. litų, iš jų išlaidoms – 1899,4 tūkst. litų, iš kurių 1248,0 tūkst. litų - darbo užmokesčiui. Turtui įsigyti skirta 335,0 tūkst. litų. Programos finansavimo šaltiniai - Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas ir ES struktūriniai fondai.

Programa orientuota į šių Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų įgyvendinimą:

 • užtikrinti tolesnį verslo plėtros sąlygų gerinimą;
 • plėtoti informacinę ir žinių visuomenę.

Viešųjų pirkimų tarnybos 2005 metais vykdyta programa turėjo keturis tikslus:

 • Nuolat tobulinti viešųjų pirkimų sistemą, dalyvaujant teisės aktų rengime bei harmonizuoti teisės aktus su ES direktyvomis ir PPO reikalavimais.
 • Kontroliuoti, kaip vykdomi viešieji pirkimai, prevencinėmis priemonėmis riboti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų skaičių.
 • Tenkinti valstybės institucijų ir visuomenės poreikius informacijai apie viešuosius pirkimus, pasirengti viešiesiems pirkimams elektroninėje terpėje.
 • Mokyti viešųjų pirkimų specialistus ir kelti jų kvalifikaciją.

Programos įgyvendinimui buvo keliami šie uždaviniai:

Uždavinys (kodas 01) – Į nacionalinę teisę perkelti ES direktyvų nuostatas ir PPO reikalavimus.

Uždavinys realizuotas įvykdžius dvi priemones:

 • rengti Viešųjų pirkimų įstatymo pataisų, taip pat jo naujos redakcijos bei poįstatyminių teisės aktų projektus, inicijuoti jų priėmimą (priemonės kodas 01);
 • analizuoti galiojančius teisės aktus ar kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikti siūlymus jų tobulinimui (priemonės kodas 02).

Uždavinio įgyvendinimas buvo vertinamas šiais kiekybiniais kriterijais:

 • parengtų įstatymo pataisų, kitų teisės aktų ir metodinių rekomendacijų projektų skaičius;
 • išanalizuotų teisės aktų ir jų projektų skaičius.

Viešųjų pirkimų tarnyba, realizuodama šį uždavinį, 2005 metais parengė 6 teisės aktų projektus (įstatymo pataisų, poįstatyminių teisės aktų, metodinių rekomendacijų), išanalizavo 8 teisės aktų projektus. Strateginiame veiklos plane buvo planuojama parengti 4 ir išanalizuoti 7 teisės aktų projektus.

Tokiu būdu, abi uždavinio priemonės ir uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai įvykdyti.

Europos Sąjungos direktyvų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę uždavinio realizavimas tiesiogiai sietinas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetu – “Užtikrinti tolesnį verslo plėtros sąlygų gerinimą” (Kodas 4).

Uždavinys (kodas 02) – Metodinėmis priemonėmis mažinti pirkimų organizavimo išlaidas.

Šio uždavinio realizavimą užtikrino dvi priemonės: 1) rengti standartinius pirkimo dokumentus, metodinę medžiagą bei rekomendacijas perkančiosioms organizacijoms (priemonės kodas 03) ir 2) išanalizuoti ir įvertinti galimybę įkurti pirkimų agentūrą, įgalinančią centralizuoti viešųjų pirkimų vykdymą (priemonės kodas 04).

Planuotas standartinių pirkimo dokumentų atskiroms prekių ir paslaugų rūšims rengimas bei studijos dėl pirkimų agentūros steigimo tikslingumo parengimas dėl užsitęsusio naujojo Viešųjų pirkimų įstatymo priėmimo buvo perkeltas į 2006 metus.

Dėl šios priežasties uždavinys įgyvendintas dalinai. Kartu su Suomijos ekspertais parengtas Viešųjų pirkimų procedūrų vadovo projektas, kuriame pateiktos prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijos, taip pat parengtos rekomendacijos dėl kompiuterių techninių specifikacijų rengimo ir rekomendacijos dėl pirkimo dokumentuose pateikiamų techninių reikalavimų ir kiti dokumentai.

Uždavinys (kodas 03) – Atstovauti Tarnybą ES ir kitose tarptautinėse organizacijose Tarnybos kompetencijai priskirtose srityse.

Uždavinys realizuotas įgyvendinant vieną priemonę – dalyvauti ES ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamuose susitikimuose, posėdžiuose, LR Vyriausybės nustatyta tvarka (priemonės kodas 05).

Tarnybos specialistų dalyvavimas privalomuose ES institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų renginiuose yra uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus. 2005 metais buvo suplanuota 16 posėdžių, tačiau Europos Komisijai dalį posėdžių perkėlus į 2006 metus, įvyko 12 posėdžių. Tarnybos specialistai dalyvavo visuose minėtuose posėdžiuose.

