2003 metų veiklos ataskaita

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI

Misija - Kurti viešiesiems pirkimams palankią teisinę ir ekonominę aplinką, užtikrinančią laisvą prekių, paslaugų, darbo jėgos ir kapitalo judėjimą, racionalų ir efektyvų valstybės lėšų panaudojimą.

Strateginis tikslas - Iki narystės Europos Sąjungoje pradžios sukūrus ES direktyvų reikalavimus atitinkančią viešųjų pirkimų sistemą, nuolat ją tobulinti siekiant įgyvendinti misijoje nubrėžtas gaires.

Vykdydama šį uždavinį, Viešųjų pirkimų tarnyba dalyvavo rengiant Viešųjų pirkimų įstatymo ir jo pakeitimo įstatymų projektus bei jų įgyvendinimui būtinus lydimuosius teisės aktus, atliko prevencijos ir kontrolės darbą, perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų mokymus, bei kitas Viešųjų pirkimų tarnybai deleguotas funkcijas. Nuo 2003 metų kovo 1 dienos įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymui, įvykdyti Lietuvos derybiniai įsipareigojimai viešųjų pirkimų srityje iki 2004 metų perkelti Europos Sąjungos Acquis į nacionalinę terpę. Teisės aktų viešųjų pirkimų srityje nuostatos įgalina tinkamai prižiūrėti ir kontroliuoti viešuosius pirkimus, plėtoti viešųjų pirkimų informacinę sistemą bei didinti pirkimų efektyvumą.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NUMATYTOS PROGRAMOS “VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMAS, PIRKIMŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS BEI PRIEŽIŪRA IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SISTEMOS TOBULINIMAS” APRAŠYMAS

Programa – Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimas, pirkimų veiklos koordinavimas bei priežiūra ir viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas.

Programa tęsiama – ji pradėta vykdyti 2001 metais. Šios programos įgyvendinimui Tarnybai, kurioje dirbo 36 darbuotojai, 2003 metais buvo skirta 1719,3 tūkst. litų, iš jų paprastosioms išlaidoms - 1438,3 tūkst. litų, iš kurių 936 tūkst. litų - darbo užmokesčiui. Programos finansavimo šaltinis - Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas. Kitų finansavimo šaltinių nebuvo.

Programa orientuota į Vyriausybės prioritetų įgyvendinimą, tokių kaip:

užtikrinti tolesnį verslo plėtros sąlygų gerinimą;plėtoti informacinę ir žinių visuomenę.

2003 metais Viešųjų pirkimų tarnybos vykdyta programa turėjo keturis tikslus:

 • Tobulinti viešųjų pirkimų sistemą, harmonizuoti teisės aktus su ES direktyvomis.
 • Kontroliuoti, kaip vykdomi viešieji pirkimai, prevencinėmis priemonėmis riboti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų skaičių.
 • Tenkinti valstybės institucijų ir visuomenės poreikius informacijai apie viešuosius pirkimus, pasirengti viešiesiems pirkimams elektroninėje terpėje.
 • Rengti viešųjų pirkimų specialistus ir kelti jų kvalifikaciją.

Programos įgyvendinimui buvo keliami šie uždaviniai:

Uždavinys (kodas 01) – Į nacionalinę teisę perkelti ES direktyvų nuostatas ir PPO reikalavimus.

Uždavinys realizuotas įvykdžius dvi priemones:

 • rengti reikiamus įstatymo pataisų bei poįstatyminių teisės aktų projektus, inicijuoti jų priėmimą (priemonės kodas 01);
 • analizuoti galiojančius teisės aktus ar kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikti pasiūlymus jų tobulinimui (priemonės kodas 02).

Uždavinio įgyvendinimas buvo vertinamas šiais kiekybiniais kriterijais:

 • parengtų įstatymo pataisų, kitų teisės aktų projektų ir metodinių rekomendacijų skaičius;
 • išanalizuotų teisės aktų ir jų projektų skaičius.

