2002 metų veiklos ataskaita

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI

Misija - kurti viešiesiems pirkimams palankią teisinę ir ekonominę aplinką, užtikrinančią laisvą prekių, paslaugų, darbo jėgos ir kapitalo judėjimą, racionalų ir efektyvų valstybės lėšų panaudojimą

Strateginis tikslas - iki narystės Europos Sąjungoje pradžios sukurti efektyviai veikiančią ir ES direktyvų reikalavimus atitinkančią viešųjų pirkimų sistemą.

Programa tęstinė – ji pradėta vykdyti 2001 metais.

Programoje išskirti tokie keturi pagrindiniai tikslai:

 • Tobulinti viešųjų pirkimų sistemą, harmonizuoti teisės aktus su ES direktyvomis.Kontroliuoti kaip vykdomi viešieji pirkimai, prevencinėmis priemonėmis riboti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų skaičių.Tenkinti valstybės institucijų ir visuomenės poreikius informacijai apie viešuosius pirkimus, pasirengti viešiesiems pirkimams elektroninėje terpėje.Mokyti viešųjų pirkimų specialistus ir kelti jų kvalifikaciją.

NUMATYTOS STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE PROGRAMOS „VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMAS, PIRKIMŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS BEI PRIEŽIŪRA IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SISTEMOS TOBULINIMAS“ APRAŠYMAS

Programa „Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimas, pirkimų veiklos koordinavimas bei priežiūra ir viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas“.

Programos įgyvendinimui 2002 metams skirta 1299,0 tūkst. Lt., tame tarpe paprastosios išlaidos 1249,0 tūkst. Lt., iš kurių 755,0 tūkst. Lt darbo užmokestis.

Programos finansavimo šaltinis 2002 metais Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas. Kitų finansavimo šaltinių 2002 m. nebuvo.

Programos tikslai:

 • tobulinti viešųjų pirkimų sistemą, harmonizuoti teisės aktus su ES direktyvomis ir Pasaulio prekybos organizacijos reikalavimais;
 • kontroliuoti, kaip vykdomi viešieji pirkimai, prevencinėmis priemonėmis riboti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų skaičių;
 • tenkinti valstybės institucijų ir visuomenės poreikius informacijai apie viešuosius pirkimus, pasirengti viešiesiems pirkimams elektroninėje terpėje;
 • rengti viešųjų pirkimų specialistus ir kelti jų kvalifikaciją.

Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:

Uždavinys (kodas 01) – Į nacionalinę teisę perkelti ES direktyvų nuostatas ir PPO reikalavimus.

Uždavinio realizavimą užtikrinančios priemonės:

 • Rengti reikiamus įstatymo pataisų bei poįstatiminių aktų projektus, inicijuoti jų priėmimą (priemonės kodas 01);
 • Analizuoti galiojančius teisės aktus, teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

Uždavinio vykdymo vertinimo kriterijai:

 • Parengtų įstatymo pataisų bei poįstatiminių aktų projektų skaičius (kodas 01)
 • Išanalizuotų galiojančių teisės aktų ir pateiktų pasiūlymų dėl jų tobulinimo skaičius (kodas 02).

Uždavinys įgyvendintas:

 • parengta 12 įstatymo pataisų, kitų teisės aktų ir rekomendacinių dokumentų projektų (planas 8);
 • išanalizuoti 6 teisės aktų projektai (planas 5);
 • 2002 12 03 LR seime priimtas naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas.

Šio uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su LR Vyriausybės prioritetu “Rengtis narystei Europos Sąjungoje – iki 2004 metų perimti ir siekti įgyvendinti ES acquis” (kodas 1).

Uždavinys (kodas 02) – Mažinti pirkimų organizavimo išlaidas.

Šio uždavinio realizavimą turi užtikrinti priemonė “Rengti standartinius pirkimo dokumentus, metodinę medžiagą bei rekomendacijas perkančiosioms organizacijoms” (priemonės kodas 03). Parengtų standartinių pirkimo dokumentų atskiroms prekių ir paslaugų rūšims skaičius yra šio uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus (uždavinio vertinimo kriterijaus kodas 03).

Uždavinys įgyvendintas nepilnai - parengti 4 standartiniai pirkimo dokumentai atskiroms prekių ir paslaugų rūšims (planas 10).

Priežastis - LR Seimui uždelsus naujojo Viešųjų pirkimų įstatymo priėmimą ir ženkliai paankstinus jo įsigaliojimą, standartinių pirkimo dokumentų rengimas galiojančio Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pagrindu tapo neaktualiu.

Šio uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su Nacionalinės acquis priėmimo programos Acquis įgyvendinimo priemonių plano dokumentų rengimo priemonės 3.1. – D 14 „Tobulinti teisinę bazę, parengti standartinius ir metodinius dokumentus“ įgyvendinimu.