Uždavinys (kodas 04) – Nustačius Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, juos padariusius asmenis traukti administracinėn atsakomybėn.

Uždavinys realizuotas įvykdžius dvi priemones – 1) tikrinti perkančiųjų organizacijų veiklą viešųjų pirkimų srityje (priemonės kodas 06) ir 2) organizuoti ir vykdyti administracinių bylų dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų nagrinėjimą, pažeidimus padariusius asmenis traukti administracinėn atsakomybėn (priemonės kodas 07).

Atliktų kontrolinių patikrinimų skaičius ir išnagrinėtų administracinių bylų dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų skaičius yra šio uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai. 2005 metais Viešųjų pirkimų tarnyba atliko 17 kontrolinių patikrinimų (planas – 15) ir išnagrinėjo 22 administracines bylas dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų (planas – išnagrinėti 100% administracinių bylų dėlViešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų). Nustačius Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, Viešųjų pirkimų tarnyboje 2005 metais surašyti 22 administracinio teisės pažeidimo protokolai, nubausti 22 atsakingi asmenys. Tokiu būdu, Tarnyba įvykdė abi šio uždavinio įgyvendinimo priemones.

Viena iš sėkmingo Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo sąlygų yra tinkama viešųjų pirkimų priežiūra ir kontrolė, todėl kasmet numatoma aktyviau taikyti administracinio poveikio priemones įstatymo pažeidėjams.

Uždavinys (kodas 05) – Užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.

Uždavinio įgyvendinimui buvo numatytos dvi priemonės:

 • prevencine tvarka vertinti parengtus pirkimo dokumentus (priemonės kodas 08);
 • išduodant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus sutikimus, vertinti perkančiųjų organizacijų sprendimų teisėtumą (priemonės kodas 09).

Uždavinio įgyvendinimas buvo vertinamas šiais kiekybiniais kriterijais:

 • prevencine tvarka patikrintų ir įvertintų pirkimo dokumentų skaičius;
 • išnagrinėtų prašymų išduoti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus sutikimus skaičius.

Įgyvendinant šį uždavinį, 2005 metais prevencine tvarka patikrinti ir įvertinti 368 pirkimų dokumentai (planas – 300) ir išnagrinėti 526 (planas – išnagrinėti 100% prašymų) prašymai duoti įstatyme numatytais atvejais sutikimus perkančiosioms organizacijoms nestabdyti pirkimo procedūrų, atmesti visus pasiūlymus ir nutraukti pirkimo procedūras. Išnagrinėti visi perkančiųjų organizacijų pateikti prašymai. Uždavinys įgyvendintas.

Uždavinys (kodas 06) – Rinkti, kaupti, analizuoti ir teikti informaciją apie viešuosius pirkimus.

Šio uždavinio realizavimui buvo numatytos dvi priemonės: 1) modifikuoti ir vystyti Viešųjų pirkimų monitoringo informacinę sistemą (priemonės kodas 10) ir 2) kompiuterizuotai apdoroti ir kaupti informaciją apie viešuosius pirkimus (priemonės kodas 11).

Uždavinio įgyvendinimas buvo vertinamas šiais kiekybiniais vertinimo kriterijais:

 • naujų įgyvendintų Viešųjų pirkimų monitoringo informacinės sistemos funkcijų kiekis;
 • savalaikis gaunamų duomenų įvedimas;
 • numatytų ataskaitų Europos Sąjungai teikimas.

Vystydama Viešųjų pirkimų monitoringo informacinę sistemą, Tarnyba 2005 metais įgyvendino 2 naujas jos funkcijas (planas – 2 funkcijos). Kompiuterizuotu būdu apdoroti visi gauti dokumentai ir juose pateikta informacija (planas – 100%). Europos Sąjungai pateiktos visos numatytos ataskaitos. Uždavinys įgyvendintas pilnai.

Uždavinys (kodas 07) – Didinti viešųjų pirkimų efektyvumą taikant informacines technologijas.

Vienintelė šio uždavinio įgyvendinimą užtikrinanti priemonė yra sukurti Viešųjų pirkimų informacinę sistemą, sudarančią Europos Sąjungos šalių praktiką atitinkančias galimybes laipsniškai perkelti viešuosius pirkimus į elektroninę terpę (priemonės kodas 12).

