2004 metų veiklos ataskaita

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI

Misija - Kurti viešiesiems pirkimams palankią teisinę ir ekonominę aplinką, užtikrinančią laisvą prekių, paslaugų, darbo jėgos ir kapitalo judėjimą, racionalų ir efektyvų valstybės lėšų panaudojimą.

Strateginis tikslas – Tobulinti viešųjų pirkimų sistemą, siekti viešiesiems pirkimams sudaryti palankią teisinę ir ekonominę aplinką, užtikrinančią laisvą prekių, paslaugų, darbo jėgos ir kapitalo judėjimą, racionalų ir efektyvų valstybės lėšų panaudojimą.

Vykdydama šį tikslą, Viešųjų pirkimų tarnyba 2004 metais dalyvavo rengiant naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo ir jo pakeitimo įstatymų projektus, kurių nuostatos harmonizuojamos su ES direktyvų viešųjų pirkimų srityje nuostatomis, poįstatyminius teisės aktus, metodines rekomendacijas, standartinius pirkimo dokumentus, atliko prevencijos ir kontrolės darbą, perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų mokymus, bei kitas Viešųjų pirkimų tarnybai deleguotas funkcijas. Įgyvendinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos priemonių plano 86 punkte numatyta priemonė „Sukurti viešųjų pirkimų informacinę sistemą, sudarančią ES šalių praktiką atitinkančias galimybes laipsniškai perkelti viešuosius pirkimus į elektroninę terpę“. Atlikti Centrinio viešųjų pirkimų portalo pirmojo etapo kūrimo darbai, kuriems iš Valstybės biudžeto buvo skirta 1 mln.litų. Toliau buvo modifikuojama Viešųjų pirkimų monitoringo informacinė sistema (VPM IS). Bendromis tarnybos darbuotojų ir PHARE ekspertų pastangomis parengta paraiška viešųjų pirkimų perkėlimo į elektroninę terpę darbų finansavimui iš ES struktūrinių fondų gauti.

Teisės aktų viešųjų pirkimų srityje nuostatos įgalina tinkamai prižiūrėti ir kontroliuoti viešuosius pirkimus, plėtoti viešųjų pirkimų informacinę sistemą bei didinti pirkimų efektyvumą.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUMATYTOS PROGRAMOS “LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMAS, PIRKIMŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS IR PRIEŽIŪRA, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SISTEMOS TOBULINIMAS” APRAŠYMAS

Programa – Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimas, pirkimų veiklos koordinavimas ir priežiūra, viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas.

Programa tęsiama – ji pradėta vykdyti 2001 metais. Šios programos įgyvendinimui Tarnybai, kurioje dirbo 38 darbuotojai, 2004 metais buvo skirta 2884,5 tūkst. litų, iš jų išlaidoms – 1713,7 tūkst. litų, iš kurių 1106,1 tūkst. litų - darbo užmokesčiui. 1170,8 tūkst. litų skirta turtui įsigyti. Programos finansavimo šaltinis - Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas. Kitų finansavimo šaltinių nebuvo.

Programa orientuota į šių Vyriausybės prioritetų įgyvendinimą:

 • užtikrinti tolesnį verslo plėtros sąlygų gerinimą;
 • plėtoti informacinę ir žinių visuomenę.

2004 metais Viešųjų pirkimų tarnybos vykdyta programa turėjo keturis tikslus:

 • Nuolat tobulinti viešųjų pirkimų sistemą, dalyvaujant teisės aktų rengime bei harmonizuoti teisės aktus su ES direktyvomis ir PPO reikalavimais.
 • Kontroliuoti, kaip vykdomi viešieji pirkimai, prevencinėmis priemonėmis riboti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų skaičių.
 • Tenkinti valstybės institucijų ir visuomenės poreikius informacijai apie viešuosius pirkimus, pasirengti viešiesiems pirkimams elektroninėje terpėje.
 • Rengti viešųjų pirkimų specialistus ir kelti jų kvalifikaciją.