Viešųjų pirkimų tarnyba, realizuodama šį uždavinį, 2003 metais parengė 12 teisės aktų projektų (įstatymo pataisų, poįstatyminių teisės aktų, metodinių rekomendacijų), išanalizavo 10 teisės aktų projektų. Strateginiame veiklos plane buvo planuojama parengti 10 ir išanalizuoti 10 teisės aktų projektų.

Tokiu būdu, abi uždavinio priemonės įvykdytos ir uždavinys įgyvendintas.

Be to, 2003 metų kovo 1 dieną įsigaliojo naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas.

Europos Sąjungos direktyvų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę uždavinio realizavimas tiesiogiai sietinas su LR Vyriausybės prioritetu – “Siekti darnaus vystymosi, užtikrinti tolesnį verslo plėtros sąlygų gerinimą…” (Kodas 3).

Uždavinys (kodas 02) – Mažinti pirkimų organizavimo išlaidas.

Šio uždavinio realizavimą užtikrino viena priemonė – rengti standartinius pirkimo dokumentus, metodinę medžiagą bei rekomendacijas perkančiosioms organizacijoms (priemonės kodas 03).

Parengtų standartinių pirkimo dokumentų atskiroms prekių ir paslaugų rūšims skaičius yra šio uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus.

Uždavinys įgyvendintas. Parengti 5 standartiniai pirkimo dokumentai (standartinės atviro konkurso sąlygos, standartinės supaprastinto atviro konkurso sąlygos, standartinės riboto konkurso sąlygos, standartinės supaprastinto riboto konkurso sąlygos ir standartiniai pranešimai bei kvietimai) atskiroms prekių ir paslaugų rūšims (planas – 5). Tokie dokumentai leis sumažinti viešųjų pirkimų organizavimo sąnaudas, sutrumpins pasirengimo pirkimams laiką.

Šio uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su Nacionalinės Acquis priėmimo programos Acguis įgyvendinimo priemonių plano dokumentų rengimo priemonės 3.1.-D14 “Tobulinti teisinę bazę, parengti standartinius ir metodinius dokumentus” įgyvendinimu.

Nuo 2004 m. sausio 1 dienos įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymui, įvykdyti Lietuvos derybiniai įsipareigojimai iki 2004 metų perkelti ES Acquis į nacionalinę teisę.

Uždavinys (kodas 03) – Nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, juos padariusius asmenis traukti administracinėn atsakomybėn.

Uždavinys realizuotas įgyvendinant vieną priemonę – tikrinti perkančiųjų organizacijų veiklą viešųjų pirkimų srityje (priemonės kodas 04).

Atliktų kontrolinių patikrinimų skaičius yra uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus. 2003 metais Viešųjų pirkimų tarnyba atliko 17 kontrolinių patikrinimų (planas – 14) ir realizavo šio uždavinio įgyvendinimo priemones.

Be to, nustačius Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, Viešųjų pirkimų tarnyboje išnagrinėta 18 administracinių teisės pažeidimo bylų.

Viena iš sėkmingo ES Acquis įgyvendinimo sąlygų yra tinkama viešųjų pirkimų priežiūra ir kontrolė, todėl kasmet numatoma didinti Viešųjų pirkimų tarnybos atliekamų kontrolinių patikrinimų skaičių.

Uždavinys (kodas 04) – Užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.

Uždavinio įgyvendinimui buvo numatytos dvi priemonės:

 • prevencine tvarka vertinti parengtus pirkimo dokumentus (priemonės kodas 05);
 • išduodant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus sutikimus, vertinti perkančiųjų organizacijų sprendimų teisėtumą (priemonės kodas 06).

Uždavinio įgyvendinimas buvo vertinamas šiais kiekybiniais kriterijais:

 • prevencine tvarka patikrintų ir įvertintų pirkimo dokumentų skaičius;
 • išnagrinėtų prašymų išduoti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus sutikimus skaičius.