Šio uždavinio vertinimo kriterijai:

 • pirkimo procedūrų, perkeltų į elektroninę terpę skaičius. 2005 metais buvo planuojama perkelti 2 pirkimo procedūras. Planas įvykdytas.
 • perkančiųjų organizacijų, naudojančių Viešųjų pirkimų informacinę sistemą, skaičius. Pasiekta, kad šią sistemą naudoja 450 perkančiųjų organizacijų. (planas – 400).
 • tiekėjų, naudojančių Viešųjų pirkimų informacinę sistemą, skaičius. 2005 metais sistema naudojosi 100 tiekėjų. (planas – 50).

Tarnyba, vykdydama 2005-2007 metų strateginio veiklos plano 07 uždavinį, 2005 metais įdiegė Centrinį viešųjų pirkimų portalą, kuriame integruota dalis viešųjų pirkimų stebėsenos sistemos funkcijų, realizuoti prekių katalogai, sukurtos techninės galimybės pirkimo dokumentų publikavimui elektroninėje terpėje ir supaprastintų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką atlikimui elektroninėje terpėje. Šio uždavinio realizavimas sietinas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetu „Plėtoti informacinę ir žinių visuomenę...“ (Kodas 9).

Uždavinys (kodas 08) – Mokyti viešųjų pirkimų specialistus, užtikrinti jų kvalifikacijos kėlimą bei teikti konsultacijas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais ir pasiekti gerąkonsultacijų kokybę.

Šio uždavinio realizavimui buvo numatyta vykdyti dvi priemones:

 • rengti ir realizuoti viešųjų pirkimų specialistų mokymo, jų kvalifikacijos kėlimo programas (priemonės kodas 13);
 • teikti konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams, skleisti ES šalių patirtį (priemonės kodas 14).

Uždavinio įgyvendinimas buvo vertinamas šiais kiekybiniais kriterijais:

 • mokymuose dalyvausiančių specialistų skaičius;
 • apklausus Tarnybos organizuojamų mokymų dalyvius, teigiamų atsiliepimų apie mokymo kokybę skaičius, ne mažiau %;
 • parengtų bei patikslintų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programų skaičius;
 • konsultuotų perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų specialistų teigiama nuomonė apie konsultacijų kokybę, ne mažiau %.

Uždavinys įgyvendintas: mokymuose dalyvavo 225 viešųjų pirkimų specialistai (planas –200), parengtos 4 mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programos (planas – 4), konsultuotų perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teigiama nuomonė apie konsultacijų kokybę sudarė 97 % (planas – 87%). Teigiami atsiliepimai apie mokymo kokybę pasiekė 96 %. (Planas – 85%).

Tarnyba vykdo seminarų apie viešuosius pirkimus ciklus. Seminaruose dalyvauja suinteresuoti perkančiųjų organizacijų, tiekėjų ir kitų institucijų atstovai. Visų seminarų dalyvių prašoma užpildyti apklausos anketas, kurių rezultatai naudojami gerinant mokymų bei konsultacijų kokybę. Tarnybos intranete įdiegta sistema, kurioje nurodomi viešųjų pirkimų reglamentavimo trūkumai ir analizės išvados.

PLANUOJAMOS ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

Priėmus naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymą bei vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 metų programos nuostatą „Tobulinti Viešųjų pirkimų įstatymą ir pakeisti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką", numatytos šios artimiausio laikotarpio veiklos prioritetinės kryptys:

 • įgyvendinti naujos redakcijos Įstatymą, vykdant visas būtinas organizacines priemones;
 • priimti visus Tarnybos kompetencijai priskirtus naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimui būtinus poįstatyminius teisės aktus;
 • plėtoti viešųjų pirkimų informacinę sistemą, nuosekliai perkeliant viešojo pirkimo procedūras į elektroninę terpę, tuo tikslu realizuoti projektą „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“;
 • tobulinti viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo metodus;
 • stiprinti Tarnybos institucinius gebėjimus;
 • kontroliuoti, kaip vykdant viešuosius pirkimus, laikomasi Įstatymo reikalavimų;
 • užkirsti kelią Įstatymo pažeidimams, kad dėl neleistinų perkančiųjų organizacijų veiksmų būtų daroma žala valstybei;
 • mokyti viešųjų pirkimų specialistus, kelti jų kvalifikaciją, rengti metodinę medžiagą.

Tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 metų programos įgyvendinimo priemones, artimiausiu laikotarpiu numato visus ES direktyvose numatytus viešųjų pirkimų būdus palaipsniui perkelti į elektroninę terpę. Tuo tikslu Tarnyba, kaip atsakingas vykdytojas, 2006-2008 metais numato realizuoti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“.

Siekiant stiprinti institucijos gebėjimus, reikalingus Įstatymu numatytų naujų funkcijų įgyvendinimui, 2006 metais Tarnyboje bus pertvarkoma organizacinė struktūra. Tokiu būdu, bus užtikrintas jai keliamų tikslų realizavimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-30