Uždavinys (kodas 03) – Nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, juos padariusius asmenis traukti administracinėn atsakomybėn.

Uždavinio realizavimui numatyta priemonė “Tikrinti perkančiųjų organizacijų veiklą viešųjų pirkimų srityje” (kodas 04).

Atliktų kontrolinių patikrinimų skaičius yra uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus (kodas 04).

Uždavinys įgyvendintas nevisiškai – atlikta 14 kontrolinių patikrinimų (planas 15).

Priežastys: 1. Nuo 2002 m. gegužės 17 d. įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymui, dalies prevencijos ir kontrolės funkcijas vykdančių Tarnybos darbuotojų veikla buvo nukreipta poįstatyminių teisės aktų rengimui;

Neplanuotas, ženklus prevencinio darbo padidėjimas teikiant perkančiosioms organizacijoms išvadas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, sutikimo atmesti visus pasiūlymus ir pirkimo sutartyse įvardintų kainų didinimo.

Uždavinys (kodas 04) – Užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.

Šio uždavinio realizavimui numatyta vykdyti dvi priemones:

 • Prevencine tvarka vertinti parengtus pirkimo dokumentus (priemonės kodas 05);
 • Išduodant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus sutikimus, vertinti perkančiųjų organizacijų sprendimų teisėtumą (priemonės kodas 06).

Uždavinio įgyvendinimas vertinamas tokiais kiekybiniais kriterijais:

 • Prevencine tvarka patikrintų ir įvertintų pirkimo dokumentų skaičius (kodas 05);
 • Išnagrinėtų prašymų išduoti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus sutikimus skaičius (kodas 06).

Uždavinys įgyvendintas nevisiškai:

 • Prevencine tvarka patikrinta ir įvertinta 303 pirkimo dokumentai (planas 360);
 • Išnagrinėti 255 prašymų išduoti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus sutikimus (planas 170).

Priežastys: 1. Nuo 2002 m. gegužės 17 d. įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymui, dalies prevencijos ir kontrolės funkcijas vykdančių Tarnybos darbuotojų veikla buvo nukreipta poįstatyminių teisės aktų rengimui;

Neplanuotas, ženklus prevencinio darbo padidėjimas teikiant perkančiosioms organizacijoms išvadas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, sutikimo atmesti visus pasiūlymus ir pirkimo sutartyse įvardintų kainų didinimo.

Uždavinys (kodas 05) – Organizuoti tiekėjų (rangovų) skundų nagrinėjimą Nepriklausomoje viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijoje. Uždavinys realizuojamas vykdant priemonę “Aptarnauti Nepriklausomos viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos darbą” (kodas 07).

Nustatytu terminu išnagrinėtų tiekėjų (rangovų) skundų skaičius yra vienintelis šio uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus (kodas 07).

Uždavinys įgyvendintas – visi gauti 97 skundai Nepriklausomoje viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijoje išnagrinėti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais terminais.

Uždavinys (kodas 06) – Kaupti informaciją apie viešuosius pirkimus.

Šio uždavinio sudėtyje realizuojamos tokios dvi priemonės:

 • Sukurti informacinę sistemą: suprojektuoti ir įsigyti reikalingą kompiuterinę ir programinę įrangą (kodas 08).
 • Kompiuterizuotai apdoroti ir kaupti informaciją apie viešuosius pirkimus priemonės kodas 09).

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

 • Įgyvendintų informacinės sistemos funkcijų kiekis (procentais nuo bendro reikalingų funkcijų skaičiaus) (kodas - 08) ;
 • Sukauptų duomenų kiekis (apimtis nustatytų formų dokumentų vienetais) (kodas – 09).

Uždavinys įgyvendintas:

 • 2002 metais įgyvendintų informacinės sistemos funkcijų skaičius sudaro 55 % visų reikalingų funkcijų skaičiaus (planas 55%);
 • 2002 m. pabaigoje duomenų bazėse buvo sukaupta daugiau kaip 27 500standartinių formų dokumentų duomenų. (planas 21 000).

Šio uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su Nacionalinės acquis priėmimo programos Acquis įgyvendinimo priemonių plano institucinės priemonės 3.1. – S 24 „Stiprinti Viešųjų pirkimų tarnybą“ administracinio poreikio „Įranga“ įgyvendinimu.

Uždavinys (kodas 07) – Parengti ir palaipsniui įgyvendinti elektroninių pirkimų programą.

Taikyti informacines technologijas vykdant viešųjų pirkimų procedūras yra vienintelė šio uždavinio įgyvendinimą užtikrinanti priemonė (kodas 10).

Dokumentų rūšių, kuriuos galima perduoti elektroniniu būdu, skaičius yra šio uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus (kodas 10).