Įgyvendinant šį uždavinį, 2003 metais prevencine tvarka patikrinta ir įvertinta 356 pirkimų dokumentai (planas – 310) ir išnagrinėta 313 (planas –120) prašymų duoti įstatyme numatytais atvejais sutikimus perkančiosioms organizacijoms nestabdyti pirkimo procedūrų, atmesti visus pasiūlymus ir nutraukti pirkimo procedūras.

Ir šis uždavinys įgyvendintas.

Uždavinys (kodas 05) – Organizuoti tiekėjų (rangovų) skundų nagrinėjimą Nepriklausomoje viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijoje.

Uždavinys buvo realizuojamas vykdant vieną priemonę – Aptarnauti Nepriklausomos viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos darbą (priemonės kodas 07). Nustatytu terminu išnagrinėtų tiekėjų (rangovų) skundų skaičius yra vienintelis šio uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus.

Uždavinys įgyvendintas. Visi 2003 metais gauti skundai išnagrinėti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais terminais.

Minėto uždavinio įgyvendinimo terminas baigėsi 2003 metų kovo mėnesio 1 dieną, įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymui. Nuo šios datos skundai nagrinėjami bendrosios kompetencijos teismuose, todėl po kovo 1 dienos šis uždavinys nebuvo vykdomas.

Uždavinys (kodas 06) – Rinkti, kaupti, analizuoti ir teikti informaciją apie viešuosius pirkimus.

Šio uždavinio realizavimui buvo numatytos dvi priemonės:

 • modifikuoti ir vystyti Viešųjų pirkimų monitoringo informacinę sistemą (priemonės kodas 08);
 • kompiuterizuotai apdoroti ir kaupti informaciją apie viešuosius pirkimus (priemonės kodas 09).

Uždavinio įgyvendinimas vertinamas šiais kiekybiniais vertinimo kriterijais:

 • naujų įgyvendintų Viešųjų pirkimų monitoringo informacinės sistemos funkcijų kiekis;
 • sukauptų duomenų kiekis.

Įgyvendinta 15 % viešųjų pirkimų monitoringo informacinės sistemos funkcijų (planas – 15%), kompiuterizuotu būdu sukaupta ir apdorota 38700 dokumentų pateikta informacija (planas – 30000). Uždavinys įgyvendintas pilnai. Jo įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su Nacionalinės Acquis priėmimo programos Acquis įgyvendinimo priemonių plano institucinės priemonės 3.1.-S24 “Stiprinti Viešųjų pirkimų tarnybą” administracinio poreikio “Įranga” įgyvendinimu.

Uždavinys (kodas 07) – Didinti viešųjų pirkimų efektyvumą taikant informacines technologijas.

Vienintelė šio uždavinio įgyvendinimą užtikrinanti priemonė yra sukurti viešųjų pirkimų informacinę sistemą, sudarančią Europos Sąjungos šalių praktiką atitinkančias galimybes laipsniškai perkelti viešuosius pirkimus į elektroninę terpę (priemonės kodas 10).

Uždaviniui įgyvendinti sukurtos priemonės, leidžiančios taikant informacines technologijas , perduoti elektroniniu būdu 12 rūšių dokumentų (planas – 6).

2003 metais šios priemonės vykdymui buvo gauta 200 tūstančių litų. Už juos parengta Lietuvos viešųjų pirkimų perkėlimo į elektroninę terpę galimybių studija, numatanti nuoseklų ir laipsnišką viešųjų pirkimų perkėlimą į elektroninę terpę.

Įvertinant finansavimo galimybes, LR Vyriausybė 2003 m. gruodžio 3 dienos nutarimu Nr.1497 šios priemonės eilinio etapo įvykdymo terminą perkėlė į 2004 m. III ketvirtį.

Uždavinys (kodas 08) – Parengti reikiamą skaičių kvalifikuotų viešųjų pirkimų specialistų, užtikrinti jų kvalifikacijos kėlimą bei teikti konsultacijas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais.