Programos įgyvendinimui buvo keliami šie uždaviniai:

Uždavinys (kodas 01) – Į nacionalinę teisę perkelti ES direktyvų nuostatas ir PPO reikalavimus.

Uždavinys realizuotas įvykdžius dvi priemones:

 • rengti Viešųjų pirkimų įstatymo pataisų, taip pat jo naujos redakcijos bei poįstatyminių teisės aktų projektus, inicijuoti jų priėmimą (priemonės kodas 01);
 • analizuoti galiojančius teisės aktus ar kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikti siūlymus jų tobulinimui (priemonės kodas 02).

Uždavinio įgyvendinimas buvo vertinamas šiais kiekybiniais kriterijais:

 • parengtų įstatymo pataisų, kitų teisės aktų ir metodinių rekomendacijų projektų skaičius;
 • išanalizuotų teisės aktų ir jų projektų skaičius.

Viešųjų pirkimų tarnyba, realizuodama šį uždavinį, 2004 metais parengė 13 teisės aktų projektų (įstatymo pataisų, poįstatyminių teisės aktų, metodinių rekomendacijų), išanalizavo 5 teisės aktų projektus. Strateginiame veiklos plane buvo planuojama parengti 13 ir išanalizuoti 5 teisės aktų projektus.

Tokiu būdu, abi uždavinio priemonės įvykdytos ir uždavinys įgyvendintas.

Europos Sąjungos direktyvų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę uždavinio realizavimas tiesiogiai sietinas su LR Vyriausybės prioritetu – “Siekti darnaus vystymosi, užtikrinti tolesnį verslo plėtros sąlygų gerinimą…” (Kodas 3).

Uždavinys (kodas 02) – Metodinėmis priemonėmis mažinti pirkimų organizavimo išlaidas.

Šio uždavinio realizavimą užtikrino viena priemonė – rengti standartinius pirkimo dokumentus, metodinę medžiagą bei rekomendacijas perkančiosioms organizacijoms (priemonės kodas 03).

Parengtų standartinių pirkimo dokumentų atskiroms prekių ir paslaugų rūšims skaičius yra šio uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus.

Uždavinys įgyvendintas. Parengta 11 standartinių pirkimo dokumentų (prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijų) atskiroms prekių ir paslaugų rūšims bei informacinių technologijų įrangai (planas – 10). Tokie dokumentai leis sumažinti viešųjų pirkimų organizavimo sąnaudas, sutrumpins pasirengimo pirkimams laiką ir supaprastins Viešųjų pirkimų įstatymo taikymą.

Šio uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su trumpalaikiu PHARE Dvynių projektu „Pasiruošimas viešųjų pirkimų Acquis įgyvendinimui“.

Uždavinys (kodas 03) – Nustačius Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, juos padariusius asmenis traukti administracinėn atsakomybėn.

Uždavinys realizuotas įgyvendinant vieną priemonę – tikrinti perkančiųjų organizacijų veiklą viešųjų pirkimų srityje (priemonės kodas 04).

Atliktų kontrolinių patikrinimų skaičius yra uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus. 2004 metais Viešųjų pirkimų tarnyba atliko 15 kontrolinių patikrinimų (planas – 15) ir realizavo šio uždavinio įgyvendinimo priemonę.

Be to, nustačius Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, Viešųjų pirkimų tarnyboje 2004 metais surašyti 26 administracinio teisės pažeidimo protokolai, nubausti 23 atsakingi asmenys.

Viena iš sėkmingo ES Acquis įgyvendinimo sąlygų yra tinkama viešųjų pirkimų priežiūra ir kontrolė, todėl kasmet numatoma aktyviau taikyti administracinio poveikio priemones įstatymo pažeidėjams.

Uždavinys (kodas 04) – Užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.

Uždavinio įgyvendinimui buvo numatytos dvi priemonės:

 • prevencine tvarka vertinti parengtus pirkimo dokumentus (priemonės kodas 05);
 • išduodant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus sutikimus, vertinti perkančiųjų organizacijų sprendimų teisėtumą (priemonės kodas 06).