Uždavinys įgyvendintas – Viešųjų pirkimų monitoringo informacinėje sistemoje (VPM IS) realizuota galimybė parengti ir perduoti elektroniniu būdu 4 rūšių dokumentus (planas 4).

Šio uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su LR Vyriausybės 2001 m. vasario 19 d. nutarimu Nr149 patvirtintų „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių“ 20 priemonės „Stiprinti Viešųjų pirkimų tarnybą, jos veiklą padaryti efektyvesnę“ įgyvendinimu.

Uždavinys (kodas 08) – Parengti reikiamą skaičių kvalifikuotų viešųjų pirkimų specialistų, užtikrinti jų kvalifikacijos kėlimą bei teikti konsultacijas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais.

Uždavinio realizavimui numatoma vykdyti tokias dvi priemones:

 • Rengti ir realizuoti viešųjų pirkimų specialistų mokymo, jų kvalifikacijos kėlimo programas (kodas 11).
 • Teikti konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams (rangovams), skleisti ES šalių patirtį (kodas 12).

Uždavinio įgyvendinimas vertinamas tokiais kiekybiniais kriterijais:

 • Apmokytų specialistų skaičius (kodas 11);
 • Parengtų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programų skaičius (kodas 12);
 • Konsultuotų perkančiųjų organizacijų skaičius (kodas 13).
 • Suteiktų konsultacijų skaičius (kodas 14).

Uždavinys įgyvendintas:

 • Apmokyta 199 specialistų (planas 130);
 • Parengtos 7 mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programos (planas 7);
 • Konsultuota 3812 perkančiųjų organizacijų (planas 3800).
 • Suteikta 12145 konsultacijų (planas 12000).

Šio uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su Nacionalinės acquis priėmimo programos Acquis įgyvendinimo priemonių plano institucinės priemonės 3.1. – S 24 „Stiprinti Viešųjų pirkimų tarnybą“ administracinio poreikio „Mokymas“ įgyvendinimu.

Uždavinys (kodas 09) – Užtikrinti kvalifikuotų ir kompetentingų viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo specialistų parengimą bei jų kvalifikacijos tobulinimą.

Uždavinio realizavimui numatyta priemonė “Rengti kandidatų į Nepriklausomos viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos narius mokymo programas ir jas realizuoti” (kodas 13).

Priemonės įgyvendinimui vertinti nustatyti tokie kiekybiniai kriterijai:

 • Parengtų kandidatų į Nepriklausomos viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos narius skaičius (kodas 15) ir
 • Perkvalifikuotų kandidatų į Nepriklausomos viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos narius skaičius (kodas 16).

Įgyvendinti šias priemones buvo planuota 2002 m. ketvirtajame ketvirtyje. Jų įgyvendinimo buvo atsisakyta dėl tokių priežasčių:

 • Naujasis, nuo 2003 m. kovo 1 d. įsigaliosiantis, Viešųjų pirkimų įstatymas nustato kitokią viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarką – skundai bus nagrinėjami bendrosios kompetencijos teismuose;
 • Esamas parengtų kandidatų į Nepriklausomas viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijas kiekis atitinka jų poreikį.

III. PLANUOJAMOS ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

 • Iki naujojo Viešųjų pirkimų įstatymo įsigaliojimo, t.y. 2003 m. kovo 1 d.:
  • parengti ir priimti visus Tarnybos kompetencijai priskirtus šį įstatymą lydinčiuosius teisės aktus;siekti kuo didesnį skaičių perkančiųjų organizacijų darbuotojų supažindinti su naujojo Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;Tarnyboje įgyvendinti organizacines priemones, leidžiančias tinkamai pasirengti paankstintam naujojo Viešųjų pirkimų įstatymo įsigaliojimui.
 • Viešųjų pirkimų tarnybos restruktūrizacija yra vienintelė esminė reforma, kurią numatoma atlikti 2003 metais.

Šios reformos tikslas - Tarnybos institucinių gebėjimų, pirmiausia prevencijos ir kontrolės srityje, stiprinimas siekiant tinkamai pasirengti darbui pasikeitus Tarnybos funkcijoms ir narystės ES sąlygomis.

Laikotarpis – 2003 m. antras pusmetis.

Laukiami rezultatai:

 • Tarnybos struktūra pritaikyta naujojo Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytų funkcijų įgyvendinimui;Viešųjų pirkimų teisės pažeidimų prevencijos ir kontrolės veiklos masto padidėjimas;Atskirų funkcijų dubliavimo skirtinguose Tarnybos struktūriniuose padaliniuose pašalinimas;Efektyvesnis Tarnybai skirtų finansinių resursų ir esamo personalo panaudojimas.

Finansavimo šaltinis – šios priemonės įgyvendinimas papildomo finansavimo nereikalauja.

Direktorius Rimgaudas Vaičiulis

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-30