Šio uždavinio realizavimui buvo numatyta vykdyti dvi priemones:

 • rengti ir realizuoti viešųjų pirkimų specialistų mokymo, jų kvalifikacijos kėlimo programas (priemonės kodas 11);
 • teikti konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams (rangovams), skleisti ES šalių patirtį (priemonės kodas 12).

Uždavinio įgyvendinimas įvertintas šiais kiekybiniais kriterijais:

 • apmokytų specialistų skaičius;
 • parengtų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programų skaičius;
 • konsultuotų perkančiųjų organizacijų skaičius;
 • suteiktų konsultacijų skaičius.

Uždavinys įgyvendintas: apmokyti 1438 viešųjų pirkimų specialistai (planas – 1055), parengtos 8 mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programos (planas – 8), konsultuota 4120 perkančiųjų organizacijų (planas – 3900), suteikta 12626 konsultacijų (planas – 12500).

Šio uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su Nacionalinės Acquis priėmimo programos Acquis įgyvendinimo priemonių plano institucinės priemonės 3.1.-S24 “Stiprinti Viešųjų pirkimų tarnybą” administracinio poreikio “Mokymas” įgyvendinimu.

PLANUOJAMOS ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, išskirtinos šios septynios artimiausio laikotarpio veiklos prioritetinės kryptys:

 • tobulinti sukurtą ES direktyvų reikalavimus atitinkančią viešųjų pirkimų sistemą;
 • tęsti nacionalinių teisės aktų harmonizavimo su ES teisine baze darbus;
 • kontroliuoti, kaip vykdant viešuosius pirkimus, laikomasi įstatymo reikalavimų;
 • vystyti viešųjų pirkimų informacinę sistemą;
 • plėsti informacinių technologijų naudojimą viešuosiuose pirkimuose;
 • tęsti darbus, įgalinančius viešojo pirkimo procedūras perkelti į elektroninę terpę;
 • mokyti viešųjų pirkimų specialistus, kelti jų kvalifikaciją, rengti metodinę medžiagą.

Sukurti viešųjų pirkimų informacinę sistemą, įgalinančią viešuosius pirkimus perkelti į elektroninę terpę, yra viena iš svarbiausių priemonių, kurios realizavimas yra sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas, kurio tikslas laipsniškai perkelti viešuosius pirkimus į elektroninę terpę. Šio tikslo įgyvendinimas reikalauja atlikti kompleksą darbų, sudarančių būtinas teisines ir technines prielaidas minėtos priemonės realizavimui.

Informacinės visuomenės plėtra bei viešųjų pirkimų perkėlimas į elektroninę terpę yra susijęs su modernių technologijų įsisavinimu. Tai sąlygoja ne tiktai būtinybę sukurti pažangią viešųjų pirkimų informacinę sistemą, bet ir aprūpinti perkančiąsias organizacijas bei tiekėjus reikalinga kompiuterine bei programine įranga.

Pažangių informacinių technologijų viešųjų pirkimų procese įdiegimas laikytinas viena iš pagrindinių pirkimų viešumo ir jų skaidrumo didinimo, pirkimų organizavimo sąnaudų bei pirkimo procedūrų trukmės mažinimo sąlygų, o tuo pačiu ir Viešųjų pirkimų tarnybos strateginės veiklos krypčių.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacinės sistemos tolesnis vystymas orientuotas į minėtų uždavinių sprendimą. Jų įgyvendinimą galėtų trukdyti nepakankamas finansavimas, nepakankamas perkančiųjų organizacijų dėmesys viešiesiems pirkimams, aukštos kvalifikacijos specialistų stoka ir kitos priežastys.

Viešųjų pirkimų tarnyba, įgyvendindama artimiausio laikotarpio pirmaeilių krypčių uždavinius ir vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemones, artimiausiu laikotarpiu numato viešuosius pirkimus palaipsniui perkelti į elektroninę terpę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-30