Uždavinio įgyvendinimas buvo vertinamas šiais kiekybiniais kriterijais:

 • prevencine tvarka patikrintų ir įvertintų pirkimo dokumentų skaičius;
 • išnagrinėtų prašymų išduoti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus sutikimus skaičius.

Įgyvendinant šį uždavinį, 2004 metais prevencine tvarka patikrinta ir įvertinta 354 pirkimų dokumentai (planas – 290) ir išnagrinėta 490 (planas –120) prašymų duoti įstatyme numatytais atvejais sutikimus perkančiosioms organizacijoms nestabdyti pirkimo procedūrų, atmesti visus pasiūlymus ir nutraukti pirkimo procedūras. Ir šis uždavinys įgyvendintas.

Uždavinys (kodas 06) – Rinkti, kaupti, analizuoti ir teikti informaciją apie viešuosius pirkimus.

Šio uždavinio realizavimui buvo numatytos dvi priemonės:

 • modifikuoti ir vystyti Viešųjų pirkimų monitoringo informacinę sistemą (priemonės kodas 08);
 • kompiuterizuotai apdoroti ir kaupti informaciją apie viešuosius pirkimus (priemonės kodas 09).

Uždavinio įgyvendinimas vertinamas šiais kiekybiniais vertinimo kriterijais:

 • naujų įgyvendintų Viešųjų pirkimų monitoringo informacinės sistemos funkcijų kiekis;
 • sukauptų duomenų kiekis.

Atsižvelgiant į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtų naujų viešųjų pirkimų direktyvų nuostatas, šiuolaikinėms informacinėms sistemoms keliamus reikalavimus ir siekiant tenkinti viešųjų pirkimų subjektų informacijos perdavimo, kaupimo, apdorojimo bei valdymo poreikius, 2004 metais buvo toliau vykdoma Tarnyboje veikiančios Viešųjų pirkimų monitoringo informacinės sistemos plėtra.

Vystydama Viešųjų pirkimų monitoringo informacinę sistemą, Tarnyba 2004 metais įgyvendino 3 naujas jos funkcijas (skelbimai, pirkimo dokumentai, ataskaitos). Planas – 3 funkcijos. Kompiuterizuotu būdu sukaupta ir apdorota 76400 dokumentų pateikta informacija (planas – 75000). Uždavinys įgyvendintas pilnai.

Uždavinys (kodas 07) – Didinti viešųjų pirkimų efektyvumą taikant informacines technologijas.

Vienintelė šio uždavinio įgyvendinimą užtikrinanti priemonė yra sukurti viešųjų pirkimų informacinę sistemą, sudarančią Europos Sąjungos šalių praktiką atitinkančias galimybes laipsniškai perkelti viešuosius pirkimus į elektroninę terpę (priemonės kodas 10).

Uždaviniui įgyvendinti sukurtos priemonės, leidžiančios taikant informacines technologijas , perduoti elektroniniu būdu 8 rūšių dokumentus (planas – 8).

2004metais šios priemonės vykdymui iš valstybės biudžeto buvo gauta 1 mln. litų. Už juos atlikti Centrinio viešųjų pirkimų portalo (CVPP) pirmojo etapo kūrimo darbai.

Tarnyba parengė PHARE projekto užduoties sąlygas ir dalyvavo ruošiant paraišką paramai gauti. Paraiška pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai įvertinimui ir reikalingų lėšų iš ES struktūrinių fondų viešųjų pirkimų laipsniško perkėlimo į elektroninę terpę, pasinaudojant ES šalių praktika, gavimui.

Uždavinys (kodas 08) – Parengti reikiamą skaičių kvalifikuotų viešųjų pirkimų specialistų, užtikrinti jų kvalifikacijos kėlimą bei teikti konsultacijas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais.

Šio uždavinio realizavimui buvo numatyta vykdyti dvi priemones:

 • rengti ir realizuoti viešųjų pirkimų specialistų mokymo, jų kvalifikacijos kėlimo programas (priemonės kodas 11);
 • teikti konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams (rangovams), skleisti ES šalių patirtį (priemonės kodas 12).

Uždavinio įgyvendinimas įvertintas šiais kiekybiniais kriterijais:

 • apmokytų specialistų skaičius;
 • parengtų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programų skaičius;
 • konsultuotų perkančiųjų organizacijų skaičius;
 • suteiktų konsultacijų skaičius.

Uždavinys įgyvendintas: apmokyti 398 viešųjų pirkimų specialistai (planas –350), parengtos 4 mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programos (planas – 4), konsultuota 4050 perkančiųjų organizacijų (planas – 3900), suteikta 12550 konsultacijų (planas – 12500).

Tarnyba vykdo seminarų apie viešuosius pirkimus ciklus. Seminaruose dalyvauja suinteresuoti perkančiųjų organizacijų, tiekėjų ir kitų institucijų atstovai. Visų seminarų dalyvių prašoma užpildyti apklausos anketas, kurių rezultatai naudojami gerinant mokymų bei konsultacijų kokybę. Tarnybos intranete įdiegta sistema, kurioje nurodomi viešųjų pirkimų reglamentavimo trūkumai ir analizės išvados.

PLANUOJAMOS ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, išskirtinos šios aštuonios artimiausio laikotarpio veiklos prioritetinės kryptys:

 • tobulinti sukurtą ES direktyvų reikalavimus atitinkančią viešųjų pirkimų sistemą;
 • dalyvauti naujų ES teisės reikalavimų viešųjų pirkimų klausimais perkėlime į nacionalinę teisę;
 • kontroliuoti, kaip vykdant viešuosius pirkimus, laikomasi įstatymo reikalavimų;
 • užkirsti kelią Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams, kad dėl neleistinų perkančiųjų organizacijų veiksmų būtų daroma žala valstybei;
 • vystyti viešųjų pirkimų informacinę sistemą;
 • plėsti informacinių technologijų naudojimą viešuosiuose pirkimuose;
 • tęsti darbus, įgalinančius viešojo pirkimo procedūras perkelti į elektroninę terpę;
 • mokyti viešųjų pirkimų specialistus, kelti jų kvalifikaciją, rengti metodinę medžiagą.

Sukurti viešųjų pirkimų informacinę sistemą, įgalinančią viešuosius pirkimus perkelti į elektroninę terpę, yra viena iš svarbiausių priemonių, kurios realizavimas yra sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas, kurio tikslas laipsniškai perkelti viešuosius pirkimus į elektroninę terpę. Šio tikslo įgyvendinimas reikalauja atlikti kompleksą darbų, sudarančių būtinas teisines ir technines prielaidas minėtos priemonės realizavimui.

Informacinės visuomenės plėtra bei viešųjų pirkimų perkėlimas į elektroninę terpę yra susijęs su modernių technologijų įsisavinimu. Tai sąlygoja ne tiktai būtinybę sukurti pažangią viešųjų pirkimų informacinę sistemą, bet ir aprūpinti perkančiąsias organizacijas bei tiekėjus reikalinga kompiuterine bei programine įranga.

Pažangių informacinių technologijų viešųjų pirkimų procese įdiegimas laikytinas viena iš pagrindinių pirkimų viešumo ir jų skaidrumo didinimo, pirkimų organizavimo sąnaudų bei pirkimo procedūrų trukmės mažinimo sąlygų, o tuo pačiu ir Viešųjų pirkimų tarnybos strateginės veiklos krypčių.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacinės sistemos tolesnis vystymas orientuotas į minėtų uždavinių sprendimą. Jų įgyvendinimą galėtų trukdyti nepakankamas finansavimas, nepakankamas perkančiųjų organizacijų dėmesys viešiesiems pirkimams, aukštos kvalifikacijos specialistų stoka ir kitos priežastys.

Viešųjų pirkimų tarnyba, įgyvendindama artimiausio laikotarpio pirmaeilių krypčių uždavinius ir vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 metų programos įgyvendinimo priemones, artimiausiu laikotarpiu numato viešuosius pirkimus palaipsniui perkelti į elektroninę terpę.

Direktorius Rimgaudas Vaičiulis

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-30